EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0879

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 879/2014 af 12. august 2014 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2014

OJ L 240, 13.8.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2014; ophævet ved 32014R1227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/879/oj

13.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 879/2014

af 12. august 2014

om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 3,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 1306/2013 oprettes der en reserve med det formål at yde yderligere støtte til landbrugssektoren i tilfælde af større kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen, gennem anvendelse ved begyndelsen af hvert år af en nedsættelse af de direkte betalinger inden for rammerne af ordningen for finansiel disciplin, der er omhandlet i artikel 26 i nævnte forordning.

(2)

For at sikre, at de årlige lofter, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2) til finansiering af markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger, bliver overholdt, fastsættes der i henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 en tilpasningssats for de direkte betalinger, når prognoserne for finansieringen af de foranstaltninger, der finansieres under det pågældende underloft for et givet regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter vil blive overskredet.

(3)

Reserven til kriser i landbrugssektoren, som er medtaget i Kommissionens budgetforslag for 2015, beløber sig til 433 mio. EUR i løbende priser. Til dækning af dette beløb finder mekanismen for finansiel disciplin anvendelse på direkte betalinger, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (3) for så vidt angår kalenderåret 2014.

(4)

De prognoser for de direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, der er fastsat i Kommissionens budgetforslag for 2015, viser, at der ikke er behov for yderligere finansiel disciplin.

(5)

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 vedtog Kommissionen den 21. marts 2014 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger, som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009, for kalenderåret 2014 (4).

(6)

Europa-Parlamentet og Rådet har den 30. juni 2014 endnu ikke truffet afgørelse om denne tilpasning. Derfor vedtager Kommissionen i overensstemmelse med artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 en gennemførelsesretsakt, der fastsætter tilpasningssatsen, og underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.

(7)

I henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan Kommissionen vedtage tilpasningssatsen senest den 1. december 2014 på grundlag af nye elementer, den måtte være kommet i besiddelse af. Hvis der fremkommer nye elementer, vedtager Kommissionen en gennemførelsesforordning om ændring af tilpasningssatsen pr. 1. december 2014 inden for rammerne af ændringsskrivelsen til budgetforslaget for 2015 under hensyn til de nye elementer, der er kommet frem.

(8)

Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for et kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode i regnskabsåret (N + 1). Medlemsstaterne har dog, inden for visse grænser, mulighed for at foretage sene betalinger uden for betalingsperioden til landbrugerne, uden tidsbegrænsning. Sådanne sene betalinger kan foretages i et senere regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger om i andre kalenderår end det år, den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne, bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen kun anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger til, i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af tidspunktet for betalingen til landbrugerne.

(9)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (5) finder den tilpasningssats, der er fastsat i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som bevilges til landbrugere i det pågældende kalenderår. Endvidere er det i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 fastsat, at som følge af den gradvise indførelse af direkte betalinger finder tilpasningssatsen først anvendelse på Bulgarien og Rumænien fra den 1. januar 2016 og på Kroatien fra den 1. januar 2022. Den tilpasningssats, der fastsættes ved denne forordning, bør derfor ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugere i disse medlemsstater —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Med henblik på anvendelsen af den justering, der er omhandlet i artikel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, nedsættes de i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009 nævnte betalinger på over 2 000 EUR, der skal foretages til en landbruger i forbindelse med en støtteansøgning for så vidt angår kalenderåret 2014, med 1,301951 %.

2.   Tilpasningssatsen omhandlet i stk. 1 finder ikke anvendelse på Bulgarien, Kroatien og Rumænien.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

(4)  COM(2014)175.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).


Top