Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0660

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 660/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

OJ L 189, 27.6.2014, p. 135–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/660/oj

27.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/135


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 660/2014

af 15. maj 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at beskytte miljøet fastlægger Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (4) krav til overførsel af affald både inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og tredjelande. Der er imidlertid blevet konstateret forskelle og mangler i forbindelse med den håndhævelse og de inspektioner, som udføres af de myndigheder, der er involveret i inspektioner i medlemsstaterne.

(2)

Det er nødvendigt med hensigtsmæssig planlægning af inspektioner af overførsel af affald, hvis der skal etableres den fornødne kapacitet til inspektioner, og hvis ulovlige overførsler skal forhindres effektivt. Bestemmelserne om håndhævelse og inspektioner fastsat i artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor styrkes med henblik på at sikre regelmæssig og sammenhængende planlægning af sådanne inspektioner. Der bør fastsættes inspektionsplaner for inspektioner, som udføres i overensstemmelse med nævnte bestemmelser. Inspektionsplaner bør være baseret på en risikovurdering og bør indeholde en række centrale elementer, navnlig målsætninger, prioriteter, det dækkede geografiske område, oplysninger om planlagte inspektioner, opgaverne for de myndigheder, der er involveret i inspektionerne, ordninger for samarbejde mellem de myndigheder, der er involveret i inspektioner inden for en medlemsstat, i forskellige medlemsstater samt, hvor det er relevant, i medlemsstaterne og i tredjelande, og oplysninger om inspektørernes uddannelse og om de menneskelige, finansielle og andre ressourcer til gennemførelsen af den pågældende inspektionsplan.

(3)

Inspektionsplaner bør kunne udarbejdes separat eller som en klart defineret del af andre planer.

(4)

Da inspektionsplaner er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF (5), finder bestemmelserne i nævnte direktiv, herunder i givet fald undtagelserne i direktivets artikel 4, anvendelse på sådanne planer.

(5)

Resultatet af inspektioner og de foranstaltninger, der træffes, herunder pålagte sanktioner, bør gøres tilgængelige for offentligheden, herunder elektronisk via internettet.

(6)

Inden for Unionen findes der forskellige regler for, i hvilket omfang de myndigheder, der er involveret i inspektioner i medlemsstaterne, har beføjelse til og mulighed for at kræve dokumentation med henblik på at fastslå, om overførslerne er lovlige. Det kan bl.a. være dokumentation for, om stoffet eller genstanden er »affald« som defineret i forordning (EF) nr. 1013/2006, om affaldet er klassificeret korrekt, eller om affaldet overføres til miljømæssigt forsvarlige anlæg i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 49. I artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør der derfor gives mulighed for, at de myndigheder, der er involveret i inspektioner i medlemsstaterne, kan kræve en sådan dokumentation. Denne dokumentation kan kræves på grundlag af generelle bestemmelser eller fra sag til sag. Hvis en sådan dokumentation ikke forelægges eller anses for at være utilstrækkelig, bør transporten af det pågældende stof eller den pågældende genstand eller overførslen af det pågældende affald anses for at være en ulovlig overførsel og bør behandles i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1013/2006.

(7)

Ulovlige overførsler af affald skyldes ofte ukontrolleret indsamling, sortering og oplagring. Gennemførelse af systematiske inspektioner af overførsler af affald bør derfor bidrage til at identificere og håndtere disse ukontrollerede aktiviteter for derved at fremme gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1013/2006.

(8)

For at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at forberede gennemførelsen af de foranstaltninger, som kræves i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006, som ændret ved denne forordning, er det hensigtsmæssigt, at de første inspektionsplaner vedtages senest den 1. januar 2017.

(9)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør de beføjelser, der er tillagt Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006, tilpasses artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(10)

Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af visse ikke-væsentlige elementer i forordning (EF) nr. 1013/2006. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(11)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1013/2006 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

(12)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende numre:

»7a)

»genbrug«: genbrug som defineret i artikel 3, nr. 13, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (7)

35a)   »inspektion«: foranstaltninger, som træffes af de involverede myndigheder med henblik på at fastslå, om et anlæg, en virksomhed, en mægler, en forhandler, en overførsel af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse opfylder de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).«."

2)

Artikel 26, stk. 4, affattes således:

»4.   Med de berørte kompetente myndigheders og anmelderens tilslutning kan oplysninger og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (8) eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Med henblik på at lette gennemførelsen af første afsnit vedtager Kommissionen, når det er muligt, gennemførelsesretsakter, der fastsætter de tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved forelæggelse af dokumenter og oplysninger. Kommissionen tager hensyn til relevante internationale standarder og sikrer, at disse krav er i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EF eller giver mindst det samme sikkerhedsniveau som det, der er fastsat i det pågældende direktiv. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 59a, stk. 2.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).«."

3)

I artikel 50 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne indfører gennem håndhævelsesforanstaltninger til denne forordning bestemmelser om bl.a. inspektioner af anlæg, virksomheder, mæglere og forhandlere i overensstemmelse med artikel 34 i direktiv 2008/98/EF og om inspektioner af overførsler af affald og af den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse.«

b)

følgende stykke indsættes:

»2a.   Senest den 1. januar 2017 sikrer medlemsstaterne, at der for hele deres geografiske område udarbejdes en eller flere planer, enten separat eller som en klart defineret del af andre planer, for inspektioner, der udføres i henhold til stk. 2 (»inspektionsplan«). Inspektionsplanerne skal være baseret på en risikovurdering, der dækker specifikke affaldsstrømme og kilder til ulovlige overførsler, og som undersøger efterretningsbaserede data, hvis sådanne findes og er relevante, såsom data om politiets og toldmyndighedernes efterforskning og analyse af kriminelle aktiviteter. Denne risikovurdering har bl.a. til formål at fastsætte et minimumsantal påkrævede inspektioner, herunder fysiske kontroller af anlæg, virksomheder, mæglere, forhandlere og overførsler af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse. En inspektionsplan omfatter følgende elementer:

a)

målsætningerne og prioriteterne for inspektionerne, herunder en beskrivelse af, hvordan disse prioriteter er blevet fastlagt

b)

det geografiske område, der er dækket af inspektionsplanen

c)

oplysninger om planlagte inspektioner, herunder om fysiske kontroller

d)

opgaverne for hver myndighed, der er involveret i inspektioner

e)

ordninger for samarbejdet mellem de myndigheder, der er involveret i inspektioner

f)

oplysninger om inspektørernes uddannelse i spørgsmål vedrørende inspektioner, og

g)

oplysninger om de menneskelige, finansielle og andre ressourcer til gennemførelse af denne inspektionsplan.

En inspektionsplan revideres som minimum hvert tredje år og opdateres efter behov. Ved denne revision skal det evalueres, hvorvidt målsætningerne og andre elementer i inspektionsplanen er blevet gennemført.«

c)

stk. 3 affattes således:

»3.   Inspektioner af overførsler kan særligt finde sted:

a)

på oprindelsesstedet, hvor de foretages sammen med producenten, indehaveren eller anmelderen

b)

på bestemmelsesstedet, herunder i forbindelse med midlertidig og ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, hvor inspektionerne foretages sammen med modtageren eller anlægget

c)

ved Unionens ydre grænser, og/eller

d)

under overførslen inden for Unionen.«

d)

stk. 4 affattes således:

»4.   Inspektioner af overførsler omfatter kontrol af dokumenter, bekræftelse af identitet og, hvor det er relevant, fysisk kontrol af affaldet.«

e)

følgende stykker indsættes:

»4a.   For at fastslå, at et stof eller en genstand, som transporteres ad vej, pr. jernbane, ad luftvej, søvej eller indre vandvej, ikke er affald, kan de myndigheder, der er involveret i inspektioner, med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (9), kræve, at den fysiske eller juridiske person, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for transporten heraf, forelægger dokumentation for:

a)

det pågældende stofs eller den pågældende genstands oprindelses- og bestemmelsessted, og

b)

at der ikke er tale om affald, herunder dokumentation for funktionsduelighed, hvor dette er relevant.

Med henblik på første afsnit kontrolleres desuden det pågældende stofs eller den pågældende genstands beskyttelse mod skader under transport, lastning og losning, f.eks. tilstrækkelig emballage og passende stabling.

4b.   De myndigheder, der er involveret i inspektioner, kan konkludere, at stoffet eller genstanden er affald, når:

den dokumentation, der er omhandlet i stk. 4a, eller som kræves i henhold til anden EU-lovgivning for at fastslå, at et stof eller en genstand ikke er affald, ikke er blevet forelagt inden for den frist, som de har fastsat, eller

de finder, at den dokumentation og de oplysninger, som de har adgang til, er utilstrækkelige til at nå til en konklusion, eller de finder, at den beskyttelse, der ydes mod skader omhandlet i stk. 4a, andet afsnit, er utilstrækkelig.

I sådanne tilfælde anses transporten af det pågældende stof eller den pågældende genstand eller overførslen af affald for at være en ulovlig overførsel. Den skal derfor behandles i overensstemmelse med artikel 24 og 25, og de myndigheder, der er involveret i inspektionerne, skal straks give den kompetente myndighed i det land, hvor den pågældende inspektion fandt sted, meddelelse herom.

4c.   Med henblik på at fastslå, om en overførsel overholder denne forordning, kan de myndigheder, der er involveret i inspektionerne, kræve, at anmelderen, den person, der står for overførslen, indehaveren, transportøren, modtageren eller det anlæg, der modtager affaldet, forelægger dem relevant dokumentation inden for en frist, som de fastsætter.

Med henblik på at fastslå, om en overførsel af affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18, er bestemt til nyttiggørelsesoperationer, der er i overensstemmelse med artikel 49, kan de myndigheder, der er involveret i inspektioner, kræve, at den person, der står for overførslen, forelægger relevant dokumentation, der leveres af anlægget til midlertidig og ikke-midlertidig nyttiggørelse og om nødvendigt er godkendt af bestemmelsesstedets kompetente myndighed.

4d.   Hvis den i stk. 4c omhandlede dokumentation ikke er blevet forelagt de myndigheder, der er involveret i inspektioner, inden for den tidsfrist, som de fastsætter, eller hvis de finder, at den dokumentation og de oplysninger, som de har adgang til, er utilstrækkelige til at nå til en konklusion, anser de den pågældende overførsel for at være en ulovlig overførsel. Den skal derfor behandles i overensstemmelse med artikel 24 og 25, og de myndigheder, der er involveret i inspektionerne, skal straks give den kompetente myndighed i det land, hvor den pågældende inspektion fandt sted, meddelelse herom.

4e.   Senest den 18. juli 2015 vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter en foreløbig sammenligningstabel mellem koderne i den kombinerede nomenklatur, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (10), og punkterne om affald i denne forordnings bilag III, IIIA, IIIB, IV, IVA og V. Kommissionen holder denne sammenligningstabel ajour med henblik på at afspejle ændringer i nævnte nomenklatur og i de i disse bilag nævnte punkter samt for at inkludere eventuelle nye affaldsrelaterede koder i det harmoniserede nomenklatursystem, som Verdenstoldorganisationen måtte vedtage.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 59a, stk. 2.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38)."

(10)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).«"

f)

stk. 5 affattes således:

»5.   Medlemsstaterne samarbejder bilateralt og multilateralt for at fremme forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler. De udveksler relevante oplysninger om overførsel af affald, affaldsstrømme, operatører og anlæg og udveksler erfaring og viden om håndhævelsesforanstaltninger, herunder den risikovurdering, der foretages i henhold til stk. 2a i denne artikel inden for de etablerede strukturer, navnlig gennem det netværk af kontaktorganer, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 54.«.

4)

Artikel 51, stk. 2, affattes således:

»2.   Inden udgangen af hvert kalenderår udarbejder medlemsstaterne også en rapport for det foregående år baseret på det supplerende rapporteringsskema i bilag IX og sender den til Kommissionen. Senest en måned efter forelæggelsen af denne rapport for Kommissionen offentliggør medlemsstaterne, herunder elektronisk via internettet, også det afsnit af rapporten, der vedrører artikel 24 og artikel 50, stk. 1, 2 og 2a, herunder tabel 5 i bilag IX, sammen med eventuelle forklaringer, som medlemsstaterne måtte finde hensigtsmæssige. Kommissionen udarbejder en liste over de hyperlink fra medlemsstaterne, der er omhandlet i afsnittet vedrørende artikel 50, stk. 2 og 2a, i bilag IX, og offentliggør den på sit websted.«.

5)

Artikel 58 affattes således:

»Artikel 58

Ændring af bilagene

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 58a med henblik på at ændre:

a)

bilag IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI og VII for at tage hensyn til ændringer, der aftales under Baselkonventionen og OECD-beslutningen

b)

bilag V for at afspejle aftalte ændringer vedrørende den liste over affald, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2008/98/EF

c)

bilag VIII for at afspejle afgørelser, der træffes i henhold til relevante internationale konventioner og aftaler.«.

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 58a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 58, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 17. juli 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 58 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 58, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«.

7)

Artikel 59 udgår.

8)

Artikel 59a affattes således:

»Artikel 59a

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i direktiv 2008/98/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.«.

9)

I artikel 60 tilføjes følgende stykke:

»2a.   Senest den 31. december 2020 foretager Kommissionen, under hensyntagen til bl.a. de i artikel 51 omhandlede rapporter, en undersøgelse af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne heraf, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag. I denne undersøgelse ser Kommissionen navnlig på, hvor effektiv artikel 50, stk. 2a, er i bekæmpelsen af ulovlige overførsler under hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.«.

10)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

afsnittet vedrørende artikel 50, stk. 2, affattes således:

»Sammenfattende oplysninger om resultatet af de inspektioner, der er udført i henhold til artikel 50, stk. 2, herunder:

antal inspektioner, herunder fysiske kontroller, af anlæg, virksomheder, mæglere og forhandlere, i forbindelse med overførsler af affald

antal inspektioner af overførsler af affald, herunder fysiske kontroller

antal formodede ulovligheder vedrørende anlæg, virksomheder, mæglere og forhandlere for så vidt angår overførsler af affald

antal formodet ulovlige overførsler, der er påvist under inspektionerne.

Yderligere bemærkninger:«

b)

følgende afsnit vedrørende artikel 50, stk. 2a, indsættes:

»Artikel 50, stk. 2a

Oplysninger om inspektionsplanen(erne)

Antal inspektionsplaner for hele det geografiske område:

Datoen for inspektionsplanens(ernes) vedtagelse og den periode, den (de) dækker:

Datoen for den seneste revision af inspektionsplanen(erne):

De myndigheder, der er involveret i inspektioner, og samarbejdet mellem disse myndigheder:

Anfør hvilke personer eller organer, der kan rapporteres til om problemer eller uregelmæssigheder:«

c)

følgende afsnit vedrørende artikel 50, stk. 2 og 2a, indsættes:

»Link, hvorfra der er elektronisk adgang til de oplysninger, som medlemsstaterne gør offentligt tilgængelige via internettet i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2:«.

11)

Overskriften i bilag IX, tabel 5, sidste kolonne, affattes således:

»Trufne foranstaltninger, herunder pålagte sanktioner«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Uanset stk. 2, finder artikel 1, nr. 4, anvendelse fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.5.2014.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


Top