Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2096

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2096 af 16. november 2015 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2096/oj

20.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/13


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/2096

af 16. november 2015

om Den Europæiske Unions holdning vedrørende ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 en EU-strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der bl.a. tager sigte på at styrke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (»BTWC«), fortsætte overvejelserne om kontrol med BTWC, støtte den universelle anvendelse og nationale gennemførelse af BTWC, herunder gennem straffelovgivningen, og styrke overholdelsen af den.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»UNSC«) vedtog den 28. april 2004 med enstemmighed resolution 1540 (2004), hvori spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed. Gennemførelsen af resolutionens bestemmelser bidrager til gennemførelse af BTWC.

(3)

UNSC vedtog den 26. august 1988 resolution 620 (1988), der bl.a. opfordrer generalsekretæren til snarest at foranstalte undersøgelser af påstande om, at kemiske og bakteriologiske (biologiske) våben eller toksinvåben eventuelt anvendes i modstrid med protokollen om forbud mod til krigsbrug at anvende kvælende, giftige eller lignende gasarter samt bakteriologiske krigsmidler (»Genèveprotokollen af 1925«). Den 20. september 2006 vedtog Generalforsamlingen FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, der er knyttet som bilag til resolution 60/288 af 8. september 2006, hvori De Forenede Nationers (»FN«) medlemsstater opfordrer generalsekretæren til at ajourføre fortegnelsen over de eksperter og laboratorier samt de tekniske retningslinjer og procedurer, der står til rådighed for ham, med henblik på rettidige og effektive undersøgelser af påstået anvendelse.

(4)

Rådet vedtog den 27. februar 2006 fælles aktion 2006/184/FUSP (1) vedrørende BTWC, der skal fremme den universelle anvendelse af BTWC og støtte de deltagende staters gennemførelse af den for at sikre, at disse stater gennemfører de internationale forpligtelser i BTWC i form af national lovgivning og administrative foranstaltninger.

(5)

Sideløbende med den fælles aktion 2006/184/FUSP vedtog Den Europæiske Union en handlingsplan om biologiske våben og toksinvåben (2), hvori medlemsstaterne forpligter sig til at indberette status over tillidsskabende foranstaltninger (»CBM'er«) til FN i april hvert år og lister over relevante eksperter og laboratorier til FN's generalsekretær for at lette eventuel efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben.

(6)

Rådet vedtog den 20. marts 2006 fælles holdning 2006/242/FUSP (3) vedrørende sjette gennemgangskonference om BTWC.

(7)

Rådet vedtog den 10. november 2008 fælles aktion 2008/858/FUSP (4) vedrørende BTWC, der har som mål at fremme den universelle anvendelse af BTWC, yde støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC, fremme de deltagende staters indgivelse af erklæringer om CBM'er og yde støtte til BTWC-processen for perioden mellem konferencerne.

(8)

Rådet vedtog den 18. juli 2011 afgørelse 2011/429/FUSP (5) om Unionens holdning vedrørende den syvende gennemgangskonference om BTWC.

(9)

På syvende gennemgangskonference om BTWC blev det besluttet at forlænge mandatet for støtteenheden for gennemførelsen (»ISU«) med endnu fem år (2012-2016) og at udvide dens opgaver til at omfatte gennemførelsen af afgørelsen om at etablere og administrere databasen for anmodninger og tilbud om bistand og at lette den dermed forbundne udveksling af oplysninger blandt de deltagende stater samt eventuelt at støtte de deltagende staters gennemførelse af beslutninger og anbefalinger fra syvende gennemgangskonference.

(10)

På syvende gennemgangskonference blev det besluttet, at ottende gennemgangskonference skal afholdes i Genève senest i 2016 og bør gennemgå anvendelsen af BTWC under hensyntagen til bl.a.:

i)

den nye videnskabelige og teknologiske udvikling, der er relevant for BTWC

ii)

de deltagende staters fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af forpligtelserne i henhold til BTWC

iii)

fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af de beslutninger og anbefalinger, der blev vedtaget på syvende gennemgangskonference.

(11)

Rådet vedtog den 23. juli 2012 afgørelse 2012/421/FUSP (6) vedrørende BTWC, der har som mål at fremme den universelle anvendelse af BTWC, yde støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC, fremme de deltagende staters indgivelse af erklæringer om CBM'er og yde støtte til BTWC-processen for perioden mellem konferencerne.

(12)

I betragtning af den kommende BTWC-gennemgangskonference, der finder sted i perioden fra november til december 2016, bør Unionens holdning ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I tiden op til og under den ottende konference til gennemgang af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (»BTWC«) vil Unionen navnlig arbejde for at sikre, at de deltagende stater behandler følgende prioriteter:

a)

skabe og opretholde tillid til overholdelse gennem en række specifikke foranstaltninger, der er beskrevet i denne afgørelse

b)

støtte national gennemførelse, bl.a. ved at samarbejde mere med ikkestatslige interessenter

c)

støtte FN's generalsekretærs mekanisme til undersøgelse af påstået anvendelse af biologiske våben og agenser gennem yderligere udvikling af dens operationelle kapacitet som et middel til at styrke BTWC's artikel VI og VIII, og

d)

fremme den universelle anvendelse af BTWC.

Unionens mål er at gennemgå anvendelsen af BTWC og processen for perioden mellem konferencerne (2012-2015), fremme konkrete tiltag og undersøge mulighederne for at styrke BTWC yderligere. I denne forbindelse fremlægger Unionen konkrete forslag på ottende gennemgangskonference i 2016 med henblik på konferencens vedtagelse heraf.

Artikel 2

Med henblik på at opfylde målene i artikel 1 vil Unionen:

a)

bidrage til en fuldstændig gennemgang af anvendelsen af BTWC på ottende gennemgangskonference, herunder gennemførelsen af de deltagende staters forpligtelser i henhold til BTWC, og gennemførelsen og resultaterne af programmet 2012-2015 for perioden mellem konferencerne

b)

støtte et nyt substantielt arbejdsprogram, der afhjælper de tidligere programmers begrænsninger i perioden mellem ottende og niende gennemgangskonference gennem vedtagelse af bedre ordninger for yderligere fremskridt under dette arbejdsprogram med henblik på at styrke BTWC's effektivitet

c)

støtte en niende konference til gennemgang af BTWC, der skal afholdes senest i 2021

d)

skabe konsensus med henblik på et godt resultat af ottende gennemgangskonference på grundlag af de rammer, der er opstillet på tidligere konferencer, og bl.a. fremme følgende nøglespørgsmål:

i)

Mens Unionen anerkender, at der på nuværende tidspunkt ikke er konsensus om kontrol, som forbliver et centralt element i en fuldstændig og effektiv ordning for nedrustning og ikkespredning, arbejder Unionen hen imod at identificere muligheder, der i et nyt program for perioden mellem konferencerne og fremover kan bidrage til at øge tilliden til overholdelse og effektiv gennemførelse af BTWC's mål og formål. De deltagende stater bør være i stand til at dokumentere overholdelsen, bl.a. gennem interaktiv udveksling af oplysninger (såsom obligatoriske eller frivillige erklæringer) og øget åbenhed omkring deres kapacitet, aktiviteter og indsats, herunder frivillige og andre foranstaltninger på stedet som aftalt. Forslag fremlagt i forbindelse med programmet 2012-2015 for perioden mellem konferencerne og resultaterne af programmet danner grundlag for dette arbejde.

ii)

Om nødvendigt støtte og styrke de nationale gennemførelsesforanstaltninger, herunder forvaltningsmæssige og retlige samt straffelovgivning, samt kontrollen med patogene mikroorganismer og toksiner inden for BTWC's rammer. Der kan overvejes yderligere tiltag og træffes beslutninger om måder, hvorpå den nationale gennemførelse kan fremmes, og om midlerne hertil: outreach og engagement over for ikkestatslige interessenter på nationalt, regionalt og globalt plan for så vidt angår deres rolle i forbindelse med fremme af BTWC's mål og gennemførelse, fortsat støtte til vedtagelsen af passende standarder for biosikkerhed og biosikringsforanstaltninger, bevidstgørelse blandt relevante fagfolk i den private og den offentlige sektor, uddannelsesprogrammer for personer, der har fået tildelt adgang til biologiske agenser og toksiner med relevans for BTWC, fremme af en ansvarlighedskultur blandt relevante nationale fagfolk og frivillig udvikling, vedtagelse og udbredelse af adfærdskodekser, fremme opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til UNSC's resolution 1540 (2004) og 1673 (2006), hvor det er relevant for at fjerne risikoen for, at biologiske våben eller toksinvåben anskaffes eller anvendes til terrorformål, herunder ikkestatslige aktørers eventuelle adgang til materialer, udstyr og viden, der kan anvendes til udvikling og fremstilling af biologiske våben og toksinvåben.

iii)

Alle staters universelle tiltrædelse af BTWC, herunder opfordre alle stater, der ikke er parter heri, til straks at tiltræde BTWC og til at forpligte sig juridisk til nedrustning og ikkespredning af biologiske våben og toksinvåben, og indtil disse stater tiltræder BTWC, tilskynde dem til at deltage som observatører i møderne mellem de stater, der er parter i BTWC, og til frivilligt at gennemføre BTWC's bestemmelser samt anbefale at vedtage en handlingsplan om universel anvendelse, der koordineres af ISU og evalueres på særlige møder i forbindelse med møderne i perioden mellem konferencerne.

iv)

Arbejde hen imod et forbud mod biologiske våben og toksinvåben som en universelt bindende regel i folkeretten, bl.a. ved universel anvendelse af BTWC.

v)

Bestræbelser på at øge gennemsigtigheden og skabe tillid til overholdelse, bl.a. gennem nødvendige og opnåelige revisioner af de nuværende CBM'er. Unionen er villig til at arbejde på en styrkelse af CBM'erne ved at finde foranstaltninger, der kan øge deres direkte relevans for hovedformålene om at opnå gennemsigtighed og undgå mistanke og bekymring. Fortsat støtte en frivillig peerevalueringsproces som et værdifuldt redskab til at øge gennemsigtigheden mellem deltagende stater og dermed styrke tilliden til, at BTWC overholdes, og styrke den nationale gennemførelse ved at dele bedste praksis, øge interessenternes kendskab til gennemførelseskravene og øge det internationale samarbejde på dette område.

vi)

Styrke den operationelle kapacitet i FN's generalsekretærs mekanisme til efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben, bl.a. gennem udvidelse af kredsen af uddannede eksperter, uddannelse og udførelse af skrivebords- og feltøvelser. Særskilt udført arbejde kan bidrage til yderligere at styrke artikel VI og indirekte artikel VII i BTWC.

vii)

Træffe beslutninger om ydelse af bistand og koordination inden for rammerne af artikel VII i BTWC med de relevante organisationer på anmodning af en deltagende stat i tilfælde af påstået anvendelse af biologiske våben eller toksinvåben, herunder forbedring af de nationale kapaciteter inden for overvågning, påvisning og diagnosticering af sygdomme og forbedring af de offentlige sundhedsvæsener som den første forsvarslinje.

viii)

Øge åbenheden om samarbejde og bistand i henhold til artikel X i BTWC og tage hensyn til andre internationale organisationers mandater, arbejde og ekspertise. Unionen vil fortsat støtte den konkrete gennemførelse af artikel X i BTWC gennem sine forskellige bistandsprogrammer og er villig til at fortsætte udarbejdelsen af fælles forståelser, der danner grundlag for en effektiv indsats med hensyn til samarbejde med fredelige formål inden for rammerne af BTWC. Der kan overvejes yderligere tiltag og træffes beslutninger med henblik på at øge internationalt samarbejde, bistand og udvekslinger inden for biologisk videnskab og teknologi til fredelige formål, fremme kapacitetsopbygning inden for overvågning, påvisning og diagnosticering af samt kontrol med smitsomme sygdomme. Unionen vil fortsat støtte driften af den nuværende database for samarbejde og bistand og, såfremt det er relevant, forsøge at finde måder at øge dens nytteværdi på. Støtte bl.a. G7's globale partnerskabsprogrammer, relevante EU-programmer og målene i dagsordenen for den globale sundhedssikkerhed med henblik på støtte til gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ og til nedrustning, kontrol og sikkerhed i forbindelse med følsomme materialer, anlæg og ekspertise, hvis det er relevant.

ix)

Støtte en proces med hyppigere og mere målrettede vurderinger af relevant videnskabelig og teknologisk udvikling, som kan have indvirkning på BTWC. En sådan proces kunne omfatte integrering af en stående videnskabelig og teknologisk rådgivningsfunktion i ISU og en mere omfattende gennemgangsproces som et centralt element i et nyt arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne for på en mere integreret og koordineret måde at inddrage relevante begivenheder og arbejde udført af internationale akademier og de deltagende stater.

Artikel 3

For at styrke overholdelsen vil Unionen fremme øget relevans og fuldstændighed af CBM-formularerne ved at:

a)

gennemgå de årlige CBM-formularer som det almindelige nationale erklæringsredskab vedrørende gennemførelse og overholdelse og videreudvikle dem med dette mål for øje

b)

mindske CBM-formularernes tilbageværende kompleksitet mest muligt og fjerne eventuelle uklarheder

c)

støtte ISU'en, således at den kommer til at spille en større rolle til støtte for de nationale kontaktpunkter i forbindelse med udformningen af deres CBM'er gennem regionale seminarer og uddannelse med henblik på elektronisk indgivelse af CBM-formularerne

d)

arbejde for at øge deltagelsen i og kvaliteten og omfanget af CBM'er ved at udvide funktionaliteterne i den elektroniske CBM-facilitet og gøre den og CBM-vejledningen tilgængelige på alle FN's officielle sprog på BTWC's websted.

Artikel 4

Ud over målene i artikel 1 vil Unionen støtte en styrkelse af ISU's rolle. Unionen vil navnlig støtte:

a)

en forlængelse af ISU's mandat med yderligere fem år

b)

en inkludering af flere aktiviteter i ISU's mandat til støtte for gennemførelsen af et revideret og styrket arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne som foreslået i artikel 5 nedenfor

c)

en udvikling af et mere effektivt system til gennemgang af den videnskabelige og teknologiske udvikling og dens indvirkning på BTWC ved bl.a. at oprette en stående videnskabelig og teknologisk rådgivnings- og forbindelsesfunktion i ISU

d)

vedtagelse af en handlingsplan om universel anvendelse, der skal koordineres af ISU

e)

en rolle for ISU'en til støtte for de deltagende staters nationale kontaktpunkter i forbindelse med udformning og indgivelse af CBM-formularerne som nævnt i artikel 3

f)

en passende forøgelse af det nuværende ISU-personale for at opfylde de nye målsætninger og udføre de i denne artikel omhandlede aktiviteter.

Artikel 5

Med henblik på at støtte gennemgangen og styrkelsen af programmet for perioden mellem konferencerne vil Den Europæiske Union navnlig:

a)

støtte følgende spørgsmål til et nyt program for perioden mellem konferencerne, enten som mellemliggende spørgsmål eller gennem særlige arbejdsgrupper eller begge dele:

i)

national gennemførelse og overholdelse

ii)

yderligere arbejde med CBM'er efter ottende gennemgangskonference

iii)

bistand og samarbejde i henhold til artikel VII i BTWC

iv)

den videnskabelige og teknologiske udvikling

v)

gennemgang af proceduren i den rådgivende komité

vi)

universel anvendelse som foreslået i artikel 6

b)

støtte udviklingen af nationale reguleringsordninger vedrørende biosikkerhed og biosikring; selvom passende biosikkerheds- og biosikringstandarder for laboratorier på ingen måde er en erstatning for en overholdelsesordning, kan vedtagelse og fremme af sådanne standarder, på lang sigt hjælpe de enkelte deltagende stater med gennemførelsen af forpligtelser i henhold til BTWC; ligesom de kan være et nyttigt redskab, der sammen med andre foranstaltninger kan bidrage til at dokumentere overholdelsen; drøftelser om dette spørgsmål, også med relevante laboratorier, biosikkerhedsorganisationer og industrien, kan indgå i et nyt arbejdsprogram for perioden mellem konferencerne

c)

støtte frivillige peerevalueringsøvelser med inddragelse af deltagende stater i forbindelse med BTWC, formålet med en peerevalueringsøvelse er at forbedre den nationale gennemførelse og forsikre om overholdelsen ved hjælp af informationsudveksling og øget gennemsigtighed med hensyn til eksempelvis gennemførelseskapaciteten, -aktiviteterne og -indsatsen og hensigtserklæringer med hensyn til overholdelsen

d)

støtte styrkelsen af den beslutningsmæssige karakter af processen mellem konferencerne ved at undersøge en række muligheder såsom klart definerede beslutningsbeføjelser for specifikke arbejdsområder.

Artikel 6

Unionen vil for at støtte universel anvendelse af BTWC:

a)

Støtte vedtagelsen af en handlingsplan om universel anvendelse, der koordineres af ISU, med konkrete tiltag og aktiviteter. Handlingsplanen kan indeholde aktiviteter som f.eks. outreacharrangementer, fælles demarcher, oversættelse af relevante dokumenter og incitamenter såsom udveksling af oplysninger om tilbud om bistand. Denne handlingsplan vil blive evalueret og om nødvendigt ændret på hvert møde mellem de deltagende stater.

b)

Støtte afholdelsen af særlige møder eller arbejdsgruppemøder om universel anvendelse i perioden mellem konferencerne med henblik på at koordinere outreachaktiviteterne mellem de forskellige aktører og planlægge regionale initiativer.

Artikel 7

Unionen vil støtte indsatsen for at styrke FN's generalsekretærs mekanisme til efterforskning af påstået anvendelse af kemiske og biologiske våben, og navnlig for at sikre effektiviteten i mekanismens bestemmelser og tage praktiske skridt med henblik herpå, såsom at yde støtte til uddannelsesprogrammer, herunder være vært for øvelser, og udvikling af et analytisk laboratoriesystem.

Artikel 8

Unionen vil støtte indsatsen for at styrke artikel VII i BTWC på ottende gennemgangskonference under hensyntagen til indsatsen andre steder for at opbygge international kapacitet til at reagere på udbrud af smitsomme sygdomme.

Artikel 9

Unionens indsats med henblik på de formål, som er omhandlet i denne afgørelse, indebærer:

a)

På grundlag af den holdning, der er fastlagt i denne afgørelse, fremsætter Unionen og dens medlemsstater forslag til specifikke, praktiske og gennemførlige ordninger til effektiv fremme af gennemførelsen af BTWC med henblik på, at de stater, der er parter i BTWC, kan overveje dem på ottende gennemgangskonference.

b)

Den højtstående repræsentant eller Unionens delegationer foretager demarcher, hvor det er hensigtsmæssigt.

c)

Den højtstående repræsentant eller Unionens delegation ved De Forenede Nationer afgiver erklæringer i tiden op til og under ottende gennemgangskonference.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP af 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 51).

(2)  EUT C 57 af 9.3.2006, s. 1.

(3)  Rådets fælles holdning 2006/242/FUSP af 20. marts 2006 vedrørende gennemgangskonferencen i 2006 om konventionen om biologiske våben og toksinvåben (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 65).

(4)  Rådets fælles aktion 2008/858/FUSP af 10. november 2008 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 302 af 13.11.2008, s. 29).

(5)  Rådets afgørelse 2011/429/FUSP af 18. juli 2011 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende den holdning, Den Europæiske Union skal indtage på den syvende gennemgangskonference mellem de deltagende stater i konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC) (EUT L 188 af 19.7.2011, s. 42).

(6)  Rådets afgørelse 2012/421/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC) inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 61).


Top