EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Rådets afgørelse (EU) 2015/1293 af 20. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1293

af 20. juli 2015

om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet gav den 16. juli 1999 Kommissionen bemyndigelse til i Europarådet og på vegne af Det Europæiske Fællesskab at forhandle om en konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester.

(2)

Den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (»konventionen«) blev vedtaget af Europarådet den 24. januar 2001 og trådte i kraft den 1. juli 2003.

(3)

Konventionen indeholder et regelsæt, der er næsten identisk med det, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF (1).

(4)

Den 21. december 2011 blev konventionen undertegnet på Unionens vegne (2).

(5)

Konventionens indgåelse vil bidrage til at udvide anvendelsen af bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i direktiv 98/84/EF, ud over Unionens grænser og vil etablere et regelsæt for adgangsstyrede tjenester, der er fælles for hele det europæiske kontinent.

(6)

Konventionen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (3) godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at deponere det i artikel 12 i konventionen nævnte godkendelsesinstrument med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af konventionen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54).

(2)  Konventionen blev undertegnet på baggrund af Rådets afgørelse 2011/853/EU af 29. november 2011 om undertegnelse på Unionens vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EUT L 336 af 20.12.2011, s. 1). Nævnte afgørelse er siden blevet erstattet af Rådets afgørelse 2014/243/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 61).

(3)  Konventionens tekst er offentliggjort i EUT L 336 af 20.12.2011, s. 2.


BILAG

ERKLÆRING FRA DEN EUROPÆISKE UNION  (1)

Unionen anerkender fuldt ud de tilsigtede mål i den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester, men udtrykker som følge af sin enekompetence bekymring over anvendelsen af artikel 9 og artikel 10, stk. 3, i konventionen efter Unionens tiltrædelse af konventionen.

Denne erklæring berører ikke afstemningsprocedurerne i Europarådets Ministerkomité.


(1)  Som meddeles Europarådets generalsekretær ved deponeringen af godkendelsesinstrumentet for konventionen.


Top