EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 756/2014 af 8. juli 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/14


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 756/2014

af 8. juli 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

(ECB/2014/30)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (2) trådte i kraft den 27. november 2013 og finder anvendelse på indberetningen af data vedrørende de monetære finansielle institutioners rentesatser fra den 1. januar 2015.

(2)

I medfør af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) kræves det, at data vedrørende nye mængder af genforhandlede lån indberettes særskilt; sideløbende hermed kræves det i medfør del 13, afsnit 4, i bilag II til retningslinje ECB/2014/15 (3) endvidere, at der tilvejebringes data vedrørende rentesatserne for genforhandlede lån.

(3)

Det er nødvendigt at tilpasse anvendelsesområdet for genforhandlede lån i forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) til retningslinje ECB/2014/15 for at sikre en passende registrering af de genforhandlinger af lån, der finder sted inden for den indberetningsperiode, i løbet af hvilken lånet blev ydet, samt den nøjagtige indberetning af nye mængder af genforhandlede lån, for så vidt angår lån, der endnu ikke er trukket fuldt ud, dvs. lån i trancher —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring

I del 2, afsnit VI, i bilag I til forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34), affattes nr. 22 således:

»22.

For den separate rapportering af nye mængder af genforhandlede lån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber i MFI-rentestatistikken, omfatter genforhandlede lån alle udlån til nye forretninger, bortset fra revolverende lån og overtræk og gæld på kreditkort, der allerede er blevet ydet men endnu ikke tilbagebetalt på genforhandlingstidspunktet.«

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 8. juli 2014.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2013/34) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 51).

(3)  Retningslinje ECB/2014/15 af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (vedtaget den 4. april 2014 og tilgængelig på ECB's websted www.ecb.europa.eu). Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


Top