EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/72


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014

af 2. juni 2014

om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette

(ECB/2014/26)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 25, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal Den Europæiske Centralbank (ECB) nedsætte et mæglingspanel, der skal løse uoverensstemmelser mellem de kompetente myndigheder i de pågældende deltagende medlemsstater i forbindelse med en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet, som nedsættes ved den forordning.

(2)

I henhold til betragtning 73 i forordning (EU) nr. 1024/2013 bør nedsættelsen af mæglingspanelet og navnlig dets sammensætning sikre, at det løser uoverensstemmelser på en afbalanceret måde i hele Unionens interesse.

(3)

Forretningsordenen for mæglingspanelet berører ikke proceduren, ifølge hvilken en deltagende medlemsstat uden for euroområdet meddeler ECB sin begrundede uenighed i en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet i henhold til artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

(4)

Da næstformanden for Tilsynsrådet både er medlem af Styrelsesrådet og Tilsynsrådet, er vedkommende den mest velegnede til at være formand for Mæglingspanelet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Denne forordnings supplerende karakter

Denne forordning supplerer forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (2). Begreberne i denne forordning har samme betydning som de begreber, der er defineret i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

KAPITEL I

MÆGLINGSPANELET

Artikel 2

Nedsættelse

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013 nedsættes hermed et mæglingspanel.

Artikel 3

Sammensætning

1.   Mæglingspanelet sammensættes af et medlem per deltagende medlemsstat.

2.   Næstformanden for Tilsynsrådet, der ikke er medlem af Mæglingspanelet, fungerer som formand for panelet.

Artikel 4

Udnævnelse af medlemmerne

1.   Hver deltagende medlemsstat udnævner et medlem af Mæglingspanelet blandt medlemmerne af Styrelsesrådet og Tilsynsrådet. Formanden skal fremme opnåelsen af balance mellem Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer.

2.   Mandatet for Mæglingspanelets medlemmer udløber, hvis de ophører med at være medlem af det organ, fra hvilket de blev udnævnt.

3.   Når de fungerer som medlemmer af Mæglingspanelet, handler de i hele Unionens interesse.

Artikel 5

Deltagelse i Mæglingspanelets møder

1.   Deltagelse i Mæglingspanelets møder begrænses til panelets medlemmer, formand og sekretær, jf. dog stk. 2.

2.   Mæglingspanelet kan indbyde eksperter til at deltage i konkrete møder, hvis deres ekspertise er påkrævet.

Artikel 6

Mæglingspanelets møder

1.   Formanden kan indkalde Mæglingspanelet til møde, når vedkommende anser det for nødvendigt.

2.   Mæglingspanelet holder møde i ECB's lokaler.

3.   Efter anmodning fra formanden kan Mæglingspanelets møder også afholdes i form af en telekonference, medmindre mindst tre medlemmer gør indsigelse.

4.   Referaterne fra Mæglingspanelets møder forelægges medlemmerne til godkendelse på det næste møde eller ved skriftlig procedure forud for dette, og efter deres godkendelse undertegnes disse af formanden. De gøres tilgængelige for Styrelsesrådet og Tilsynsrådet.

5.   Tilsynsrådets sekretær fungerer som sekretær for Mæglingspanelet. I sidstnævnte funktion bistår sekretæren Mæglingspanelets formand ved forberedelsen af Mæglingspanelets og sagskomitéens møder og har ansvaret for at udarbejde udkast til referaterne fra disse. Sekretæren bistår også Styrelsesrådets sekretær ved forberedelsen af Styrelsesrådets møder vedrørende alle spørgsmål, som Mæglingspanelet har været inddraget i, og har ansvaret for udarbejdelsen af de pågældende dele af referaterne.

Artikel 7

Afstemning

1.   Mæglingspanelet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af dets medlemmer er til stede. Hvis panelet ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket medlemmerne kan stemme uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

2.   Hvert medlem har én stemme. Mæglingspanelet træffer afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har det medlem af Mæglingspanelet, der har været i embedet længst, og det ældste medlem i det tilfælde, at to eller flere af medlemmerne har været i embedet lige længe, den afgørende stemme.

3.   Mæglingspanelet foretager afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis tre medlemmer af Mæglingspanelet anmoder herom.

4.   På anmodning af formanden kan beslutninger også træffes ved skriftlig procedure.

KAPITEL II

MÆGLING

Artikel 8

Anmodning om mægling

1.   De kompetente myndigheder i de deltagende medlemsstater, som er berørt af og har en divergerende opfattelse i forbindelse med en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet, kan inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af indsigelsen, herunder begrundelserne for indsigelsen, anmode Tilsynsrådet om at anmode om mægling for løse disse uoverensstemmelser med henblik på at sikre adskillelse af de pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaverne. Den pågældende kompetente myndighed gør dette ved at indsende en meddelelse om anmodning om mægling til Tilsynsrådet, som identificerer Styrelsesrådets indsigelse og indeholder en redegørelse for begrundelserne for anmodningen. Sekretariatet underretter medlemmerne af Tilsynsrådet om sådanne anmodninger om mægling.

2.   Andre kompetente myndigheder i en deltagende medlemsstat, som er berørt af og har en divergerende opfattelse i forbindelse med den samme indsigelse, kan fremsætte en særskilt meddelelse om anmodning om mægling eller tilslutte sig en allerede fremsat anmodning om mægling inden for fem arbejdsdage efter meddelelsen om den første anmodning og anføre deres divergerende opfattelse.

3.   En indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet kan kun være genstand for mægling én gang.

4.   En kompetent myndighed i en deltagende medlemsstat uden for euroområdet, som meddeler ECB sin begrundede uenighed i en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet i henhold til artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 13g.4 i Den Europæiske Centralbanks forretningsorden, kan ikke anmode om mægling i henhold til stk. 1 vedrørende den samme indsigelse fra Styrelsesrådet.

5.   Hvis en kompetent myndighed i en deltagende medlemsstat anmoder Tilsynsrådet om at anmode om mægling inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af indsigelsen, skal Tilsynsrådet indsende en meddelelse om anmodning om mægling til Styrelsesrådets sekretariat inden for ti arbejdsdage efter at have modtaget Styrelsesrådets indsigelse. Det pågældende udkast til Tilsynsrådets afgørelse og den pågældende indsigelse fra Styrelsesrådet vedlægges som bilag til meddelelsen om anmodning om mægling. Meddelelsen om anmodning om mægling sendes til Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer.

6.   Hvis en kompetent myndighed i en deltagende medlemsstat uden for euroområdet, som har anmodet om mægling i forbindelse med en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet i henhold til stk. 1, meddeler ECB sin begrundede uenighed i den samme indsigelse fra Styrelsesrådet i henhold til artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, anses anmodningen om mægling for at være trukket tilbage.

Artikel 9

Sagskomité

1.   Hvis en meddelelse om anmodning om mægling indsendes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, fremsender formanden for Mæglingspanelet straks denne til panelets medlemmer.

2.   For hver meddelelse om anmodning om mægling, som er blevet indsendt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, nedsætter Mæglingspanelet inden for fem arbejdsdage efter indsendelsen af meddelelsen om anmodning om mægling en sagskomité og underretter panelets medlemmer om dets sammensætning.

3.   En sagskomité består af formanden for Mæglingspanelet, der fungerer som formand for komitéen, samt fire øvrige medlemmer, der udnævnes af Mæglingspanelet blandt panelets medlemmer. Mæglingspanelet bestræber sig på at opnå balance mellem Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer. Det medlem, der er udnævnt af den deltagende medlemsstat, hvis kompetente myndighed har udtrykt en divergerende opfattelse i henhold til artikel 8, stk. 1, eller det medlem, der er udnævnt af den deltagende medlemsstat, hvis kompetente myndighed har tilsluttet sig en allerede fremsat anmodning om mægling i henhold til artikel 8, stk. 2, må ikke deltage i sagskomitéen.

4.   Inden for 15 arbejdsdage efter at Mæglingspanelet har modtaget en meddelelse om anmodning om mægling, fremsender sagskomitéen et udkast til udtalelse til formanden for Mæglingspanelet, som skal indeholde en analyse af, hvorvidt anmodningen om mægling kan antages til behandling og har retlig hjemmel. I hastesager afgiver sagskomitéen udkastet til udtalelse inden for en kortere frist, som fastsættes af formanden.

5.   Formanden fremsender straks udkastet til udtalelse til Mæglingspanelet og indkalder dette til møde.

KAPITEL III

BESLUTNINGSPROCEDURE

Artikel 10

Mægling

1.   Mæglingspanelet vurderer det udkast til udtalelse, som sagskomitéen har udarbejdet, og forelægger en udtalelse for Tilsynsrådet og Styrelsesrådet inden for 20 arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen om anmodning om mægling. I hastesager afgiver Mæglingspanelet sin udtalelse inden for en kortere frist, som fastsættes af formanden.

2.   Udtalelsen skal foreligge skriftligt og omfatte de begrundelser, som den er baseret på.

3.   Mæglingspanelets udtalelse er ikke bindende for Tilsynsrådet og Styrelsesrådet.

Artikel 11

Udarbejdelse af et nyt udkast til afgørelse

1.   Når Mæglingspanelet har afgivet en udtalelse, kan Tilsynsrådet, efter at have taget behørigt hensyn til udtalelsen, fremlægge et nyt udkast til afgørelse for Styrelsesrådet inden for ti dage efter afgivelsen af Mæglingspanelets udtalelse.

2.   I hastesager kan Tilsynsrådet fremlægge et nyt udkast til afgørelse inden for en kortere frist, som fastsættes af formanden for Tilsynsrådet.

3.   Det er ikke muligt at anmode om mægling vedrørende en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et nyt udkast til afgørelse, der er fremlagt i henhold til stk. 2.

KAPITEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 12

Fortrolighed og tavshedspligt

1.   Mæglingspanelets referater er fortrolige. Styrelsesrådet kan dog bemyndige ECB's formand til at offentliggøre resultatet af disse referater.

2.   Dokumenter, der er udarbejdet af, eller som er i Mæglingspanelets besiddelse, er ECB-dokumenter og klassificeres og behandles derfor i overensstemmelse med artikel 23.3 i Den Europæiske Centralbanks forretningsorden.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. juni 2014.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2004/257/EF af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).


Top