Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0021

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering (ECB/2015/21)

OJ L 132, 29.5.2015, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/839/oj

29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/88


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/839

af 27. april 2015

om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering (ECB/2015/21)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 5, litra d), og artikel 9-13,

under henvisning til forslag fra Tilsynsrådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) foretog i 2014 i henhold til artikel 33, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 en omfattende vurdering, herunder af balancen, af de kreditinstitutter, der blev angivet i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/3 (2).

(2)

ECB bør foretage en omfattende vurdering, som med hensyn til omfang og dybde kan sammenlignes med den vurdering, der blev foretaget i 2014, af de kreditinstitutter, der ikke var omfattet af den forrige vurdering, og som er blevet karakteriseret som signifikante, efter at afgørelse ECB/2014/3 blev vedtaget.

(3)

Denne vurdering bør omfatte tre kreditinstitutter, som ECB har klassificeret som signifikante på grundlag af betydningen af en koncern under tilsyns grænseoverskridende aktiviteter i overensstemmelse med betydningen af artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 59 og 60 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3). Den bør også omfatte et kreditinstitut, som er klassificeret som signifikant på grundlag af artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, fordi det er et af de tre mest signifikante institutter i en deltagende medlemsstat, og et signifikant kreditinstitut, der blev etableret i 2014 som følge af de afviklingsforanstaltninger, som en kompetent national myndighed har truffet i forhold til et kreditinstitut, der tidligere var klassificeret som signifikant.

(4)

Sidstnævnte kreditinstituts aktiver var omfattet af en gennemgang af aktivernes kvalitet og en særlig revision, men da instituttet ikke selv har været underlagt en stresstest, bør det kun være underlagt en stresstest i 2015.

(5)

Ydermere og for at sikre lige konkurrencevilkår bør fire andre kreditinstitutter, der muligvis opfylder kriterierne for signifikans i artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, baseret på data som følge af afslutningen på regnskabsåret for 2014, omfattes af denne vurdering.

(6)

ECB kan kræve, at de personer, der henvises til i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, udleverer alle de oplysninger, der er nødvendige, for at ECB kan udføre den omfattende vurdering. ECB kan også anvende de beføjelser, der er overdraget den i henhold denne forordnings artikel 11-13.

(7)

ECB bør arbejde tæt sammen med de relevante kompetente nationale myndigheder i forbindelse med udførelsen af den omfattende vurdering —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Enheder, der er underlagt den omfattende vurdering

1.   De enheder, som er opført på listen i bilaget, er underlagt den omfattende vurdering, som ECB skal foretage.

2.   Novo Banco, SA, er kun omfattet af stresstest-delen af den omfattende vurdering.

3.   I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal de kreditinstitutter, der er anført i bilaget som værende omfattet af den omfattende vurdering, fremlægge alle oplysninger, der er relevante i forbindelse med denne vurdering, til ECB.

Artikel 2

Undersøgelsesbeføjelser

1.   I overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) nr. 1024/2013 kan ECB udøve sine undersøgelsesbeføjelser for de kreditinstitutter, som er anført i bilaget.

2.   ECB kontrollerer de oplysninger, som den modtager fra kreditinstitutterne, herunder, hvis nødvendigt, fra inspektioner på stedet, og skal, hvor det er hensigtsmæssigt, assisteres af de kompetente nationale myndigheder i forbindelse med inddragelsen af tredjeparter i overensstemmelse med artikel 9-13 i forordning (EU) nr. 1024/2013. ECB kan, hvis det er nødvendigt, opfordre de kompetente nationale myndigheder til at udpege ikke-lovpligtige revisorer til at udføre gennemgangen af aktivernes kvalitet i forbindelse med den omfattende vurdering.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 6. maj 2015.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. april 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/3 af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 107).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG

INSTITUTIONER SOM INDGÅR I DEN OMFATTENDE VURDERING

Belgien

Banque Degroof S.A.

Frankrig

Agence Française de Développement (*)

Luxembourg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Østrig

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugal

Novo Banco, SA (kun i forbindelse med stresstesten)

Slovenien

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finland

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Mindre signifikante institutter, der muligvis omklassificeres som signifikante kreditinstitutter på grundlag af data fra afslutningen af regnskabsåret for 2014.


Top