Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/191 af 5. februar 2015 om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så vidt angår forlængelse af visse frister fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2015) 466)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/31


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/191

af 5. februar 2015

om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så vidt angår forlængelse af visse frister fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i nævnte afgørelse

(meddelt under nummer C(2015) 466)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (2) fastsættes reglerne og kriterierne for udvælgelse og gennemførelse af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (i det følgende benævnt »CCS-demonstrationsprojekter«) og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi (i det følgende benævnt »VE-demonstrationsprojekter«), der omfatter 300 mio. kvoter fra reserven for nytilkomne under EU's emissionshandelssystem og de grundlæggende regler for monetariseringen af kvoter og forvaltningen af indtægter.

(2)

På grund af den økonomiske krise vil det for et betydeligt antal projekter, der har opnået tilsagn om støtte efter afgørelse 2010/670/EU, ikke være muligt at træffe en endelig finansieringsbeslutning senest 24 måneder efter vedtagelsen af tilsagn om støtte for VE-demonstrationsprojekter eller senest 36 måneder efter vedtagelsen af tilsagn om støtte for CCS-demonstrationsprojekter. Det vil derfor heller ikke være muligt at starte driften af sådanne projekter senest fire år efter vedtagelsen af tilsagn om støtte. Fristerne for den endelige investeringsbeslutning og idriftstagningsdatoen bør derfor forlænges med to år. Der bør også anvendes en overgangsperiode på et år med hensyn til idriftstagningsdatoen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/670/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 ændres således:

a)

i første afsnit ændres »24 måneder« til »48 måneder«

b)

i andet afsnit ændres »36 måneder« til »60 måneder«

2)

Artikel 11, stk. 1, ændres således:

a)

i andet afsnit ændres »31. december 2015« til »31. december 2017« og »4 år« til »6 år«

b)

Følgende indsættes som tredje og fjerde afsnit:

»Hvis projektet ikke er taget i drift inden idriftstagningsdatoen for det pågældende projekt, forlænges perioden automatisk med ét år.

Tilsagn om støtte ophører med at have retsvirkning, hvis projektet ikke er taget i drift på den gældende idriftstagningsdato i henhold til tredje afsnit. I dette tilfælde skal enhver støtte udbetalt eller modtaget med henblik på udbetaling tilbagebetales.«

Artikel 2

Denne afgørelse finder også anvendelse på CCS- og VE-demonstrationsprojekter, for hvilke der er vedtaget tilsagn om støtte, inden denne afgørelse træder i kraft.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).


Top