EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1937

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1937 af 21. oktober 2015 om oprettelse af et uafhængigt rådgivende europæisk finanspolitisk råd

EUT L 282 af 28.10.2015, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj

28.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/37


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/1937

af 21. oktober 2015

om oprettelse af et uafhængigt rådgivende europæisk finanspolitisk råd

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabilitets- og vækstpagten har til formål at sikre budgetdisciplin i hele Unionen og fastsætter rammerne for forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store underskud, mens skærpet overvågning af budgetpolitikkerne gælder for medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

De beføjelser, der er tillagt Kommissionen og Rådet med hensyn til rammen for multilateral overvågning, er forankret i traktaterne og Unionens afledte lovgivning.

(3)

De fem formænds rapport »Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union« indeholder forslag om en styrkelse af den nuværende ramme for økonomisk styring gennem oprettelse af et rådgivende europæisk finanspolitisk råd. Dette råd skal i sin rådgivende kapacitet bidrage til udøvelsen af Kommissionens opgaver som led i den multilaterale overvågning i euroområdet. Dette berører ikke Kommissionens traktatbaserede kompetencer.

(4)

Det finanspolitiske råd bør give Kommissionen en evaluering af gennemførelsen af Unionens finanspolitiske rammer, navnlig med hensyn til den horisontale sammenhæng i beslutningerne og gennemførelsen af budgetovervågningen, af sager vedrørende særligt alvorlige overtrædelser af reglerne og af hensigtsmæssigheden af den faktiske finanspolitiske kurs i euroområdet og på nationalt plan.

(5)

Da stabilitets- og vækstpagten fokuserer på nationale budgetter og ikke fastlægger den samlede finanspolitiske kurs, bør det finanspolitiske råd også bidrage til mere velfunderede drøftelser i Kommissionen om de samlede konsekvenser af budgetpolitikkerne i euroområdet og på nationalt plan med det formål at sikre en hensigtsmæssig finanspolitisk kurs i euroområdet inden for rammerne af reglerne i stabilitets- og vækstpagten.

(6)

Det europæiske finanspolitiske råd bør det udføre sine opgaver uafhængigt og udarbejde udtalelser uafhængigt af nationale eller europæiske institutioner, organer, kontorer eller agenturer. Rådets sekretariat er administrativt tilknyttet Kommissionens Generalsekretariat —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et uafhængigt europæisk finanspolitisk råd (herefter benævnt »rådet«).

Artikel 2

Mission og opgaver

1.   Rådet bidrager i en rådgivende kapacitet til udøvelsen af Kommissionens opgaver som led i den multilaterale budgetovervågning i euroområdet, som fastsat i artikel 121, 126 og 136 i TEUF.

2.   Med henblik på stk. 1 udfører rådet følgende opgaver:

a)

Rådet giver Kommissionen en evaluering af gennemførelsen af Unionens finanspolitiske rammer, navnlig med hensyn til den horisontale sammenhæng i beslutningerne og gennemførelsen af budgetovervågningen, af sager vedrørende særligt alvorlige overtrædelser af reglerne og af hensigtsmæssigheden af den faktiske finanspolitiske kurs i euroområdet og på nationalt plan. I denne evaluering kan rådet også komme med forslag til den fremtidige udvikling af Unionens finanspolitiske rammer.

b)

Rådet rådgiver Kommissionen om den finanspolitiske kurs for euroområdet som helhed baseret på en økonomisk vurdering. Rådet kan inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten rådgive Kommissionen om den finanspolitiske kurs, som er hensigtsmæssig på nationalt plan, og som samtidig er i overensstemmelse med rådets rådgivning om den samlede finanspolitiske kurs i euroområdet. Hvis rådet identificerer risici, som bringer Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde i fare, udarbejder det specifikke overvejelser om de politiske tiltag, der er til rådighed under stabilitets- og vækstpagten.

c)

Rådet samarbejder med de nationale finanspolitiske myndigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2011/85/EU (1). Samarbejdet mellem rådet og de nationale finanspolitiske myndigheder skal navnlig tage sigte på udveksling af bedste praksis og bidrage til en fælles forståelse i spørgsmål relateret til Unionens finanspolitiske rammer.

d)

På anmodning af formanden yder rådet ad hoc-rådgivning.

Artikel 3

Sammensætning

1.   Rådet består af en formand og fire medlemmer.

2.   Formanden har ansvaret for at føre tilsyn med gennemførelsen af de opgaver, der gives til rådet, og sikre, at det fungerer korrekt. Formanden indkalder til og leder rådets møder. Formanden og ét medlem udnævnes af Kommissionen på forslag af Kommissionens formand efter høring af næstformanden med ansvar for euroen og den sociale dialog og kommissæren med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told. De tre øvrige medlemmer udnævnes af Kommissionen på forslag af Kommissionens formand efter høring af de nationale finanspolitiske myndigheder, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppens Arbejdsgruppe. Der gælder en aktiv ligestillingspolitik for alle rådets medlemmer, herunder også formanden.

3.   Formanden og rådets medlemmer skal være ansete internationale eksperter, der udpeges på grundlag af meritter, kompetence, kendskab til makroøkonomi og offentlige finanser samt relevant erfaring med finanspolitik og budgetforvaltning.

4.   Medlemmerne af rådet udnævnes for en periode på tre år, der kan fornyes én gang.

5.   Formanden og medlemmerne af rådet udpeges som særlige rådgivere, hvis status og løn er fastsat i artikel 5, 123 og 124 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

6.   Rejse- og opholdsudgifter afholdt af rådets medlemmer refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser. Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes til formålet som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

7.   Rådet bistås af et sekretariat bestående af en sekretariatschef og særlige supportmedarbejdere. Sekretariatet er af administrative hensyn knyttet til Generalsekretariatet og har ansvaret for følgende:

a)

at bistå med beslutningstagningen i rådet i form af forberedelse af rådets møder, gennemgang af de dokumenter, der skal drøftes, og overvågning af resultaterne af rådets arbejde i forhold til de prioriteter, som rådet har fastsat

b)

at sikre rådet analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte af høj kvalitet under ledelse af formanden

c)

at sikre samarbejde med de nationale finanspolitiske myndigheder i den udstrækning, det er nødvendigt for at støtte rådets mission og opgaver i overensstemmelse med artikel 2.

8.   Den økonomiske chefanalytiker, som blev oprettet ved afgørelse C (2015) 2665, udøver hvervet som sekretariatschef. Sekretariatschefens opgaver består bl.a. i at forberede oprettelsen af rådet. De øvrige medarbejdere i sekretariatet skal være tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte eller udstationerede nationale eksperter, der udvælges af sekretariatschefen efter aftale rådets formand for rådet. Alle medarbejdere i sekretariatet udvælges på grundlag af et højt kvalifikationsniveau og erfaring inden for områder, der er relevante for rådets aktiviteter, og de overdrages eller knyttes til sekretariatet (mis à disposition).

Artikel 4

Uafhængighed

1.   Under udførelsen af deres opgaver skal rådets medlemmer handle uafhængigt og må hverken søge eller modtage instrukser fra Unionens institutioner eller organer, fra nogen medlemsstats regering eller fra noget andet offentligt eller privat organ. Medarbejderne i sekretariatet må kun tage imod instrukser fra rådet.

2.   Rådets medlemmer af rådet skal give oplysning om eventuelle interessekonflikter med hensyn til en bestemt vurdering eller udtalelse til formanden, som træffer passende foranstaltninger og kan beslutte, at det pågældende medlem ikke må deltage i udarbejdelsen og vedtagelsen af den relevante vurdering eller udtalelse. Hvad angår formanden, løses eventuelle vanskeligheder af denne art løses ved en afgørelse truffet af rådet.

Artikel 5

Virkemåde

1.   Rådet vedtager kun sin rådgivning, hvis mindst tre medlemmer, herunder formanden, er til stede. Rådet søger så vidt muligt at vedtage rådgivning ved konsensus. Hvis der ikke kan opnås konsensus, træffer rådet afgørelse med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer inklusive formanden, og ikke afgivne stemmer tæller ikke med. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2.   Rådet fastsætter sin forretningsorden.

3.   Rådet udøver sin virksomhed i overensstemmelse med sin forretningsorden. Rådets møder er ikke offentlige.

4.   Et aftalememorandum om fastsættelse af praktiske retningslinjer for samarbejdets omfang og midler, herunder især adgang til relevante oplysninger, indgås mellem rådet og de relevante tjenestegrene i Kommissionen.

Artikel 6

Gennemsigtighed

Rådet offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter, som skal indeholde resuméer af den rådgivning og de evalueringer, der leveres til Kommissionen.

Artikel 7

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41).


Top