EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0809

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

EUT L 227 af 31.7.2014, p. 69–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2014

af 17. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 58, stk. 4, artikel 62, stk. 2, litra a) til f) og litra h), artikel 63, stk. 5, artikel 77, stk. 8, artikel 78, artikel 96, stk. 4, og artikel 101, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1306/2013 fastsættes de grundlæggende bestemmelser bl.a. vedrørende medlemsstaternes forpligtelser til at beskytte Unionens finansielle interesser. For at sikre, at den nye retlige ramme, der er indført ved denne forordning, fungerer smidigt og anvendes ensartet, er Kommissionen bemyndiget til at vedtage visse bestemmelser i forbindelse med administrativ kontrol og kontrol på stedet, opmåling af arealer, tilfælde, hvor støtteansøgninger og betalingsanmodninger kan korrigeres, anvendelsen og beregningen af hel eller delvis tilbagetrækning og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner, anvendelse og beregning af administrative sanktioner, kravene til den elektroniske database, støtteansøgninger og betalingsanmodninger og ansøgningerne om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse, gennemførelse af kontroller, overdragelse af bedrifter, udbetalinger af forskud, gennemførelse af kontroller i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, beregning og anvendelse af administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelse og tekniske specifikationer, der er nødvendige for en ensartet gennemførelse af de grundlæggende bestemmelser for det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (»det integrerede system«) for så vidt angår krydsoverensstemmelse.

(2)

Medlemsstaterne bør træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem fungerer efter hensigten i de tilfælde, hvor mere end et betalingsorgan er ansvarligt for den samme støttemodtager.

(3)

Så længe den kompetente myndighed endnu ikke har underrettet støttemodtageren om eventuelle fejl i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen og ej heller varslet kontrolbesøg på stedet, bør støttemodtagere kunne trække deres støtteansøgninger eller betalingsanmodninger eller dele heraf tilbage til enhver tid. Støttemodtagere bør også have mulighed for at korrigere eller tilpasse indlysende fejl i støtteansøgningen eller betalingsanmodninger og eventuelle støttedokumenter — i visse tilfælde efter de nationale myndigheders godkendelse.

(4)

Der bør vedtages særlige, detaljerede bestemmelser for at sikre en rimelig anvendelse af de forskellige nedsættelser, der skal foretages i forbindelse med en eller flere støtteansøgninger eller betalingsanmodninger fra samme støttemodtager. Det bør derfor fastsættes, i hvilken rækkefølge de forskellige eventuelle nedsættelser beregnes for hver ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

(5)

For at sikre, at princippet om god tro anvendes ensartet i hele Unionen, bør det i forbindelse med inddrivelse af uberettiget udbetalte beløb fastlægges, på hvilke betingelser dette princip kan påberåbes, uden at dette berører behandlingen af de pågældende udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen efter forordning (EU) nr. 1306/2013.

(6)

Der bør fastsættes regler for konsekvenserne af overdragelse af hele bedrifter, der er underlagt visse forpligtelser ifølge ordninger med direkte betalinger eller i henhold til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

(7)

Med henblik på Kommissionens effektive overvågning af det integrerede system bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om årlige kontroldata og -statistikker. Ligeledes bør medlemsstaterne hvert år fremlægge statistikker angående kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er omfattet af det integrerede system, herunder resultaterne af denne kontrol. Desuden bør Kommissionen i givet fald underrettes om eventuelle foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i forbindelse med krydsoverensstemmelse.

(8)

I henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan medlemsstaterne udbetale forskud for så vidt angår direkte betalinger på visse betingelser, herunder at den administrative kontrol og kontrollen på stedet er afsluttet for det pågældende ansøgningsår. I artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (2) fastsættes det, at den tilpasningssats, der er fastsat i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun finder anvendelse på direkte betalinger, der overstiger en bestemt tærskelværdi. Ifølge artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 kan Kommissionen dog på grundlag af nye oplysninger, den kommer i besiddelse af, tilpasse tilpasningssatsen for direkte betalinger indtil den 1. december. Følgelig kan den tilpasningssats vedrørende finansiel disciplin, der kan finde anvendelse, endnu være ukendt pr. 16. oktober. Betalingen af restbeløbet fra den 1. december bør tage hensyn til den tilpasningssats vedrørende finansiel disciplin, der var gældende på daværende tidspunkt.

(9)

Der bør fastsættes almindelige bestemmelser for indførelse af forenklede procedurer for udveksling af meddelelser mellem støttemodtagerne og de nationale myndigheder. Det bør især være muligt at benytte elektroniske medier. Det skal dog sikres, at de således forelagte oplysninger er fuldstændigt pålidelige, og at de relevante procedurer anvendes uden forskelsbehandling af støttemodtagere. For at forenkle forvaltningen for både støttemodtagerne og de nationale myndigheder bør det også være muligt for de kompetente myndigheder direkte at anvende oplysninger, som står til rådighed for de nationale myndigheder, i stedet for at pålægge støttemodtageren at forelægge disse oplysninger for at efterprøve berettigelsen af visse betalinger.

(10)

For at muliggøre en formålstjenlig kontrol i de medlemsstater, som beslutter, at alle ansøgninger om direkte betalinger og betalingsanmodninger for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, skal være omfattet af enkeltansøgningen, jf. artikel 72, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013, bør det fastsættes, at alle støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, som på en eller anden måde er arealrelaterede, kun indgives én gang pr. år i én enkeltansøgning.

(11)

Medlemsstaterne bør fastsætte sidste frister for indgivelse af enkeltansøgningen og/eller betalingsanmodninger, der ikke bør være senere end den 15. maj, for at sikre en rettidig behandling og kontrol af støtteansøgningen og betalingsanmodninger. På grund af de særlige klimaforhold i Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige bør disse medlemsstater dog have mulighed for at fastsætte en senere frist, som ikke bør ligge efter den 15. juni. Desuden bør der kunne indrømmes undtagelser i konkrete tilfælde, hvis vejrforholdene i et givet år i fremtiden gør det nødvendigt.

(12)

I enkeltansøgningen bør støttemodtagerne ikke blot anmelde det areal, der anvendes til landbrugsformål, men også deres betalingsrettigheder tillige med alle oplysninger, der kræves for at kunne fastslå berettigelsen til støtte fra EGFL og/eller ELFUL. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at fravige visse forpligtelser, hvis de betalingsrettigheder, der skal tildeles i det givne år, endnu ikke er endeligt fastsat.

(13)

For at støttemodtagerne kan planlægge arealanvendelsen så fleksibelt som muligt, bør de kunne ændre deres enkeltansøgning eller betalingsanmodning indtil det tidspunkt, hvor tilsåningen normalt finder sted, såfremt alle særlige betingelser i de forskellige støtteordninger eller støtteforanstaltninger overholdes, og myndighederne endnu ikke har underrettet landbrugeren om fejl i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, og ej heller om en kontrol på stedet, hvor der er konstateret fejl med hensyn til den del, ændringen vedrører. Efter at sådanne ændringer er foretaget, bør det være muligt at tilpasse de relevante støttedokumenter og kontrakter, der skal indgives.

(14)

Da støttemodtagere fortsat er ansvarlige for at forelægge en korrekt støtteansøgning eller betalingsanmodning, bør de foretage de nødvendige korrektioner og ændringer i det fortrykte skema i givet fald.

(15)

I forbindelse med ansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og/eller betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger bør støttemodtageren forelægges et fortrykt skema i elektronisk format sammen med det tilsvarende grafiske materiale via en edb-applikation baseret på et geografisk informationssystem (GIS) (i det følgende benævnt »geospatialt støtteansøgningsskema«). Geospatiale støtteansøgningsskemaer vil bidrage til at forebygge, at støttemodtagere begår fejl i forbindelse med anmeldelsen af deres landbrugsarealer, og de vil effektivisere den administrative krydskontrol. Desuden vil mere nøjagtige geospatiale oplysninger, der forelægges i geospatiale støtteansøgningsskemaer, tilvejebringe mere pålidelige data med henblik på overvågning og evaluering. Det bør derfor kræves, at alle støtteansøgninger og/eller betalingsanmodninger efter en bestemt dato skal indgives på grundlag af det elektroniske geospatiale støtteansøgningsskema. Hvis støttemodtagerne ikke er i stand til at benytte dette skema, bør den kompetente myndighed tilbyde et alternativ til støttemodtagerne, således at de kan indgive en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning. I alle tilfælde bør den kompetente myndighed sikre, at de anmeldte arealer digitaliseres.

(16)

Eventuelle særoplysninger om produktion af hamp, frivillig koblet støtte eller afgrødespecifik betaling for bomuld bør i givet fald forelægges sammen med enkeltansøgningen eller på et senere tidspunkt, hvis oplysningernes art gør dette hensigtsmæssigt. Det bør også fastsættes, at arealer, som der ikke ansøges om støtte for, skal angives i enkeltansøgningen. Da det er vigtigt at have nøjagtige oplysninger om visse former for arealanvendelse, bør oplysninger om disse to former for anvendelse anmeldes særskilt, mens andre kan anmeldes under ét.

(17)

I tilfælde, hvor støttemodtagerne skal have miljømæssige fokusområder på landbrugsarealet for at være berettiget til betaling til landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt »den grønne betaling«), bør støttemodtagerne anmelde det miljømæssige fokusområde i deres støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger. Gennemføres en del af forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder på regionalt plan eller kollektivt, bør anmeldelsen af de miljømæssige fokusområder suppleres med en særskilt angivelse af de miljømæssige fokusområder, som gennemføres på regionalt plan eller kollektivt.

(18)

For at muliggøre effektiv overvågning og kontrol bør en støttemodtagers ansøgning om deltagelse i ordningen for mindre landbrugere indeholde en henvisning til samme støttemodtagers enkeltansøgning. For at muliggøre en effektiv kontrol af de særlige betingelser for ordningen for små landbrugere, bør alle de nødvendige oplysninger indgives efter den forenklede procedure, der er fastsat i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Endvidere bør det præciseres, at personer, som beslutter at udtræde af ordningen for mindre landbrugere, bør pålægges at underrette den kompetente myndighed i så god tid, at overgangen til betalinger i henhold til afsnit III og IV i forordning (EU) nr. 1307/2013 kan gøres smidig.

(19)

For at muliggøre kontrol i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne bør støtteansøgninger også indgives af støttemodtagere, som råder over et landbrugsareal, men ikke ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL, som er omfattet af enkeltansøgningen. Medlemsstaterne bør dog kunne fritage støttemodtagerne for denne forpligtelse, hvis myndigheder allerede har oplysningerne.

(20)

For at forenkle ansøgningsprocedurerne og i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør medlemsstaterne så vidt muligt give støttemodtageren fortrykte skemaer med de oplysninger, der er nødvendige for at bistå støttemodtageren med at indgive en korrekt støtteansøgning eller betalingsanmodning. Det bør være muligt at udforme det fortrykte skema på en sådan måde, at støttemodtageren alene behøver at bekræfte, at der ikke er sket ændringer i forhold til den støtteansøgning og/eller betalingsanmodning, der er indgivet det foregående år.

(21)

Der bør fastsættes fælles bestemmelser om de oplysninger, der skal anføres i ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger i de tilfælde, hvor en medlemsstat vælger at anvende dyrerelateret frivillig koblet støtte eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

(22)

I overensstemmelse med artikel 53, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 (3) bør betalinger i relation til dyrerelateret frivillig koblet støtte eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne kun anvendes for dyr, der er korrekt identificeret og registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (4) eller Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (5). Støttemodtagere, der indgiver støtteansøgninger eller betalingsanmodninger inden for rammerne af de pågældende støtteordninger eller støtteforanstaltninger, bør derfor rettidigt have adgang til de relevante oplysninger.

(23)

Det er vigtigt, at støttemodtagerne indgiver deres ansøgninger om betalingsrettigheder i tilstrækkelig god tid, til at medlemsstaterne kan fastslå betalingsrettighederne. Derfor bør der fastsættes en sidste frist for indgivelse.

(24)

Der bør indføres regler for de situationer, hvor betalingsrettigheder er tildelt uretmæssigt, navnlig som følge af overanmeldelse, eller hvor værdien af betalingsrettigheder er fastsat på et ukorrekt niveau, f.eks. fordi den var beregnet ud fra et urigtigt referencebeløb. Det bør gøres klart, at enhver tilpasning af antallet og/eller værdien af betalingsrettigheder ikke bør føre til en systematisk genberegning af de resterende betalingsrettigheder. I nogle tilfælde udgør uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder meget små beløb, men det indebærer betydelige omkostninger og administrative byrder at inddrive dem. Af forenklingshensyn og for at sikre en balance mellem omkostningerne og den administrative byrde på den ene side, og det beløb, der skal inddrives, på den anden side, bør der fastsættes et mindstebeløb, under hvilket der ikke stilles krav om inddrivelse.

(25)

Det bør effektivt overvåges, at bestemmelserne om støtteordninger og støtteforanstaltninger inden for rammerne af det integrerede system overholdes. Med henblik herpå og for at sikre et ensartet overvågningsniveau i alle medlemsstater bør der fastsættes detaljerede kriterier og tekniske procedurer for gennemførelsen af administrativ kontrol og kontrol på stedet, hvad angår kriterierne for retten til støtte, tilsagn og andre forpligtelser, der er fastsat i henhold til ordninger med direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

(26)

Det bør præciseres, at når billedtolkning foretages, f.eks. ved kontrol på stedet eller i forbindelse med en ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller, bør der foretages feltkontrol i de tilfælde, hvor billedtolkningen ikke giver entydige resultater.

(27)

Kontrolbesøg på stedet af, om støttebetingelserne eller krydsoverensstemmelsesbetingelserne er overholdt, bør kun varsles, hvis det ikke bringer kontrollen i fare, og under alle omstændigheder bør der anvendes passende frister. Hvis særlige sektorspecifikke bestemmelser vedrørende retsakter eller normer af relevans for krydsoverensstemmelse foreskriver uanmeldte kontrolbesøg på stedet, bør disse bestemmelser overholdes.

(28)

Det bør fastsættes, at medlemsstaterne skal kombinere de forskellige kontrolforanstaltninger, hvor det er relevant. For så vidt angår visse støtteforanstaltninger bør kontrollen på stedet spredes over hele året for derigennem at efterprøve, om forpligtelserne er overholdt. Varigheden af en kontrol på stedet bør begrænses til det nødvendige minimum. Hvis kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn eller forpligtelser er knyttet til en bestemt periode, kan kontrol på stedet nødvendiggøre yderligere besøg hos en støttemodtager på et senere tidspunkt. I sådanne tilfælde bør det præciseres, at tidshorisonten for kontrollen på stedet og antallet af besøg skal begrænses til det nødvendige minimum.

(29)

Det bør sikres, at ethvert tilfælde af konstateret manglende overholdelse følges behørigt op og tages i betragtning ved tildelingen af betalinger. I denne forbindelse bør der, når det efterprøves, om betingelserne for støtteberettigelse er overholdt, endvidere tages hensyn til en eventuel manglende overholdelse, som er indberettet af andre organer, tjenester eller organisationer end dem, der er direkte ansvarlige for kontrollen. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at enhver relevant anmærkning, der foretages ved kontrollen af, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er overholdt, indberettes gensidigt mellem de kompetente myndigheder med ansvar for tildeling af betalinger. Dette princip bør udvides til at omfatte alle anmærkninger, som de offentlige eller private certificeringsmyndigheder afgiver over for de støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forgrønnelsesforpligtelser gennem tilsvarende metoder, der er omfattet af en certificeringsordning; disse anmærkninger bør anmeldes til den myndighed, der har ansvaret for at tildele den »grønne« betaling. Hvis kontrollen i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne omfatter tilsvarende metoder, bør resultaterne af denne kontrol anmeldes gensidigt, således at de kan tages i betragtning ved den efterfølgende vurdering af berettigelsen til at modtage »grønne« betalinger.

(30)

For at sikre, at den administrative kontrol afslører manglende overholdelse på effektiv vis, bør der bl.a. fastsættes bestemmelser om krydskontrollens indhold. Eventuelle tilfælde af manglende overholdelse bør følges op med en egnet procedure.

(31)

Hvis en og samme referenceparcel er genstand for en støtteansøgning eller en betalingsanmodning fra to eller flere støttemodtagere, der ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL efter samme støtteordning eller støtteforanstaltning, og det overanmeldte eller overlappende areal ligger inden for den tolerance, der er fastsat for opmåling af landbrugsparceller, bør medlemsstaterne af forenklingshensyn have mulighed for at reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt. De berørte støttemodtagere bør dog kunne anfægte sådanne afgørelser.

(32)

Det minimumsantal støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet som led i de forskellige støtteordninger og støtteforanstaltninger, bør fastlægges.

(33)

Ved kontrol på stedet angående arealrelaterede støtteordninger bør udtagningen af stikprøven ske på grundlag af en stratificeret stikprøvemetode af hensyn til den administrative byrde og ligeledes bør antallet af støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet, holdes på et rimeligt niveau. Den stratificerede prøveudtagningsmetode bør bestå af en stikprøvedel for at sikre en repræsentativ fejlprocent. Ved kontrol på stedet i forbindelse med den grønne betaling, dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør stikprøven dog til dels udtages på grundlag af en risikoanalyse. Den kompetente myndighed bør fastsætte risikofaktorerne og målrette indsatsen mod de områder, hvor risikoen for fejl er størst. For at sikre risikoanalysens relevans og udbytte bør risikokriteriernes effektivitet vurderes og ajourføres hvert år på grundlag af de enkelte risikokriteriers relevans, en sammenligning af resultaterne af en tilfældig og risikobaseret udtagning af stikprøver, de særlige forhold i de enkelte medlemsstater og arten af den manglende overholdelse.

(34)

Det er i nogle tilfælde relevant at foretage kontrol på stedet, før alle ansøgninger er modtaget. Medlemsstaterne bør derfor kunne udvælge en del af stikprøven, inden ansøgningsperioden er udløbet.

(35)

For at kontrollen på stedet kan være effektiv, er det vigtigt, at de medarbejdere, der foretager kontrollen, oplyses om grunden til, at bedriften er udvalgt til kontrol på stedet. Medlemsstaterne bør registrere oplysningerne herom.

(36)

Konstateres der væsentlig manglende overholdelse i forbindelse med kontrol på stedet, bør det medføre, at kontrollen på stedet for det efterfølgende år øges, så der opnås en acceptabel sikkerhed for, at de pågældende støtteansøgninger og betalingsanmodninger er korrekte.

(37)

Det er nødvendigt at fastsætte, på hvilke betingelser en nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet for visse støtteordninger og støtteforanstaltninger kan betragtes som værende berettiget på grundlag af et velfungerende forvaltnings- og kontrolsystem og fejlprocenter, der holder sig på et acceptabelt niveau.

(38)

Af hensyn til et korrekt tilsyn og en effektiv kontrol bør kontrol på stedet af arealrelaterede støtteordninger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne omfatte alle anmeldte landbrugsparceller. For visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør kontrollen på stedet også omfatte andre arealer end landbrugsarealer. Med henblik på at lette gennemførelsen af det integrerede system bør det tillades at begrænse egentlig opmåling af landbrugsparceller til en stikprøve på 50 % af de anmeldte landbrugsparceller. Resultaterne af de stikprøvebaserede opmålinger bør ekstrapoleres til resten af populationen, eller også bør opmålingerne udvides til at omfatte alle anmeldte landbrugsparceller.

(39)

For at sikre en opmålingsnøjagtighed på højde med den, som kræves i de tekniske standarder, der er opstillet på EU-plan, bør der fastsættes regler for indholdet af kontrollen på stedet, efterprøvningen af støtteberettigelsesbetingelserne, arealopmålingsmetoder og måleinstrumenter, som medlemsstaterne skal anvende ved kontrol på stedet.

(40)

Betingelserne for at anvende telemåling i forbindelse med kontrol på stedet bør fastlægges, og det bør fastslås, at der skal foretages feltkontrol i de tilfælde, hvor billedtolkningen ikke giver entydige resultater. Eksempelvis på grund af vejrforholdene kan det forekomme, at billedmaterialet ikke har en tilstrækkelig kvalitet for alle parceller, til at alle støtteberettigelsesbetingelser kan efterprøves, eller til at opmåle arealet. I sådanne tilfælde bør der foretages kontrol på stedet eller suppleres med traditionelle metoder. Desuden bør det kræves, at efterprøvningen af overholdelsen af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser udføres med samme nøjagtighed, som opnås med en kontrol på stedet ved traditionelle metoder.

(41)

For at give de nationale myndigheder og EU-organerne mulighed for at følge op på kontrollen på stedet bør kontroloplysningerne registreres i en kontrolrapport. Støttemodtageren eller en repræsentant bør gives mulighed for at underskrive rapporten. Ved kontrol på stedet, der foretages ved telemåling, bør medlemsstaterne dog bemyndiges til at fastsætte, at denne mulighed alene gives, hvis der konstateres manglende overholdelse i forbindelse med kontrollen. Uanset hvordan kontrollen på stedet foretages, bør støttemodtageren have en kopi af rapporten, hvis der konstateres manglende overholdelse.

(42)

Der er vedtaget særlige kontrolbestemmelser på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 (6). Resultaterne af kontrollen i henhold til nævnte forordning bør indgå i kontrolrapporten med henblik på det integrerede system.

(43)

For medlemsstater, der vælger at anvende en dyrerelateret støtteordning eller dyrerelateret støtteforanstaltning, bør tidspunktet for og minimumsomfanget af kontrollen på stedet præciseres med hensyn til støtte fra EGFL eller ELFUL, der ansøges om i henhold til disse støtteordninger eller støtteforanstaltninger. For at kontrollere rigtigheden af angivelser i de støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og anmeldelser til den elektroniske database for dyr på effektiv vis, er det afgørende at gennemføre en sådan kontrol på stedet. Kontrol på stedet i forbindelse med dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger bør navnlig omfatte efterprøvning af, om betingelserne for støtteberettigelse overholdes, om oplysningerne i registret er korrekte, og af dyrepassene, hvis dette er relevant.

(44)

For at give de kompetente myndigheder og EU-organerne mulighed for at følge op på kontrollen på stedet bør kontroloplysningerne registreres i en kontrolrapport. Støttemodtageren eller en repræsentant bør gives mulighed for at underskrive rapporten i forbindelse med kontrollen. Uanset hvordan kontrollen på stedet foretages, bør støttemodtageren have en kopi af rapporten, hvis der konstateres manglende overholdelse.

(45)

Ved anvendelsen af artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 bør der fastlægges regler for gennemførelsen af den ordning, der skal anvendes af medlemsstaterne i forbindelse med efterprøvning af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp.

(46)

Der bør i den forbindelse fastsættes en periode, inden for hvilken hamp bestemt til fiberproduktion ikke må høstes, efter blomstring, så de kontrolforpligtelser, der foreligger for sådanne afgrøder, kan gennemføres effektivt.

(47)

Der er behov for mere detaljerede regler om tilrettelæggelsen af den administrative kontrol og kontrollen på stedet og om beregningen af administrative sanktioner for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er omfattet af det integrerede system.

(48)

I betragtning af de særlige karakteristika ved disse foranstaltninger bør den administrative kontrol efterprøve overholdelse af EU’s og national lovgivning og de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne, og kontrollen bør omfatte alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, der kan efterprøves ved en sådan kontrol. For at efterprøve gennemførelsen af investeringsoperationer bør den administrative kontrol normalt også indbefatte et besøg på det driftssted, som får støtte, eller på investeringsstedet.

(49)

Kontrol på stedet bør tilrettelægges på grundlag af tilfældigt udvalgte og risikobaserede stikprøver. Andelen af tilfældigt udvalgte stikprøver bør være tilstrækkeligt stor til at sikre en repræsentativ fejlprocent.

(50)

For at sikre en tilstrækkelig kontrol er det nødvendigt at fastsætte et minimumsniveau for kontrol på stedet. Dette niveau bør hæves, hvis kontrollen afslører betydelig manglende overholdelse. Samtidig bør medlemsstaterne kunne nedsætte niveauet, når fejlprocenterne ligger under væsentlighedstærsklen, og forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer efter hensigten.

(51)

Indholdet af kontrollen på stedet bør fastlægges for at sikre en ensartet anvendelse af denne kontrol.

(52)

Efterfølgende kontrol af investeringsoperationer bør foretages for at efterprøve overensstemmelsen med de varighedskrav, som opstilles i artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (7). Det bør fastsættes, på hvilket grundlag kontrollen skal foretages, og hvad den skal omfatte.

(53)

Erfaringen har vist, at der er behov for særlige kontrolbestemmelser angående visse specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og angående udgifter til teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ.

(54)

Ifølge forordning (EU) nr. 1306/2013 pålægges der ingen administrative sanktioner, hvis den manglende overholdelse er af mindre betydning; dette kan også udtrykkes i form af en tærskelværdi. I forbindelse med visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne bør der fastsættes regler for, i hvilke tilfælde manglende overholdelse kan betragtes som værende af mindre betydning, og herunder bør der fastsættes en kvantitativ tærskelværdi udtrykt som en procentsats af det berettigede støttebeløb. En tærskelværdi bør fastsættes, og ved overskridelser heraf pålægges forholdsmæssige administrative sanktioner.

(55)

For at det kan overvåges, om krydsoverensstemmelsesforpligtelserne overholdes, skal der oprettes et kontrolsystem og anvendes passende administrative sanktioner. Til dette formål bør myndighederne inden for de enkelte medlemsstater meddele hinanden oplysninger om bl.a. støtteansøgninger, stikprøver, resultater af kontrol på stedet. Der bør fastsættes bestemmelser om grundelementerne i et sådant system.

(56)

Ved forordning (EU) nr. 1306/2013 blev der indført krydsoverensstemmelsesforpligtelser for støttemodtagere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, støtte i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (8) og den årlige præmie i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, samt artikel 33 og 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (9), og der fastsættes en ordning for nedsættelser og udelukkelser i tilfælde, hvor disse forpligtelser ikke overholdes. Der bør fastsættes nærmere regler for denne ordning.

(57)

Kontrollen af krydsoverensstemmelse kan afsluttes før eller efter modtagelsen af de betalinger og årlige præmier, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013. I særdeleshed gælder, at hvis en sådan kontrol ikke kan afsluttes inden modtagelsen af disse betalinger og årlige præmier, bør det beløb, der skal betales af støttemodtageren som følge af en administrativ sanktion, inddrives i henhold til denne forordning eller ved modregning.

(58)

Der bør fastsættes regler for de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for kontrollen med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(59)

Der bør fastsættes en minimumskontrolprocent, hvormed det efterprøves, om krydsoverensstemmelsesforpligtelserne er overholdt. Denne kontrolprocent bør fastsættes til mindst 1 % af det samlede antal støttemodtagere som nævnt i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, der henhører under hver kontrolmyndigheds kompetenceområde, og de bør udvælges på grundlag af en passende risikoanalyse.

(60)

I det særlige tilfælde med en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 bør det ved beregningen af stikprøven overlades til medlemsstaterne at afgøre, om gruppen betragtes som en helhed, eller om hvert af dets medlemmer betragtes individuelt.

(61)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at nå minimumskontrolprocenten på kontrolmyndighedsniveau, på betalingsorganniveau eller i forbindelse med den enkelte retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer.

(62)

Hvis der i den særlige lovgivning vedrørende retsakten og normerne er fastsat minimumskontrolprocenter, bør medlemsstaterne overholde disse. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at anvende en fælles kontrolprocent i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol på stedet. Vælger medlemsstaterne denne mulighed, bør enhver manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med kontrollen på stedet i henhold til sektorlovgivningen, rapporteres og følges op i henhold til krydsoverensstemmelsesordningen.

(63)

Hvad angår krydsoverensstemmelsesforpligtelserne i relation til Rådets direktiv 96/22/EF (10), bør det faktum, at der i overvågningsplanerne anvendes et specifikt stikprøveniveau, af forenklingshensyn anses som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om den minimumskontrol, der er fastsat ved samme forordning.

(64)

Medlemsstaterne bør overlades den nødvendige fleksibilitet til at sikre minimumskontrolprocenten ved hjælp af resultaterne fra anden kontrol på stedet eller ved at bytte støttemodtagere.

(65)

For ikke at svække kontrolordningen, især hvad angår stikprøver med henblik på krydsoverensstemmelseskontrol på stedet, bør efterfølgende kontrol, der foretages med henvisning til de minimis-reglen, jf. artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, ikke medregnes, når den mindste krydsoverensstemmelsesstikprøve fastlægges.

(66)

Konstateres der en væsentlig grad af manglende overholdelse i relation til krydsoverensstemmelse, bør det medføre, at kontrollen på stedet for det efterfølgende år øges, så der opnås en acceptabel sikkerhed for, at de pågældende støtteansøgninger og betalingsanmodninger er korrekte. Den supplerende kontrol skal målrettes de pågældende retsakter eller normer.

(67)

Angående anvendelsen af de minimis-reglen i henhold til artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 er det vigtigt at fastsætte procentdelen af støttemodtagere, der skal kontrolleres for at efterprøve, om den konstaterede manglende overholdelse er blevet afhjulpet.

(68)

Krydsoverensstemmelsesstikprøven bør fastlægges dels på grundlag af en risikoanalyse og dels ved tilfældig udvælgelse. Den kompetente myndighed bør fastsætte risikofaktorerne, fordi den bedre er i stand til at vælge de relevante risikofaktorer. For at risikoanalyserne skal blive relevante og effektive, bør risikoanalysernes effektivitet vurderes og ajourføres hvert år på baggrund af de enkelte faktorers relevans, en sammenligning af resultaterne af en tilfældig og risikobaseret udvælgelse af stikprøver og de særlige forhold i de enkelte medlemsstater.

(69)

Udvælgelsen af stikprøver med henblik på kontrol på stedet af, om krydsoverensstemmelseskravene er overholdt, kan forbedres, hvis medlemsstaterne i forbindelse med risikoanalysen får mulighed for at tage hensyn til støttemodtagernes deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1306/2013, såvel som i de relevante certificeringsordninger. Når der tages hensyn til deltagelsen, bør det imidlertid godtgøres, at de støttemodtagere, der deltager i disse ordninger, udgør en mindre risiko end støttemodtagere, der ikke deltager i ordningerne.

(70)

Det er i nogle tilfælde relevant at foretage kontrol på stedet i relation til krydsoverensstemmelse, før alle ansøgninger er modtaget. Medlemsstaterne bør derfor kunne udvælge en del af stikprøven, inden ansøgningsperioden er udløbet.

(71)

Som hovedregel bør stikprøven i relation til krydsoverensstemmelse udtages blandt den samlede population af støttemodtagere, som er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som den pågældende kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for. Uanset denne regel kan stikprøverne udtages særskilt fra hver af de tre kategorier af støttemodtagere. Medlemsstaterne bør bemyndiges til at udtage stikprøven på grundlag af stikprøver af støttemodtagere, der er udvalgt til kontrol på stedet for så vidt angår kriterierne for støtteberettigelse. Det bør også tillades at kombinere procedurerne, men kun i det omfang dette gør kontrolsystemet mere effektivt.

(72)

Udvælges en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 til kontrol på stedet, bør det sikres, at det for alle gruppens medlemmer kontrolleres, om de overholder de relevante krav og normer.

(73)

Kontrollen på stedet af, om krydsoverensstemmelseskravene er overholdt, vil generelt kræve flere besøg på samme bedrift. For at lette byrden ved kontrollen både for støttemodtagerne og myndighederne bør det være muligt at begrænse kontrollen til et enkelt besøg. Hvornår dette kontrolbesøg skal aflægges bør præciseres. Medlemsstaterne bør dog sørge for, at der foretages en repræsentativ og effektiv kontrol af kravene og normerne inden for samme kalenderår.

(74)

Begrænsningen af kontrollen på stedet til en stikprøve på mindst halvdelen af de berørte landbrugsparceller bør ikke indebære en forholdsmæssig nedsættelse af den relevante sanktionsmulighed.

(75)

For at forenkle krydsoverensstemmelseskontrollen på stedet og udnytte den eksisterende kontrolkapacitet bedre bør det være muligt at erstatte kontrollen på den enkelte bedrift af administrativ kontrol, hvis det er muligt at opnå en lige så effektiv kontrol som ved kontrol på stedet.

(76)

Medlemsstaterne bør desuden have mulighed for at gøre brug af objektive indikatorer, der er specifikke for bestemte krav eller normer, ved gennemførelsen af kontrollen på stedet i forbindelse med krydsoverensstemmelse. Indikatorerne bør imidlertid være direkte knyttet til de krav eller normer, som de repræsenterer, og omfatte alle de elementer, der skal kontrolleres.

(77)

Kontrol på stedet bør foretages i det kalenderår, hvori de relevante støtteansøgninger og betalingsanmodninger er indgivet. Hvad angår ansøgerne i relation til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør denne kontrol udføres på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den periode, der er angivet i artikel 97, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(78)

Der bør fastsættes nærmere regler for udarbejdelse af detaljerede og specifikke kontrolrapporter om krydsoverensstemmelse. De specialiserede inspektører på dette område bør anføre eventuelle anmærkninger og angive, hvor alvorlige de er, så betalingsorganet kan fastsætte de relevante nedsættelser eller eventuelt træffe beslutning om udelukkelse fra direkte betalinger og årlige præmier som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(79)

For at kontrollen på stedet kan være effektiv, er det vigtigt, at de medarbejdere, der foretager kontrollen, oplyses om grunden til, at støttemodtageren er udvalgt til kontrol på stedet. Medlemsstaterne bør registrere oplysningerne herom.

(80)

Oplysninger om resultaterne af krydsoverensstemmelseskontrol bør stilles til rådighed for alle betalingsorganer, der er ansvarlige for forvaltning af de forskellige betalinger omfattet af krydsoverensstemmelseskravene, så der kan foretages relevante nedsættelser i de tilfælde, hvor anmærkningerne berettiger det.

(81)

Støttemodtagerne bør underrettes om enhver mulig manglende overholdelse, der fastslås som følge af kontrol på stedet. Der bør fastsættes en frist for, hvornår støttemodtagerne senest skal have disse oplysninger. Det bør dog ikke være muligt for de berørte støttemodtagere at unddrage sig følgerne af eventuel fastslået manglende overholdelse, fordi denne frist overskrides.

(82)

Med hensyn til de minimis eller det tidlige varslingssystem som omhandlet i henholdsvis artikel 97, stk. 3, og artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør det præciseres, at forpligtelsen til at oplyse støttemodtageren om afhjælpende foranstaltninger ikke finder anvendelse, hvis støttemodtageren allerede har truffet øjeblikkelige foranstaltninger.

(83)

Der bør fastsættes krav til afhjælpning af den manglende overholdelse i de tilfælde, hvor en medlemsstat beslutter ikke at anvende administrative sanktioner for manglende overholdelse, jf. artikel 97, stk. 3, og artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(84)

For at forbedre kommunikationen mellem de parter, der medvirker i kontrollen, bør det fastsættes, at de relevante støttedokumenter fremsendes til eller stilles til rådighed for betalingsorganet eller den koordinerende myndighed efter anmodning.

(85)

Den administrative sanktion bør gælde for det samlede beløb af de betalinger, som er anført i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som er tildelt eller skal tildeles til støttemodtageren i forbindelse med de pågældende støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, der er indgivet i løbet af det kalenderår, som anmærkningen gælder. For så vidt angår ansøgere til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør den administrative sanktion navnlig gælde det samlede beløb, der modtages i forbindelse med ansøgningen om støtteordninger i henhold til disse artikler. Hvad angår foranstaltningen vedrørende omstrukturering og omstilling, bør det samlede beløb divideres med tre.

(86)

Drejer det sig om en gruppe af personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, bør nedsættelsen i forbindelse med et gruppemedlems manglende overholdelse beregnes i henhold til de relevante krydsoverensstemmelsesbestemmelser. Ved anvendelsen af den deraf følgende procentvise nedsættelse bør der tages hensyn til det forhold, at krydsoverensstemmelsesforpligtelserne er individuelle, og proportionalitetsprincippet bør respekteres. Det bør imidlertid overlades til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt denne nedsættelse skal anvendes for gruppen som helhed eller kun for medlemmer, der ikke overholder kravene.

(87)

Der bør fastsættes nærmere proceduremæssige og tekniske regler vedrørende beregning og anvendelse af administrative sanktioner i relation til krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(88)

Nedsættelser og udelukkelser bør stå i forhold til, hvor alvorlig den manglende overholdelse er, og bør i værste fald medføre total udelukkelse af støttemodtageren fra alle betalinger, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 i det efterfølgende kalenderår.

(89)

Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 1306/2013, for så vidt angår:

a)

anmeldelser, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen i henhold til deres forpligtelser til at beskytte Unionens finansielle interesser

b)

administrativ kontrol og kontrol på stedet, som medlemsstaterne skal foretage af hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser

c)

minimumsniveauet for kontrol på stedet og forpligtelsen til at forhøje dette niveau eller muligheden for at begrænse det;

d)

indberetning af, hvilken kontrol og efterprøvning der er foretaget, og resultaterne heraf

e)

de myndigheder, der har ansvaret for at udføre overensstemmelseskontrol, og indholdet af en sådan kontrol

f)

specifikke kontrolforanstaltninger og -metoder til bestemmelse af tetrahydrocannabinolniveauet i hamp

g)

oprettelse og drift af et system til efterprøvning af de godkendte brancheorganisationer med henblik på den afgrødespecifikke betaling for bomuld

h)

tilfælde, hvor støtteansøgninger og betalingsanmodninger eller andre meddelelser, anmodninger eller begæringer korrigeres og tilpasses efter indgivelsen

i)

anvendelse og beregning af hel eller delvis tilbagetrækning af betalinger

j)

inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner samt fejlagtigt tildelte betalingsrettigheder og tilskrivning af renter

k)

anvendelse og beregning af de administrative sanktioner

l)

fastlæggelse af manglende overholdelse som værende af mindre betydning

m)

støtteansøgninger, betalingsanmodninger og ansøgninger om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse af ansøgninger, mindstekrav til de oplysninger, som ansøgningerne skal indeholde, bestemmelser om ændring eller tilbagetrækning af støtteansøgninger, fritagelse for krav om at indgive støtteansøgninger, og bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende forenklede procedurer

n)

gennemførelse af kontrol for at efterprøve, om forpligtelser er overholdt, og om oplysningerne i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er korrekte og fuldstændige, herunder regler for opmålingstolerancer i forbindelse med kontrol på stedet

o)

tekniske specifikationer, der er nødvendige af hensyn til en ensartet gennemførelse af kapitel II i afsnit V i forordning (EU) nr. 1306/2013

p)

overdragelse af bedrifter

q)

udbetaling af forskud

r)

gennemførelse af kontrol i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, herunder hensyntagen til en landbrugers deltagelse i bedriftsrådgivningssystemet og en landbrugers deltagelse i en certificeringsordning, og

s)

beregning og anvendelse af administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne og herunder i de tilfælde, hvor støttemodtagerne består af en gruppe af personer.

Artikel 2

Udveksling af oplysninger om støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   Med henblik på en korrekt forvaltning af støtteordninger og støtteforanstaltninger skal der i medlemsstater, hvor der med hensyn til en og samme støttemodtager findes mere end ét betalingsorgan, som er ansvarligt for forvaltningen af de direkte betalinger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, om fornødent træffes passende foranstaltninger af den pågældende medlemsstat for at sikre, at de oplysninger, der anmodes om i støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, stilles til rådighed for alle berørte betalingsorganer.

2.   Er det ikke det ansvarlige betalingsorgan, der foretager kontrollen, sørger den berørte medlemsstat for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol og resultaterne heraf. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for.

Artikel 3

Tilbagetrækning af støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   En støtteansøgning, ansøgning om støtte, betalingsanmodning eller andre erklæringer kan skriftligt trækkes helt eller delvis tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Sådanne tilbagetrækninger registreres af den kompetente myndighed.

Gør en medlemsstat brug af mulighederne i artikel 21, stk. 3, kan den fastsætte, at en meddelelse til den elektroniske database for dyr om, at et dyr har forladt bedriften, kan erstatte en skriftlig tilbagetrækning.

2.   Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om tilfælde af manglende overholdelse i de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, eller hvis den kompetente myndighed har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol konstateres manglende overholdelse, kan tilbagetrækning ikke godkendes for de dele af dokumentationen, som berøres af manglende overholdelse.

3.   Tilbagetrækning i henhold til stk. 1 skal sætte støttemodtagerne i samme situation som den, de befandt sig i inden indgivelsen af de pågældende dokumenter eller dele af disse.

Artikel 4

Korrektioner og tilpasninger af indlysende fejl

Støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og eventuelle støttedokumenter, som støttemodtageren forelægger, kan korrigeres og tilpasses når som helst efter indgivelsen, hvis der foreligger indlysende fejl, som den kompetente myndighed anerkender på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte sag og forudsat, at støttemodtageren har handlet i god tro.

Den kompetente myndighed må alene anerkende indlysende fejl, hvis de uden videre kan påvises ved en materiel kontrol af oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 5

Anvendelse af nedsættelse, afslag, tilbagetrækning og sanktioner

I sager om manglende overholdelse, som er underlagt sanktioner i henhold til kapitel II i afsnit IV i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 (11), også er underlagt tilbagetrækning eller sanktioner i henhold til kapitel III og IV i afsnit II, eller i henhold til samme forordnings afsnit III:

a)

De nedsættelser og afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, der er omhandlet i kapitel III og IV i afsnit II og i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes med hensyn til ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

b)

De sanktioner, der er omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes på det samlede beløb, som skal tildeles den pågældende støttemodtager i overensstemmelse med artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som ikke er omfattet af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, jf. litra a).

De nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger og sanktioner, der er nævnt i stk. 1, anvendes i henhold til denne forordnings artikel 6, uden at dette berører yderligere sanktioner, der skal gennemføres i henhold til andre EU-bestemmelser eller national ret.

Artikel 6

Rækkefølge af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner for hver ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne

1.   Størrelsen af det beløb, der udbetales til en støttemodtager inden for rammerne af en ordning, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, fastsættes af medlemsstaterne på de betingelser, der er fastsat i henhold til samme forordning og programmerne for regionerne i Unionens fjernområder og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, der er oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 (12) og (EU) nr. 229/2013 (13), for den pågældende ordning for direkte støtte.

2.   For hver støtteordning, der er nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og for hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 6), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, beregnes nedsættelser, tilbagetrækninger og sanktioner i givet fald i følgende rækkefølge:

a)

De nedsættelser og sanktioner, der er fastsat i kapitel IV i afsnit II i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, bortset fra de sanktioner, der er omhandlet i samme forordnings artikel 16, skal anvendes på alle tilfælde af manglende overholdelse.

b)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra a), danner grundlag for beregningen af afslag, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

c)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra b), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved forsinkede indgivelser i henhold til artikel 13 og 14 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

d)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra c), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved manglende anmeldelse af landbrugsparceller i henhold til artikel 16 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

e)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra d), danner grundlag for beregningen af tilbagetrækninger, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

f)

Det beløb, der følger af anvendelsen af litra e), danner grundlag for anvendelse af:

i)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

ii)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013

iii)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1307/2013

iv)

den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

v)

den lineære nedsættelse, som skal anvendes i tilfælde af, at de betalinger, der skal foretages i henhold til artikel 41 forordning (EU) nr. 1307/2013, overstiger det nationale loft, der fastsættes i overensstemmelse med forordningens artikel 42, stk. 2.

3.   Det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 2, litra f), danner grundlag for:

a)

anvendelse af den nedsættelse af betalinger, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

anvendelse af den lineære procentvise nedsættelse, der fastsættes i henhold til artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c)

anvendelse af den tilpasningssats, der nævnes i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

4.   Den betaling, der følger af anvendelsen af stk. 3, danner grundlag for beregningen af alle nedsættelser for manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse i henhold til kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

Artikel 7

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

1.   Uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetales af støttemodtageren i givet fald med tillæg af renter, der beregnes i henhold til stk. 2.

2.   Renterne beregnes for perioden mellem støttemodtagerens betalingsfrist angivet i indtægtsordren, som ikke kan fastsættes til mere end 60 dage, og datoen for tilbagebetaling eller fradrag.

Rentesatsen fastsættes i overensstemmelse med national ret, men må ikke være lavere end den sats, der anvendes ved inddrivelse af beløb i henhold til nationale bestemmelser.

3.   Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller af en anden myndighed, og støttemodtageren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder første afsnit dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.

Artikel 8

Overdragelse af bedrifter

1.   I denne artikel forstås ved:

a)   »overdragelse af en bedrift«: salg, bortforpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse af de pågældende produktionsenheder

b)   »overdrager«: den støttemodtager, hvis bedrift overdrages til en anden støttemodtager

c)   »erhverver«: den støttemodtager, til hvem bedriften overdrages.

2.   Overdrages en bedrift i sin helhed fra en støttemodtager til en anden støttemodtager, efter at der er indgivet en støtteansøgning, ansøgning om støtte eller betalingsanmodning, og inden alle betingelserne for tildeling af støtte fra EGFL eller ELFUL er opfyldt, tildeles der ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til overdrageren for den overdragne bedrift.

3.   Beløb, der tildeles i medfør af overdragerens støtteansøgninger og bevillingsanmodninger, tildeles til erhververen, hvis:

a)

erhververen inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, underretter myndighederne om overdragelsen og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL

b)

erhververen forelægger den dokumentation, som den kompetente myndighed forlanger

c)

alle betingelser for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL er opfyldt for den overdragne bedrift.

4.   Når erhververen underretter den kompetente myndighed og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL i overensstemmelse med stk. 3, litra a):

a)

overtager erhververen alle de rettigheder og forpligtelser, som overdrageren har over for myndighederne i henhold til det retsforhold, som etableres ved støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller betalingsanmodningen

b)

anses alle de handlinger, der er nødvendige for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og alle de erklæringer, som overdrageren har afgivet inden overdragelsen, ved anvendelsen af de pågældende EU-bestemmelser for at være foretaget eller afgivet af erhververen

c)

betragtes den overdragne bedrift i givet fald som en særskilt bedrift for det pågældende ansøgningsår.

5.   Medlemsstaterne kan i givet fald beslutte at tildele støtten fra EGFL og/eller ELFUL til overdrageren. I så fald gælder følgende:

a)

der ydes ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til erhververen.

b)

Medlemsstaterne tilser, at kravene i stk. 2, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 9

Meddelelser

1.   Hvert år, senest den 15. juli skal medlemsstaterne for alle direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, teknisk bistand og støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 meddele Kommissionen kontroldata og -statistikker for det foregående kalenderår, bl.a. følgende:

a)

data om de enkelte støttemodtagere i form af støtteansøgninger og betalingsanmodninger, arealer og dyr, som er anmeldt, og/eller som der er indgivet ansøgning for, samt resultaterne af administrativ kontrol, kontrol på stedet og efterfølgende kontrol

b)

i givet fald resultaterne af kontrollen vedrørende krydsoverensstemmelse og herunder de relevante nedsættelser og udelukkelser.

En sådan meddelelse skal ske elektronisk ved hjælp af de tekniske specifikationer for overførsel af kontroldata og -statistikker, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

2.   Senest den 15. juli 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de optioner, der er valgt til kontrol af krydsoverensstemmelseskravene, og de kompetente kontrolorganer, der er ansvarlige for kontrollen af krydsoverensstemmelseskrav og -standarder. Efterfølgende ændringer vedrørende oplysninger i denne rapport meddeles straks.

3.   Hvert år senest den 15. juli meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at forvalte og føre kontrol med den frivilligt koblede støtte vedrørende det foregående kalenderår.

4.   De elektroniske data, der foreligger som en del af det integrerede system, anvendes ved udarbejdelsen af de oplysninger, der skal sendes til Kommissionen i henhold til sektorbestemmelserne.

AFSNIT II

INTEGRERET FORVALTNINGS- OG KONTROLSYSTEM

KAPITEL I

Generelle regler

Artikel 10

Forskud på direkte betalinger

Medlemsstaterne kan udbetale forskud på de direkte betalinger til støttemodtagere uden at anvende den tilpasningssats for finansiel disciplin, der er omhandlet i artikel 8 forordning (EU) nr. 1307/2013, for støtteansøgningerne i et givet år. Ved betalingen af restbeløbet til støttemodtagere fra den 1. december skal der tages hensyn til tilpasningssatsen for finansiel disciplin, der var gældende på tidspunktet for de samlede direkte betalinger for det tilsvarende kalenderår.

KAPITEL II

Støtteansøgninger og betalingsanmodninger

Afdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 11

Procedureforenkling

1.   Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013, delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller nærværende forordning, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle meddelelser i henhold til nærværende forordning både fra støttemodtageren til myndighederne og omvendt foregår elektronisk, forudsat at dette ikke giver anledning til forskelsbehandling af støttemodtagerne, og at der træffes passende foranstaltninger til at sikre følgende:

a)

Støttemodtageren identificeres entydigt.

b)

Støttemodtageren overholder alle krav i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

c)

De overførte data er så pålidelige, at den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne kan forvaltes korrekt. Anvendes data fra den elektroniske database for dyr som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 9), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal denne database frembyde den fornødne sikkerhed og gennemførelse af hensyn til en korrekt forvaltning af den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

d)

Bilag, som ikke kan overføres elektronisk, skal forelægges de kompetente myndigheder inden for samme frister, som gælder ved ikke-elektronisk overførsel.

2.   Medlemsstaterne kan på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, indføre forenklede procedurer for indgivelse af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, hvis myndighederne allerede råder over de nødvendige data, specielt hvis situationen ikke har ændret sig, siden der sidste gang blev indgivet en støtteansøgning eller betalingsanmodning i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende data, som udledes fra datakilder, som de nationale myndigheder har til rådighed i forbindelse med støtteansøgninger og betalingsanmodninger. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at disse datakilder tilvejebringer den fornødne sikkerhed for en korrekt forvaltning af data, således at disse datas pålidelighed, integritet og sikkerhed garanteres.

3.   Når det er muligt, kan den kompetente myndighed anmode om oplysninger, der skal gives i de støttedokumenter, som skal indgives sammen med støtteansøgningen eller betalingsanmodningen, direkte fra informationskilden.

Artikel 12

Almindelige bestemmelser vedrørende enkeltansøgningen og indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.   Hvis medlemsstaterne i henhold til artikel 72, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 beslutter, at ansøgninger om direkte betalinger og betalingsanmodninger i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne skal være omfattet af enkeltansøgningen, finder artikel 20, 21 og 22 i nærværende forordning tilsvarende anvendelse for så vidt angår de særlige krav, der er fastlagt for støtteansøgningen og/eller betalingsanmodningen i henhold til disse ordninger eller foranstaltninger.

2.   En støttemodtager, der ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL i henhold til en arealrelateret direkte betaling eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, kan kun indgive én enkeltansøgning om året.

3.   Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 13

Sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

1.   Medlemsstaterne fastsætter sidste frister for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger. Sidste frist må ikke være senere end den 15. maj hvert år. Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som ikke må være senere end den 15. juni.

Ved fastsættelsen af sidste frist tager medlemsstaterne hensyn til, hvor lang tid der er nødvendig, for at alle data kan foreligge med henblik på en korrekt administrativ og finansiel forvaltning af støtten fra EGFL og/eller ELFUL, og tilser, at der kan planlægges en effektiv kontrol.

2.   I overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 78, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan sidste frist, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes til et senere tidspunkt i visse zoner, hvis usædvanlige vejrforhold gør sig gældende.

Artikel 14

Indholdet af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.   Enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtten fra EGFL og/eller ELFUL, navnlig følgende:

a)

støttemodtagerens identitet

b)

nærmere oplysninger om de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

c)

identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, der i artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 er fastsat for grundbetalingsordningen

d)

oplysninger, der muliggør en entydig identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, oplysninger om parcellernes størrelse, udtrykt i ha med to decimaler, deres beliggenhed og i givet fald yderligere angivelse af, til hvilket formål landbrugsparcellerne anvendes

e)

i givet fald oplysninger til entydig identifikation af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

f)

eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning og/eller foranstaltning

g)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de betingelser, der gælder for de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

h)

i givet fald en angivelse fra støttemodtageren af, at han er omfattet af den liste over ikkelandbrugsmæssig virksomhed eller aktivitet, der er omhandlet i første og andet afsnit af artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Med henblik på identifikationen af betalingsrettigheder, jf. stk. 1, litra c), skal de fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, jf. artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, indeholde identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med identifikations- og registreringssystemet, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.   I grundbetalingsordningens første anvendelsesår kan medlemsstaterne fravige nærværende artikel og nærværende forordnings artikel 17 med hensyn til betalingsrettigheder.

Artikel 15

Ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.   Efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen kan individuelle landbrugsparceller eller individuelle betalingsrettigheder tilføjes eller tilpasses i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.

Ændringer med hensyn til anvendelsen eller ordningen med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for individuelle landbrugsparceller eller betalingsrettighederne, som allerede er anmeldt i enkeltansøgningen, kan foretages på samme betingelser.

Hvis ændringer som omhandlet i første og andet afsnit har indflydelse på støttedokumenter eller kontrakter, som skal forelægges, kan sådanne dokumenter eller kontrakter ændres tilsvarende.

2.   Ændringer, der foretages i henhold til stk. 1, skal meddeles den kompetente myndighed skriftligt senest den 31. maj det pågældende år med undtagelse af Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige, hvor de meddeles senest den 15. juni det pågældende år.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en tidligere sidste frist for meddelelse af ændringer. Denne frist må imidlertid tidligst fastsættes til 15 kalenderdage efter den sidste frist, der i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, er fastsat for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen.

3.   Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om manglende overholdelse i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, eller hvis myndigheden har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol afsløres manglende overholdelse, tillades ændringer som omhandlet i stk. 1 ikke for de landbrugsparceller, der berøres af den manglende overholdelse.

Artikel 16

Korrektion af de fortrykte skemaer

Ved indgivelsen af enkeltansøgnings-, støtteansøgnings- og/eller betalingsanmodningsskemaet, skal støttemodtageren korrigere det fortrykte skema, som er nævnt i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, hvis der er indtrådt ændringer, f.eks. at betalingsrettigheder er overdraget i henhold til artikel 34 i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller hvis oplysningerne i det fortrykte skema er forkerte.

Afdeling 2

Støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 17

Særlige krav til støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

1.   Med henblik på identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller og/eller andre arealer end landbrugsarealer som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d) og e), skal den kompetente myndighed forelægge støttemodtageren det fortrykte skema, og det tilhørende grafiske materiale som omhandlet i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, gennem en GIS-baseret grænseflade, der gør det muligt at behandle geografiske og alfanumeriske data for de anmeldte arealer (i det følgende benævnt »geospatialt støtteansøgningsskema«).

2.   Stk. 1 finder anvendelse på følgende måde:

a)

Fra og med ansøgningsåret 2016 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 25 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

b)

Fra og med ansøgningsåret 2017 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 75 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

c)

Fra og med ansøgningsåret 2018 for alle støttemodtagere.

3.   Hvis støttemodtageren ikke er i stand til at indgive en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning ved at anvende det geospatiale støtteansøgningsskema, skal den kompetente myndighed give støttemodtageren enten:

a)

den nødvendige tekniske bistand eller

b)

de fortrykte skemaer og det tilsvarende grafiske materiale på papir. I så fald skal den kompetente myndighed overføre de oplysninger, som modtages fra støttemodtageren, til det geospatiale støtteansøgningsskema.

4.   De fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, skal angive det maksimale støtteberettigede areal pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og det fastslåede areal i de foregående år pr. landbrugsparcel i henhold til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning og/eller arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Det grafiske materiale, der leveres til støttemodtageren i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal angive referencemarkernes grænser og en entydig identifikation af referenceparceller, jf. artikel 5, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, tillige med landbrugsparcellernes grænser som fastlagt det foregående år, således at støttemodtageren sættes i stand til på korrekt vis at angive hver referenceparcels størrelse og beliggenhed. Fra og med ansøgningsåret 2016 skal myndigheden også angive typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt i det foregående år.

5.   Støttemodtageren skal entydigt identificere og angive arealet af hver landbrugsparcel og, hvor det er relevant, typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder. Med hensyn til den grønne betaling skal støttemodtageren desuden angive, til hvilket formål de anmeldte landbrugsparceller anvendes.

I den forbindelse skal støttemodtageren bekræfte de oplysninger, der allerede er givet i det fortrykte skema. Hvis oplysningerne om areal, beliggenhed og afgrænsning af en landbrugsparcel eller i givet fald størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder ikke er korrekte eller er ufuldstændige, skal støttemodtageren korrigere eller foretage ændringer i det fortrykte skema.

Den kompetente myndighed vurderer på grundlag af korrektioner eller supplerende oplysninger, som støttemodtagerne afgiver i det fortrykte skema, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet under henvisning til artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

6.   Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013 gennem tilsagn i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (14) eller artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal tilsagnet være anført i støtteansøgningen med henvisning til den tilhørende betalingsanmodning.

Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder gennem nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013, finder stk. 4 og 5 i denne artikel tilsvarende anvendelse, for så vidt angår det fortrykte skema og erklæringen fra støttemodtageren.

Med henblik på regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 og for den del af forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder, som støttemodtagerne skal opfylde individuelt, skal støttemodtagere, der deltager i en sådan regional eller kollektiv gennemførelse, for hver landbrugsparcel entydigt identificere og anmelde type, størrelse og beliggenhed af de miljømæssige fokusområder i overensstemmelse med denne artikels stk. 5. Støttemodtagere skal i deres støtteansøgning eller betalingsanmodning henvise til erklæringen om en regional eller kollektiv gennemførelse som omhandlet i artikel 18 i denne forordning.

7.   Enkeltansøgningen skal for arealer, der anvendes til produktion af hamp i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a)

alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de parceller, der er tilsået med hamp, med angivelse af de anvendte frøsorter

b)

oplysning om de mængder udsæd, der er anvendt (kg/ha)

c)

de officielle etiketter fra frøemballagen i overensstemmelse med Rådets direktiv 2002/57/EF (15), særlig artikel 12, eller andre dokumenter, som medlemsstaten anerkender som ligestillede.

Som fravigelse af litra c) i første afsnit skal etiketterne dog, hvis udsåningen finder sted efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, forelægges senest den 30. juni. Hvis etiketterne også skal indsendes til andre nationale myndigheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne skal returneres til støttemodtageren, når de er blevet forelagt i henhold til nævnte bestemmelse. De returnerede etiketter skal mærkes med, at de er blevet anvendt til en ansøgning.

8.   Enkeltansøgningen skal for så vidt angår afgrødespecifik betaling for bomuld, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit IV i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a)

navnet på den anvendte bomuldsfrøsort

b)

eventuelt navn og adresse på den godkendte brancheorganisation, som støttemodtageren er medlem af.

9.   Arealer, der ikke anvendes til formål omfattet af de støtteordninger, der er fastsat i afsnit III, IV og V i forordning (EU) nr. 1307/2013, og heller ikke er anført i støtteordninger i vinsektoren, jf. forordning (EU) nr. 1308/2013, skal anmeldes under et eller flere punkter vedrørende »andre anvendelser«.

Artikel 18

Erklæring om en regional eller kollektiv gennemførelse

For hver regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der indgives en erklæring om regional eller kollektiv gennemførelse som supplement til hver deltagende støttemodtagers støtteansøgning eller betalingsanmodning.

Angivelsen skal indeholde alle supplerende oplysninger, som er nødvendige for at efterprøve, om forpligtelserne i forbindelse med den regionale eller kollektive gennemførelse overholdes i overensstemmelse med samme forordnings artikel 46, stk. 5 eller 6, navnlig:

a)

den entydige identifikation af hver deltagende støttemodtager

b)

den minimumsandel, som hver deltagende støttemodtager skal opfylde individuelt som omhandlet i samme forordnings artikel 46, stk. 6, andet afsnit

c)

det samlede areal af de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 5, eller fælles anvendte miljømæssige fokusområder, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 6, for hvilke forpligtelser opfyldes kollektivt

d)

fortrykt grafisk materiale, der angiver grænserne og den entydige identifikation for de referenceparceller, der skal anvendes til entydigt at identificere de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer eller de fælles anvendte miljømæssige fokusområder og angive deres grænser.

Ved regional gennemførelse gælder det, at hvis den detaljerede plan, der er omhandlet i artikel 46, stk. 6, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014, indeholder alle oplysninger nævnt i stk. 2, kan den i stk. 1 omhandlede erklæring erstattes af en henvisning til planen.

Ved kollektiv gennemførelse skal den i første afsnit omhandlede erklæring suppleres med den skriftlige aftale, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

Artikel 19

Ansøgninger om deltagelse i henholdsvis udtræden af ordningen for mindre landbrugere

1.   Ansøgninger, som indgives i 2015 om deltagelse i ordningen for mindre landbrugere, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal indeholde en henvisning til den enkeltansøgning, som samme støttemodtager indgiver for ansøgningsåret 2015 og i givet fald en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. samme forordnings artikel 64.

Medlemsstaterne kan beslutte, at den i første afsnit omhandlede ansøgning skal indgives sammen med eller som en del af enkeltansøgningen.

2.   Fra og med ansøgningsåret 2016 skal medlemsstaterne indføre en forenklet ansøgningsprocedure som omhandlet i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.   De fortrykte skemaer, der skal anvendes i forbindelse med ansøgningsproceduren, jf. stk. 2, skal udarbejdes på grundlag af oplysningerne i enkeltansøgningen for ansøgningsåret 2015, og de skal bl.a. indeholde:

a)

alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at fastslå overholdelse af artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013 og i givet fald alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte, at støttemodtageren stadig overholder artikel 9 i samme forordning

b)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Når medlemsstaterne vælger den betalingsmetode, der er fastsat i artikel 63, stk. 2, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, uden at anvende tredje afsnit heraf, skal de fortrykte skemaer uanset første afsnit i nærværende stykke stilles til rådighed i overensstemmelse med afdeling 1 i dette kapitel.

4.   Støttemodtagere, som beslutter at udtræde af ordningen for mindre landbrugere for et år efter 2015 i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller artikel 62, stk. 2, i samme forordning, skal underrette den kompetente myndighed om deres udtræden efter de nærmere regler, som medlemsstaterne har indført.

Afdeling 3

Andre ansøgninger

Artikel 20

Særlige bestemmelser vedrørende støtteansøgninger

En støttemodtager, der ikke ansøger om støtte i henhold til de arealrelaterede støtteordninger, men ansøger om støtte i henhold til en anden af de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, eller støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal, hvis han råder over landbrugsarealer, anmelde disse arealer i sin støtteansøgning i henhold til nærværende forordnings artikel 17.

En støttemodtager, der alene skal overholde krydsoverensstemmelsesforpligtelser i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal i sin støtteansøgning anmelde de arealer, han råder over, for hvert kalenderår, hvori disse forpligtelser gælder.

Medlemsstaterne kan dog fritage støttemodtagere for de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis de kompetente myndigheder har adgang til de pågældende oplysninger som led i andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 21

Krav vedrørende ansøgning om husdyrstøtte og betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.   En ansøgning om husdyrstøtte som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 15), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 14), i samme forordning skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og navnlig:

a)

støttemodtagerens identitet

b)

en henvisning til enkeltansøgningen, hvis der allerede er indgivet en sådan

c)

antal dyr af hver art, for hvilke der er indgivet en ansøgning om husdyrstøtte eller en betalingsanmodning, og for kvægs vedkommende dyrenes identifikationskode

d)

eventuelt et tilsagn fra støttemodtageren om, at han vil holde de dyr, der er nævnt i litra c), på sin bedrift i en periode, der fastsættes af medlemsstaten, og oplysning om det eller de steder, hvor dyrene vil blive holdt, med angivelse af den pågældende periode

e)

eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning eller foranstaltning

f)

en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med betingelserne vedrørende den pågældende støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

2.   Enhver bruger af dyr skal have ret til uden begrænsninger med rimelige mellemrum og uden større forsinkelse at få oplysning fra den kompetente myndighed om de data, der i den elektroniske database for dyr vedrører ham og hans dyr. Når støttemodtageren indgiver sin ansøgning om husdyrstøtte eller betalingsanmodning, skal han samtidig afgive en erklæring om, at de pågældende oplysninger er korrekte og fuldstændige, eller i givet fald rette forkerte eller udfylde manglende oplysninger.

3.   Medlemsstaterne kan beslutte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, ikke skal anføres i ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, hvis den kompetente myndighed allerede har fået meddelelse om dem.

4.   Medlemsstaterne kan indføre procedurer, ifølge hvilke der kan benyttes data i den elektroniske database for dyr i forbindelse med ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, forudsat at den elektroniske database for dyr tilvejebringer den sikkerhed og er iværksat i et sådant omfang, som er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger eller støtteforanstaltninger for de enkelte individer af dyr.

De i første afsnit nævnte procedurer kan bestå i en ordning, ifølge hvilken støttemodtageren kan ansøge om støtte fra EGFL og/eller ELFUL for alle de dyr, der på grundlag af oplysningerne i den elektroniske database for dyr på en af medlemsstaten fastsat dato eller i løbet af en periode berettiger til støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

I så fald træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:

a)

i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for den pågældende støtteordning eller støtteforanstaltning er den dato eller periode, der er omhandlet i andet afsnit, klart defineret og kendt for støttemodtageren

b)

støttemodtageren er bekendt med, at alle potentielt støtteberettigede dyr, som konstateres ukorrekt identificeret og registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af dyr, vil blive betragtet som dyr, for hvilke der fastslås manglende overholdelse, jf. artikel 31 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

5.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan eller skal sendes via et eller flere organer, som de har godkendt. Støttemodtageren er dog fortsat ansvarlig for de overførte data.

Afdeling 4

Særlige bestemmelser vedrørende betalingsrettigheder

Artikel 22

Tildeling eller forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder

1.   Ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller ansøgninger om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen i henhold til artikel 20, artikel 24, artikel 30 bortset fra stk. 7, litra e), og artikel 39 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal senest indgives på en dato, der fastsættes af medlemsstaterne. Fristen må ikke være senere end den 15. maj i det pågældende kalenderår.

Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som dog ikke må være senere end den 15. juni i det pågældende kalenderår.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder skal indgives samtidig med støtteansøgningen i henhold til grundbetalingsordningen.

Artikel 23

Inddrivelse af uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder

1.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at antallet af tildelte betalingsrettigheder var for højt, skal den overskydende del af de tildelte betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis den fejl, der er omhandlet i første afsnit, er begået af den kompetente myndighed eller en anden myndighed, og hvis fejlen ikke med rimelighed kunne have været opdaget af støttemodtageren, skal værdien af de resterende betalingsrettigheder, som er tildelt den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Hvis en støttemodtager, der har fået tildelt for mange betalingsrettigheder, i mellemtiden har overdraget betalingsrettigheder til andre støttemodtagere, gælder forpligtelsen i første afsnit også for erhververne i forhold til det antal betalingsrettigheder, som de har fået overdraget, hvis den støttemodtager, som oprindeligt fik tildelt betalingsrettighederne, ikke længere har et tilstrækkeligt antal betalingsrettigheder til rådighed til at dække værdien af de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder.

2.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at betalinger, som en støttemodtager har modtaget for 2014 ifølge artikel 26, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning, eller værdien af de betalingsrettigheder, som en støttemodtager indehaver på tidspunktet for indgivelse af sin ansøgning for 2014, jf. artikel 26, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, eller enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 26, stk. 5, i nævnte forordning, eller forhøjelsen af enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 30, stk. 10, i nævnte forordning, eller den samlede værdi af støtte, som en støttemodtager modtager for det kalenderår, der går forud for gennemførelsen af grundbetalingsordningen, jf. artikel 40, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, var for høje, skal værdien af disse betalingsrettigheder, som byggede på urigtige referencebeløb for den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Der foretages en tilsvarende tilpasning af værdien af de betalingsrettigheder, som i mellemtiden er blevet overdraget til andre støttemodtagere.

Værdien af nedsættelsen tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.   Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at såvel den situation, der er omhandlet i stk. 1 som den i stk. 2, er indtruffet for den samme støttemodtager, skal tilpasningen af værdien af alle betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 2 foretages, før de uretmæssige betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver i overensstemmelse med stk. 1.

4.   Tilpasningerne af antallet og/eller værdien af betalingsrettigheder, jf. denne artikel, må ikke føre til en systematisk genberegning af de resterende betalingsrettigheder.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at inddrive uberettiget udbetalte betalingsrettigheder, såfremt den samlede værdi af disse betalingsrettigheder ifølge det elektroniske register til identifikation og registrering af betalingsrettigheder på tidspunktet, hvor kontrollen udføres med henblik på at foretage de tilpasninger, der er fastsat i denne artikel, udgør 50 EUR eller derunder for alle år, hvor grundbetalingsordningen er gennemført i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013.

Uretmæssigt udbetalte beløb for ansøgningsår, der går forud for tilpasningerne, skal inddrives i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7. Ved fastsættelsen af sådanne uberettiget udbetalte beløb tages der hensyn til virkningerne af de tilpasninger, som er fastsat ved denne artikel, på antallet og i givet fald værdien af betalingsrettighederne for alle de pågældende år.

AFSNIT III

KONTROL

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Generelle principper

1.   Den administrative kontrol og kontrol på stedet, som er fastsat i denne forordning, foretages, så den sikrer effektiv efterprøvning af:

a)

at de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller andre erklæringer er korrekte og fuldstændige

b)

at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med den pågældende støtteordning og/eller støtteforanstaltning hvis betingelser for støtte og/eller fritagelse for forpligtelser skal være opfyldt

c)

at de krav og standarder, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at alle de betingelser, der gælder enten i medfør af EU-lovgivningen, eller er fastsat i den relevante nationale lovgivning og dokumenter indeholdende gennemførelsesbestemmelser eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, opfyldes og kan kontrolleres ud fra en række kontrollerbare indikatorer, som medlemsstaterne fastsætter.

3.   Resultaterne af den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal vurderes for at fastslå, om eventuelt konstaterede problemer generelt kan indebære en risiko for andre lignende aktiviteter, støttemodtagere eller organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes.

4.   Den kompetente myndighed foretager fysisk kontrol på stedet i det tilfælde, hvor billedanalysen af ortofotos (satellitbilleder eller luftfotos) ikke giver resultater, som til den kompetente myndigheds tilfredshed gør det muligt at drage klare konklusioner om støtteberettigelse eller den korrekte størrelse på det areal, der er genstand for den administrative kontrol eller kontrollen på stedet.

5.   Dette kapitel gælder for alle kontroller, der udføres i henhold til denne forordning, uden at berøre de særlige regler i afsnit IV og V. Stk. 3 finder imidlertid ikke anvendelse på afsnit V.

Artikel 25

Varsling af kontrol på stedet

Kontroller på stedet kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer kontrollernes formål eller effektivitet. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage.

Ved kontrollen på stedet i forbindelse med ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger må varslingen, med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde, ikke overstige 48 timer. Skal kontrollen på stedet ifølge lovgivningen vedrørende de retsakter og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, foretages uanmeldt, gælder disse regler også for kontrol på stedet vedrørende krydsoverensstemmelse.

Artikel 26

Tidspunkt for kontrol på stedet

1.   Hvis muligt foretages kontrollen på stedet i henhold til denne forordning samtidig med anden kontrol i henhold til EU-lovgivningen.

2.   Hvad angår foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, skal kontrollen på stedet fordeles på hele året på grundlag af en analyse af de risici, som de forskellige forpligtelser under hver enkelt foranstaltning indebærer.

3.   Ved kontrollen på stedet efterprøves overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser under de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som en støttemodtager er blevet udvalgt til i overensstemmelse med artikel 34.

Varigheden af kontrollen på stedet skal begrænses til det absolutte minimum.

4.   Hvis visse kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser kun kan kontrolleres på et specifikt tidspunkt, kan kontrollen på stedet indebære, at der foretages efterfølgende besøg på et senere tidspunkt. I så tilfælde koordineres kontrollen på stedet således, at besøgene hos den pågældende støttemodtager begrænses til et minimum med hensyn til antal og varighed. Hvis det er muligt, kan sådanne besøg også foretages ved telemåling, jf. artikel 40.

I tilfælde, hvor der kræves yderligere besøg vedrørende braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, skal yderligere besøg i 50 % af tilfældene finde sted hos den samme støttemodtager, som er udvalgt på et risikobaseret grundlag, og i de øvrige 50 % af tilfældene hos forskellige øvrigt udvalgte støttemodtagere. De forskellige øvrige støttemodtagere udvælges tilfældigt mellem alle støttemodtagere med braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, og besøgene kan begrænses til de arealer, der er anmeldt som braklagte arealer, markbræmmer, randzoner, bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder.

Ved behov for yderligere besøg finder artikel 25 anvendelse for hvert efterfølgende besøg.

Artikel 27

Gensidig underrettelse om kontrolresultaterne

Den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal, hvis det er nødvendigt, tage højde for tilfælde af formodet manglende overholdelse, som er rapporteret af andre tjenester, organer eller organisationer.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder med ansvar for betalinger underrettes gensidigt om alle relevante anmærkninger i forbindelse med kontrol af overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser hvad angår listen over støtteordninger i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og/eller støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system. Medlemsstaterne skal også sikre, at offentlige eller private certificeringsmyndigheder nævnt i artikel 38 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 underretter den kompetente myndighed med ansvar for betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, om enhver anmærkning, der er relevant for den korrekte betaling af en sådan støtte til støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forpligtelser gennem tilsvarende metoder omfattet af certificering.

Hvis den administrative kontrol eller kontrollen på stedet i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, dækker tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal der ske gensidig underretning om resultaterne af sådanne kontroller med henblik på opfølgning af de betalinger for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet.

KAPITEL II

Administrativ kontrol inden for det integrerede system

Artikel 28

Administrativ kontrol

1.   Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EU) nr. 1306/2013, herunder krydskontrol, muliggør påvisning af manglende overholdelse, specielt automatiseret påvisning ved elektroniske midler. Kontrollen dækker alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Den sikrer, at:

a)

kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende støtteordningen eller støtteforanstaltningen er opfyldt

b)

der ikke sker dobbeltfinansiering via andre EU-ordninger

c)

støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er fuldstændig og indgivet inden for den givne tidsfrist, at eventuelle støttedokumenter er indgivet, og at de påviser støtteberettigelse

d)

eventuelle langsigtede forpligtelser overholdes.

2.   Hvad angår husdyrstøtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger kan medlemsstaterne om nødvendigt gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at kontrollere, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, forudsat at den pågældende tjeneste, organ eller organisation arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at det kan kontrolleres, om disse kriterier er overholdt.

Artikel 29

Krydskontrol

1.   De administrative kontroller skal om nødvendigt omfatte krydskontrol:

a)

af henholdsvis de anmeldte betalingsrettigheder og de anmeldte landbrugsparceller for at undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme kalenderår, og for at undgå uretmæssig akkumulering af støtte, der ydes i henhold til de arealrelaterede støtteordninger anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (16), og arealrelaterede støtteordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 21), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014

b)

af betalingsrettighederne for at efterprøve deres eksistens og støtteberettigelse

c)

mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen og/eller betalingsanmodningen, og oplysningerne i systemet til identifikation af landbrugsparceller pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 med henblik på at efterprøve arealernes støtteberettigelse til ordningen for direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

d)

mellem betalingsrettighederne og det fastslåede areal for at efterprøve, om rettighederne som minimum modsvares af et tilsvarende antal støtteberettigede hektar som defineret i artikel 32, stk. 2-6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

ved hjælp af det elektroniske system til identifikation og registrering af dyr for at efterprøve retten til støtte og undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme ansøgningsår

f)

mellem støttemodtagerens erklæringer i enkeltansøgningen om, at de er medlem af en godkendt brancheorganisation, de oplysninger, der gives i henhold til artikel 17, stk. 8, i denne forordning, og de oplysninger, som den pågældende godkendte brancheorganisation sender, for at det kan kontrolleres, om de er berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

for at efterprøve opfyldelsen af kriterierne for godkendelse af brancheorganisationer og listen over deres medlemmer mindst en gang hvert femte år.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal der, hvis det integrerede system kræver geospatiale støtteansøgningsskemaer, foretages krydskontrol mellem det spatiale skæringspunkt for det digitalt anmeldte areal og systemet til identifikation af landbrugsparceller. Derudover skal der udføres krydskontrol for at forhindre dobbeltfinansiering af det samme areal.

2.   Indikationer af manglende overholdelse, der er opdaget ved krydskontrol, skal følges op af relevante administrative procedurer og eventuelt kontrol på stedet.

3.   Hvis en referenceparcel er genstand for en støtteansøgning og/eller betalingsanmodning fra to eller flere støttemodtagere under samme støtteordning eller støtteforanstaltning, og hvis de anmeldte landbrugsparceller overlapper hinanden, eller det samlede anmeldte areal overstiger det maksimale støtteberettigede areal, der er fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, men differencen ligger inden for den opmålingstolerance, der er fastsat i henhold til artikel 38 i nærværende forordning, kan medlemsstaterne reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt, medmindre en støttemodtager kan godtgøre, at en eller flere af de andre berørte støttemodtagere på vedkommendes bekostning har indsendt for store arealanmeldelser.

KAPITEL III

Kontrol på stedet inden for det integrerede system

Afdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 30

Kontrolprocent for arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø

For arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø, jf. afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt »grønne betalinger«) skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013. Medlemsstaterne sikrer, at stikprøven omfatter mindst 5 % af alle støttemodtagere, der overvejende anmelder landbrugsarealer, som er arealer, der naturligt holdes i en stand, der gør dem egnet til græsning, jf. artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

b)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om omfordelingsbetalinger i henhold til afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til områder med specifikke naturlige begrænsninger i henhold til afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

d)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til unge landbrugere i henhold til afsnit III, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om arealrelaterede betalinger under frivillig koblet støtte i henhold til afsnit IV, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling under ordningen for mindre landbrugere i henhold til afsnit V, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

30 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

h)

5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om afgrødespecifik betaling for bomuld i henhold til afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Artikel 31

Kontrolprocent for grønne betalinger

1.   For grønne betalinger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a)

5 % af alle støttemodtagere, der benytter landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet (i det følgende benævnt »grønne metoder«), og som ikke er en del af de kontrolpopulationer, som er nævnt i litra b) og c) (i det følgende benævnt »kontrolpopulationen for forgrønnelse«); denne stikprøve skal samtidig omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere med permanente græsarealer, der er miljømæssigt sårbare inden for de områder, der er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF (17) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (18) og yderligere sårbare områder nævnt i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

3 % af:

i)

enten alle støttemodtagere, der er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærskelværdien i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i nævnte forordnings artikel 45 eller

ii)

i de år, hvor artikel 44 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 ikke finder anvendelse i en medlemsstat, de støttemodtagere, som er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærsklen i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i artikel 45, stk. 1, i nævnte forordning

c)

5 % af alle støttemodtagere, der skal efterleve de grønne metoder og anvende de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger som nævnt i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013

d)

5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e)

5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f)

100 % af den sammenhængende struktur ved tilstødende miljømæssige fokusområder som nævnt i artikel 46, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

g)

100 % af alle støttemodtagere med forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 42 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

h)

20 % af alle støttemodtagere med forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 44, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

2.   Støttemodtagere, der opfylder kravet om anvendelse grønne metoder ved hjælp af tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller som deltager i ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 61 i nævnte forordning, eller som for hele bedriftens vedkommende opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (19) med hensyn til økologisk landbrug, skal ikke være en del af stikprøvekontrollen og modregnes ikke i kontrolprocenterne som fastsat i denne artikel.

3.   Hvis de miljømæssige fokusområder ikke er identificeret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal kontrolprocenten i stk. 1, litra a) og c)-e), suppleres med 5 % af alle støttemodtagere i den respektive stikprøve, som skal have miljømæssige fokusområder på landbrugsarealet, jf. artikel 43 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse, hvis forvaltnings- og kontrolsystemet sikrer, at alle de anmeldte miljømæssige fokusområder er identificeret og i givet fald registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 5, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, før betalingerne finder sted.

Artikel 32

Kontrolprocent for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.   Stikprøven for den årlige kontrol på stedet skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvad angår foranstaltningerne i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 skal kontrolprocenten på 5 % nås for hver enkelt foranstaltning.

Denne kontrolprocent skal ligeledes udgøre mindst 5 % af støttemodtagerne under artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som anvender tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Uanset stk. 1 skal hver individuelt medlem af den gruppe personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i stk. 1 fastsatte kontrolprocent.

3.   For modtagere af flerårig støtte i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a), artikel 28 og 29 samt artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 36, litra a), nr. iv), og litra b), nr. i), iii) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, som omfatter betalinger i en periode på over fem år, kan medlemsstaterne efter det femte år beslutte at kontrollere mindst 2,5 % af disse støttemodtagere.

Første afsnit finder anvendelse på støtte, der er ydet i henhold til artikel 28, stk. 6, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, efter det femte år for betaling af den relevante forpligtelse.

4.   Med henblik på stk. 1 tages de støttemodtagere, der kontrolleres i henhold til stk. 3, ikke i betragtning.

Artikel 33

Kontrolprocent for dyrerelaterede støtteordninger

1.   Hvad angår dyrerelaterede støtteordninger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet for hver af støtteordningerne omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte under den pågældende støtteordning.

Procenten forhøjes dog til 10 %, hvis den elektroniske database for dyr ikke giver den sikkerhed eller ikke er iværksat i det omfang, der er påkrævet for en korrekt forvaltning af den pågældende støtteordning.

Stikprøvekontrollen skal tillige omfatte mindst 5 % pr. støtteordning af alle de dyr, der ansøges om støtte for.

2.   Om nødvendigt skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte 10 % andre tjenester, organer eller organisationer, som fremlægger bevismateriale til kontrol af, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, jf. artikel 28, stk. 2.

Artikel 34

Stikprøveudvælgelse

1.   Ansøgninger, som ikke kan godtages, eller ansøgere, som ikke er berettiget til støtte på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen eller den administrative kontrol, skal ikke være en del af kontrolpopulationen.

2.   Med henblik på artikel 30 og 31 foretages udvælgelsen som følger:

a)

mellem 1 og 1,25 % af alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under disse ordninger

b)

mellem 1 og 1,25 % af kontrolpopulationen for forgrønnelse skal udvælges tilfældigt blandt alle de støttemodtagere, som er udvalgt i henhold til litra a). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt kontrolpopulationen for forgrønnelse, hvis det er nødvendigt for at nå denne procentdel

c)

det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra a), nævnte stikprøve skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse

d)

alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a)-c), kan betragtes som del af stikprøven fastsat i artikel 30, litra b)-e), g) og h). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt deres respektive kontrolpopulationer, hvis det er nødvendigt for at nå minimumskontrolprocenten

e)

alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a)-d), kan betragtes som del af den stikprøve, der er fastsat i artikel 30, litra a). Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt alle de støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, hvis det er nødvendigt for at nå minimumskontrolprocenten

f)

det i artikel 30, litra f), nævnte minimumsantal af støttemodtagere skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, som ansøger om betalinger under ordningen for mindre landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) nr. 1307/2013

g)

det i artikel 31, stk. 1, litra b), nævnte minimumsantal af støttemodtagere skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse vedrørende alle de støttemodtagere, som er berettiget til grønne betalinger, som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærskelværdien i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i nævnte forordnings artikel 45

h)

mellem 20 og 25 % af minimumsantallet af støttemodtagere nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), d) og h), skal udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra b) i nærværende stykke. Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra a), hvis det er nødvendigt for at nå denne procentdel. Det resterende antal støttemodtagere nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), d) og h), skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse vedrørende alle støttemodtagere, der er udvalgt i henhold til litra c) i nærværende stykke. Yderligere støttemodtagere kan udvælges tilfældigt blandt deres respektive kontrolpopulationer på baggrund af en risikoanalyse, hvis det er nødvendigt for at overholde minimumskontrolprocenten

i)

mellem 20 og 25 % af minimumsantallet af kollektive gennemførsler omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra e), udvælges tilfældigt blandt alle kollektive gennemførsler, jf. artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013. Det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra e), nævnte kollektive gennemførelse skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Kontrollen på stedet af yderligere støttemodtagere udvalgt i henhold til litra d), e) og h) såvel som støttemodtagere udvalgt i henhold til litra f), og g), kan begrænses til den støtteordning, som de er udvalgt til, hvis minimumskontrolprocenten for de andre støtteordninger, som de har ansøgt om, allerede er overholdt.

Kontrollen på stedet af yderligere støttemodtagere udvalgt i henhold til artikel 31, stk. 3, og nærværende stykke, første afsnit, litra h) og i), kan begrænses til de grønne metoder, som de er udvalgt for, hvis minimumskontrolprocenten for de andre støtteordninger og grønne metoder, som de skal efterleve, allerede er overholdt.

Med henblik på artikel 31 skal medlemsstaterne sikre, at stikprøven er repræsentativ for de forskellige metoder.

3.   Med henblik på artikel 32 og 33 skal mellem 20 og 25 % af det minimumsantal støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, udvælges tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, skal udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 32 kan medlemsstaterne på baggrund af denne risikoanalyse udvælge specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som gælder for støttemodtagerne.

4.   Hvis antallet af støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, er større end minimumsantallet af støttemodtagere, jf. artikel 30-33, må procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke overstige 25 %.

5.   Risikoanalysen undersøges for, hvor effektiv den er, og ajourføres hvert år:

a)

ved at hver risikofaktors betydning fastlægges

b)

ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i risikoanalysen, og den tilfældigt udvalgte stikprøve, jf. stk. 2, første afsnit eller ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem de anmeldte dyr og de dyr, der er fastslået i risikoanalysen, og den tilfældigt udvalgte stikprøve, jf. stk. 2, første afsnit

c)

ved at tage højde for den specifikke situation og i givet fald udviklingen af risikofaktorernes relevans i medlemsstaten

d)

ved at tage højde for arten af den manglende overholdelse, som har medført en stigning i minimumskontrolprocenten i henhold til artikel 35.

6.   Den kompetente myndighed noterer de grunde, der har ført til, at en given støttemodtager er blevet udvalgt til kontrol på stedet. Den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

7.   Hvis det er nødvendigt, kan der udvælges en del af stikprøven på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige efter den sidste frist som nævnt i artikel 13. Denne foreløbige stikprøve færdiggøres, når alle relevante støtteansøgninger eller betalingsanmodninger er tilgængelige.

Artikel 35

Forhøjelse af kontrolprocenten

Konstateres der væsentlig manglende overholdelse i forbindelse med kontrol på stedet inden for rammerne af en given støtteordning eller støtteforanstaltning eller i en region eller en del af en region, skal den kompetente myndighed foretage en passende forhøjelse af den procentdel af støttemodtagerne, som det følgende år kan underkastes kontrol på stedet.

Artikel 36

Nedsættelse af kontrolprocenten

1.   Kontrolprocenterne i dette kapitel kan kun nedsættes for de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som er fastsat i denne artikel.

2.   Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den årlige kontrol på stedet til 3 % pr. ordning.

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis et system med grafiske skæringspunkter for alle støtteansøgninger er tilpasset systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 17, stk. 2, og hvis krydskontroller udføres for alle støtteansøgninger for at forhindre dobbeltfinansiering af det samme areal i året før anvendelsen af nævnte stykke.

Hvad angår ansøgningsårene 2015 og 2016 må fejlprocenten for stikprøven ved kontrol på stedet ikke overstige 2 % i de to foregående regnskabsår. Denne fejlprocent attesteres af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med den metode, der fastlægges på EU-niveau.

3.   Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at begrænse stikprøven til den prøve, der er udvalgt i henhold til artikel 34, stk. 2, første afsnit, hvis der er udført kontroller baseret på ortofotos, som anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller nævnt i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis medlemsstaterne systematisk ajourfører systemet til identifikation af landbrugsparceller og kontrollerer alle støttemodtagere i hele det område, der er omfattet af systemet, inden for en periode på højst tre år, og hvert år kontroller mindst 25 % af de støtteberettigede hektar, der er registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller. Denne minimumsprocentsats pr. år gælder imidlertid ikke for medlemsstater med mindre end 150 000 støtteberettigede hektar registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Før de anvender første afsnit, skal medlemsstaterne inden for de foregående tre år have foretaget en fuldstændig ajourføring af deres system til identifikation af landbrugsparceller.

De ortofotos, som anvendes til ajourføringen, må ikke være ældre end 15 måneder, når de anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, inden for en periode på to år forud for anvendelsen af første afsnit, skal være tilstrækkelig til at sikre en effektiv kontrol af støttebetingelserne.

Den beslutning, der er nævnt i første afsnit, kan træffes på nationalt eller regionalt plan. Med henblik på dette afsnit består en region af hele det område, der dækkes af et eller flere selvstændige systemer til identifikation af landbrugsparceller.

Stk. 2, tredje afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

4.   Uanset artikel 32, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, som foretages hvert kalenderår, til 3 % af de støttemodtagere, der ansøger om støtte under foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som er omfattet af det integrerede system.

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse for støttemodtagere, der anvender tilsvarende metoder som nævnt i artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

5.   Stk. 2, 3 og 4 finder kun anvendelse, hvis de generelle betingelser for nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 62, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 er opfyldt. Hvis en eller flere af disse betingelser eller betingelserne i stk. 2 eller 3 i denne artikel ikke længere er opfyldt, skal medlemsstaterne straks trække deres afgørelse om nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage og anvende det minimumsniveau for kontrol på stedet, som er fastsat i artikel 30, litra a), b) og f) og/eller artikel 32 fra det følgende ansøgningsår for de berørte støtteordninger eller støtteforanstaltninger.

6.   Hvis en medlemsstat indfører et system med forudgående godkendelse af hampedyrkning, kan minimumsniveauet for kontrol på stedet, uanset artikel 30, litra g), nedsættes til 20 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, jf. artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

I dette tilfælde underretter medlemsstaten året før anvendelsen af den nedsatte kontrolprocent Kommissionen om de detaljerede regler og betingelser for systemet med forudgående godkendelse. Enhver ændring af disse detaljerede regler og betingelser meddeles straks Kommissionen.

Afdeling 2

Kontrol på stedet vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 37

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Kontrollen på stedet skal omfatte alle de landbrugsparceller, som der er ansøgt om støtte for i henhold til støtteordningerne i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og/eller for hvilke der er ansøgt om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne fastsat i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal kontrollen på stedet ligeledes omfatte alle andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte.

Den kompetente myndighed skal på grundlag af kontrolresultaterne vurdere, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet, jf. artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

2.   Kontrollen på stedet skal omfatte opmåling af arealer og efterprøvning af overholdelsen af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med det areal, som støttemodtageren har anmeldt under de i stk. 1 nævnte støtteordninger og/eller støtteforanstaltninger.

For støttemodtagere, der ansøger om direkte betalinger under de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og hvis landbrugsarealer overvejende er holdt naturligt i en stand egnet til græsning eller dyrkning, skal kontrollen på stedet også omfatte efterprøvning af den minimumsaktivitet, der skal udføres på disse arealer, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.   Kontroller på stedet i forbindelse med grønne metoder skal omfatte alle de forpligtelser, som støttemodtageren skal overholde. Overholdelsen af de i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013 omtalte tærskelværdier for undtagelse fra metoder skal være en del af kontrollerne på stedet. Dette afsnit finder ligeledes anvendelse på de kontroller på stedet, der foretages i forbindelse med de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger, som der henvises til i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis kontroller på stedet vedrører en regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte opmåling af arealet og efterprøvning af, om de forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere, er overholdt.

Hvis kontrollen på stedet vedrører kollektiv gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte:

a)

efterprøvning af opfyldelsen af kriterierne for nær beliggenhed i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 639/2014

b)

opmåling af arealet og efterprøvning af opfyldelse af kriterierne for tilstødende miljømæssige fokusområder

c)

opfyldelse af eventuelt yderligere forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere

d)

de individuelle forgrønnelsesforpligtelser, som støttemodtagere, der deltager i kollektiv gennemførelse, skal overholde.

Artikel 38

Opmåling af areal

1.   Selv om alle landbrugsparceller skal underkastes kontrol af støtteberettigelse, kan den faktiske opmåling af landbrugsparcellen som del af en kontrol på stedet begrænses til en tilfældigt udvalgt prøve på mindst 50 % af den landbrugsparcel, for hvilken der er indgivet en støtteansøgning og/eller betalingsanmodning under arealrelaterede støtteordninger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle landbrugsparceller måles op, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra den målte stikprøve.

Første afsnit finder ikke anvendelse på landbrugsparceller, der kontrolleres som miljømæssigt fokusområde, jf. artikel 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Landbrugsparcellernes areal måles med midler, der bevisligt sikrer målinger af mindst samme kvalitet som den, der kræves i relevante tekniske standarder vedtaget på EU-plan.

3.   Den kompetente myndighed kan gøre brug af telemåling, jf. artikel 40, og det globale satellitnavigationssystem (GNSS), hvis det er muligt.

4.   Der fastsættes en enkelt værdi for buffertolerancen for alle arealopmålinger, hvor der anvendes GNSS-metoder eller ortofotos. Med henblik herpå skal de anvendte måleinstrumenter valideres for mindst én valideringsklasse med et toleranceniveau, som ligger under den enkelte værdi. Den enkelte toleranceværdi må dog ikke overstige 1,25 m.

Maksimumstolerancen for den enkelte landbrugsparcel må i absolut værdi ikke overstige 1,0 ha.

For de mål, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvad angår skovarealer, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte passende tolerancer, som under ingen omstændigheder må være mere end dobbelt så store som den tolerance, der er fastsat i nærværende stykkes første afsnit.

5.   Ved opmåling kan landbrugsparcellens samlede areal tages i betragtning, under forudsætning af, at det er fuldt ud berettiget til støtte. I andre tilfælde tages det støtteberettigede nettoareal i betragtning. Med henblik herpå kan den forholdsmæssige ordning, der er nævnt i artikel 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes, hvis det er nødvendigt.

6.   Med henblik på beregning af andelene for forskellige afgrøder til afgrødediversificering som nævnt i artikel 44 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der i opmålingen tages højde for det areal, som er dækket af en afgrøde, jf. artikel 40, stk. 2 i den delerede forordning (EU) nr. 639/2014. På arealer med blandingskultur skal der tages højde for det samlede areal, hvad enten det er dækket med blandingskultur, jf. artikel 40, stk. 3, første og andet afsnit, i nævnte forordning, eller det er tilsået med en frøblanding, jf. artikel 40, stk. 3, tredje afsnit i nævnte forordning.

7.   Hvis artikel 17, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 fører til en kunstig opdeling af tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække i adskilte landbrugsparceller, skal opmålingen af dette areal med tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække kombineres med en enkelt opmåling af de pågældende landbrugsparceller.

8.   Hvis det er nødvendigt, kan der foretages to separate opmålinger af landbrugsparcellen; en med hensyn til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning, jf. afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1307/2013, og en med hensyn til overlappende landbrugsparceller, der er rumligt forskellige, med henblik på de øvrige arealrelaterede støtteordninger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 39

Efterprøvning af støtteberettigelsesbetingelser

1.   Det kontrolleres med hensigtsmæssige hjælpemidler, om landbrugsparcellerne er støtteberettigede. Denne kontrol skal om nødvendigt omfatte kontrol af afgrøden. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.

2.   Hvad angår det permanente græsareal, der kan afgræsses, og som udgør en del af etableret lokal praksis, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder, kan den i artikel 32, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013 nævnte reduktionskoefficient anvendes, hvis det er passende, på det støtteberettigede areal, som opmåles i henhold til artikel 38 i nærværende forordning. Anvendes arealer i fællesskab, fordeler myndighederne arealerne mellem de enkelte støttemodtagere alt efter disses anvendelse eller ret til anvendelse af arealerne.

3.   Landskabstræk, som anmeldes af støttemodtagerne som miljømæssige fokusområder, der ikke er omfattet af det støtteberettigede areal i henhold til artikel 9 og 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal efterprøves ud fra de samme principper, som gælder for det støtteberettigede areal.

4.   Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og hvis medlemsstaterne har fastslået, at visse elementer af kontrollen på stedet kan foretages som stikprøvekontrol, skal denne gennemføres på en sådan måde, at der sikres en pålidelig og repræsentativ kontrol. Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af stikprøven. Hvis der konstateres manglende overholdelse ved stikprøvekontrollen, udvides dens omfang og rækkevidde tilsvarende.

Artikel 40

Kontrol ved telemåling

Hvis en medlemsstat foretager kontrol på stedet ved hjælp af telemåling, skal den kompetente myndighed:

a)

foretage billedanalyse af ortofotoene (satellitbilleder eller luftfotos) af alle de landbrugsparceller pr. støtteansøgning eller betalingsanmodning, der skal kontrolleres, med henblik på at identificere arealdækketyper og, hvor det er hensigtsmæssigt, afgrødetyper, og på at opmåle arealet

b)

foretage fysisk kontrol på stedet af alle landbrugsparceller, for hvilke billedanalysen ifølge den ansvarlige myndighed ikke giver mulighed for at kontrollere, om oplysningerne i anmeldelsen af arealet er nøjagtige

c)

foretage alle de påkrævede kontroller for at kontrollere opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende landbrugsparcellerne

d)

træffe alternative foranstaltninger til opmåling af arealet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, af de parceller, som der ikke foreligger billeder af.

Artikel 41

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet, som foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol og drage konklusioner med hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

støtteordninger eller støtteforanstaltninger, de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b)

de tilstedeværende personer

c)

de kontrollerede landbrugsparceller, de opmålte landbrugsparceller, herunder eventuelt opmålingsresultaterne for hver opmålt parcel og de anvendte opmålingsmetoder

d)

i givet fald resultaterne af opmålingen af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og de anvendte opmålingsmetoder

e)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om kontrol over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

f)

oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte støtteordninger eller støtteforanstaltninger

g)

oplysninger om eventuel anden foretagen kontrol

h)

oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver krydskontrol af andre støtteordninger, støtteforanstaltninger og/eller krydsoverensstemmelse

i)

oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver opfølgning i de kommende år.

2.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 40, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give støttemodtageren mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved telemålingskontrollen. Hvis der konstateres manglende overholdelse som følge af sådan kontrol, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den ansvarlige myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækning eller sanktioner.

Afdeling 3

Kontrol på stedet af ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 42

Kontrol på stedet

1.   Kontrollerne på stedet skal efterprøve, at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt og omfatter alle dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger eller betalingsanmodninger under de dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger, der skal kontrolleres.

Hvis medlemsstaten har fastsat en periode i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, litra d), skal mindst 50 % af minimumskontrolprocenten for kontroller på stedet, jf. artikel 32 eller 33, fordeles over denne periode for den dyrerelaterede støtteordning eller den dyrerelaterede støtteforanstaltning.

Hvis medlemsstaten gør brug af den i artikel 21, stk. 3, fastsatte mulighed skal de potentielt støtteberettigede dyr defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 17), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 ligeledes kontrolleres.

Kontrollen på stedet skal især omfatte kontrol af, at det antal dyr, der forefindes på bedriften, og for hvilke der er indgivet støtteansøgninger og/eller betalingsanmodninger, og i givet fald antallet af potentielt støtteberettigede dyr, svarer til det antal dyr, der er registreret, og til det antal dyr, der er anmeldt til den elektroniske database for dyr.

2.   Kontroller på stedet skal også omfatte kontrol af:

a)

at oplysningerne i registrene og meddelelserne til den elektroniske database for dyr er rigtige og sammenhængende ved stikprøvekontrol af støttedokumenter såsom købs- og salgsfakturaer, slagteattester, veterinærcertifikater og eventuelt dyrepas eller flytningsdokumenter for de dyr, for hvilke der i de seneste seks måneder inden kontrollen på stedet er indsendt støtteansøgninger eller betalingsanmodninger for; hvis der påvises uregelmæssigheder, udvides kontrollen dog til at omfatte de seneste 12 måneder inden kontrollen på stedet

b)

at alt kvæg og/eller alle får og geder på bedriften er identificeret med øremærker eller ved andre identifikationsmidler og i givet fald har et dyrepas eller flytningsdokumenter, og at disse dyr er registreret og korrekt meddelt til den elektroniske database for dyr.

Den kontrol, der er nævnt i første afsnit, litra b), kan foretages på grundlag af en stikprøve. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle dyr kontrolleres, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra stikprøven.

Artikel 43

Kontrolrapport vedrørende dyrerelaterede støtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.   For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)

de dyrerelaterede støtteordninger og/eller dyrelaterede støtteforanstaltninger og de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b)

de tilstedeværende personer

c)

antallet og arten af de forefundne dyr og i givet fald de øremærkenumre, angivelser i registret og i den elektroniske database for dyr og støttedokumenter, der er kontrolleret, samt resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger vedrørende bestemte dyr og/eller deres identifikationskode

d)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøg over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet. Særligt i tilfælde, hvor den i artikel 25 fastsatte tidsfrist på 48 timer overskrides, skal årsagen hertil angives i kontrolrapporten

e)

oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger

f)

angivelse af alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

3.   Hvis medlemsstaterne foretager kontrol på stedet i henhold til denne forordning i forbindelse med kontrol i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003, suppleres rapporten med de rapporter, der er omhandlet i sidstnævnte forordnings artikel 2, stk. 5.

4.   Hvis der ved kontrol på stedet i henhold til nærværende forordning afsløres tilfælde, hvor afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000 eller forordning (EF) nr. 21/2004 ikke er overholdt, sendes der straks kopier af den kontrolrapport, der er omhandlet i nærværende forordning, til de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af nævnte forordninger.

KAPITEL IV

Særlige regler

Artikel 44

Regler for kontrolresultater hvad angår regionale eller kollektive miljømæssige fokusområder

I tilfælde af regional eller kollektiv gennemførelse, jf. artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal det fastlagte areal med fælles anvendte miljømæssige fokusområder tildeles til hver deltager proportionelt efter vedkommendes andel af de fælles miljømæssige arealer på grundlag af, hvad der er anmeldt i henhold til artikel 18 i denne forordning.

Med henblik på anvendelse af artikel 26 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 på hver deltager i en regional eller kollektiv gennemførelse skal det fastlagte miljømæssige fokusområde udgøre summen af den tildelte andel af de fælles miljømæssige fokusområder, jf. første afsnit, og de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt ud fra individuelle forpligtelser.

Artikel 45

Kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp

1.   Med henblik på artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal medlemsstaterne indføre systemet for at bestemme indholdet af tetrahydrocannabinol (i det følgende benævnt »THC«) i de afgrøder, som er opført i bilag I til nævnte forordning.

2.   Medlemsstatens kompetente myndighed opbevarer de registrerede anmærkninger vedrørende THC. For hver sort registreres mindst THC-indholdet i hver prøve udtrykt i procent med to decimaler, den anvendte procedure, antallet af udførte test, oplysning om, hvornår prøven er udtaget, og hvilke foranstaltninger der er truffet på nationalt plan.

3.   Hvis gennemsnittet af alle prøverne af en given sort overstiger det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, anvender medlemsstaterne procedure B i bilag I til nærværende forordning for den pågældende sort i løbet af det følgende ansøgningsår. Proceduren anvendes i løbet af de næste ansøgningsår, medmindre alle analyseresultaterne for den pågældende sort ligger under det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis gennemsnittet af alle prøverne af en given sort for andet år i træk overstiger det THC-indhold, der er fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, underretter medlemsstaten Kommissionen om bemyndigelsen til at forbyde handel med sorten, jf. artikel 18 i Rådets direktiv 2002/53/EF (20). En sådan anmodning sendes til Kommissionen senest den 15. november det pågældende ansøgningssår. Fra det følgende ansøgningsår er den sort, som anmodningen gælder, ikke berettiget til direkte betalinger i den pågældende medlemsstat.

4.   Hampplanter skal af hensyn til kontrollen i henhold til stk. 1, 2 og 3 passes under normale vækstvilkår efter de lokale normer i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.

Medlemsstaterne kan dog tillade, at hamp høstes efter blomstringens begyndelse, men inden udgangen af perioden på 10 dage efter blomstringens afslutning, forudsat at inspektørerne angiver, hvilke repræsentative dele af hver af de pågældende parceller der med henblik på kontrollen efter den i bilag I fastsatte metode skal passes i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.

5.   Den meddelelse, der er nævnt i stk. 3, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (21).

AFSNIT IV

IKKE-AREALRELATEREDE OG IKKE-DYRERELATEREDE FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

KAPITEL I

Indledende bestemmelser

Artikel 46

Anvendelsesområde

Dette afsnit anvendes for udgifter, der er afholdt under de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 14 til 20, artikel 21, stk. 1, med undtagelse af den årlige præmie under litra a) og b), artikel 27, artikel 28, stk. 9, artikel 35 og 36, og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 20, artikel 36, litra a), nr. vi), og litra b), nr. ii), vi) og vii), artikel 36, litra b), nr. i) og iii), for så vidt angår etableringsomkostninger, og artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

KAPITEL II

Kontrol

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 47

Ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre dokumenter vedrørende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er arealrelaterede eller dyrerelaterede.

2.   For foranstaltninger under artikel 15, stk. 1, litra b), artikel 16, stk. 1, artikel 19, stk. 1, litra c), og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013 indgiver støttemodtageren en årlig betalingsanmodning.

Afdeling 2

Bestemmelser om kontrol

Artikel 48

Administrativ kontrol

1.   Der foretages administrativ kontrol af alle ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, der skal indgives af en støtteberettiget eller en tredjepart, og kontrollen skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre registrering af kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser.

2.   Den administrative kontrol af ansøgninger om støtte skal sikre, at operationen opfylder de gældende forpligtelser, som er fastsat ved EU-retten eller national lovgivning eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder forpligtelser vedrørende offentligt udbud, statsstøtte og andre obligatoriske krav og normer. Kontrollen omfatter særlig:

a)

modtagerens støtteberettigelse

b)

kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende den operation, til hvilken der søges støtte

c)

overholdelse af udvælgelseskriterierne

d)

støtteberettigelsen for operationens omkostninger, herunder overensstemmelse med den omkostningskategori eller beregningsmetode, der skal anvendes, når operationen eller en del af den er omfattet af artikel 67, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

e)

for omkostninger omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, undtagen bidrag i form af naturalydelser og afskrivning, indgives en kontrol af udgifternes rimelighed. Omkostningerne vurderes ved hjælp af en passende evalueringsordning, som f.eks. referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalueringskomité.

3.   Den administrative kontrol af betalingsanmodninger skal især, og hvis det er relevant for den pågældende betalingsanmodning, omfatte kontrol af:

a)

den afsluttede operation sammenholdt med den operation, som der er indgivet ansøgning om støtte for og tildelt støtte til

b)

de afholdte udgifter og de udførte betalinger.

4.   Administrativ kontrol skal tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering via flere EU-ordninger eller nationale ordninger og med den tidligere programmeringsperiode. Ved finansiering via andre kilder skal kontrollen sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de maksimalt tilladte støttelofter.

5.   Den administrative kontrol af investeringsoperationer skal mindst indbefatte en kontrol på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at efterprøve, om investeringen er gennemført.

Den kompetente myndighed kan dog beslutte at undlade at gennemføre kontrol på stedet af behørigt begrundede årsager, f.eks.:

a)

operationen indgår i en stikprøve i forbindelse med en kontrol på stedet, der skal gennemføres efter artikel 49

b)

den kompetente myndighed vurderer, at det pågældende operation er en lille investering

c)

den kompetente myndighed vurderer, at risikoen for manglende overholdelse af betingelserne for at modtage støtte er ringe, eller at risikoen for, at investeringen ikke er foretaget, er ringe.

Den beslutning, der er omhandlet i andet afsnit, og begrundelsen herfor, skal registreres.

Artikel 49

Kontrol på stedet

1.   Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol på stedet af godkendte operationer på grundlag af en passende stikprøve. Denne kontrol foretages så vidt muligt før den endelige udbetaling til operationen.

2.   De inspektører, der gennemfører kontrol på stedet, må ikke have deltaget i administrativ kontrol af den samme operation.

Artikel 50

Kontrolprocent og stikprøver af kontrol på stedet

1.   De udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, skal udgøre mindst 5 % af de udgifter, der er omhandlet i artikel 46, og som medfinansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og skal udbetales af betalingsorganet hvert kalenderår.

Når en operation, der skal underkastes kontrol på stedet, har modtaget forskud eller mellemliggende betalinger, skal disse betalinger modregnes i de udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, som omhandlet i første afsnit.

2.   Kun kontroller, der er udført frem til kalenderårets udgang medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

Betalingsanmodninger, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, medregnes ikke i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Kun kontroller, der opfylder alle kravene i artikel 49 og 51, kan medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Ved udvælgelsen af den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres i henhold til stk. 1, tages især følgende i betragtning:

a)

der skal kontrolleres en passende blanding af operationer af forskellige typer og forskelligt omfang

b)

eventuelle risikofaktorer, der er identificeret ved national kontrol eller EU-kontrol

c)

operationstypens bidrag til risikoen for fejl ved gennemførelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne

d)

behovet for at bibeholde en balance mellem foranstaltningerne og operationstyperne

e)

behovet for vilkårlig udvælgelse af mellem 30 % og 40 % af udgifterne.

5.   Hvis kontrol på stedet afslører en betydelig grad af manglende overholdelse i forbindelse med en støtteforanstaltning eller en type operation, øger den kompetente myndighed i det følgende kalenderår kontrolprocenten til et passende niveau for den pågældende foranstaltning eller operationstype.

6.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, der udføres hvert kalenderår, som omhandlet i stk. 1, til at omfatte 3 % af det beløb, der medfinansieres af ELFUL.

Medlemsstaterne kan kun anvende det første afsnit, hvis de generelle betingelser for at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 62, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 er opfyldt.

Hvis en af de betingelser, der er omhandlet i andet afsnit, ikke længere er opfyldt trækker medlemsstaterne straks deres beslutning om at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage. Medlemsstaterne anvender fra det følgende kalenderår det minimumsniveau for kontrol for på stedet, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 51

Indhold af kontrol på stedet

1.   Ved kontrol på stedet efterprøves, om operationen er blevet gennemført i overensstemmelse med de gældende regler, og kontrollen dækker alle kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med betingelserne for ydelse af støtte, som kan kontrolleres i forbindelse med kontrolbesøget. Kontrollen skal sikre, at operationen er berettiget til ELFUL-støtte.

2.   Ved kontrol på stedet efterprøves nøjagtigheden af de data, støttemodtageren har anmeldt, mod underliggende dokumenter.

Dette omfatter kontrol af, at de betalingsanmodninger, der indgives af støttemodtageren, er ledsaget af regnskaber eller andre dokumenter, herunder om nødvendigt at der foretages kontrol af nøjagtigheden af oplysningerne i betalingsanmodningen på grundlag af oplysninger eller kommercielle dokumenter i tredjeparters besiddelse.

3.   Ved kontrol på stedet efterprøves, at anvendelsen eller den påtænkte anvendelse af operationen stemmer overens med den anvendelse, der er angivet i ansøgningen om støtte, og til hvilket der er ydet støtte.

4.   Kontrollen på stedet skal omfatte kontrol af det sted, hvor operationen gennemføres, hvis operationen er immateriel, eller et kontrolbesøg hos initiativtageren til operationen, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, som de kompetente myndigheder har registreret og redegjort for.

Artikel 52

Efterfølgende kontrol

1.   Der skal foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at efterprøve opfyldelsen af forpligtelser, der er fastsat i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikterne.

2.   Den efterfølgende kontrol skal hvert kalenderår omfatte mindst 1 % af ELFUL-udgifterne til investeringsoperationer, der stadig er omfattet af forpligtelser som omhandlet i stk. 1, og for hvilke den endelige betaling er foretaget af ELFUL. Der kan kun tages hensyn til kontrol, der er foretaget inden udgangen af det pågældende kalenderår.

3.   Stikprøven for operationer, der skal kontrolleres efter stk. 1, udtages på grundlag af en analyse af risiciene ved og de finansielle virkninger af forskellige operationer, grupper af operationer eller foranstaltninger. Mellem 20 % og 25 % af prøven udtages vilkårligt.

Artikel 53

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om:

a)

de foranstaltninger og ansøgninger eller betalingsanmodninger, der kontrolleres

b)

de tilstedeværende personer

c)

angivelse af, om kontrolbesøget hos støttemodtageren var blevet varslet, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

d)

resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger

e)

alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.   Stk. 1 anvendes på tilsvarende vis på efterfølgende kontroller under denne afdeling.

3.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så han derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

Afdeling 3

Bestemmelser om kontrol i forbindelse med særlige foranstaltninger

Artikel 54

Vidensoverførsel og informationsaktioner

Den kompetente myndighed efterprøver, at kravet om, at organisationer, der tilbyder videnoverførsel og informationstjenester, skal have den nødvendige kapacitet som krævet i artikel 14, stk. 3, forordning (EU) nr. 1305/2013, er opfyldt. Den kompetente myndighed efterprøver indholdet og varigheden af udvekslingsordningerne inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbedrifter i henhold til artikel 14, stk. 5, i nævnte forordning. Denne kontrol udføres ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, ved hjælp af kontrol på stedet.

Artikel 55

Rådgivningstjenester, bedriftsforvaltnings- og vikarordninger

For de operationer, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, efterprøver den kompetente myndighed, at kravet om, at myndigheder eller organer, som udvælges til at yde rådgivning, skal have passende ressourcer, og at udvælgelsesproceduren foregår ved offentligt udbud, som krævet i artikel 15, stk. 3, i nævnte forordning. Denne kontrol udføres ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, ved hjælp af kontrol på stedet.

Artikel 56

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Hvad angår den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan den kompetente myndighed, når det er nødvendigt, gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at efterprøve, om kravene og kriterierne for støtteberettigelse er overholdt. Den kompetente myndighed skal dog være sikker på, at tjenesten, organet eller organisationen arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at den kompetente myndighed kan kontrollere, om forpligtelserne og kriterierne for støtteberettigelse er overholdt. Til dette formål udfører den kompetente myndighed administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet.

Artikel 57

Bedrifts- og erhvervsudvikling

For de operationer, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013, efterprøver den kompetente myndighed ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet overensstemmelse med:

a)

forretningsplanen i henhold til artikel 19, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og artikel 8 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 (22), herunder for unge landbrugeres vedkommende kravet om, at de skal overholde definitionen af aktiv landbruger som omhandlet i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013

b)

reglen om henstandsperioden for opfyldelse af de betingelserne angående faglige kvalifikationer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 (23).

Artikel 58

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013, godkender medlemsstaterne producentgrupper efter kontrol af gruppens opfyldelse af de kriterier, der er fastsat i stk. 1 i nævnte artikel, og af de nationale regler. Efter anerkendelse kontrollerer den kompetente myndighed, at anerkendelseskriterierne og forretningsplanen fortsat overholdes i henhold til artikel 27, stk. 2, i nævnte forordning, ved hjælp af administrativ kontrol samt kontrol på stedet mindst én gang i løbet af femårsperioden.

Artikel 59

Risikostyring

For så vidt angår den særlige støtte, der er fastsat i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kontrollerer den kompetente myndighed ved hjælp af administrativ kontrol og, baseret på stikprøver, kontrol på stedet navnlig:

a)

at landbrugerne var støtteberettigede i henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

b)

at der ved kontrol af gensidige fondes ansøgninger om betalinger, jf. artikel 36, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, ydes fuld kompensation til tilsluttede landbrugere i henhold til artikel 36, stk. 3, i den forordning.

Artikel 60

Leader

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning til overvågning af lokale aktionsgrupper.

2.   For så vidt angår udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 35, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan medlemsstaterne uddelegere gennemførelsen af den administrative kontrol, der er fastsat i artikel 48 i nærværende forordning, til lokale aktionsgrupper ved en formel afgørelse. Medlemsstaterne har dog fortsat ansvaret for at efterprøve, at disse lokale aktionsgrupper har den fornødne forvaltnings- og kontrolkapacitet til at udføre dette arbejde.

Ved uddelegering som omhandlet i første afsnit foretager den kompetente myndighed jævnlig kontrol af de lokale aktionsgruppers arbejde, herunder kontrol af bogføring og gentagelse af administrativ kontrol på grundlag af stikprøver.

Den kompetente myndighed foretager også kontrol på stedet som omhandlet i artikel 49 i nærværende forordning. For så vidt angår stikprøven, skal udgifterne vedrørende Leader mindst tegne sig for samme procentsats som i de udgifter, der er omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning.

3.   For så vidt angår de udgifter, der er afholdt i henhold artikel 35, stk. 1, litra a), d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og artikel 35, stk. 1, litra b) og c) i nævnte forordning, og hvor den lokale aktionsgruppe selv er støttemodtageren, gennemføres den administrative kontrol af personer, der er uafhængige af den berørte lokale aktionsgruppe.

Artikel 61

Rente og tilskud til garantigebyrer

1.   For så vidt angår udgifter, der er afholdt efter artikel 69, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, underkastes støttemodtageren og, afhængig af gennemførelsen, den pågældende operation administrativ kontrol og kontrol på stedet. Risikoanalysen efter artikel 50 i nærværende forordning skal mindst én gang omfatte den pågældende operation på grundlag af støttens tilbagediskonterede værdi.

2.   Den kompetente myndighed skal ved hjælp af administrativ kontrol og, om nødvendigt, gennem kontrol på stedet i de formidlende finansielle institutioner og hos støttemodtageren sikre, at betalingerne til de finansielle institutioner er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den aftale, der er indgået mellem betalingsorganet og den formidlende finansielle institution.

3.   Hvis rente og tilskud til garantigebyrer er kombineret med finansielle instrumenter i én operation, som er målrettet mod de samme endelige modtagere, gennemfører den kompetente myndighed kun kontrol på det endelige modtagerniveau i de tilfælde, der er fastsat i artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 62

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

For så vidt angår udgifter, der er afholdt i henhold til artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, anvendes artikel 48 til 51 og artikel 53 i nærværende forordning på tilsvarende vis.

Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 48, og den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 49, gennemføres af en enhed, der er funktionelt uafhængig af den enhed, der godkender betalingen af den tekniske bistand.

KAPITEL III

Uretmæssigt udbetalte beløb og administrative sanktioner

Artikel 63

Hel eller delvis tilbagetrækning af støtten og administrative sanktioner

1.   Betalinger beregnes på grundlag af de beløb, der findes støtteberettigede under den administrative kontrol omhandlet i artikel 48.

Den kompetente myndighed gennemgår den indsendte betalingsanmodning fra støttemodtageren og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter:

a)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, på grundlag af betalingsanmodningen og beslutningen om at yde støtte

b)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om udgifterne i betalingsanmodningen opfylder støttekriterierne.

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til andet afsnit, litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til litra b) i nævnte afsnit, med mere end 10 %, anvendes en administrativ sanktion, der er fastsat i henhold til litra b), på beløbet. Bøden er lig med forskellen mellem de to beløb, men overstiger ikke tilbagetrækning af hele støtten.

Der anvendes dog ingen sanktioner, hvis støttemodtageren til den kompetente myndigheds tilfredshed kan påvise, at han ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført, eller hvis den kompetente myndighed på anden måde finder det godtgjort, at den berørte person ikke er skyld heri.

2.   Den i stk. 1 omhandlede administrative sanktion anvendes med de fornødne ændringer på ikke-støtteberettigede udgifter, der er identificeret ved kontrol på stedet, jf. artikel 49. I det tilfælde er de udgifter, der undersøges, de samlede udgifter, der er afholdt i forbindelse med den berørte operation. Dette berører ikke resultaterne af de tidligere kontroller på stedet for de berørte operationer.

AFSNIT V

KONTROLORDNING OG ADMINISTRATIVE SANKTIONER I FORBINDELSE MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 64

Definitioner

For så vidt angår de tekniske specifikationer, der er nødvendige for gennemførelsen af kontrolordningen og de administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelse, forstås ved:

a)   »specialiserede kontrolorganer«: de nationale kompetente kontrolmyndigheder, der er nævnt i artikel 67 i nærværende forordning, og som er ansvarlige for at sikre, at de regler, der er omhandlet i artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, overholdes

b)   »retsakt«: hvert enkelt direktiv og hver enkelt forordning, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 1306/2013

c)   »det kalenderår, som anmærkningen gælder«: det kalenderår, hvor den den administrative kontrol blev gennemført

d)   »krydsoverensstemmelsesområder«: ethvert af de tre forskellige områder, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og permanente græsarealer som omhandlet i artikel 93, stk. 3, i nævnte forordning.

KAPITEL II

Kontrol

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 65

Kontrolordning for krydsoverensstemmelse

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning, der sikrer en effektiv kontrol med, at der er krydsoverensstemmelse. Ordningen skal særlig fastsætte:

a)

overførslen af de nødvendige oplysninger om de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, fra betalingsorganet til det specialiserede kontrolorgan og/eller eventuelt via den koordinerende myndighed i tilfælde hvor den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

b)

de metoder, der skal anvendes ved udvælgelsen af stikprøver

c)

oplysninger om arten og omfanget af den kontrol, der skal foretages

d)

kontrolrapporter, især med oplysninger om konstateret manglende overholdelse og en vurdering af, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den er

e)

formidling af kontrolrapporter fra de specialiserede kontrolorganer enten til betalingsorganet eller til koordineringsmyndigheden eller til begge, hvis den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

f)

betalingsorganets anvendelse af nedsættelser og udelukkelser.

2.   Medlemsstaterne kan fastlægge en procedure, ifølge hvilken støttemodtageren giver betalingsorganet de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de krav og normer, der gælder for ham.

Artikel 66

Støtteudbetaling i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol

For så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelse, hvor sådanne kontroller ikke kan afsluttes, før de betalinger og årlige præmier omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 er modtaget af den berørte støttemodtager, inddrives det beløb, støttemodtageren skal betale som følge af en eventuel administrativ sanktion, i overensstemmelse med artikel 7 i nærværende forordning eller ved modregning.

Artikel 67

Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar

1.   Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar er følgende:

a)

de specialiserede kontrolorganer er ansvarlige for gennemførelsen af kontrollen med, at de pågældende krav og normer er overholdt.

b)

betalingsorganerne er ansvarlige for at fastsætte administrative sanktioner i hver enkelt tilfælde i henhold til afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, og kapitel III i dette afsnit.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at kontrollen vedrørende alle eller visse krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder foretages af betalingsorganet, forudsat at medlemsstaten garanterer, at kontrollen er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis den blev foretaget af et specialiseret kontrolorgan.

Afdeling 2

Kontrol på stedet

Artikel 68

Minimumskontrolprocent

1.   Med hensyn til de krav og normer, som den kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for, udfører den kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle støtteberettigede, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som den pågældende kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for.

Uanset første afsnit skal hvert individuelle medlem af de grupper af personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i første afsnit fastsatte stikprøve.

Den minimumskontrolprocent, der er nævnt i første afsnit, kan nås enten for hver kompetent kontrolmyndighed eller for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer. I de tilfælde, hvor kontrollen ikke foretages af betalingsorganet, kan denne minimumskontrolprocent dog opnås for hvert betalingsorgan.

Såfremt lovgivningen om retsakten og normerne i forvejen fastsætter en minimumskontrolprocent, gælder denne i stedet for den minimumsprocent, der er nævnt i første afsnit. Alternativt kan medlemsstaterne beslutte, at eventuel manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med en af kontrollerne på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne eller normerne, og som foretages uden for den stikprøve, der er omhandlet i første afsnit, skal rapporteres til og følges op af den kompetente kontrolmyndighed, der er ansvarlig for den pågældende retsakt eller norm. Bestemmelserne i dette kapitel og i afsnit III, kapitel I, II og III, gælder.

Hvad angår forpligtelserne for krydsoverensstemmelse i relation til Rådets direktiv 96/22/EF anses det faktum, at der i overvågningsplanerne anvendes et specifikt stikprøveniveau, som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om den minimumskontrol, der er omhandlet i første afsnit.

2.   For at opnå den minimumskontrolprocent, der er nævnt i stk. 1, for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer kan medlemsstaten uanset stk. 1:

a)

anvende resultaterne af den kontrol på stedet, der er foretaget i henhold til lovgivningen om disse retsakter eller normer for de udvalgte støttemodtagere eller

b)

udskifte de udvalgte støttemodtagere med støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, som skal gennemføres i henhold til lovgivning om de retsakter og normer, hvis de støttemodtagere er støttemodtagere som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

I disse tilfælde skal den stedlige kontrol dække alle aspekter af de relevante retsakter eller normer som defineret i krydsoverensstemmelsesreglerne. Ydermere skal medlemsstaterne sikre, at den pågældende kontrol på stedet er mindst lige så effektiv, som hvis den blev foretaget af kompetente kontrolmyndigheder.

3.   Når den minimumskontrolprocent, der er nævnt i denne artikels stk. 1, fastlægges, tages der ikke hensyn til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

4.   Hvis kontrollen på stedet afslører, at en given retsakt eller norm er tilsidesat i betydelig grad, forhøjes det antal kontroller på stedet, der skal foretages i forbindelse med den pågældende retsakt eller norm i den følgende kontrolperiode. I forbindelse med en bestemt retsakt kan den kompetente kontrolmyndighed begrænse omfanget af de yderligere kontroller på stedet til de krav, som hyppigst overtrædes.

5.   Når en medlemsstat beslutter at anvende muligheden i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, anvendes de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterprøve, at støttemodtagerne har afhjulpet den konstaterede manglende overholdelse, på en stikprøve, der omfatter 20 % af de pågældende støttemodtagerne.

Artikel 69

Stikprøveudvælgelse

1.   Udvælgelsen af stikprøven af landbrugsbedrifter, der skal kontrolleres i overensstemmelse med artikel 68, skal i givet fald ske på grundlag af en risikoanalyse i henhold til gældende lovgivning, eller på grundlag af en risikoanalyse, der er afstemt efter de pågældende krav eller normer. Risikoanalysen kan baseres på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder.

I forbindelse med risikoanalysen kan der tages hensyn til det ene af nedenstående kriterier eller dem begge:

a)

støttemodtagerens deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er fastsat i henhold i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1306/2013

b)

støttemodtagerens deltagelse i en certificeringsordning, der er relevant for de krav eller normer, der er tale om.

Medlemsstaterne kan på grundlag af en risikoanalyse beslutte at udelukke støttemodtagere, der deltager i en certificeringsordning fra den risikobaserede stikprøve, jf. andet afsnit, litra b). Hvis certificeringsordningen ikke dækker alle de krav og normer, som støttemodtageren skal overholde i henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne, skal der imidlertid anvendes passende risikofaktorer på de krav og normer, som ikke er omfattet.

Hvis analysen af kontrolresultaterne viser, at der er en væsentlig forekomst af manglende overholdelse af de krav og normer, der er omfattet af en certificeringsordning, jf. andet afsnit, litra b), skal de risikofaktorer, der vedrører de pågældende krav og normer, tages op til fornyet vurdering.

2.   Stk. 1 anvendes ikke ved kontroller, der gennemføres som opfølgning på en eventuel manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde. Stk. 1 gælder dog ved kontroller, der gennemføres som opfølgning i henhold til artikel 97, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.   For at sikre den nødvendige repræsentativitet skal 20 % til 25 % af minimumsantallet af støttemodtagere, hos hvem der skal foretages kontrol på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, første afsnit, udvælges tilfældigt. Hvis antallet af støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, imidlertid er større end dette minimumsantal af støttemodtagere, skal procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke være større end 25 %.

4.   Hvis det er hensigtsmæssigt, kan en del af stikprøven udvælges på grundlag af de foreliggende oplysninger, inden den pågældende ansøgningsperiode er udløbet. Den foreløbige stikprøve kompletteres, når alle relevante ansøgninger er tilgængelige.

5.   Det udsnit af støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 68, stk. 1, kan udvælges blandt det udsnit af støttemodtagere, der allerede er udvalgt i henhold til artikel 30 og 34, og som de pågældende krav eller normer gælder for. Denne mulighed anvendes ikke for den kontrol af støttemodtagerne i henhold til de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

6.   Uanset artikel 68, stk. 1, kan stikprøverne fra de støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet, udvælges med minimumssatsen på 1 % særskilt fra hver af de to typer støttemodtagere, som er underlagt forpligtelser om krydsoverensstemmelse i henhold til artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013

a)

støttemodtagere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013

b)

støttemodtagere, der modtager støtte i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013

c)

støttemodtagere, der modtager de årlige præmier i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

7.   Hvis det ud fra den risikoanalyse, der er foretaget på bedriftsbasis, konkluderes, at ikke-modtagere frembyder en større risiko end de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan disse støttemodtagere udskiftes med ikke-modtagere. I så fald skal det samlede antal kontrollerede landbrugere dog også mindst svare til den kontrolprocent, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning. Årsagerne til sådanne udskiftninger skal være behørigt begrundet og dokumenteret.

8.   En kombination af de procedurer, der er omhandlet i stk. 5 og 6, kan anvendes, hvis kontrolordningen herved bliver mere effektiv.

Artikel 70

Konstatering af overensstemmelse med krav og normer

1.   Om krav og normer er overholdt konstateres eventuelt ved anvendelse af de midler, der er fastsat i lovgivningen om de pågældende krav eller normer.

2.   I øvrigt foretages konstateringen i givet fald ved anvendelse af hensigtsmæssige midler, som den kompetente kontrolmyndighed træffer afgørelse om, og som sikrer mindst samme nøjagtighed som den, der kræves for officielle konstateringer i henhold til de nationale regler.

3.   Kontrollen på stedet kan, hvor det er hensigtsmæssigt, foretages ved anvendelse af telemålingsteknikker.

Artikel 71

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Ved kontrollen af den stikprøve, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle udvalgte støttemodtagere kontrolleres for, om de har overholdt de krav og normer, som dens ansvarsområde omfatter.

Når minimumskontrolprocenten er opfyldt for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer, jf. artikel 68, stk. 1, tredje afsnit, skal de udvalgte støttemodtagere uanset første afsnit kontrolleres for, om de har overholdt den pågældende retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer.

Når en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 udvælges til den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle gruppens medlemmer kontrolleres med hensyn til deres overholdelse af de krav og normer, som de er ansvarlige for.

Generelt skal kontrollen hos hver støttemodtager, der udvælges med henblik på kontrol på stedet, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste af de krav og normer, som han blev udvalgt til kontrol for, kan kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sørge for tilstrækkelig kontrol med alle krav og normer i løbet af året.

2.   Kontrollen på stedet skal i givet fald omfatte hele bedriftens landbrugsareal. Den fysiske kontrol i marken, der udføres som led i kontrollen på stedet, kan dog begrænses til en stikprøve, der skal omfatte mindst halvdelen af de landbrugsparceller, som kravet eller normen vedrører på bedriften, hvis stikprøven sikrer en pålidelig og repræsentativ kontrol af kravene og normerne.

Det første afsnit berører ikke beregning og anvendelsen af den administrative sanktion som omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og i kapitel III i dette afsnit. Hvis der ved den stikprøvekontrol, der er omhandlet i første afsnit, påvises manglende overholdelse, sættes andelen af de faktisk kontrollerede parceller op.

Den faktiske kontrol med, om kravene og normerne overholdes, kan desuden, hvis den foretages som led i kontrollen på stedet, og hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen om retsakten og normerne, begrænses til en repræsentativ stikprøve af de sager, der skal kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sikre, at kontrollen omfatter alle de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget.

3.   Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, foretages normalt ved et enkelt kontrolbesøg. Kontrollen består i efterprøvning af de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget. Formålet med denne kontrol er at opdage, om disse krav og normer eventuelt er tilsidesat, samt at finde frem til tilfælde, der kræver yderligere kontrol.

4.   Kontrol på stedet på bedriftsniveau kan erstattes med administrativ kontrol, hvis medlemsstaterne sikrer, at administrativ kontrol er mindst lige så effektiv som kontrol på stedet.

5.   I forbindelse med kontrollen på stedet kan medlemsstaterne gøre brug af objektive kontrolindikatorer, der er specifikke for visse krav og normer, forudsat at de garanterer, at kontrollen af de pågældende krav eller normer er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis der blev foretaget kontrol på stedet uden anvendelse af indikatorer.

Indikatorerne skal være direkte knyttet til de krav eller normer, som de repræsenterer, og omfatte alle de elementer, der skal indgå i kontrollen af disse krav eller normer.

6.   Kontrollen på stedet i forbindelse med den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, skal foretages i det kalenderår, hvor støtteansøgningerne og/eller betalingsanmodningerne er indgivet, eller, for så vidt angår ansøgningerne til støtteordningerne i vinsektoren under artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, når som helst i løbet af den periode, der er angivet i artikel 97, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 72

Kontrolrapport

1.   Der skal udarbejdes en kontrolrapport for hver kontrol på stedet, som gennemføres af den kompetente kontrolmyndighed eller under dens ansvar i henhold til dette afsnit.

Rapporten skal bestå af følgende dele:

a)

en generel del, som navnlig skal indeholde følgende oplysninger:

i)

den støttemodtager, der er udvalgt til kontrol på stedet

ii)

de tilstedeværende personer

iii)

angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøget over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

b)

en del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som navnlig indeholder følgende oplysninger:

i)

de krav og normer, som kontrollen på stedet vedrører

ii)

arten og omfanget af den udførte kontrol

iii)

anmærkningerne

iv)

de retsakter og normer, i forbindelse med hvilke der er konstateret manglende overholdelse

c)

en evalueringsdel med en vurdering af den manglende overholdelses betydning for hver retsakt og/eller norm ud fra kriterierne »alvor«, »omfang«, »varighed« og »hyppighed«, jf. artikel 99, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes.

Såfremt bestemmelserne om det pågældende krav eller norm åbner mulighed for, at der ikke foretages yderligere vedrørende den konstaterede manglende overholdelse, eller såfremt støtten er ydet i henhold til artikel 17, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal dette anføres i rapporten.

2.   Stk. 1 anvendes, uanset om den pågældende støttemodtager er udvalgt til kontrol på stedet i henhold til artikel 69, blev underkastet kontrol på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne og normerne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, eller som opfølgning på manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde.

3.   Støttemodtageren underrettes om eventuel konstateret manglende overholdelse senest tre måneder efter kontrollen på stedet.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 99, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 99, stk. 2, andet afsnit, inden for den frist, der er fastsat i første afsnit af dette stykke.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren inden for en måned, efter at beslutningen om ikke at anvende administrative sanktioner i henhold til nævnte artikel er truffet, om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger.

4.   Uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i lovgivningen om de pågældende krav og normer, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter kontrollen på stedet. Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det.

Såfremt den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, gøres kontrolrapporten og, hvis der anmodes herom, relevante bilag tilgængelige for betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden eller sendes til betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden senest en måned efter færdiggørelsen.

Hvis rapporten ikke indeholder anmærkninger, kan medlemsstaterne dog beslutte ikke at sende den pågældende rapport, forudsat at betalingsorganet eller de koordinerende myndigheder får direkte adgang til den senest en måned efter, at den er afsluttet.

KAPITEL III

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner

Artikel 73

Generelle principper

1.   Hvis mere end ét betalingsorgan er ansvarligt for at forvalte de forskellige ordninger opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og betalinger i forbindelse med de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, sikrer medlemsstaterne, at de berørte betalingsorganer bliver gjort opmærksom på konstaterede tilfælde af manglende overholdelse og eventuelt dermed forbundne administrative sanktioner. Dette omfatter tilfælde, hvor manglende overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse også udgør manglende overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse og omvendt. Medlemsstaterne sørger i givet fald for, at der anvendes en og samme nedsættelsessats.

2.   Er der fastslået mere end et tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med forskellige retsakter eller normer inden for samme krydsoverensstemmelsesområde, anses disse tilfælde for at udgøre ét tilfælde af manglende overholdelse ved den fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, og artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.   Manglende overholdelse af en norm, som også udgør et krav, betragtes som ét tilfælde af manglende overholdelse. Ved beregningen af nedsættelser betragtes manglende overholdelse som en del af kravområdet.

4.   Den administrative sanktion anvendes på det samlede beløb af de betalinger, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som er ydet eller skal ydes til støttemodtageren:

a)

som følge af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, som han har indgivet eller vil indgive i løbet af det kalenderår, som anmærkningen gælder og/eller

b)

med hensyn til ansøgninger til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

For så vidt angår litra b) i første afsnit, divideres det relevante beløb med 3 for omstrukturering og omstilling.

5.   Hvad angår en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 beregnes nedsættelsesprocenten i overensstemmelse med kapitel III i dette afsnit og i afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014. I det tilfælde kan medlemsstaterne af proportionalitetshensyn anvende den nedsættelsesprocent til den del af støtten, der er tildelt det medlem af gruppen, hos hvem der er konstateret manglende overholdelse.

Artikel 74

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsømmelighed

1.   Er der fastslået mere end ét tilfælde af uagtsom manglende overholdelse inden for forskellige krydsoverensstemmelsesområder, anvendes den procedure for fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 særskilt i forbindelse med hvert tilfælde af manglende overholdelse.

De heraf følgende nedsættelsesprocenter adderes. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 5 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4, i nærværende forordning.

2.   Hvis der fastslås gentagen manglende overholdelse sammen med anden manglende eller anden gentagen manglende overholdelse, adderes de deraf følgende nedsættelsesprocenter. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 15 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4.

Artikel 75

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsætlig manglende overholdelse

I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig forsætlig manglende overholdelse udelukkes støttemodtageren i det følgende kalenderår fra alle betalinger omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 i tillæg til de sanktioner, der pålægges og beregnes i overensstemmelse med artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 76

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i forbindelse med støtteansøgninger, ansøgninger og støtte eller betalingsanmodninger for ansøgningsår eller præmieperioder, der begynder den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 af 23. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(10)  Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af β-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 48).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

(15)  Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

(17)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(19)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(20)  Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

(21)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

(22)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (se side 18 i denne EUT).

(23)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (se side 1 i denne EUT).


BILAG

EU-metode til kvantitativ bestemmelse af indholdet af Δ9-tetrahydrocannabinol i hampesorter

1.   Formål og anvendelsesområde

Denne metode tager sigte på at bestemme indholdet af Δ9-tetrahydrocannabinol (i det følgende benævnt »THC«) i hampesorter (Cannabis sativa L.). Metoden udføres alt efter tilfældet efter metode A eller B som beskrevet nedenfor.

Metoden er baseret på kvantitativ bestemmelse ved gaschromatografi (GLC) af Δ9-THC efter ekstraktion med et passende opløsningsmiddel.

1.1.   Metode A

Metode A benyttes ved kontrol af produktionen som fastsat i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 og artikel 30, litra g), i nærværende forordning.

1.2.   Metode B

Metode B benyttes i tilfælde som omhandlet i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 og artikel 36, stk. 6, i nærværende forordning.

2.   Prøvetagning

2.1.   Prøver

a)

Metode A: Af en population af en given hampesort udtages en del på 30 cm, der indeholder mindst én hunblomsterstand for hver udvalgt plante. Prøven udtages i dagens løb i en periode fra 20 dage efter begyndelsen til 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne.

Medlemsstaten kan tillade, at prøven udtages i perioden fra blomstringens begyndelse til 20 dage efter dens begyndelse, hvis det for hver dyrket sort påses, at der udtages andre repræsentative prøver i henhold til første afsnit i perioden fra 20 dage efter blomstringens begyndelse til 10 dage efter dens afslutning.

b)

Metode B: Af en population af en given hampesort udtages den øverste tredjedel af hver plante, der er udvalgt. Prøven udtages i dagens løb i en periode på 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne. Hvis det drejer sig om en tvebohampesort, udtages der kun prøver af hunplanterne.

2.2.   Antal prøver

Metode A: For hver mark består prøven af en prøveudtagning fra 50 planter.

Metode B: For hver mark består prøven af en prøveudtagning fra 200 planter.

Hver prøve anbringes, uden at den sammenpresses, i en lærreds- eller papirpose, som derefter sendes til analyselaboratoriet.

Medlemsstaten kan fastsætte, at der med henblik på en eventuel kontrolanalyse udtages en anden prøve, som opbevares enten hos producenten eller hos analyseorganet.

2.3.   Tørring og opbevaring af prøven

Tørring af prøverne påbegyndes så hurtigt som muligt og i hvert fald inden for 48 timer ifølge en hvilken som helst metode under 70 °C.

Prøverne tørres til konstant vægt og et vandindhold på mellem 8 % og 13 %.

De tørrede prøver opbevares, uden at de sammenpresses, i mørke og ved en temperatur på under 25 °C.

3.   Analyse af THC-indholdet

3.1.   Forberedelse af analyseprøven

Strå og frø på over 2 mm fjernes fra de tørrede prøver.

De tørrede prøver knuses til halvfint pulver (sigte med en maskestørrelse på 1 mm).

Pulveret opbevares tørt, mørkt og ved en temperatur på under 25 °C i højst 10 uger.

3.2.   Reagenser og ekstraktionsmiddel

Reagenser

Δ9-tetrahydrocannabinol af chromatografikvalitet

squalan af chromatografikvalitet som intern standard.

Ekstraktionsmiddel

35 mg squalan pr. 100 ml hexan.

3.3.   Ekstraktion af Δ9-THC

Der afvejes 100 mg af den pulveriserede prøve, der anbringes i et centrifugeglas, og der tilsættes 5 ml ekstraktionsmiddel, der indeholder intern standard.

Prøven nedsænkes 20 minutter i et ultralydbad. Den centrifugeres i 5 minutter ved 3 000 omdrejninger pr. minut, og den ovenpå flydende THC-opløsning udtages. Opløsningen indsprøjtes i chromatografen, og den kvantitative bestemmelse gennemføres.

3.4.   Gaschromatografi

a)   Apparatur

gaschromatograf med flammeionisationsdetektor og injektor med/uden split

kolonne, der sikrer en god adskillelse af cannabinoiderne, fx en kapillarkolonne af glas med en længde på 25 m og en diameter på 0,22 mm, imprægneret med en upolær fase af 5 % phenylmethylsiloxan.

b)   Kalibreringsintervaller

Mindst 3 værdier ved metode A og 5 værdier ved metode B, inklusive værdierne 0,04 og 0,50 mg Δ9-THC pr. ml ekstraktionsopløsning.

c)   Forsøgsbetingelser

Følgende indstillinger gives som eksempel for den kolonne, der er nævnt i litra a):

ovntemperatur 260 °C

injektortemperatur 300 °C

detektortemperatur 300 °C

d)   Injiceret volumen: 1 μl

4.   Resultater

Resultaterne angives med to decimaler i g Δ9-THC pr. 100 g analyseprøve, tørret til konstant vægt. Tolerancen er 0,03 g/100 g.

Metode A: resultatet af en bestemmelse pr. analyseprøve.

Hvis det opnåede resultat ligger over grænsen i artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, foretages der en ny bestemmelse pr. analyseprøve, og gennemsnittet af de to bestemmelser benyttes som resultat.

Metode B: som resultat benyttes gennemsnittet af to bestemmelser pr. analyseprøve.


Top