Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1084

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1084 af 18. februar 2015 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af visse ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (meddelt under nummer C(2015) 797) (EØS-relevant tekst)

OJ L 175, 4.7.2015, p. 45–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1084/oj

4.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1084

af 18. februar 2015

om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af visse ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter

(meddelt under nummer C(2015) 797)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/132/EF af 17. december 1996 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealands regering om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (»aftalen«) giver mulighed for at anerkende ligestilling af sundhedsforanstaltninger, efter at den eksporterende part objektivt har godtgjort, at dens foranstaltninger har det beskyttelsesniveau, som den importerende part finder passende (»parterne«).

(2)

Aftalen blev behørigt godkendt ved afgørelse 97/132/EF, hvori det også er fastsat, at ændringer af bilagene til aftalen som følge af anbefalinger fra den fælles forvaltningskomité vedtages efter proceduren i Rådets direktiv 72/462/EØF (2). Direktiv 72/462/EØF blev ophævet ved Rådets direktiv 2004/68/EF (3). Det fremgår af betragtning 10 i direktiv 2004/68/EF, at de sundhedsmæssige bestemmelser og bestemmelserne om den offentlige kontrol af kød og kødprodukter i direktiv 72/462/EØF er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (4). Det anføres ligeledes i betragtningen, at de øvrige regler i direktiv 72/462/EØF er ændret ved Rådets direktiv 2002/99/EF (5) og ved direktiv 2004/68/EF.

(3)

I New Zealand fandt der i 2010 en omstrukturering af de kompetente myndigheder sted, og den nye kompetente myndighed er nu Ministry for Primary Industries. Unionen foreslog en lille ændring af definitionen af medlemsstaternes og Kommissionens roller. Parterne anbefalede en ajourføring af bilag II til aftalen for at afspejle disse ændringer.

(4)

Parterne anbefalede at ændre definitionerne af de forskellige ligestillingsstatusser, navnlig »Ja (1)«-status i glossaret i bilag V til aftalen, hvor der refereres til standardsundhedserklæringen i afsnit 1, litra a), i bilag VII om udstedelse af certifikater. Parterne ønskede også at tilvejebringe et retsgrundlag for, at Unionen kan anvende Unionens integrerede elektroniske system (»Traces«), jf. Kommissionens beslutning 2003/24/EF (6), til fastlæggelse af importcertifikater for »Ja (1)«-produkter fra New Zealand. Anvendelsen af Traces vil give mulighed for en hurtigere ajourføring af certifikater samt for yderligere brug af elektroniske certifikater. Parterne anbefalede endvidere, at definitionerne af Traces og det newzealandske elektroniske system (E-Cert) medtages, og at navnene på visse dyresygdomme, der er opført i glossaret i bilag V til aftalen, opdateres.

(5)

New Zealand foretog en ny risikovurdering af import af tyresæd og embryoner af kvæg. Som følge heraf betragtes epizootisk hæmorragi ikke længere som en sygdom af betydning for tyresæd, og New Zealand har fjernet sine importbetingelser. Desuden har New Zealand revideret betingelserne for Q-feber og bovin virusdiarré (type II). Parterne anbefalede derfor, at kapitel 1 »Sæd« og kapitel 2 »Embryoner« i afsnit 1 og kapitel 28 »Diverse bestemmelser for certifikatudstedelse« i afsnit 5 i bilag V til aftalen ændres. Parterne anbefalede desuden, at den hidtidige »foranstaltning« for New Zealands eksport til Unionen i kapitel 1 »Sæd« i afsnit 1 udgår, og at der indføres en ny foranstaltning, hvori Unionen anmodes om på ny at overveje, om undersøgelse af sæd for smitsom bovin rhinotracheitis (IBR) ved hjælp af testmetoden polymerasekædereaktion (PCR), som er godkendt af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), giver tilsvarende garantier for sygdomsfrihed med hensyn til IBR. Derfor bør afsnit 1, kapitel 1 og 2, og de relevante bestemmelser for certifikatudstedelse i afsnit 5, kapitel 28, i bilag V til aftalen ændres.

(6)

For så vidt angår levende bier har Unionen vedtaget ny lovgivning vedrørende fastlæggelse af lister over medlemsstater eller regioner, der er frie for varroatose hos bier, og for hvilke der gælder handelsrestriktioner. Disse gælder også for import fra New Zealand, da dette land ikke er frit for denne sygdom. Parterne anbefalede, at der i kapitel 3 »Levende dyr« i afsnit 1 i bilag V til aftalen for så vidt angår levende bier og humlebier, herunder bi- og humlebi-kimplasma, i kolonnen med særlige betingelser tilføjes en eksportrestriktion for medlemsstater eller områder heraf, som er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU (7). Unionen har også ændret sine importbetingelser for så vidt angår amerikansk bipest i Kommissionens afgørelse 2010/270/EU (8). Parterne anbefalede derfor også, at kapitel 28 »Diverse bestemmelser for certifikatudstedelse« i afsnit 5 i bilag V til aftalen ændres.

(7)

Af hensyn til overensstemmelsen med afsnit 2, kapitel 4.B »Fersk fjerkrækød«, i bilag V til aftalen blev parterne enige om at ændre overskriften på afsnit 2 i bilag V ved at indsætte ordet »fersk« foran kyllingekød.

(8)

New Zealand gennemførte en risikovurdering af porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) og ændrede betingelserne for import af svinekød. Parterne anbefalede derfor at tilføje PRRS under særlige betingelser i afsnit 2, kapitel 4.A. »Fersk kød«, i bilag V til aftalen, vedrørende dyresundhed, svin til eksport fra Unionen til New Zealand, og at fastsætte de relevante erklæringer i kapitel 28 i afsnit 5 i bilag V til aftalen.

(9)

New Zealand reviderede i 2010 sine bestemmelser om håndtering af papkasser med kød. Unionen evaluerede de nye bestemmelser og afgjorde, at de svarer til EU-bestemmelserne. Parterne blev derfor enige om at bevare ligestillingen, og det er således ikke nødvendigt at ændre bilag V til aftalen.

(10)

New Zealand reviderede sit kødkontrolsystem for kvæg, får og geder i 2012. De største ændringer vedrører overførslen af kvalitetsrelaterede kødkontrolopgaver til fødevarevirksomhedslederne, mens det overordnede tilsyn stadig påhviler den kompetente myndighed. Unionen evaluerede de nye bestemmelser og afgjorde, at de svarer til EU-bestemmelserne. Parterne blev derfor enige om at bevare ligestillingen, og det er således ikke nødvendigt at ændre bilag V til aftalen.

(11)

New Zealand gennemførte en videnskabsbaseret risikovurdering af produkter af rå mælk og fastlagde importkrav og retlige mekanismer til anerkendelse af ligestilling for upasteuriserede mælkeprodukter (undtagen rå mælk). Unionen gennemgik vurderingen, og begge parter konkluderede og anbefalede, at der skulle anerkendes gensidig ligestilling for disse produkter i 2010. Af hensyn til konsistens og forenkling anbefalede parterne, at undertyperne »bløde oste af rå mælk« og »hårde oste af rå mælk (Parmesan-typen)« i afsnit 3, kapitel 8 »Mælk og mejeriprodukter (til konsum)«, i bilag V til aftalen erstattes af en ny undertype »Upasteuriserede mejeriprodukter (undtagen rå mælk)«, som får »Ja (1)«-status uden særlige betingelser.

(12)

Unionen reviderede sine regler om analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr i Kommissionens forordning (EU) nr. 15/2011 (9). New Zealand forelagde Unionen ligestillingsdossierer om sine biotoksinpåvisningsmetoder og godkendelseskriterier i 2003, 2006 og 2010. Efter en evaluering afgjorde parterne, at hinandens systemer er ligestillede, og det er således ikke nødvendigt med en ændring af bilag V til aftalen.

(13)

Unionen gennemførte en større revision af sin lovgivning om animalske biprodukter. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (10) blev ophævet og afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (11) og Rådets forordning (EU) nr. 142/2011 (12). På grundlag af en vurdering af bevarelsen af ligestilling konkluderede parterne, at ligestillingsstatus for animalske biprodukter, som eksporteres fra New Zealand til Unionen og fra Unionen til New Zealand i henhold til aftalen, ikke berøres af den nye EU-lovgivning, og at det derfor ikke er nødvendigt at ændre bilag V.

(14)

For så vidt angår ændringen af forordning (EF) nr. 1774/2002 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 (13), hvorved animalske smagsforstærkere og fedtderivater blev tilføjet som særskilte varer, anbefalede parterne, at smagsforstærkere blev tilføjet som en vare, der er opført i kapitel 21 »Foder til selskabsdyr (også forarbejdet), der kun indeholder kategori 3-materiale« i afsnit 4 i bilag V til aftalen. For så vidt angår dyre- og folkesundhed anbefalede parterne, at der blev fastsat »Ja (3)«-status for New Zealands eksport til Unionen og »I.V.«-status for Unionens eksport til New Zealand.

(15)

Parterne anbefalede, at overskriften på afsnit 5, kapitel 27, i bilag V til aftalen ændres fra »Definitioner« til »Horisontale spørgsmål«, og at man samtidig lader alle underkapitler i dette kapitel udgå.

(16)

Underkapitlet »Certifikatudstedelsesordninger« i afsnit 5, kapitel 27, i bilag V til aftalen præciserer, for hvilke varetyper der gælder ligestilling med hensyn til certifikatudstedelsesordninger. Parterne anbefalede, at denne præcisering vedrørende varetype flyttes fra kolonnen »Særlige betingelser« til kolonnen »Ligestilling« i samme underkapitel, uden at der indføres ændringer.

(17)

Parterne anbefalede, at der i afsnit 5, kapitel 27, i bilag V til aftalen indsættes et underkapitel om bestemmelser for reeksport af importerede produkter, hvis produktet har oprindelse i et tredjeland og på en virksomhed/virksomheder, som er godkendt til eksport af produktet til både Unionen og New Zealand. Denne bestemmelse er i øjeblikket fastlagt i bilag VII til Kommissionens beslutning 2003/56/EF (14).

(18)

På grundlag af en vurdering konkluderede parterne, at for så vidt angår produkter, hvis ligestillingsstatus er angivet med »Ja (1)«, var begge parters ordninger for mikrobiologisk overvågning og testning af fiskevarer og mejeriprodukter ligestillede, om end de erkendte, at de mikrobiologiske kriterier kan være forskellige. Ansvaret for opfyldelse af de importerende parters specifikke fødevaresikkerhedskriterier påhviler de eksporterende fødevarevirksomhedsledere. Parterne anbefalede, at der i afsnit 5, kapitel 27, i bilag V til aftalen, indsættes et underkapitel om bestemmelser om en ordning for mikrobiologisk overvågning og testning. Disse bestemmelser gælder også for kødsektoren på grundlag af den ligestillingsstatus, som parterne tidligere er blevet enige om.

(19)

På grundlag af en evaluering konkluderede parterne, at hver parts ordninger for fastlæggelse af lister over virksomheder er ligestillede. Parterne anbefalede derfor, at der i afsnit 5, kapitel 27, i bilag V til aftalen fastlægges et underkapitel om bestemmelser for en forenklet procedure for fastlæggelse af lister over newzealandske virksomheder, der producerer animalske produkter til eksport til Unionen. Denne finder anvendelse på produkter, for hvilke der er fastsat ligestilling vedrørende folkesundhed.

(20)

Unionen ændrede sine importbetingelser i forbindelse med bovin spongiform encephalopati (BSE) ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (15). Parterne anbefalede, at afsnit 5, kapitel 28 »Diverse bestemmelser for certifikatudstedelse«, i bilag V til aftalen ajourføres for at tage hensyn til disse ændringer.

(21)

I stedet for at anføre de medlemsstater og regioner heraf, der er frie for IBR, og som råder over godkendte bekæmpelsesprogrammer, i afsnit 5, kapitel 28 i bilag V til aftalen, anbefalede parterne, at der i kapitel 28 henvises til Kommissionens beslutning 2004/558/EF (16), som anerkender og fastlægger lister over disse medlemsstater og regioner heraf.

(22)

I stedet for at anføre de medlemsstater og regioner heraf, der er frie for Aujeszkys sygdom, og som råder over godkendte bekæmpelsesprogrammer, i afsnit 5, kapitel 28, i bilag V til aftalen, anbefalede parterne, at der i kapitel 28 bilag henvises til Kommissionens beslutning 2008/185/EF (17), som anerkender og fastlægger lister over disse medlemsstater og regioner heraf.

(23)

Parterne anbefalede, at der i afsnit 5, kapitel 28, i bilag V til aftalen tilføjes en certifikaterklæring i for klassisk svinepest (CSF) for produkter fra vildtlevende svin, der eksporteres fra Unionen til New Zealand.

(24)

Af hensyn til konsistens med afsnit 5, kapitel 28, i bilag V til aftalen anbefalede parterne, at udtrykket »erklæring« anvendes i hele tabellen i kapitel 29 »Indbyrdes aftalte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger« i dette bilag.

(25)

Parterne anbefalede, at afsnit 5, kapitel 29, i bilag V til aftalen, opdeles i underkapitler, nemlig »29.A. Indbyrdes aftalt status med hensyn til specifikke sygdomme«, der inkorporerer det eksisterende kapitel 29, og et nyt underkapitel »29.B. Indbyrdes aftalte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af forekomst af en specifik sygdom«.

(26)

For så vidt angår artikel 6 i aftalen, »Tilpasning til regionale forhold«, anbefalede parterne, at der i afsnit 5, underkapitel 29.B, i bilag V til aftalen, anføres de fælles samhandelsbetingelser for visse animalske produkter i tilfælde af forekomst en specifik sygdom på hinandens områder.

(27)

For at forenkle certifikatudstedelse, jf. bilag VII til aftalen, og for at lette overgangen til elektronisk certifikatudstedelse anbefalede parterne, at afsnit 1 i dette bilag ændres, så der gives mulighed for at mindske antallet af standardcertifikater ved at minimere antallet af krævede erklæringer. Parterne anbefalede endvidere, at det bør overlades til den importerende part at skønne, om det er nødvendigt med henvisninger til den eksporterende parts lovgivning, jf. bilag V til aftalen.

(28)

Parterne præciserede, at den standardsundhedserklæring, som er fastlagt i afsnit 1 i bilag VII til aftalen, kan anvendes, når der for et levende dyr eller et produkt kun gælder ligestilling »(Ja (1)« med hensyn til folkesundhed eller dyresundhed, uden at der er nødvendigt med ligestilling for certifikatudstedelse. Derfor anbefalede parterne ændringer i afsnit 1 i nævnte bilag, herunder med hensyn til den standarderklæring, der skal anvendes i certifikater, der udstedes efter afsendelsesdatoen, således at den kun anvendes til levende dyr og produkter, for hvilke der er fastsat ligestilling med hensyn til certifikatudstedelsesordninger i afsnit 5, kapitel 27, i bilag V samme bilag.

(29)

Parterne anbefalede, at retsgrundlaget for visse fakultative supplerende bestemmelser, der er fastsat i bilag V til aftalen, fastsættes i afsnit 1 i bilag VII og medtages i certifikatet. Denne ændring vedrører de supplerende erklæringer, der er angivet i afsnit 5, bilag 28, i nævnte bilag, og for så vidt angår Unionens eksport til New Zealand den supplerende erklæring »det animalske produkt kan handles inden for Unionen uden begrænsninger.«

(30)

For at forenkle certifikatudstedelse, jf. afsnit 2 i bilag VII til aftalen, og for at lette overgangen til elektronisk certifikatudstedelse anbefalede parterne, at certifikaterne ikke længere skal indeholde forklarende bemærkninger med vejledning i udfyldning, og de skal heller ikke indeholder erklæringer, der er irrelevante for sendingen. Parterne anbefalede desuden, at mindre ændringer af formatet for standardcertifikatet er tilladt.

(31)

Begge parter har udviklet elektroniske certifikatudstedelsesordninger samt et link, der muliggør dataoverførsel mellem New Zealands E-Cert-system og Unionens Traces-system, hvilket åbner mulighed for elektronisk certifikatudstedelse for newzealandske produkter, der eksporteres til Unionen. Da denne elektroniske certifikatudstedelse giver sammen garantier som papirbaseret certifikatudstedelse, anbefaler parterne, at bilag VII til aftalen ændres, således at den retlige mekanisme, der skal muliggøre, at der udelukkende anvendes elektronisk certifikatudstedelse, tilvejebringes.

(32)

Parterne reevaluerede grænsekontrollen af levende dyr og animalske produkter, der er fastsat i afsnit A i bilag VIII til aftalen. Parterne anbefalede, at niveauet for identitetskontroller fastsættes til 100 %, hvorved parterne efter eget skøn kan anvende denne hyppighed. Parterne anbefalede endvidere, at der fastsættes et retsgrundlag for uddelegering af aktiviteterne i forbindelse med grænsekontrollen til en ansvarlig person eller myndighed. På grundlag af det høje præstations- og pålidelighedsniveau i bilateral handel anbefalede parterne, at hyppigheden af fysisk kontrol af animalske produkter til konsum sænkes fra 2 % til 1 %. Parterne præciserede yderligere, at levende dyr til konsum er i samme kategori som animalske produkter til konsum, hvad angår hyppigheden af fysisk kontrol, og anbefalede derfor, at ordene »Levende dyr« indsættes foran ordene »animalske produkter til konsum« i afsnit A, kapitel 2 »Fysisk kontrol«, nu ændret til »Fysisk kontrol (herunder stikprøver eller målrettet)«, i samme bilag.

(33)

Efter en reevaluering af gebyrerne for grænsekontrol anbefalede parterne, at disse gebyrer ajourføres i afsnit B i bilag VIII til aftalen. Med hensyn til New Zealands eksport til Unionen anbefalede parterne, at kontrolgebyrerne finder anvendelse i overensstemmelse med bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (18) med en reduktion på 22,5 %. Denne reduktionssats beregnes ud fra den antagelse, at satsen for den fysiske kontrol af New Zealands import kun er 10 % af den normale sats for fysisk kontrol, der anvendes for andre tredjelande, og idet det forudsættes, at omkostningerne for den fysiske kontrol udgør 25 % af de samlede gebyromkostninger. Med hensyn til Unionens eksport til New Zealand er der en sondring mellem sendinger, hvor der foretages dokument- og identitetskontrol, og sendinger, hvor der foretages supplerende fysisk kontrol. Der er endvidere fastsat en inflationsjustering for New Zealands kontrolgebyrer.

(34)

Som følge af ændringer i begge parters lovgivning er lovgivningshenvisningerne i bilagene til aftalen forældede. Begge parter anbefalede derfor, at henvisningerne til Unionens og New Zealands lovgivning i disse bilag ajourføres.

(35)

Den fælles forvaltningskomité anbefalede på møderne og telefonmøderne den 30.-31. marts 2009, 24. juni 2010, 24. marts 2011, 29.-30. maj 2012 og 12. december 2013, at disse foreslåede ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen gennemføres.

(36)

Som følge af disse anbefalinger bør de relevante bestemmelser i bilag II, V, VII og VIII til aftalen ændres.

(37)

I henhold til aftalens artikel 16 skal ændringer af bilagene vedtages i fællesskab, hvilket kan ske ved en brevveksling mellem parterne.

(38)

De anbefalede ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen bør derfor godkendes på Unionens vegne.

(39)

I henhold til artikel 18, stk. 3, i aftalen træder godkendte ændringer af bilagene til aftalen i kraft den første dag i den måned, der følger efter den dato, hvor parterne skriftligt underretter hinanden om, at deres respektive interne procedurer for godkendelse af ændringer er afsluttet.

(40)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I henhold til henstillingerne fra den fælles forvaltningskomité nedsat ved artikel 16 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter godkendes ændringerne af bilag II, V, VII og VIII til aftalen på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til arrangementet med New Zealand i form af brevveksling, som omfatter ændringerne af bilag II, V, VII og VIII til aftalen, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Generaldirektøren for sundhed og fødevaresikkerhed bemyndiges til på Den Europæiske Unions vegne at undertegne brevet med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Den ændrende aftale i form af brevveksling samt ikrafttrædelsesdatoen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4.

(2)  Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28).

(3)  Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.)

(5)  Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11).

(6)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (EUT L 273 af 15.10.2013, s. 38).

(8)  Kommissionens afgørelse 2010/270/EU af 6. maj 2010 om ændring af del 1 og 2 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne for dyr fra bedrifter og for bier og humlebier (EUT L 118 af 12.5.2010, s. 56).

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 15/2011 af 10. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr (EUT L 6 af 11.1.2011, s. 3).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 af 10. marts 2004 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår import af animalske biprodukter fra tredjelande (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1).

(14)  Kommissionens beslutning 2003/56/EF af 24. januar 2003 om sundhedscertifikater for import af levende dyr og animalske produkter fra New Zealand (EFT L 22 af 25.1.2003, s. 38).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(16)  Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20).

(17)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

om et arrangement med New Zealand om ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter af 17. december 1996

23. marts 2015

Fr. Deborah Roche

Under henvisning til artikel 16, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter af 17. december 1996 foreslås det, at bilag II, V, VII og VIII til aftalen ændres som følger.

Som henstillet af den fælles forvaltningskomité, der blev nedsat ved artikel 16, stk. 1, i aftalen, affattes bilag II, V, VII og VIII som angivet i bilag II, V, VII og VIII til dette brev.

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at New Zealand er indforstået med disse ændringer af bilagene til aftalen.

Under henvisning til artikel 18, stk. 3, i aftalen glæder det mig ligeledes at meddele Dem, at Den Europæiske Unions interne procedure for godkendelse af ændringerne er afsluttet.

Modtag, fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Den Europæiske Union

Ladislav MIKO

31. marts 2015

Hr. Ladislav Miko

Jeg har den ære at henvise til Deres brev, som indeholder nærmere oplysninger om de foreslåede ændringer af bilag II, V, VII og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter af 17. december 1996.

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at New Zealand er indforstået med de foreslåede ændringer, som den fælles forvaltningskomité, der blev nedsat ved artikel 16, stk. 1, i aftalen, har anbefalet, og hvoraf et eksemplar er vedlagt dette brev.

Under henvisning til artikel 18, stk. 3, i aftalen glæder det mig ligeledes at meddele Dem, at New Zealands interne procedure for godkendelse af ændringerne er afsluttet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Med venlig hilsen

For New Zealands kompetente myndighed

Deborah ROCHE

Vicegeneraldirektør Policy & Trade

»

BILAG II

ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

DEL A

New Zealand

Ministry for Primary Industries er ansvarligt for kontrollen på sundheds- og veterinærområdet.

Ved eksport til Den Europæiske Union er Ministry for Primary Industries ansvarligt for fastsættelse af normer og betingelser for sundhed (fødevaresikkerhed) og dyresundhed og fastlæggelse af sundhedscertifikater, der bekræfter, at de aftalte sundheds- og dyresundhedsnormer og -betingelser er opfyldt.

Ved import til New Zealand er Ministry for Primary Industries ansvarligt for fastsættelse af normer og betingelser for sundhed (fødevaresikkerhed) og dyresundhed.

DEL B

Den Europæiske Union

Kontrollen varetages dels af de nationale tjenester i de enkelte medlemsstater, dels af Europa-Kommissionen. I den forbindelse gælder følgende:

Ved eksport til New Zealand er medlemsstaterne ansvarlige for kontrol af produktionsforhold og -betingelser, herunder gennemførelse af den foreskrevne inspektion/audit og udstedelse af sundhedscertifikater, der bekræfter, at de aftalte normer og betingelser er opfyldt.

Ved import til Den Europæiske Union er Europa-Kommissionen ansvarlig for den overordnede samordning, inspektion/audit af kontrolordningerne og fastsættelse af de fornødne bestemmelser til at sikre ensartet anvendelse af normer og betingelser på det indre marked.

BILAG V

ANERKENDELSE AF SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

Glossar

Ja (1)

Ligestilling anerkendt. Standardsundhedserklæringerne i bilag VII, afsnit 1, litra a), anvendes. EU kan fastlægge importcertifikater for levende dyr og animalske produkter fra New Zealand med »Ja (1)«-status i Traces, idet der anvendes en model som aftalt af parterne.

Ja (2)

Ligestilling principielt anerkendt. Specifikke udestående spørgsmål. Anvendelse af den importerende parts standardsundhedscertifikat eller veterinærdokumenter.

Ja (3)

Ligestilling i form af overensstemmelse med den importerende parts krav. Anvendelse af den importerende parts standardsundhedscertifikat eller veterinærdokumenter.

I.V.

Ikke vurderet. Anvendelse af den importerende parts standardveterinærsundhedscertifikat eller veterinærdokumenter.

U.V.

Under vurdering — under overvejelse. Anvendelse af den importerende parts standardsundhedscertifikat eller veterinærdokumenter.

[ ]

Spørgsmål, der forventes løst snarligt

Nej

Ikke ligestillet og/eller yderligere vurdering påkrævet. Handel kan finde sted, hvis den eksporterende part opfylder den importerende parts krav

N.A.

Ikke relevant

ASF

Afrikansk svinepest

BSE

Bovin spongiform encephalopati

BT

Bluetongue

C

Celsius

CBPP

Oksens ondartede lungesyge

CSF

Klassisk svinepest

EU/NZ

Den Europæiske Union/New Zealand

E-Cert

New Zealands elektroniske dataoverførselssystem for udstedelse af sundhedscertifikater ved eksport

EIA

Equin infektiøs anæmi

FMD

Mund- og klovesyge

gst

Skat på varer og tjenesteydelser

HPNAI

Højpatogen anmeldelsespligtig aviær influenza

HTST

Høj temperatur/kort tid

IBR

Infektiøs bovin rhinotracheitis

LPNAI

Lavpatogen anmeldelsespligtig aviær influenza

LSD

Lumpy skin disease

min.

minut(ter)

ND

Newcastle disease

Ingen

Ingen særlige betingelser

OIE

Det Internationale Kontor for Epizootier

FAP

Forarbejdet animalsk protein

PPR

Fåre- og gedepest

PRRS

Porcin reproduktions- og respirationssygdom

RND

Kvægpest

SVD

Smitsomt blæreudslæt hos svin

Traces

EU's elektroniske dataoverførselssystem for udstedelse af sundhedscertifikater (ved eksport)

TSE

Transmissibel spongiform encephalopati

UHT

Ultrahøj temperatur

VS

Vesikulær stomatitis


Afsnit 1

Kimplasma og levende dyr

Vare

EU's eksport til New Zealand (1)

New Zealands eksport til EU

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

EU-normer

NZ-normer

NZ-normer

EU-normer

 

1.   Sæd

Kvæg

88/407/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Jf. kapitel 28:

Q-feber

Bluetongue

 

Animal Products Act 1999

88/407/EØF

2011/630/EU

U.V.

IBR,

jf. kapitel 28

EU vil på ny overveje, om testning af sæd for IBR ved hjælp af den OIE-godkendte PCR-testmetode giver tilsvarende garantier for sygdomsfrihed mht. til IBR.

Får/geder

92/65/EØF

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

2010/472/EU

I.V.

 

 

Svin

90/429/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/EØF

2012/137/EU

I.V.

 

 

Dyr af hjortefamilien

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

Nej

 

 

Heste

92/65/EØF

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

2004/211/EF

2010/471/EU

Ja (3)

 

 

Hunde

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

I.V.

 

 

2.   Embryoner (bortset fra embryoner, der har undergået en gennembrydning af zona pellucida)

Kvæg

in-vivo-befrugtede embryoner

89/556/EØF

Biosecurity Act 1993

Ja (1)

Jf. kapitel 28:

Q-feber

Bovin virusdiarré (type II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/EØF

2006/168/EF

Ja (1)

 

 

in vitro-befrugtede embryoner

89/556/EØF

Biosecurity Act 1993

Ja (1)

Jf. kapitel 28:

Q-feber

Bovin virusdiarré (type II)

 

Animal Products Act 1999

 

Ja (3)

 

 

Får/geder

92/65/EØF

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

2010/472/EU

I.V.

 

 

Svin

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

I.V.

 

 

Dyr af hjortefamilien

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

Nej

 

 

Heste

92/65/EØF

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

2004/211/EF

2010/471/EU

Ja (3)

 

 

Fjerkræ rugeæg

2009/158/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

Salmonella,

jf. kapitel 28

 

Strudsefugle rugeæg

 

 

 

 

 

 

 

I.V.

 

 

3.   Levende dyr

Kvæg

64/432/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (3)

IBR,

jf. kapitel 28

 

Får/geder

91/68/EØF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/EF

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (3)

 

EU vil undersøge, om NZ er fri for scrapie

Svin

64/432/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (3)

Aujeszkys sygdom, jf. kapitel 28

 

Dyr af hjortefamilien

2004/68/EF

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/EF

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (3)

 

 

Dyr af hestefamilien

2009/156/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/EØF

93/195/EØF

93/196/EØF

93/197/EØF

2004/211/EF

2009/156/EF

2010/57/EU

Ja (3)

EIA,

jf. kapitel 28

 

Hunde, katte og fritter

Kommerciel:

 

92/65/EØF

 

2013/519/EU

Ikke-kommerciel:

2003/803/EF

Forordning

 

(EF) nr. 998/2003

 

(EU) nr. 576/2013

 

(EU) nr. 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (3)

Rabies, jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Kommerciel import:

 

92/65/EØF

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

Ikke-kommerciel:

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

 

2013/520/EU

Forordning

 

(EF) nr. 998/2003

 

(EU) nr. 576/2013

 

(EU) nr. 577/2013

Ja (3)

Rabies,

jf. kapitel 28

 

Levende fjerkræ

2009/158/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

Salmonella,

jf. kapitel 28

 

Strudsefugle

 

 

I.V.

 

 

 

 

I.V.

 

 

Levende bier, humlebier, herunder kimplasma fra bier og humlebier

92/65/EØF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EØF

2013/503/EU

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (1)

Bier/humlebier,

jf. kapitel 28

Ingen eksport af varer til medlemsstater eller regioner, der er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/503/EU.

 


Afsnit 2

Kød (herunder fersk kød, fersk fjerkrækød samt kød af opdrættet og vildtlevende vildt), hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter til konsum

Vare

EU's eksport til New Zealand

New Zealands eksport til EU

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

EU-normer

NZ-normer

NZ-normer

EU-normer

4.   Kød

4.A.   

Fersk kød som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004. Omfatter hakket kød og blod/knogler/fedtstoffer, fersk, i uforarbejdet stand, til konsum.

Dyresundhed

Drøvtyggere

Dyr af hestefamilien

2002/99/EF

Forordning (EF) (2) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Svin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) (2) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) (2) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (1)

Salmonella og BSE,

jf. kapitel 28

Hakket kød skal være frosset.

 

4.B.   Fersk fjerkrækød

Dyresundhed

fjerkræ

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

kalkun

 

 

Ja (3)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 

4.C.   Kød af opdrættet vildt

Dyresundhed

Dyr af hjortefamilien

Svin

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Kanin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 119/2009

Ja (1)

 

 

Andre landpattedyr

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 119/2009

Ja (1)

 

 

Fjervildt

(herunder strudsefugle)

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Landpattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 119/2009

Ja (1)

 

 

Fjervildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Strudsefugle

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

Ja (1)

 

 

4.D.   Kød af vildtlevende vildt

Dyresundhed

Dyr af hjortefamilien

Kanin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning

 

(EF) nr. 119/2009

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Svin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning

 

(EF) nr. 119/2009

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Andre vildtlevende landpattedyr

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 119/2009

I.V.

 

 

Fjervildt

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Vildtlevende landpattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 119/2009

Ja (1)

Uflåede vildtlevende dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget, skal køles til + 4 °C i højst 15 dage forud for det planlagte importtidspunkt.

 

Fjervildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 

5.   Tilberedt kød

5.A.   Tilberedt kød fremstillet af fersk kød

Dyresundhed

Drøvtyggere

Svin

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

Kun frosset

BSE,

jf. kapitel 28

 

5.B.   Tilberedt kød fremstillet af fersk fjerkrækød

Dyresundhed

Fjerkræ

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Kalkun

 

 

Ja (3)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

Kun frosset

 

5.C.   Tilberedt kød fremstillet af kød af opdrættet vildt

Dyresundhed

Dyr af hjortefamilien

Svin

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EU) nr. 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Kanin

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2000/572/EF

2002/99/EF

Ja (1)

 

 

Strudsefugle

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Fjervildt

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Dyr af hjortefamilien

Svin

Kanin

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

Kun frosset

 

Fjervildt

Strudsefugle

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

Ja (1)

 

 

 

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

Ja (1)

 

 

5.D.   Tilberedt kød fremstillet af kød af vildtlevende vildt

Dyresundhed

Dyr af hjortefamilien

Kanin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Ja (1)

 

 

Svin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Ja (1)

 

 

Fjervildt

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Nej

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Vildtlevende landpattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

Kun frosset

 

Fjervildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

Ja (1)

 

 

 

2000/572/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 

6.   Kødprodukter

6.A.   Kødprodukter fremstillet af fersk kød

Dyresundhed

Drøvtyggere

Heste

Svin

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

6.B.   Kødprodukter fremstillet af fersk fjerkrækød

Dyresundhed

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 

6.C.   Kødprodukter fremstillet af opdrættet vildt

Dyresundhed

Svin

Dyr af hjortefamilien

Kanin

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (1)

 

 

Strudsefugle

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Andet fjervildt

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Svin

Dyr af hjortefamilien

Kanin

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Strudsefugle

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

Ja (1)

 

 

6.D.   Kødprodukter fremstillet af vildtlevende vildt

Dyresundhed

Vildtlevende vildt

Svin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (1)

 

 

Dyr af hjortefamilien

Kanin

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (1)

 

 

Fjervildt

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Vildtlevende vildt

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 


Afsnit 3

Andre produkter til konsum

Vare

EU's eksport til New Zealand1

New Zealands eksport til EU

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

EU-normer

NZ-normer

NZ-normer

EU-normer

7.   Produkter bestemt til konsum

7.A.   Dyretarme

Dyresundhed

Kvæg

Får

Geder

Svin

92/118/EØF

2002/99/EF

forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2003/779/EF

2007/777/EF

477/2010/EU

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

7.B.   Forarbejdede knogler og knogleprodukter til konsum

Dyresundhed

Fersk kød:

Drøvtyggere

Heste

Svin

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjerkræ

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (3)

 

 

Opdrættet vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (1)

 

 

Fjervildt

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (3)

 

 

Vildtlevende vildt

Dyr af hjortefamilien

Svin

92/118/EF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Fersk kød:

Drøvtyggere

Heste

Svin

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Fjerkræ

Fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

 

 

Opdrættet vildt

Pattedyr

92/118/EØF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Vildtlevende vildt

Pattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

7.C.   Forarbejdet animalsk protein til konsum

Dyresundhed

FAP fremstillet af fersk kød:

Drøvtyggere

Heste

Svin

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

477/2010/EU

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjerkræ

FAP fremstillet af fersk kød

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

94/438/EF

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Ja (3)

 

 

Opdrættet vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

477/2010/EU

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Vildtlevende vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

477/2010/EU

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

FAP fremstillet af fersk kød

Drøvtyggere

Heste

Svin

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 999/2001

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Fjerkræ

FAP fremstillet af fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

 

 

Opdrættet vildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Vildtlevende vildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

7.D.   Blod og blodprodukter til konsum

Dyresundhed

Blod og blodprodukter fremstillet af fersk kød:

Drøvtyggere

Heste

Svin

92/118/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EU) nr. 206/2010

Ja (1)

 

 

Fjerkræ

Blod og blodprodukter fremstillet af fersk fjerkrækød

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Opdrættet vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Vildtlevende vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF og PRRS,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Drøvtyggere

Heste

Svin

Fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Fjerkræ

Fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

 

 

Opdrættet vildt

Pattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Vildtlevende vildt

Pattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

7.E.   Svinefedt og afsmeltede fedtstoffer til konsum

Dyresundhed

Husdyr af pattedyrfamilien

Produkter fremstillet af fersk kød:

Drøvtyggere

Heste

Svin

92/118/EF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjerkræ

Produkter fremstillet af fersk kød

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 798/2008

Ja (3)

 

 

Opdrættet vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Vildtlevende vildt

Svin

Dyr af hjortefamilien

92/118/EØF

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

CSF, jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

Varmebehandlet

langtidsholdbart

F03-behandlet

 

 

 

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

Drøvtyggere

Heste

Svin

Fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Fjerkræ

Fersk kød

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

 

 

Opdrættet vildt

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

Vildtlevende vildt

92/118/EØF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2007/777/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

Fjervildt

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

I.V.

 

 

7.F.   Gelatine til konsum

Dyresundhed

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

I.V.

BSE,

jf. kapitel 28

 

7.G.   Kollagen til konsum

Dyresundhed

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 999/2001

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

I.V.

BSE,

jf. kapitel 28

 

7.H.   Maver og blærer (saltede, tørrede eller opvarmede og andre produkter)

Dyresundhed

Kvæg

Får

Geder

Svin

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2007/777/EF

Forordning (EF) nr. 999/2001

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Ja (1)

 

 

8.   

Mælk og mejeriprodukter (til konsum) Omfatter colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum.

Dyresundhed

Husdyr af pattedyrfamilien, herunder

Kvæg

Bøfler

Får

Geder

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

Forordning (EU) nr. 605/2010

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Pasteuriseret

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EU) nr. 605/2010

Ja (1)

 

 

Ikke pasteuriserede, termiserede oste

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

NZ (milk and milk products processing) food standards 2002

Ja (1)

Termiserede oste,

jf. kapitel 28

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EU) nr. 605/2010

Ja (1)

 

 

Upasteuriserede mejeriprodukter (undtagen rå mælk)

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EU) nr. 605/2010

Ja (1)

 

 

9.   Fiskevarer til konsum (undtagen levende dyr)

Dyresundhed

Vilde marine arter

Fisk

Rogn

Bløddyr

Pighuder

Sækdyr, havsnegle og krebsdyr

2002/99/EF

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Laksefisk,

jf. kapitel 28

Rogn,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

 

 

Vilde ferskvandsarter

Laksefisk

Rogn

Krebs

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Laksefisk,

jf. kapitel 28

Rogn,

jf. kapitel 28

Krebs (frosne eller forarbejdede)

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

Krebs (frosne eller forarbejdede)

 

Fisk (undtagen laksefisk)

Bløddyr

Krebsdyr

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

 

 

Akvakulturprodukter (saltvand og ferskvand opdrættede)

Laksefisk

Rogn

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Laksefisk,

jf. kapitel 28

Rogn,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

Laksefisk (rensede)

 

Bløddyr, pighuder

Sækdyr, havsnegle og krebsdyr

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Frosne eller forarbejdede

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

Frosne eller forarbejdede

 

Fisk (undtagen laksefisk)

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

Fisk

Rogn

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og krebsdyr

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultur)

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

Ja (1)

 

 

10.   Levende fisk, bløddyr og krebsdyr, herunder rogn og mælke

Dyresundhed

Til konsum

levende bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle

levende krebsdyr

levende fisk

andre vanddyr

93/53/EØF

95/70/EF

2002/99/EF Forordning

(EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (1)

 

 

Til avl, opdræt og genudlægning

levende bløddyr og fisk

93/53/EØF

95/70/EF

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning (EF) nr. 1251/2008

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

levende fisk

levende bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle

levende krebsdyr

andre fisk

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultur til konsum)

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

Ja (1)

 

 

11.   Diverse produkter til konsum

11.A.   Honning

Dyresundhed

92/118/EØF

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EØF

2002/99/EF

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

2001/110/EF

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/EF

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

Ja (3)

 

 

11.B.   Frølår

Dyresundhed

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

I.V.

 

 

11.C.   Snegle til konsum

Dyresundhed

2002/99/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 2074/2005

I.V.

 

 

11.D.   Ægprodukter

Dyresundhed

2002/99/EF

2009/158/EF

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EF

2009/158/EF

I.V.

 

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Forordning

 

(EF) nr. 852/2004

 

(EF) nr. 853/2004

 

(EF) nr. 854/2004

 

(EF) nr. 798/2008

I.V.

 

 


Afsnit 4

Produkter, som ikke er bestemt til konsum

Vare

EU's eksport til New Zealand1

New Zealands eksport til EU

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

Samhandelsbetingelser

Ligestilling

Særlige betingelser

Foranstaltning

EU-normer

NZ-normer

NZ-normer

EU-normer

12.   Dyretarme til fremstilling af foder til selskabsdyr eller til tekniske formål

Dyresundhed

Kvæg

Får

Geder

Svin

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (2)

Der gælder TSE-relaterede restriktioner

 

Animal Products Act 1999

2003/779/EF

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Folkesundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

 

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

13.   Mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, ikke bestemt til konsum

Dyresundhed

Kvæg

Får

Geder

Pasteuriseret, UHT-behandlet eller steriliseret

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Upasteuriseret colostrum og mælk til anvendelse uden for foderkæden

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (3)

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Knogler og knogleprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler

Dyresundhed

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Forarbejdet animalsk protein til foder

Dyresundhed

FAP bestemt til fremstilling af foder til selskabsdyr

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

 

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

FAP fremstillet af materiale af andre arter end pattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

 

 

 

af fisk

 

 

Ja (1)

 

 

 

 

Ja (1)

 

 

af fjerkræ

 

 

Ja (2)

70 °C/50 min.

80 °C/9 min. eller 100 °C/1 min.

eller tilsvarende

 

 

 

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Forarbejdet blod og blodprodukter (undtagen serum fra dyr af hestefamilien) til anvendelse uden for foderkæden

Dyresundhed

Kvæg, får, geder, svin

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Dyr af hestefamilien

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

I.V.

 

 

Fugle

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

I.V.

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Svinefedt og afsmeltede fedtstoffer, ikke til konsum, herunder fiskeolie

Dyresundhed

Afsmeltede fedtstoffer og olier

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28.

Der gælder yderligere krav for så vidt angår BSE-relateret mærkning

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

BSE,

jf. kapitel 28

 

Svinefedt

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Produktet skal være fremstillet af fersk svinekød, opdrættet vildt eller vildtlevende vildt med »Ja (1)« for dyresundhed anført tidligere.

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 999/2001

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

 

 

 

 

CSF,

jf. kapitel 28

 

 

 

 

 

 

Fiskeolie

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Fedtderivater fra kat. 2- eller 3-materiale, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

U.V.

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. A.   Gelatine til foder eller til anvendelse uden for foderkæden

Dyresundhed

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

I.V.

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. B.   Hydrolyseret protein, kollagen, di- og tricalciumphosphat

Dyresundhed

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

I.V.

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Huder og skind

Dyresundhed

Hovdyr undtagen dyr af hestefamilien

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Dyr af hestefamilien

Andre pattedyr

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009.

 

(EU) nr. 142/2011

 

I.V.

 

 

 

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Strudsefugle (struds, emu og nandu)

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

I.V.

 

 

 

Forordning (EF) nr. 1069/2009

Ja (1)

 

 

Folkesundhed

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Uld og fibre/hår

Dyresundhed

Får, geder og dyr af kamelfamilien

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ja (1)

Kun fabriksvasket uld

Ren og vasket ved 75 °C eller tilsvarende

Animal Products Act 1999

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Andre drøvtyggere og svin

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

 

I.V.

 

 

 

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

Ja (1)

 

 

Andre

Forordning

 

(EF) nr. 1069/2009

 

(EU) nr. 142/2011

 

I.V.