EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0821

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 821/2014 af 28. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de detaljerede ordninger for overførsel og forvaltning af programbidrag, rapportering vedrørende finansielle instrumenter, tekniske karakteristika ved informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer og systemet til registrering og lagring af data

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 223/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 821/2014

af 28. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de detaljerede ordninger for overførsel og forvaltning af programbidrag, rapportering vedrørende finansielle instrumenter, tekniske karakteristika ved informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer og systemet til registrering og lagring af data

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 38, stk. 10, artikel 46, stk. 3, artikel 115, stk. 4, og artikel 125, stk. 8, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 (2) fastsættes bestemmelser, der er nødvendige for udarbejdelse af programmerne. For at sikre gennemførelsen af de programmer, der finansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde (»ESI-fondene«), er det nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1303/2013. For at gøre det lettere at få et samlet overblik over og adgang til disse bestemmelser bør disse bestemmelser fastsættes i én gennemførelsesretsakt.

(2)

For at øge fleksibiliteten i forbindelse med mobiliseringen af støtte til finansielle instrumenter fra forskellige kilder, som forvaltes af forvaltningsmyndigheden på en af de måder, der er fastsat i artikel 38, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan programbidragene overføres og forvaltes. Især er det nødvendigt at præcisere, under hvilke omstændigheder et finansielt instrument kan modtage bidrag fra mere end ét program eller fra mere end én prioritetsakse eller foranstaltning under det samme program, og betingelserne for, hvordan de nationale offentlige eller private bidrag til finansielle instrumenter tilvejebragt på niveau af de endelige støttemodtagere kan tages i betragtning som nationale medfinansieringsressourcer.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte en model for rapportering vedrørende finansielle instrumenter til Kommissionen for at sikre, at forvaltningsmyndighederne giver de oplysninger, der kræves i artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, på en sammenhængende og sammenlignelig måde. Modellen for rapportering vedrørende finansielle instrumenter er også nødvendig for at gøre det muligt for Kommissionen at give sammenfatninger af oplysninger om, hvilke fremskridt der sker inden for finansiering og gennemførelse af de finansielle instrumenter.

(4)

Med henblik på at sikre en fælles visuel identitet for informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer inden for Unionens samhørighedspolitik bør der indføres en vejledning i, hvordan man gengiver det europæiske logo, og standardfarverne bør defineres såvel som de tekniske karakteristika med hensyn til visningen af EU-logoet og henvisningen til den eller de fonde, der yder støtte til operationen.

(5)

Med henblik på at sikre en fælles visuel identitet for informations- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende operationer inden for infrastruktur, byggeri og anlæg under Unionens samhørighedspolitik er det nødvendigt at fastlægge de tekniske karakteristika for skilte eller plader af permanent karakter for infrastruktur, bygge- og anlægsarbejde, hvor den samlede offentlige støtte til hver operation overstiger 500 000 EUR.

(6)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at fastsætte tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring i EDB-form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige i forbindelse med overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision.

(7)

Med henblik på en effektiv gennemførelse af artikel 122, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at sikre, at de tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring af data sikrer fuld interoperabilitet med det system, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 122, stk. 3, såvel i opbygning som på teknisk og semantisk plan.

(8)

De detaljerede tekniske karakteristika for systemet til registrering og lagring af data bør være tilstrækkeligt dokumenteret til at sikre et revisionsspor i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

(9)

Systemet til registrering og lagring af data bør også omfatte passende søgeværktøjer og rapporteringsfunktioner, således at man let kan hente og samle de deri opbevarede oplysninger med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DETALJEREDE ORDNINGER FOR OVERFØRSEL OG FORVALTNING AF PROGRAMBIDRAG OG RAPPORTERING VEDRØRENDE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Artikel 1

Overførsel og forvaltning af programbidrag

(Artikel 38, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   I tilfælde, hvor der ydes bidrag fra mere end ét program eller fra mere end én prioritetsakse eller foranstaltning under det samme program til et finansielt instrument, fører det organ, der gennemfører det finansielle instrument, et særskilt regnskab eller anvender en passende regnskabskode for bidraget fra det enkelte program, fra hver prioritetsakse eller foranstaltning af hensyn til rapportering og revision.

2.   I tilfælde, hvor nationale offentlige og private bidrag til finansielle instrumenter tilvejebringes på niveau af de endelige modtagere i overensstemmelse med de fondsspecifikke bestemmelser, forvalter de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering, og som tilvejebringes på niveau af de endelige støttemodtagere, i overensstemmelse med stk. 3-6.

3.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, opbevarer dokumentation for følgende:

a)

juridiske aftaler, der er indgået med private eller offentlige instanser vedrørende nationale offentlige eller private bidrag, der udgør national medfinansiering fra disse enheder på niveau af de endelige modtagere

b)

den faktiske overførsel af midler, som udgør den nationale medfinansiering af private eller offentlige enheder til de endelige modtagere

c)

nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering og foretages af private eller offentlige instanser, og som rapporteres til det organ, der gennemfører det finansielle instrument.

4.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, bevarer det overordnede ansvar for investeringen i de endelige modtagere, herunder den efterfølgende overvågning af programbidragene i overensstemmelse med finansieringsaftalerne.

5.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, sikrer, at udgifter, der dækkes af de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør den nationale medfinansiering, er støtteberettigede, inden de indberettes til forvaltningsmyndigheden.

6.   De organer, som gennemfører finansielle instrumenter, opretholder revisionssporet i forbindelse med de nationale offentlige eller private bidrag, der udgør national medfinansiering helt ned til den endelige modtager.

Artikel 2

Model til rapportering vedrørende finansielle instrumenter

(Artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Til den særlige rapport, der er omhandlet i artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, anvender forvaltningsmyndighederne den model, der er anført i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL II

TEKNISKE KARAKTERISTIKA VED INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE OPERATIONER OG EN VEJLEDNING I GENGIVELSE AF DET EUROPÆISKE LOGO OG DEFINITION AF STANDARDFARVERNE

(Artikel 115, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 3

Vejledning i gengivelse af det europæiske logo og definition af standardfarverne

EU-logoet gengives i overensstemmelse med de grafiske standarder, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Tekniske karakteristika for visning af EU-logoet og henvisningen til den eller de fonde, der yder støtte til operationen

1.   EU-logoet, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 1, litra a), i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, afbildes i farver på websteder. I alle andre medier skal farve anvendes, når det er muligt, og en ensfarvet udgave må kun anvendes i begrundede tilfælde.

2.   EU-logoet skal altid være klart synligt og anbragt på et fremtrædende sted. Placeringen og størrelsen skal være tilpasset størrelsen på det anvendte materiale eller dokument. For små reklameartikler gælder forpligtelsen om en henvisning til fonden ikke.

3.   Når EU-logoet, henvisningen til Unionen og den pågældende fond afbildes på et websted, skal:

a)

EU-logoet og henvisningen til Unionen være synlige i synsfeltet, når man havner på websiden, i et digitalt udstyr, uden at en bruger er nødt til at rulle længere ned på siden

b)

henvisningen til den relevante fond være synlig på samme webside.

4.   Navnet »Den Europæiske Union« skal altid være skrevet fuldt ud. Navnet på et finansielt instrument skal omfatte en henvisning til, at det støttes af ESI-fondene. Den skrifttype, der skal anvendes i forbindelse med EU-logoet, kan være en af følgende: Arial, Auto Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kursiv, understregede varianter eller andre skrifttypevarianter må ikke anvendes. Tekstens placering i forhold til EU-logoet må ikke berøre logoet på nogen måde. Den anvendte skriftstørrelse skal stå i forhold til logoets størrelse. Skriftfarven skal være »reflex blue«, sort eller hvid alt efter baggrunden.

5.   Hvis andre logoer vises ud over EU-logoet, skal EU-logoet have mindst samme størrelse målt i højde eller bredde som det største af de andre logoer.

Artikel 5

Tekniske karakteristika for plader af permanent karakter og midlertidige eller permanente skilte

1.   Foranstaltningens navn, hovedformålet med foranstaltningen, EU-logoet sammen med henvisningen til Unionen og henvisningen til fonden eller fondene, der skal anføres på det midlertidigt skilt, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 4, i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal fylde mindst 25 % af dette skilt.

2.   Foranstaltningens navn, hovedformålet med den støttede foranstaltning, EU-logoet sammen med henvisningen til Unionen og henvisningen til fonden eller fondene, der skal anføres på det skilt eller den plade af permanent karakter, der er omhandlet i afsnit 2.2, punkt 5, i bilag XII til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal fylde mindst 25 % af denne plade eller dette skilt.

KAPITEL III

SYSTEM TIL REGISTRERING OG LAGRING AF DATA

(Artikel 125, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 6

Generelle bestemmelser

Systemet til registrering og lagring af data om operationer, der er omhandlet i artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal være i overensstemmelse med de tekniske karakteristika, der er fastsat i artikel 7-11.

Artikel 7

Beskyttelse og opbevaring af data og dokumenter og deres integritet

1.   Adgangen til systemet baseres på foruddefinerede rettigheder for forskellige typer brugere og fjernes, hvis den ikke længere er nødvendig.

2.   Systemet opbevarer enhver registrering, ændring og sletning af dokumenter og oplysninger.

3.   Systemet må ikke tillade ændring af indholdet af dokumenter med en elektronisk signatur. Der vil blive sat et tidsstempel, der ikke kan ændres, som er knyttet til dokumentet, og som attesterer indleveringen af dokumentet med elektronisk signatur. Sletning af sådanne dokumenter vil blive registreret i henhold til stk. 2.

4.   Dataene skal være genstand for regelmæssig backup. Backupfilen med kopi af hele indholdet af den elektroniske fil skal være klar til brug i nødstilfælde.

5.   Faciliteten for elektronisk lagring skal være beskyttet mod enhver risiko for tab eller ændring af dennes integritet. En sådan beskyttelse skal omfatte fysisk beskyttelse mod ukorrekt temperatur og luftfugtighed, systemer til sporing af brand og tyveri, passende beskyttelsessystemer mod virusangreb, hackere og anden uvedkommende adgang.

6.   Systemet sørger for dataflytning og ajourføring af format og IT-miljø med intervaller, der er tilstrækkelige til at sikre læsbarheden af og adgangen til dokumenter og data indtil udgangen af den periode, der er nævnt i artikel 140, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 8

Interoperabilitet

1.   Systemet skal være interoperabelt med de systemer til elektronisk dataudveksling med støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Om nødvendigt skal systemet lette kontrollen af rigtigheden og fuldstændigheden af de data, som modtagerne har leveret, inden de lagres på en sikker måde.

2.   Systemet skal være interoperabelt med andre relevante elektroniske systemer i henhold til nationale interoperabilitetsrammer og den europæiske interoperabilitetsramme (EIF), der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF (3).

3.   Systemet skal være interoperabelt på teknisk og semantisk plan. Specifikationerne skal støtte standardformater til udveksling af data og sikrer, at disse formater kan anerkendes og udveksles mellem heterogene systemer.

Artikel 9

Søge- og rapporteringsfunktioner

Dette skal omfatte:

a)

passende søgeredskaber, der sikrer, at det er let at genfinde dokumenter, data og metadata

b)

en rapporteringsfunktion, der gør det muligt at skabe rapporter på grundlag af foruddefinerede kriterier, især for de data, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 (4)

c)

en mulighed for at gemme, eksportere eller udskrive de rapporter, der er nævnt i litra b), eller et link til en ekstern facilitet, der giver denne mulighed.

Artikel 10

Dokumentation for systemet

Forvaltningsmyndigheden giver detaljeret og opdateret funktionel og teknisk dokumentation vedrørende systemets drift og karakteristika, der er tilgængelig efter anmodning for relevante enheder med ansvar for forvaltningen af programmet, og for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

Den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, udgør dokumentation for gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1303/2013 i den pågældende medlemsstat.

Artikel 11

Sikkerhed ved informationsudveksling

Det anvendte system skal være beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til klassificering af dokumenter og beskyttelse af informationssystemer og personoplysninger. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med internationale standarder og nationale retsforskrifter.

De sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal beskytte netværk og transmissionsfaciliteter i de tilfælde, hvor systemet indgår i et samspil med andre moduler og systemer.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 922/2009/EF af 16. september 2009 om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) (EUT L 260 af 3.10.2009, s. 20).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).


BILAG I

Model til rapportering vedrørende finansielle instrumenter

Nr.

Oplysninger, der er nødvendige for hvert enkelt finansielt instrument

I.   Identifikation af programmet og den prioritet eller foranstaltning, hvorfra der ydes støtte fra ESI-fondene (artikel 46, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1

Prioritetsakser eller foranstaltninger, der støtter det finansielle instrument, herunder holdingfonden, under ESI-fondsprogrammet

1.1

Henvisning (nummer og titel) på hver enkelt prioritetsakse eller foranstaltning, der støtter det finansielle instrument under ESI-fondsprogrammet

2

Navnet på den eller de ESI-fonde, der støtter det finansielle instrument under prioritetsaksen eller foranstaltningen

3

Tematiske mål, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som støttes af det finansielle instrument

4

Andre ESI-fondsprogrammer, der yder bidrag til det finansielle instrument

4.1

CCI-nummer på hvert enkelt ESI-fondsprogram, der yder bidrag til det finansielle instrument

II.   Beskrivelse af det finansielle instrument og gennemførelsesordningerne (artikel 46, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

5

Navn på det finansielle instrument

6

Officiel adresse/forretningssted for det finansielle instrument (land og by)

7

Gennemførelsesordninger

7.1

Finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan, og som forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som modtager støtte i form af programbidrag under ESI-fonden

7.1.1

Navn på det finansielle instrument, der er oprettet på EU-plan

7.2

Finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på tværs af grænser, og som forvaltes af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), og som modtager støtte i form af programbidrag under ESI-fonden, jf. artikel 38, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

8

Det finansielle instruments type

8.1

Skræddersyede eller finansielle instrumenter, der opfylder standardvilkår og -betingelser

8.2

Finansielt instrument, som organiseres via en holdingfond eller uden en holdingfond

8.2.1

Navnet på holdingfonden, der er oprettet for at gennemføre finansielle instrumenter

9

Produkttype, der tilvejebringes af det finansielle instrument: lån, mikrolån, garantier, egenkapital eller kvasiegenkapitalinvesteringer, andre finansielle produkter eller anden støtte kombineret med det finansielle instrument, jf. artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

9.1

Beskrivelse af andre finansielle produkter

9.2

Anden støtte kombineret med det finansielle instrument: direkte tilskud, rentegodtgørelse, tilskud til garantigebyrer, jf. artikel 37, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013

10

Det finansielle instruments retlige status, jf. artikel 38, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (for finansielle instrumenter kun omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b)): forvaltningskonti åbnet i gennemførelsesorganets navn og på vegne af forvaltningsmyndigheden eller som en separat finansieringsblok inden for en finansiel institution.

III.   Identifikation af det organ, der gennemfører det finansielle instrument, som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra a), og artikel 38, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de finansielle formidlere, der er omhandlet i artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (artikel 46, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

11

Det organ, der gennemfører det finansielle instrument

11.1

Gennemførelsesorganets type, jf. artikel 38, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013: allerede eksisterende eller nyoprettede juridiske enheder, der specielt beskæftiger sig med at gennemføre finansielle instrumenter; Den Europæiske Investeringsbank; Den Europæiske Investeringsfond; en international finansiel institution, i hvilken en medlemsstat er aktionær; en finansiel institution etableret i en medlemsstat med det formål at opfylde målsætninger i offentlighedens interesse under tilsyn af en offentlig myndighed; et offentligretligt eller privatretligt organ; en forvaltningsmyndighed, der påtager sig direkte gennemførelsesopgaver (kun for lån og garantier)

11.1.1

Navnet på det organ, der gennemfører det finansielle instrument

11.1.2

Officiel adresse eller forretningssted (land og by) på det organ, der gennemfører det finansielle instrument

12

Procedure for udvælgelse af det organ, der gennemfører det finansielle instrument: indgåelse af en offentlig kontrakt; anden procedure

12.1

Beskrivelse af den anden procedure for udvælgelse af det organ, der gennemfører det finansielle instrument

13

Dato for undertegnelse af finansieringsaftale med det organ, der gennemfører det finansielle instrument

IV.   Samlet programbidragsbeløb pr. prioritet eller foranstaltning, der er betalt til det finansielle instrument, samt påløbne forvaltningsomkostninger eller betalte forvaltningsgebyrer (artikel 46, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

14

Samlet programbidragsbeløb, der var afsat i finansieringsaftalen (i euro)

14.1

heraf ESI-fondsbidrag (i euro)

15

Samlet programbidragsbeløb, der er udbetalt til det finansielle instrument (i euro)

15.1

heraf ESI-fondsbidrag (i euro)

15.1.1

heraf bidrag fra EFRU (i euro)

15.1.2

heraf bidrag fra Samhørighedsfonden (i euro)

15.1.3

heraf bidrag fra Den Europæiske Socialfund (i euro)

15.1.4

heraf bidrag fra ELFUL (i euro)

15.1.5

heraf bidrag fra EHFF (i euro)

15.2

heraf den samlede nationale medfinansiering (i euro)

15.2.1

heraf det samlede beløb i national offentlig finansiering (i euro)

15.2.2

heraf det samlede beløb i national privat finansiering (i euro)

16

Samlet beløb for programbidragene, der foretages til det finansielle instrument under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (1) (i euro)

17

Samlede forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er betalt af programbidrag (i euro)

17.1

heraf grundbeløb (i euro)

17.2

heraf et resultatorienteret beløb (i euro)

18

Kapitaliserede forvaltningsomkostninger eller gebyrer i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

19

Kapitaliserede rentetilskud eller tilskud til garantigebyrer i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

20

Programbidrag til opfølgende investeringer hos de endelige modtagere, jf. artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

21

Bidrag i form af jord og/eller fast ejendom til det finansielle instrument, jf. artikel 37, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kun relevant for den endelige rapport) (i euro)

V.   Samlet støttebeløb, der er udbetalt til de endelige modtagere eller til fordel for endelige modtagere eller afsat til garantier af det finansielle instrument til investeringer i de endelige modtagere, pr. ESI-fondprogram, -prioritet eller -foranstaltning (artikel 46, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

22

Navnet på det enkelte finansielle produkt, der udbydes af det finansielle instrument

23

Dato for undertegnelse af finansieringsaftalen for det finansielle instrument

24

Det samlede programbidrag, der var indgået forpligtelser for i lån, sikkerhedsstillelse, egenkapital, kvasiegenkapital eller andre finansielle produktaftaler med endelige modtagere (i euro)

24.1

heraf de samlede bidrag fra ESI-fondene (i euro)

25

De samlede programbidrag betalt til de endelige modtagere i form af lån, mikrolån, egenkapital eller andre produkter, eller, hvis det drejer sig om garantier til lån udbetalt til de endelige modtagere, opstillet pr. produkt (i euro)

25.1

heraf de samlede bidrag fra ESI-fondene (i euro)

25.1.1

heraf bidrag fra EFRU (i euro)

25.1.2

heraf bidrag fra Samhørighedsfonden (i euro)

25.1.3

heraf bidrag fra Den Europæiske Socialfund (i euro)

25.1.4

heraf f bidrag fra ELFUL (i euro)

25.1.5

heraf bidrag fra EHFF (i euro)

25.2

heraf det samlede beløb i national, offentlig medfinansiering (i euro)

25.3

heraf det samlede beløb i national, privat medfinansiering (i euro)

26

Samlet værdi af de faktisk udbetalte lån til endelige modtagere i forbindelse med underskrevne garantiaftaler (i euro)

27

Antal aftaler om lån/garanti/egenkapital eller kvasiegenkapital eller andre finansielle produkter, der blev indgået med de endelige modtagere, opstillet pr. produkt

28

Antal investeringer i form af lån/garanti/egenkapital eller kvasiegenkapital eller andre finansielle produkter, der blev indgået med endelige modtagere, opstillet pr. produkt

29

Antal endelige modtagere, der modtog støtte af det finansielle produkt

29.1

heraf store virksomheder

29.2

heraf SMV'er

29.2.1

heraf mikrovirksomheder

29.3

heraf enkeltpersoner

29.4

heraf andre typer endelige støttemodtagere

29.4.1

beskrivelse af andre typer endelige støttemodtagere

VI.   Resultaterne af det finansielle instrument, herunder fremskridt i forbindelse med oprettelse og udvælgelse af organer, der gennemfører det finansielle instrument (herunder det organ, som gennemfører en holdingfond) (artikel 46, stk. 2, litra f) i forordning (EU) nr. 1303/2013)

30

Datoen for afslutningen af den forudgående vurdering

31

Udvælgelse af organer, der gennemfører de finansielle instrumenter

31.1

antal udvælgelsesprocedurer, der allerede er iværksat

31.2

antal finansieringsaftaler, der allerede er undertegnet

32

Oplysninger om, hvorvidt det finansielle instrument stadig var operationelt ved udgangen af rapporteringsåret

32.1

Hvis det finansielle instrument ikke var operationelt ved udgangen af rapporteringsåret, anføres datoen for afviklingen

33

Det samlede antal misligholdte lån, der blev udbetalt, eller det samlede antal garantier, der blev stillet, og som blev udnyttet som følge af misligholdelsen af lån

34

Det samlede beløb for misligholdte lån, der blev udbetalt (i euro), eller de samlede forpligtelser for garantier, der blev stillet, og som blev udnyttet som følge af misligholdelsen af lån (i euro)

VII.   Rente og anden indtjening, som genereres med støtte fra ESI-fondene til det finansielle instrument og programmidler, der tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer, som omhandlet i artikel 43 og 44, og værdien af egenkapitalinvesteringer i forhold til de foregående år (artikel 46, stk. 2, litra g) og i), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

35

Renter og anden indtjening, som genereres af betalinger fra ESI-fondene til det finansielle instrument (i euro)

36

Beløb, som tilbagebetales til det finansielle instrument, og som kan henføres til støtte fra ESI-fondene ved udgangen af rapporteringsåret (i euro)

36.1

heraf kapitaltilbagebetalinger (i euro)

36.2

heraf indtjening samt andre indtægter eller afkast (i euro)

37

Beløb fra midler, der blev genanvendt, og som blev tilbagebetalt til de finansielle instrumenter

37.1

heraf præferencebetaling til private investorer eller offentlige investorer, som arbejder efter det markedsøkonomiske princip, og som leverer medfinansiering til støtten fra ESI-fondene til det finansielle instrument eller fungerer som medinvestorer over for den endelige modtager

37.2

heraf beløb til refusion af påløbne forvaltningsomkostninger eller betalte forvaltningsgebyrer for det finansielle instrument (i euro)

VIII.   Fremskridt i retning af den forventede gearingseffekt af investeringer foretaget af det finansielle instrument og værdien af investeringer og andre kapitalinteresser (artikel 46, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

38

Samlet beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der er tilvejebragt til det finansielle instrument (i euro)

38.1

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der var indgået forpligtelser for i finansieringsaftalen med det organ, der gennemfører det finansielle instrument (i euro)

38.2

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene til det finansielle instrument (i euro)

38.2.1

heraf offentlige bidrag (i euro)

38.2.2

heraf private bidrag (i euro)

38.3

Det samlede beløb for andre bidrag uden for ESI-fondene, der er anvendt til de endelige modtagere (i euro)

38.3.1

heraf offentlige bidrag (i euro)

38.3.2

heraf private bidrag (i euro)

39

Forventet og opnået gearingseffekt med henvisning til finansieringsaftalen

39.1

Forventet gearingseffekt for lån/garanti/egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer/andre finansielle produkter med henvisning til finansieringsaftalen, opstillet pr. produkt

39.2

Opnået gearingseffekt ved rapporteringsperiodens udløb for lån/garanti/egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer/andre finansielle produkter, opstillet pr. produkt

40

Værdien af investeringer og deltagelse i forhold til tidligere år (i euro)

IX.   Det finansielle instruments bidrag til at nå indikatorerne for den pågældende prioritet eller foranstaltning (artikel 46, stk. 2, litra j), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

41

Outputindikator (kodenummer og -navn), hvortil det finansielle instrument bidrager

41.1

Målværdi af outputindikator

41.2

Værdi, der opnås af det finansielle instrument i relation til målværdien af outputindikatoren


(1)  Det omfatter det særlige tilskud fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den modsvarende støtte fra ESF.


BILAG II

Grafiske standarder for gengivelse af EU-logoet og definition af standardfarverne

SYMBOLBESKRIVELSE

Med en blå himmel som baggrund danner 12 gyldne stjerner en cirkel, der symboliserer foreningen af Europas folk. Der er altid 12 stjerner, idet tallet 12 er symbol på fuldkommenhed og enhed.

HERALDISK BESKRIVELSE

På azurblå bund en cirkel bestående af 12 gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden.

GEOMETRISK BESKRIVELSE

Image

Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. 12 gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjerner er opretstående, dvs. med en spids pegende opad og to spidser på samme linje vinkelret på flagets sidekant. Stjernerne er placeret som tallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt.

STANDARDFARVER

Logoets farver er følgende:

Rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE

Stjernerne: PANTONE YELLOW.

FIRFARVETRYK

Ved firfarvetryk fås de to farver ved at anvende farverne fra firfarveserien.

PANTONE YELLOW fås med 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE fås ved at blande 100 % »Process Cyan« og 80 % »Process Magenta«.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farve RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), og PANTONE YELLOW svarer i web-paletten til farve RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

GENGIVELSE I ÉN FARVE

Hvis man kun disponerer over farven sort, kan rektanglet omgives med en sort streg, og stjernerne indsættes i sort på hvid bund.

Image

Hvis blå (dvs. Reflex Blue) er eneste disponible farve, skal den anvendes 100 % med stjernerne i hvid negativ.

Image

GENGIVELSE PÅ FARVEBUND

Kan farvebund ikke undgås, skal rektanglet omgives med en hvid ramme af en tykkelse på 1/25 af rektanglets bredde.

Image

Top