EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0795

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 795/2014 af 3. juli 2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/28)

OJ L 217, 23.7.2014, p. 16–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj

23.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/16


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 795/2014

af 3. juli 2014

om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer

(ECB/2014/28)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, artikel 22 og artikel 34.1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktatens artikel 127, stk. 2, fjerde led, og artikel 3.1, fjerde led, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) bemyndiger Eurosystemet til at fremme betalingssystemernes smidige funktion.

(2)

Eurosystemet fremmer bl.a. betalingssystemernes smidige funktion ved at udføre overvågning.

(3)

Eurosystemet vedtog i januar 2001 at anvende hovedprincipperne for systemisk vigtige betalingssystemer (Core Principles for Systemically Important Payment Systems) udarbejdet af Den Internationale Betalingsbanks (BIS) Komité for Betalings- og Afviklingssystemer (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) som minimumskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (systemically important payment systems, SIPS) (1).

(4)

I april 2012 blev hovedprincipperne for systemisk vigtige betalingssystemer erstattet af principperne for infrastrukturer på det finansielle marked (herefter »CPSS-IOSCO-principperne«) (2) fra Komiteen for Betalings- og Afviklingssystemer og Den Internationale Børstilsynsorganisations Tekniske Komité, som harmoniserer og styrker de gældende internationale overvågningsstandarder for bl.a. systemisk vigtige betalingssystemer.

(5)

Ifølge CPSS-IOSCP-principperne bør systemisk vigtige betalingssystemer være underlagt effektiv overvågning i henhold til klart definerede og offentliggjorte kriterier som følge af deres potentiale til at udløse systemiske risici, hvis de ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod de risici, de er eksponeret over for. Endvidere bør de kompetente myndigheder have tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at opfylde deres respektive opgaver, herunder at træffe korrigerende foranstaltninger. CPSS-IOSCO anbefaler at implementere disse principper i videst muligt omfang i henhold til de nationale retlige og lovgivningsmæssige rammer.

(6)

Derfor, og for at sikre de systemisk vigtige betalingssystemers effektivitet og soliditet, har den Europæiske Centralbank (ECB) besluttet at implementere CPSS-IOSCO-principperne ved en forordning. Myndigheder i andre lande forventes ligeledes at indføre og anvende CPSS-IOSCO-principperne i deres respektive retlige og lovgivningsmæssige rammer i det videst mulige omfang, sådanne rammer tillader det.

(7)

Denne forordning omfatter systemisk vigtige betalingssystemer, herunder både betalingssystemer for store betalinger og detailbetalingssystemer af systemisk betydning. Den finder både anvendelse på betalingssystemer, der drives af centralbanker og private operatører. CPSS-IOSCO-principperne anerkender, at der findes særlige tilfælde, hvor de anvendes anderledes på betalingssystemer, der drives af centralbanker, som følge af krav fastlagt i relevante love, regler eller politikker. Eurosystemets almene samfundsmæssige mål, ansvarsområder og institutionelle rammer er defineret i traktaten og ESCB-statutten, hvilket betyder, at systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet kan undtages fra visse krav i denne forordning. På baggrund heraf bør systemisk vigtige betalingssystemer undtages fra visse specifikke krav om styring, planer for velordnet afvikling, egenkapital og likvide aktiver, sikkerhedsstillelse og investeringsrisici, der omfatter de samme områder som de respektive krav, der formelt er vedtaget af Styrelsesrådet. Disse undtagelser præciseres i flere bestemmelser i denne forordning.

(8)

I henhold til retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (3) har TARGET2 en decentraliseret struktur, der sammenkobler en flerhed af betalingssystemer. TARGET2-delsystemerne er harmoniserede i videst muligt omfang med visse undtagelser i tilfælde af nationale lovhindringer. TARGET2 er også karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur benævnt den fælles platform (Single Shared Platform, SSP). Styrelsesrådet har den endelige kompetence med hensyn til TARGET2 og beskytter systemets samfundsmæssige funktion. Denne ledelsesordning afspejles i tilsynet med TARGET2.

(9)

Et systemisk vigtigt betalingssystems effektivitet og soliditet kræver overholdelse af gældende nationale love og klare regler, procedurer og kontrakter for dets drift. Overholdelse af lovgivningen henviser til retssystemerne i alle de lande, som en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem eller dets deltagere opererer i.

(10)

Et systemisk vigtigt betalingssystems effektivitet og soliditet afhænger også af klarheden og hensigtsmæssigheden af dets ledelsesordninger, som skal dokumenteres tydeligt.

(11)

Solide rammer under stadig udvikling, der på omfattende vis forvalter retlige, kredit-, likviditets-, operationelle, generelle forretningsmæssige, depots-, investerings- og andre risici, er afgørende for identificeringen, målingen, overvågningen og forvaltningen af samtlige risici, der opstår hos eller bæres af en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem. Dette er også tilfældet for soliditeten og modstandsdygtigheden af en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystems rammer for sikkerhedsstillelse, regler og procedurer for deltagernes misligholdelse og forretningskontinuitetsplaner.

(12)

Reduktionen af systemiske risici kræver bl.a. endelig afregning. Unionen har vedtaget Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (4). I henhold til direktiv 98/26/EF skal reglerne for de systemer, som er anmeldt i henhold til dette direktiv, definere tidspunktet for, hvornår en overførselsordre er indgået (hvorefter den har retsvirkning og, selv i tilfælde af insolvensbehandling af en deltager, er bindende for tredjeparter) og tidspunktet for, hvornår den ikke længere kan tilbagekaldes. Intradag- eller realtidsafvikling kan også være tilrådeligt, hvis det er foreneligt med den generelle forretningsmodel for systemisk vigtige betalingssystemer og nødvendigt for at gøre det muligt for operatøren af og deltagerne i et systemisk vigtigt betalingssystem at forvalte deres respektive kredit- og likviditetsrisici.

(13)

Objektive, risikobaserede og offentliggjorte kriterier for deltagelse i et systemisk vigtigt betalingssystem, som tillader åben adgang (under forbehold af accepterede risikokontrolstandarder) på lige vilkår til et systemisk vigtigt betalingssystem, fremmer sikkerheden og effektiviteten af det systemisk vigtige betalingssystem og de markeder, det servicerer, uden at den fri udveksling af tjenesteydelser hindres i et uforholdsmæssigt stort omfang.

(14)

Bestemmelser i denne forordning, som kræver, at en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem indsamler, behandler og overfører data, berører ikke gældende regler om databeskyttelse af deltagere eller kunder.

(15)

Et samlet set effektivt systemisk vigtigt betalingssystem med klart definerede, målbare og opnåelige mål og målsætninger er bedst rustet til at imødekomme behovene hos deltagerne i et systemisk vigtigt betalingssystem og de markeder, som det servicerer.

(16)

ECB har ret til at henvende sig til de nationale centralbanker med henblik på udførelsen af ESCB's opgaver i den udstrækning, det er muligt og hensigtsmæssigt.

(17)

Kravene fastlagt i denne forordning står i et rimeligt forhold til de specifikke risici og eksponeringer, som systemisk vigtige betalingssystemer er genstand for.

(18)

Muligheden for at kompetente myndigheder kan anmode om korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe eller undgå gentagen manglende overholdelse af denne forordning, og muligheden for, at ECB kan pålægge effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelse af denne forordning er væsentlige elementer i gennemførelsen af CPSS-IOSCO-principperne i det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til traktaten og ESCB-statutten.

(19)

Det er nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode for overholdelse af de overvågningskrav, der fastlagt i denne forordning, som giver operatørerne af et systemisk vigtigt betalingssystem mulighed for at gøre sig bekendt med og gennemføre kravene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastlægger overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer.

2.   Styrelsesrådet vedtager en afgørelse, der identificerer de betalingssystemer, som er omfattet af denne forordning, deres respektive operatører og kompetente myndigheder. En liste herover skal vedligeholdes på ECB's websted og opdateres efter hver ændring.

3.   Et betalingssystem identificeres som et systemisk vigtigt betalingssystem, hvis: a) det er berettiget til at blive anmeldt som et system i henhold til direktiv 98/26/EF af en medlemsstat, der har euroen som valuta, eller hvis operatør er etableret i euroområdet, herunder ved oprettelse af en filial, som systemet opererer igennem, og b) mindst to af følgende opstår i løbet af et kalenderår:

i)

den samlede daglige gennemsnitsværdi af behandlede betalinger i euro overstiger 10 milliarder euro

ii)

dets markedsandel er mindst én af følgende:

15 % af den samlede mængde af betalinger i euro

5 % af den samlede mængde af grænseoverskridende betalinger i euro

75 % af den samlede mængde af betalinger i euro i en medlemsstat, der har euroen som valuta

iii)

dets grænseoverskridende aktivitet (dvs. deltagere etableret i et andet land end operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem og/eller grænseoverskridende links med andre betalingssystemer) involverer fem eller flere lande og genererer mindst 33 % af den samlede mængde betalinger i euro, som behandles af det systemisk vigtige betalingssystem

iv)

det anvendes til afvikling af andre finansielle markedsinfrastrukturer.

4.   Operatører af systemisk vigtige betalingssystemer sikrer, at det systemisk vigtige betalingssystem, som de driver, overholder de i artikel 3 til 21 fastsatte krav.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »betalingssystem«: en formel ordning mellem tre eller flere deltagere uden medregning af eventuelle afviklingsbanker, centrale modparter, clearingcentraler eller indirekte deltagere, med fælles regler og standardiserede ordninger for udførelsen af overførselsordrer mellem deltagerne

2)   »overførselsordre«: har samme betydning som defineret i artikel 2, litra i), første led, i direktiv 98/26/EF

3)   »systemisk risiko«: risikoen for at en deltager eller operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem, der ikke opfylder deres respektive forpligtelser i et systemisk vigtigt betalingssystem, vil medføre, at andre deltagere og/eller operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem ikke kan opfylde deres forpligtelser, når de forfalder med potentielle afsmittende effekter, der kan true stabiliteten af eller tilliden til det finansielle system

4)   »operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem«: den retlige enhed, der er retligt ansvarlig for driften af et systemisk vigtigt betalingssystem

5)   »kompetent myndighed«: den centralbank i Eurosystemet, der har det primære overvågningsansvar, og som er identificeret som sådan i henhold til artikel 1, stk. 2

6)   »systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet«: systemisk vigtige betalingssystemer, der ejes og drives af en centralbank i Eurosystemet

7)   »retlig risiko«: den risiko, der er opstået ved anvendelsen af lov eller forordning, som normalt medfører et tab

8)   »kreditrisiko«: risikoen for at en modpart, uanset om denne er en deltager eller en anden enhed, ikke kan opfylde sine finansielle forpligtelser fuldt ud, når de forfalder eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i fremtiden

9)   »likviditetsrisiko«: risikoen for at en modpart, uanset om denne er en deltager eller en anden enhed, ikke har tilstrækkelige midler til at opfylde sine finansielle forpligtelser, når de forfalder, selv om denne måtte have tilstrækkelige midler til at kunne opfylde dem i fremtiden

10)   »operationel risiko«: risikoen for at mangler i informationssystemer eller interne forretningsgange, menneskelige fejl, ledelsesfejl eller forstyrrelser, der er forårsaget af eksterne begivenheder eller tjenester, der er blevet outsourcet, vil resultere i en begrænsning, forringelse eller sammenbrud af de tjenester, som det systemisk vigtige betalingssystem leverer

11)   »depotrisiko«: risikoen for at lide et tab på aktiver, der opbevares i depot i tilfælde af depotforvalterens eller underdepotforvalterens insolvens, uagtsomhed, svig, dårlige forvaltning eller mangelfulde registrering

12)   »investeringsrisiko«: risikoen for tab, som en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem eller en deltager står over for, når operatøren investerer sine egne eller sine deltageres ressourcer, f.eks. sikkerhedsstillelse

13)   »markedsrisiko«: risikoen for tab, både ved balanceførte og ikke-balanceførte positioner, der måtte opstå som følge af bevægelser i markedspriserne

14)   »udskudt nettoafviklingssystem (deferred net settlement system, DNS)«: et system, der afvikler betalinger på nettobasis ved udgangen af en foruddefineret afviklingscyklus, f.eks. ved udgangen af eller i løbet af forretningsdagen

15)   »grænseoverskridende sikkerhedsstillelse«: sikkerhedsstillelse, hvor mindst ét af de følgende elementer er fremmed set ud fra det lands perspektiv, hvori aktiverne er godkendt som sikkerhedsstillelse: a) denomineringsvalutaen, b) landet, hvori aktiverne befinder sig, eller c) landet, hvori udstederen er etableret

16)   »grænseoverskridende betaling«: en betaling mellem deltagere, der er etableret i forskellige lande

17)   »finansielle markedsinfrastrukturer (FMI)«: et multilateralt system, som de deltagende institutioner, herunder systemoperatøren, anvender til clearing, afvikling eller registrering af betalinger, værdipapirer, derivater eller andre finansielle transaktioner

18)   »deltager«: en enhed, som er identificeret eller godkendt af et betalingssystem og, som enten direkte eller indirekte har mulighed for at sende overførselsordrer til systemet og er i stand til at modtage overførselsordrer fra det

19)   »rådet«: en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystems administrative råd eller tilsynsråd, eller begge, i overensstemmelse med national lovgivning

20)   »ledelsen«: ledende bestyrelsesmedlemmer, dvs. de medlemmer i en enstrenget ledelsesstruktur, som deltager i den daglige ledelse af operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem, og medlemmerne af et systemisk vigtigt betalingssystems direktion i en tostrenget ledelsesstruktur

21)   »relevante interessenter«: deltagere, finansielle markedsinfrastrukturer, der har en indvirkning på risikoen for et systemisk vigtigt betalingssystem, og alt efter omstændighederne andre berørte markedsaktører

22)   »krediteksponering«: et beløb eller en værdi, hvor der er en risiko for, at en deltager ikke afvikler den fulde værdi, hverken når den forfalder eller på et senere tidspunkt

23)   »sikkerhedsstillelse«: et aktiv eller en forpligtelse fra en tredjepart, der anvendes af en sikkerhedsstiller for at sikre en forpligtelse over for en sikkerhedstager. Sikkerhedsstillelse omfatter både indenlandsk og grænseoverskridende sikkerhedsstillelse

24)   »tilvejebringer af likviditet«: en tilvejebringer af kontanter i henhold til artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 5, og artikel 8, stk. 1, 9 og 11, eller aktiver i henhold til artikel 8, stk. 4, herunder en deltager i et systemisk vigtigt betalingssystem eller en ekstern part

25)   »ekstreme, men plausible markedsvilkår«: en omfattende række af historiske og hypotetiske betingelser, herunder de perioder, hvor de markeder, som de systemisk vigtige betalingssystemer leverer serviceydelser til, oplevede de største udsving

26)   »planlagt afviklingsdato«: datoen, som afsenderen af overførselsordren har angivet som afviklingsdatoen i det systemisk vigtige betalingssystem

27)   »generel forretningsmæssig risiko«: enhver potentiel forringelse af det systemisk vigtige betalingssystems finansielle stilling som virksomhed som følge af et fald i dens indtægter eller en stigning i udgifter, således at udgifterne overstiger indtægterne og medfører et tab, der skal modsvares af kapital

28)   »genopretningsplan«: en plan udviklet af en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem for at genetablere det systemisk vigtige betalingssystems smidige funktion

29)   »plan for velordnet afvikling«: en plan udarbejdet af operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem for den velordnede afvikling af et systemisk vigtigt betalingssystem

30)   »væsentlig«: angiver, at en risiko, en afhængighed og/eller en ændring kunne påvirke en enheds evne til at udføre og levere tjenesteydelser som forventet

31)   »relevante myndigheder«: myndigheder, der har en legitim interesse i at få adgang til oplysninger fra et systemisk vigtigt betalingssystem for at opfylde deres lovgivningsmæssige forpligtelser, f.eks. afviklingsmyndigheder og myndigheder, der fører tilsyn med større deltagere

32)   »hovedrisiko«: risikoen for at en modpart mister den fulde værdi af en transaktion, det vil sige enten risikoen for, at sælgeren af et finansielt aktiv uigenkaldeligt leverer aktivet, men ikke modtager betaling, eller risikoen for, at køberen af et finansielt aktiv uigenkaldeligt betaler for, men ikke modtager aktivet

33)   »depotbank«: en bank, der holder og sikrer tredjeparters finansielle aktiver

34)   »afviklingsbank«: en bank, der er indehaver af konti med hensyn til betalinger, hvor forpligtelser, der opstår i forbindelse med et betalingssystem, opfyldes

35)   »nostroagent«: en bank, der benyttes af deltagerne i et systemisk vigtigt betalingssystem, til afvikling

36)   »ensidig betaling«: en betaling, der kun involverer én overførsel af midler i én valuta

37)   »tosidig betaling«: en betaling, der involverer to overførsler af midler i forskellige valutaer i et afviklingssystem, der bygger på princippet om levering mod værdi

38)   »wrong way-risiko«: den risiko, der opstår i forbindelse med den eksponering, som en deltager eller udsteder er genstand for, når sikkerheden, der er stillet af den pågældende deltager eller udstedt af den pågældende udsteder, er nært forbundet med dennes egen kreditrisiko

39)   »forretningsdag«: har den samme betydning som defineret i artikel 2, litra n), i direktiv 98/26/EF.

Artikel 3

Retlig soliditet

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem vurderer, hvorvidt gældende ret i alle relevante retssystemer giver en høj grad af sikkerhed for og støtter de enkelte væsentlige aspekter af aktiviteterne i dens systemisk vigtige betalingssystem.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem fastsætter regler og procedurer for systemisk vigtige betalingssystemer og indgår kontrakter, som er klare og i overensstemmelse med gældende ret i alle relevante retssystemer.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal kunne præcisere de love, regler, procedurer og aftaler, der gælder for driften af et systemisk vigtigt betalingssystem, til den kompetente myndighed, deltagerne og, hvor det er relevant, deltagernes kunder på en klar og forståelig måde.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem træffer foranstaltninger for at sikre, at dens regler, procedurer og aftaler kan håndhæves i alle relevante retssystemer, og at de handlinger, den foretager efter sådanne regler, procedurer og aftaler ikke er ugyldige, kan tilbageføres eller have opsættende virkning.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der driver forretning i mere end ét retssystem, skal identificere og begrænse de risici, der måtte opstå i forbindelse med ethvert potentielt lovvalg.

6.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal i videst muligt omfang sikre, at dennes systemisk vigtige betalingssystem anmeldes i henhold til direktiv 98/26/EF.

Artikel 4

Ledelse

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have dokumenterede målsætninger, som prioriterer de systemisk vigtige betalingssystemers sikkerhed og effektivitet højt. Målsætningerne skal udtrykkeligt støtte finansiel stabilitet og andre relevante hensyn til offentlighedens interesse, navnlig åbne og effektive finansielle markeder.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have dokumenterede ledelsesordninger, der indeholder en klar og direkte ansvarsfordeling. Disse ordninger skal gøres tilgængelige for den kompetente myndighed, ejere og deltagere. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem gør forkortede versioner heraf tilgængelige for offentligheden.

3.   Rådets rolle og ansvarsområder skal defineres klart. Rådets rolle og ansvar skal omfatte følgende elementer:

a)

oprettelse af klare strategiske mål for de systemisk vigtige betalingssystemer

b)

oprettelse af dokumenterede procedurer for funktionen af de systemisk vigtige betalingssystemer, herunder procedurer til identifikation, håndtering og styring af interessekonflikter mellem dets medlemmer

c)

sikring af effektiv udvælgelse, overvågning og, hvor det er hensigtsmæssigt, afsættelse af medlemmer af ledelsen, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet

d)

oprettelse af hensigtsmæssige kompensationspolitikker, der er i overensstemmelse med bedste praksis og er baseret på langsigtede resultater, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet.

4.   Rådet reviderer både sin samlede præstation og de enkelte rådsmedlemmers præstation mindst en gang om året, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet.

5.   Sammensætningen af rådet skal sikre integritet og, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet, en passende blanding af tekniske kompetencer, viden om og erfaring fra både systemisk vigtige betalingssystemer og det finansielle marked generelt, som muliggør, at rådet kan opfylde sine respektive roller og ansvar. Sammensætningen skal yderligere afhænge af den almindelige fordeling af kompetencer i henhold til national lovgivning. Med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet, skal rådet omfatte menige medlemmer, hvor det er tilladt i henhold til national lovgivning.

6.   Ledelsens rolle, ansvarsfordeling og rapporteringsveje skal være klart defineret. Sammensætningen skal sikre integritet og en passende blanding af tekniske kompetencer, viden om og erfaring fra både systemisk vigtige betalingssystemer og det finansielle marked generelt, og muliggøre, at ledelsen kan opfylde sit ansvar for operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystems drift og risikostyring. Ledelsens ansvarsområder omfatter, efter rådets instruktioner, sikring af alle de følgende elementer:

a)

at operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystems aktiviteter er i overensstemmelse med dets målsætninger, strategi og risikotolerance

b)

at intern kontrol og relaterede procedurer er hensigtsmæssigt udviklet, gennemført og overvåget for at fremme operatøren af det systemisk vigtige betalingssystems målsætninger

c)

at intern kontrol og relaterede procedurer er underlagt regelmæssig vurdering og tests foretaget af tilstrækkeligt og veluddannet personale inden for risikostyringsfunktioner og intern revision

d)

aktiv inddragelse i risikokontrolprocessen

e)

at der allokeres tilstrækkelige ressourcer til det systemisk vigtige betalingssystems risikostyringsrammer.

7.   Rådet opretter og overvåger en dokumenteret risikostyringsramme, som skal:

a)

omfatte operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystems risikotolerancepolitik

b)

fastsætte ansvarsfordelingen i forbindelse med beslutninger, der vedrører risici

c)

omhandle beslutningstagning i krise- og nødsituationer

d)

omhandle interne kontrolfunktioner.

Rådet skal sikre, at risikostyringen og de interne kontrolfunktioner har tilstrækkelig bemyndigelse, uafhængighed, ressourcer og adgang til rådet.

8.   Rådet sikrer, at væsentlige afgørelser, der berører det systemisk vigtige betalingssystems tekniske og funktionelle indretning, regler og overordnede strategi, navnlig med henblik på valg af clearings- og afviklingsordning, driftsstruktur, omfang af produkter, der cleares eller afvikles, og anvendelsen af teknologi og procedurer, på behørig vis afspejler de legitime interesser hos det systemisk vigtige betalingssystems relevante interessenter. De relevante interessenter og offentligheden skal, hvor det er hensigtsmæssigt, høres i rimelig tid forud for sådanne afgørelser.

Artikel 5

Rammer for omfattende risikostyring

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal oprette og vedligeholde solide risikostyringsrammer for fuldt ud at kunne identificere, måle, overvåge og styre den række af risici, der opstår hos eller bæres af et systemisk vigtigt betalingssystem. Operatøren skal revidere risikostyringsrammerne mindst en gang årligt. Rammerne for risikostyring skal:

a)

omfatte operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystems risikotolerancepolitik og passende risikostyringsredskaber

b)

fastsætte ansvarsfordelingen i forbindelse med beslutninger, der vedrører risici

c)

omhandle beslutningstagning i nødsituationer vedrørende et systemisk vigtigt betalingssystem, herunder udviklinger på de finansielle markeder, der måtte kunne have en negativ indvirkning på markedslikviditeten og det finansielle systems stabilitet i alle medlemsstater, der har euroen som valuta, hvor en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem eller en af deltagerne er etableret.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal give deltagerne og, hvor det er relevant, deres kunder incitament til at styre og begrænse de risici, som de udgør over for og bærer fra det systemisk vigtige betalingssystem. Hvad angår deltagerne, skal sådanne incitamenter omfatte en effektiv, proportional og afskrækkende bødeordning eller tabsdelingsordning eller begge.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal mindst én gang årligt revidere de væsentlige risici, som et systemisk vigtigt betalingssystem bærer fra og udgør over for andre enheder, herunder bl.a. finansielle markedsinfrastrukturer, afviklingsbanker, likviditets- og tjenesteudbydere, som følge af deres indbyrdes afhængighed. Operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem skal udvikle risikostyringsredskaber, som er robuste, og som står i et rimeligt forhold til det identificerede risikoniveau.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal definere det systemisk vigtige betalingssystems kritiske operationer og tjenester. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem skal identificere specifikke scenarier, der kan være til hinder for, at systemet kan levere de kritiske operationer og tjenester som en going concern og vurdere effektiviteten af alle de muligheder, der måtte være for retablering og, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet, en velordnet afvikling. Operatøren skal revidere det systemisk vigtige betalingssystems kritiske operationer og tjenesteydelser mindst en gang årligt. På grundlag af denne vurdering skal operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem udarbejde en plan for retablering af det systemisk vigtige betalingssystem eller, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet, en velordnet afvikling. Planen for retablering og velordnet afvikling skal bl.a. indeholde et uddybende resumé af de centrale strategier for retablering og velordnet afvikling, en genbekræftelse af det systemisk vigtige betalingssystems kritiske operationer og tjenester, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nøglestrategierne. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal, hvor det er relevant, give de relevante myndigheder de oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne planlægge en afvikling. Planen for retablering og velordnet afvikling skal revideres mindst en gang årligt.

Artikel 6

Kreditrisiko

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal oprette en robust ramme til måling, overvågning og styring af sine krediteksponeringer over for sine deltagere og krediteksponeringer blandt deltagerne, som opstår i forbindelse med det systemisk vigtige betalingssystems betalings-, clearings- og afviklingsprocesser.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal identificere alle kilder til kreditrisici. Målingen og overvågningen af krediteksponeringer skal foretages hele dagen ved hjælp af rettidige oplysninger og passende risikostyringsredskaber.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, herunder en operatør, der driver et udskudt nettoafviklingssystem med afviklingsgaranti, som under afviklingen af systemisk vigtige betalingssystemsoperationer udsættes for en krediteksponering over for sine deltagere, skal dække sin krediteksponering over for hver enkelt deltager ved hjælp af sikkerhedsstillelse, garantifonde, egenkapital (efter fradrag af det beløb, der er afsat til dækning af den generelle forretningsrisiko) eller andre tilsvarende finansielle midler.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, herunder en operatør, der driver et udskudt nettoafviklingssystem uden afviklingsgaranti, men hvor deltagerne er genstand for krediteksponeringer, der opstår i forbindelse med betalings-, clearings- og afviklingsprocesser i de systemisk vigtige betalingssystemer, skal have fastsat regler eller indgået kontraktlige aftaler med disse deltagere. Reglerne eller de kontraktlige aftaler skal sikre, at deltagerne tilvejebringer tilstrækkelige ressourcer, som defineret i stk. 3, til at kunne dække de krediteksponeringer, der måtte opstå i forbindelse med det systemisk vigtige betalingssystems betalings-, clearings- og afviklingsprocesser i forhold til de to deltagere, som, sammen med deres tilknyttede selskaber, har den største aggregerede krediteksponering.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte regler og procedurer til imødegåelse af tab, der følger direkte af en eller flere deltageres misligholdelse af deres forpligtelser over for det systemisk vigtige betalingssystem. Disse regler og procedurer skal omhandle fordelingen af potentielt udækkede tab, herunder tilbagebetalingen af alle midler, som en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem måtte låne fra likviditetsudbydere. De skal omfatte en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystems regler og procedurer for genopbyggelse af de finansielle ressourcer, som operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem måtte have anvendt i en stresssituation, til det niveau, der er fastlagt i stk. 3.

Artikel 7

Sikkerhedsstillelse

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem må kun acceptere følgende aktiver som sikkerhedsstillelse: a) kontanter og b) aktiver med lave kredit-, likviditets- og markedsrisici, dvs. aktiver, for hvilke operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem på grundlag af en passende intern vurdering kan godtgøre over for den kompetente myndighed, at de opfylder samtlige følgende betingelser:

i)

de er udstedt af en udsteder med lav kreditrisiko

ii)

de kan frit overdrages uden nogen retlige begrænsninger eller krav fra tredjeparter

iii)

de er denomineret i en valuta, for hvilken risikoen styres af operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem

iv)

de har pålidelige prisoplysninger, som offentliggøres regelmæssigt

v)

de er ikke på anden måde genstand for en betydelig »wrong way-risiko«

vi)

de er ikke udstedt af den deltager, der stiller sikkerheden, eller en enhed, der er en del af den samme koncern som den pågældende deltager, undtagen såfremt det drejer sig om en særligt dækket obligation, og kun hvor aktiverne i sikkerhedspuljen er passende adskilt inden for en robust retlig ramme og opfylder de i nr. i) til v) fastsatte krav.

Ved udførelsen af den interne vurdering af nr. i) til vi) skal operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem definere, dokumentere og anvende en objektiv metodologi.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte og gennemføre politikker og procedurer til overvågning af kreditkvaliteten, markedslikviditeten og prisvolatiliteten for alle aktiver, der er accepteret som sikkerhedsstillelse. En operatør at et systemisk vigtigt betalingssystem skal regelmæssigt og mindst én gang om året overvåge, at dets værdiansættelsespolitikker og -procedurer er tilstrækkelige. En sådan gennemgang skal også udføres, hvis der opstår en væsentlig ændring, som påvirker risikoeksponeringen for det systemisk vigtige betalingssystem. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal værdiansætte sine sikkerheder til markedsværdi mindst én gang dagligt.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal oprette stabile og konservative haircuts og skal mindst én gang om året teste disse og tage højde for stressede markedsvilkår. Haircutprocedurerne skal mindst én gang om året valideres af personale, der ikke har oprettet og anvendt haircutprocedurerne.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal træffe foranstaltninger til at undgå koncentrerede beholdninger af visse aktiver, hvor dette væsentligt vil forringe muligheden for at realisere sådanne aktiver hurtigt uden betydelige negative indvirkninger på prisen.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, som accepterer grænseoverskridende sikkerhedsstillelse, skal identificere og begrænse de risici, der er knyttet til anvendelsen heraf, og sikre, at den grænseoverskridende sikkerhedsstillelse kan anvendes rettidigt.

6.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal anvende et effektivt og operationelt fleksibelt sikkerhedsstyringssystem.

7.   Stk. 1 gælder ikke for systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet.

Artikel 8

Likviditetsrisiko

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte omfattende rammer til styring af de likviditetsrisici, som deltagerne i det systemisk vigtige betalingssystem, afviklingsbanker, nostroagenter, depotbanker, likviditetsudbydere, og andre relevante enheder udgør.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal oprette operationelle og analytiske redskaber, som gør det muligt løbende og rettidigt at identificere, måle og overvåge afviklings- og finansieringsstrømme, herunder anvendelsen af intradag-likviditet.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal holde eller sikre, at deltagerne til enhver tid holder, tilstrækkelige likvide midler i alle de valutaer, hvori det opererer, til at kunne afvikle betalingsforpligtelser samme dag i en lang række potentielle stressscenarier. Alt efter omstændighederne skal dette inkludere intradag-afvikling eller afvikling over flere dage. Stressscenarierne skal indeholde: a) en misligholdelse under ekstreme, men plausible markedsvilkår, hos den deltager, som sammen med sine tilknyttede selskaber har den største aggregerede betalingsforpligtelse og b) andre scenarier i overensstemmelse med stk. 11.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der afvikler ensidige betalinger i euro, skal holde eller sikre, at deltagerne holder, tilstrækkelige likvide midler i overensstemmelse med stk. 3 til at kunne afvikle betalingsforpligtelserne rettidigt i tilfælde af misligholdelse hos en deltager, som sammen med sine tilknyttede selskaber har den største aggregerede betalingsforpligtelse som fastsat i stk. 3, litra a), på en af de følgende måder:

a)

i kontanter med Eurosystemet eller

b)

i belånbar sikkerhed som defineret i rammerne for sikkerhedsstillelse for Eurosystemet fastlagt i retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (5), navnlig hvis operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem har adgang til Eurosystemets stående faciliteter.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, som afvikler ensidige betalinger i euro, skal holde eller sikre, at deltagerne holder, yderligere likvide midler i overensstemmelse med stk. 3, litra b), på de måder, der er defineret i stk. 4, eller hos en kreditværdig forretningsbank i et eller flere af de følgende instrumenter:

a)

ved aftale bekræftede kreditlinjer

b)

ved aftale bekræftede valutaswaps

c)

ved aftale bekræftede genkøbsforretninger

d)

aktiver som defineret i artikel 7, stk. 1, der holdes af en depositar

e)

investeringer, der er let tilgængelige, og som kan omsættes til kontanter med forud arrangerede finansieringsordninger, som operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem, på basis af en passende intern vurdering, kan dokumentere over for den kompetente myndighed er højst pålidelige, selv under ekstreme, men plausible markedsvilkår.

Operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem skal, på basis af en passende intern vurdering, kunne dokumentere over for den kompetente myndighed, at forretningsbanken er kreditværdig.

6.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der afvikler tosidige eller ensidige betalinger i andre valutaer end euroen skal holde eller sikre, at deltagere holder, likvide midler i henhold til stk. 3 på de måder, der er defineret i stk. 5.

7.   Hvor operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem supplerer midlerne i stk. 3 med andre aktiver, skal disse aktiver med sandsynlighed være omsættelige eller kunne godkendes som sikkerhed (for f.eks. kreditlinjer, swaps eller genkøbsforretninger) på ad hoc-basis i forbindelse med en misligholdelse, selv hvis dette ikke kan arrangeres pålideligt forud eller garanteres under ekstreme, men plausible markedsvilkår. Hvis en deltager supplerer midlerne i stk. 3 med andre aktiver, skal operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem sikre, at disse andre aktiver opfylder de krav, der er fastlagt i første punktum. Aktiver anses for at være omsættelige eller at kunne godkendes som sikkerhedsstillelse, hvis operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem har taget højde for den relevante centralbanks regler og praksis vedrørende belånbarheden af sikkerhed.

8.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem må ikke gå ud fra, at centralbankkredit vil være tilgængelig i nødssituationer.

9.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal gennemføre en due diligence-undersøgelse for at verificere, at den enkelte udbyder af likvide midler til det systemisk vigtige betalingssystem i henhold til stk. 3, a) har tilstrækkelige og ajourførte informationer til at forstå og forvalte de likviditetsrisici, der er forbundet med tilvejebringelsen af kontanter eller aktiver, og b) har kapacitet til at tilvejebringe de krævede kontanter eller aktiver. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal mindst én gang årligt kontrollere sin overholdelse af forpligtelsen til at gennemføre due diligence-undersøgelser. Kun de enheder, der har adgang til kredit hos udstedercentralbanken kan godkendes som likviditetsudbydere. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal regelmæssigt teste sine procedurer for adgang til de likvide midler i det systemisk vigtige betalingssystem.

10.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem med adgang til centralbankkonti, betalingstjenester eller værdipapirtjenester, skal anvende disse tjenester, hvor det er hensigtsmæssigt.

11.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal ved hjælp af strenge stresstests fastslå, hvor mange kontanter og andre aktiver, der er nødvendige for at opfylde kravene i stk. 3 og 4. Operatøren skal regelmæssigt revidere dette beløb, bl.a. ved at tage hensyn til en lang række scenarier, herunder:

a)

det historiske toppunkt for prisvolatiliteten af de ovenfor nævnte aktiver

b)

skift i andre markedsfaktorer, herunder bl.a. bestemmende faktorer for prisfastsættelse og rentekurver

c)

misligholdelse hos en eller flere deltagere på den samme dag eller på forskellige på hinanden følgende dage

d)

samtidige pres fra finansierings- og aktivmarkederne

e)

et spektrum af fremadrettede stressscenarier under forskellige ekstreme, men plausible markedsvilkår.

Sådanne scenarier skal også tage højde for udformningen og driften af det systemisk vigtige betalingssystem, undersøge alle enheder, der kan udgøre væsentlige likviditetsrisici for det systemisk vigtige betalingssystem, herunder bl.a. afviklingsbanker, nostroagenter, depotbanker, likviditetsudbydere og tilknyttede finansielle markedsinfrastrukturer, og hvor det er hensigtsmæssigt dække en periode på flere dage.

12.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal dokumentere sine bevæggrunde, samt have passende ledelsesordninger, for mængden af kontanter og andre aktiver, som holdes af denne eller deltagerne. Operatøren skal fastsætte klare procedurer for rapportering til rådet af resultaterne af de foretagne stresstests. Operatøren skal på basis af disse resultater vurdere tilstrækkeligheden af og foretage tilpasninger af sin ramme for likviditetsrisikostyring.

13.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte klare regler og procedurer, der gør det muligt for det systemisk vigtige betalingssystem at effektuere afvikling samme dag og, hvor det er passende, rettidig intradag-afvikling og afvikling over flere dage af betalingsforpligtelser som følge af en eller flere deltageres misligholdelse. Disse regler og procedurer skal:

a)

imødegå uforudsete og potentielt uafdækkede likviditetsmangler

b)

tilsigte at undgå afvikling, tilbagekaldelse eller forsinkelse af afvikling samme dag af betalingsforpligtelser

c)

angive, hvordan kontanter og andre aktiver, der anvendes af operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem i stresssituationer, skal genopbygges for at opfylde kravene i stk. 3 til 5.

Artikel 9

Endelig afvikling

En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte regler og procedurer, der gør det muligt at foretage endelig afvikling senest ved udgangen af den planlagte afviklingsdato.

Artikel 10

Afvikling i penge

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der afvikler ensidige betalinger i euro, skal sikre, at den endelige afvikling foretages i centralbankpenge.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der afvikler tosidige betalinger eller ensidige betalinger i andre valutaer end euro, skal sikre, at den endelige afvikling foretages i centralbankpenge, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt.

3.   Anvendes der ikke centralbankpenge, skal operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem sikre, at afviklingen i penge foretages med et afviklingsaktiv med kun ringe eller ingen kredit- og likviditetsrisiko.

4.   Hvis afviklingen foretages som kontantafvikling via forretningsbanker, skal operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem overvåge, forvalte og begrænse de kredit- og likviditetsrisici, der måtte opstå fra de afviklende forretningsbanker. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem skal navnlig fastsætte og overvåge overholdelsen af strenge kriterier for sine afviklingsbanker, der bl.a. tager højde for deres regulering og tilsyn, kreditværdighed, kapitalisering, adgang til likviditet og operationelle pålidelighed. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem skal også overvåge og forvalte koncentrationen af kredit- og likviditetseksponeringer over for det systemisk vigtige betalingssystems afviklende forretningsbanker.

5.   Hvis en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem foretager afvikling i penge i sine egne bøger, skal denne minimere og strengt kontrollere sine kredit- og likviditetsrisici.

6.   Hvis der foretages kontantafvikling via forretningsbanker, skal følgende fremgå klart af operatøren af det systemisk vigtige betalingssystems retlige aftaler med enhver afviklende forretningsbank:

a)

hvornår der forventes at ske overførsel i individuelle afviklingsbankers bøger

b)

at overførslerne er endelige, når de foretages

c)

at de modtagne midler skal kunne overføres så hurtigt som muligt, senest ved dagens afslutning.

Artikel 11

Betaling mod betaling

En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem, der anvender en betaling mod betaling-mekanisme, skal eliminere hovedrisikoen ved at sikre, at den endelige afvikling af en forpligtelse kun sker på den betingelse, at den tilknyttede forpligtelse også afvikles endeligt. Denne regel skal overholdes, uanset om afviklingen sker på brutto- eller nettobasis, og når endelig afregning sker.

Artikel 12

Regler og procedurer vedrørende deltageres misligholdelse

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal i det systemisk vigtige betalingssystems regler og procedurer definere betydningen af en deltagers misligholdelse, hvilket som minimum skal omfatte det tilfælde, at en deltager ikke er i stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser når de forfalder, som følge af bl.a. operationelle grunde, aftalebrud, eller at der er indledt insolvensbehandling af den pågældende deltager. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal skelne mellem automatisk konstatering af misligholdelse og misligholdelse, der beror på et skøn. I tilfælde af misligholdelse, der beror på et skøn, skal operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem specificere, hvilken enhed der skal udføre dette skøn. Operatøren skal revidere denne definition mindst én gang om året.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have regler og procedurer for misligholdelse, der gør det muligt for denne fortsat at opfylde sine forpligtelser i tilfælde af en deltagers misligholdelse, som omfatter genopbygning af ressourcerne efter en misligholdelse. Disse regler og procedurer skal som minimum definere følgende punkter:

a)

de foranstaltninger, som en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem kan træffe i tilfælde af misligholdelse

b)

hvorvidt disse foranstaltninger træffes automatisk, eller om de beror på et skøn, og hvilke midler der anvendes til udøvelse af dette skøn

c)

potentielle ændringer i en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystems normale afviklingspraksis for at sikre rettidig afvikling

d)

styringen af betalinger på forskellige stadier i behandlingen

e)

foranstaltningernes sandsynlige rækkefølge

f)

de relevante parters rolle, forpligtelser og ansvar, herunder ikke-misligholdende deltagere

g)

andre mekanismer, der kan aktiveres for at begrænse virkningen af en misligholdelse.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal være forberedt på at gennemføre sine regler og procedurer for misligholdelse, herunder alle passende skønsmæssige procedurer som dens regler tillader. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal bl.a. sikre, at: a) den har driftsmæssig kapacitet, herunder tilstrækkeligt og veluddannet personale, til rettidigt at gennemføre procedurerne i stk. 2, og b) det systemiske vigtige betalingssystems regler og procedurer omfatter dokumentation, oplysninger og kommunikationsbehov, og koordinering, hvis flere end én finansiel markedsinfrastruktur eller myndighed er inddraget.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal offentliggøre de vigtigste aspekter af reglerne og procedurerne i stk. 2, herunder som minimum følgende:

a)

de omstændigheder, hvorunder der skal handles

b)

hvem, der udfører disse handlinger

c)

omfanget af de handlinger, der skal udføres

d)

mekanismerne til håndtering af en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystems forpligtelser over for ikke-misligholdende deltagere.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal teste og gennemgå det systemisk vigtige betalingssystems regler og procedurer i stk. 2 mindst én gang årligt eller efter alle væsentlige ændringer af det systemisk vigtige betalingssystem, der har en indvirkning på disse regler og procedurer. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal inddrage det systemisk vigtige betalingssystems deltagere og de relevante interessenter i disse tests og denne gennemgang.

Artikel 13

Generel forretningsmæssig risiko

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal oprette robuste styrings- og kontrolsystemer til identifikation, overvågning og styring af de generelle forretningsmæssige risici, herunder tab som følge af dårlig udførelse af forretningsstrategier, negative pengestrømme og uforholdsmæssigt store driftsudgifter.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have likvide nettoaktiver, der er finansieret ved f.eks. stamaktier, reserver, eller andre overførte overskud, således at operatøren kan fortsætte operationer og tjenester som en going concern, hvis denne skulle pådrage sig generelle forretningsmæssige tab. Mængden af disse aktiver fastsættes på baggrund af operatørens generelle forretningsmæssige risikoprofil og det nødvendige tidsforløb i forbindelse med en retablering eller velordnet afvikling af dennes kritiske operationer og tjenester, hvis sådanne handlinger træffes.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal opretholde en plan for en holdbar genopretning eller, med undtagelse af systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet, en velordnet afvikling.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal holde tilstrækkelige likvide nettoaktiver, der er finansieret ved egenkapital, til gennemførelse af planen i stk. 3. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal som minimum have likvide nettoaktiver, der er finansieret ved egenkapital, med en værdi svarende til mindst seks måneders løbende driftsudgifter. Disse aktiver er i tillæg til de ressourcer, der skal dække misligholdelse hos deltagere eller andre risici i henhold til artikel 6 og 8. Egenkapital, der holdes i henhold til internationale risikobaserede kapitalstandarder, kan omfattes for at undgå dobbelte kapitalkrav.

5.   Aktiver, der holdes til dækning af generelle forretningsmæssige risici, skal være tilstrækkeligt likvide og af så høj likviditet, at de rettidigt kan være tilgængelige. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal være i stand til at realisere sådanne aktiver med få, om nogen, negative indvirkninger på prisen, således at operatøren kan fortsætte operationerne som en going concern, hvis denne pådrager sig generelle forretningsmæssige tab.

6.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastlægge en holdbar plan for tilvejebringelse af yderligere kapital, hvis egenkapitalen nærmer sig eller ikke opfylder beløbet i stk. 4. Denne plan skal fremsendes til rådets godkendelse og skal opdateres mindst én gang om året.

7.   Stk. 2 og stk. 4 til 6 finder ikke anvendelse på systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet.

Artikel 14

Depot- og investeringsrisici

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem opbevarer sine egne og sine deltageres aktiver hos enheder, der bliver overvåget og reguleret (herefter »depotforvaltere«), og som har regnskabspraksisser, opbevaringsprocedurer og interne kontroller, som beskytter disse aktiver fuldt ud mod risiko for tab i tilfælde af depotforvalterens eller underdepotforvalterens insolvens, uagtsomhed, svig, dårlige forvaltning eller mangelfulde registrering.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have rettidig adgang til sine og deltagernes aktiver.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal evaluere og forstå sine eksponeringer over for sine depotbanker, samt tage højde for det fulde omfang af sine forhold med hver af disse.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastlægge en investeringsstrategi, som skal være konsistent med den overordnede risikostyringsstrategi og offentliggøres fuldt ud til deltagerne. Operatøren skal revidere investeringsstrategien mindst én gang om året.

5.   Investeringer foretaget af en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem i henhold til dennes investeringsstrategi skal sikres ved eller indeholde krav på skyldnere af høj kvalitet. Operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem skal definere kriterierne for skyldnere af høj kvalitet. Investeringerne skal foretages i instrumenter med minimale kredit-, markeds- og likviditetsrisici.

6.   Stk. 3 til 5 finder ikke anvendelse på systemisk vigtige betalingssystemer i Eurosystemet.

Artikel 15

Operationel risiko

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte robuste rammer, der indeholder passende systemer, politikker, procedurer og kontroller til at identificere, overvåge og styre operationelle risici.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte målsætninger for tjenesteniveauer og operationel pålidelighed samt politikker udformet til at nå disse målsætninger. Operatøren skal revidere målsætningerne og politikkerne mindst én gang om året.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal sikre, at et systemisk vigtigt betalingssystem til enhver tid har en skalerbar kapacitet til at håndtere et øget betalingsvolumen som følge af stresssituationer, og at denne kan opnå sine målsætninger for tjenesteniveauet.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte omfattende politikker for fysisk sikkerhed og informationssikkerhed, der tilstrækkeligt identificerer, vurderer og styrer alle potentielle sårbare elementer og trusler. Operatøren skal revidere politikkerne mindst én gang om året.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastlægge en forretningskontinuitetsplan til imødegåelse af situationer, der udgør en væsentlig risiko for forstyrrelser i det systemisk vigtige betalingssystems operationer. Denne plan skal omfatte anvendelsen af et sekundært afviklingssted og skal udformes for at sikre, at kritiske informationsteknologisystemer kan genoptage operationer senest to timer efter de pågældende situationer er indtruffet. Planen skal udformes således, at det systemisk vigtige betalingssystem altid er i stand til at afvikle alle betalinger, der forfalder ved udgangen af den forretningsdag, hvor forstyrrelsen er indtrådt. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem skal teste planen og revidere den mindst én gang om året.

6.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal identificere kritiske deltagere, baseret navnlig på betalingsvolumen og -værdi og disses potentielle virkning på andre deltagere og på det systemisk vigtige betalingssystem som helhed, i tilfælde af at deltagerne oplever et væsentligt operationelt problem.

7.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal identificere, overvåge og styre de risici, som kritiske deltagere, andre finansielle markedsinfrastrukturer, samt tjeneste- og serviceudbydere kan udgøre for det systemisk vigtige betalingssystems operationer.

Artikel 16

Kriterier for adgang og deltagelse

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal fastsætte og offentliggøre ikke-diskriminerende adgangs- og deltagelseskriterier for betalingssystemet for direkte og, hvor det er relevant, indirekte deltagere, og for andre finansielle markedsinfrastrukturer. Operatøren skal revidere kriterierne mindst én gang om året.

2.   Adgangs- og deltagelseskriterierne i stk. 1 skal begrundes med sikkerheden og effektiviteten af det systemisk vigtige betalingssystem og det marked, som det servicerer, og skal være skræddersyet til samt være i overensstemmelse med de specifikke risici for det systemisk vigtige betalingssystem. For at opfylde proportionalitetsprincippet skal en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem fastsætte krav, der begrænser adgangen mindst muligt. Hvis en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem nægter en enhed adgang, skal denne skriftligt give en begrundelse herfor baseret på en omfattende risikoanalyse.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal løbende overvåge deltagernes opfyldelse af adgangs- og deltagelseskriterierne for det systemisk vigtige betalingssystem. Operatøren skal fastsætte og offentliggøre ikke-diskriminerende procedurer, der fremmer suspenderingen og den velordnede ophævelse af en deltagers ret til deltagelse, hvis deltageren ikke opfylder adgangs- og deltagelseskriterierne. Operatøren skal revidere kriterierne mindst én gang om året.

Artikel 17

Ordninger for trinvis deltagelse

1.   Med henblik på risikostyring skal en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem sikre, at det systemisk vigtige betalingssystems regler, procedurer og kontraktlige ordninger gør det muligt at indsamle oplysninger om indirekte deltagelse for at identificere, overvåge og styre alle væsentlige risici for det systemisk vigtige betalingssystem, der opstår ved deltagelsen. Disse oplysninger skal som minimum omfatte:

a)

andelen af aktiviteter, som direkte deltagere udfører på vegne af indirekte deltagere

b)

antallet af indirekte deltagere, der afvikler gennem individuelle direkte deltagere

c)

volumen eller værdien af betalinger i det systemisk vigtige betalingssystem, der hidrører fra den enkelte indirekte deltager

d)

volumen eller værdien af betalinger under litra c) i forhold til volumen og værdier for den direkte deltager, igennem hvilke den indirekte deltager har adgang til det systemisk vigtige betalingssystem.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal identificere den væsentlige indbyrdes afhængighed mellem direkte og indirekte deltagere, der måtte kunne påvirke det systemisk vigtige betalingssystem.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal identificere de indirekte deltagere, der udgør en væsentlig risiko for det systemisk vigtige betalingssystem og de direkte deltagere, igennem hvilke de har adgang til det systemisk vigtige betalingssystem, med henblik på at styre disse risici.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal revidere risiciene, der opstår fra ordninger for trinvis deltagelse, mindst én gang om året. Operatøren skal foretage risikobegrænsende handlinger, hvis det er nødvendigt, for at sikre at risiciene styres ordentligt.

Artikel 18

Effektivitet og virkning

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have en proces til identifikation og dækning af markedsbehovet for de markeder, som det systemisk vigtige betalingssystem servicerer, navnlig vedrørende:

a)

valg af clearings- og afviklingsordning

b)

driftsstruktur

c)

omfanget af produkter, der cleares og afvikles

d)

valg af teknologi og procedurer.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have klart definerede mål og målsætninger, som kan måles og er realistiske, f.eks. med hensyn til mindstemålet for tjenesteydelser, forventninger til risikostyring og forretningsprioriteter.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal have oprettet mekanismer for en regelmæssig revidering, mindst én gang om året, af kravene i stk. 1 og 2.

Artikel 19

Procedurer og standarder for kommunikation

En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal anvende eller tilgodese relevante internationalt godkendte procedurer og standarder for kommunikation for at fremme den effektive betaling, clearing, afvikling og registrering.

Artikel 20

Offentliggørelse af regler, nøgleprocedurer og markedsdata

1.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal vedtage klare og omfattende regler og procedurer, der offentliggøres fuldt ud til deltagerne. Relevante regler og nøgleprocedurer skal også offentliggøres.

2.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal offentliggøre klare beskrivelser for systemets design og operationer, samt operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystems og deltagernes rettigheder og forpligtelser, således at deltagerne kan vurdere de risici, de vil kunne påtage sig ved at deltage i det systemisk vigtige betalingssystem.

3.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal stå for den nødvendige og passende dokumentation og uddannelse for at fremme deltagernes forståelse af det systemisk vigtige betalingssystems regler og procedurer, samt de risici, de står over for ved at deltage i det systemisk vigtige betalingssystem.

4.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal offentliggøre det systemisk vigtige betalingssystems gebyrer for de individuelle tjenester, som tilbydes, samt dennes rabatpolitikker. Operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem skal tilvejebringe klare beskrivelser af de prisfastsatte tjenester til brug i sammenligningsøjemed.

5.   En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal udfærdige og offentliggøre svar vedrørende CPSS-ISOCO's rammer for offentliggørelse for finansielle markedsinfrastrukturer (Disclosure framework for financial market infrastructures). Operatøren skal opdatere sine svar ved væsentlige system- eller miljøændringer, og mindst hvert andet år. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal også som minimum offentliggøre grundlæggende data om transaktionsvolumen og -værdier.

Artikel 21

Offentliggørelse til den kompetente myndighed

Den kompetente myndighed skal have ret til fra en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem at indhente alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at vurdere opfyldelsen af kravene i henhold til denne forordning. En operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem skal indberette den pågældende specifikke information til den kompetente myndighed.

Artikel 22

Korrigerende foranstaltninger

1.   Hvis en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem ikke har overholdt denne forordning, skal den kompetente myndighed:

a)

underrette operatøren af et systemisk vigtigt betalingssystem om den manglende opfyldelses art, og

b)

give operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem mulighed for at blive hørt og afgive forklaring.

2.   På baggrund af den information, som operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem tilvejebringer, kan den kompetente myndighed instruere operatøren af det systemisk vigtige betalingssystem i at gennemføre specifikke korrigerende foranstaltninger for at udbedre den manglende opfyldelse og/eller for at undgå en gentagelse deraf.

3.   Den kompetente myndighed kan pålægge de korrigerende foranstaltninger med det samme, hvis den med en begrundet udtalelse identificerer, at den manglende opfyldelse er alvorlig nok til at øjeblikkelig handling er påkrævet.

4.   Den kompetente myndighed skal straks underrette ECB om enhver korrigerende foranstaltning, som en operatør af et systemisk vigtigt betalingssystem er blevet pålagt.

5.   Korrigerende foranstaltninger kan pålægges uafhængigt af eller parallelt med sanktioner, der pålægges i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (6).

Artikel 23

Sanktioner

Ved krænkelser af denne forordning pålægger ECB sanktioner i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2532/98 og Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1999/4) (7). ECB offentliggør en bekendtgørelse om metoden til beregning af størrelsen af sanktionerne.

Artikel 24

Gennemgang

Styrelsesrådet gennemgår forordningens generelle anvendelse senest to år efter datoen for dens ikrafttrædelse og derefter hvert andet år og vurderer, hvorvidt den bør ændres.

Artikel 25

Endelige bestemmelser

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Operatører af systemisk vigtige betalingssystemer har ét år fra den dato, hvorpå de er blevet underrettet om Styrelsesrådets afgørelse i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, til at opfylde kravene i denne forordning.

3.   Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juli 2014.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Findes på BIS' websted på www.bis.org/publ/cpss43.pdf.

(2)  Findes på BIS' websted på www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.

(3)  EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.

(4)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(6)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.

(7)  EFT L 264 af 12.10.1999, s. 21.


Top