EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EE) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EE) nr. 374/2014

af 16. april 2014

om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ukraine er et prioriteret partnerland inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og det østlige partnerskab. Unionen har bestræbt sig på stadig tættere forbindelser med Ukraine, der bevæger sig ud over det blotte bilaterale samarbejde, og som omfatter gradvise fremskridt hen imod politisk associering og økonomisk integration. I den sammenhæng blev en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side forhandlet i 2007-2011, omfattende oprettelsen af et dybt og omfattende[BC1] frihandelsområde (DCFTA), og paraferet af begge parter den 30. marts 2012. I henhold til bestemmelserne i DCFTA'en skal Unionen og Ukraine etablere et frihandelsområde i en overgangsperiode på højst ti år fra ikrafttrædelsen af associeringsaftalen i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994.

(2)

I lyset af de ekstraordinære sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske udfordringer, som Ukraine står over for, og for at styrke landets økonomi, er det hensigtsmæssigt ikke at afvente ikrafttrædelsen af associeringsaftalens bestemmelser om DCFTA, men at foregribe gennemførelsen ved hjælp af autonome handelspræferencer og ensidigt indlede en nedsættelse eller afskaffelse af Unionens told på varer med oprindelse i Ukraine, i overensstemmelse med listen over indrømmelser, der er anført i bilag I-A til associeringsaftalen.

(3)

For at forebygge enhver risiko for svig bør indrømmelsen af autonome handelspræferencer være betinget af, at Ukraine overholder de relevante oprindelsesregler for varer og de dertil knyttede procedurer, og at det indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen. Desuden bør Ukraine afstå fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning eller nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning på import fra Unionen og afstå fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om genindførelse af toldsatserne i den fælles toldtarif, hvis Kommissionen ved en undersøgelse konstaterer, at der er varer, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer.

(5)

I tilfælde af manglende overholdelse af betingelserne i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelse til midlertidigt at suspendere alle eller en del af præferenceordningerne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (1).

(6)

Denne forordning anvendes, indtil afsnit IV (handel og handelsanliggender) i associeringsaftalen træder i kraft, eller, hvis det er relevant, anvendes midlertidigt og senest indtil den 1. november 2014.

(7)

I betragtning af sagens hastende karakter er det vigtigt at gøre en undtagelse fra den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Præferenceordninger

Told på varer med oprindelse i Ukraine nedsættes eller afskaffes i overensstemmelse med bilag I.

Artikel 2

Betingelser for retten til præferenceordninger

Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres ved artikel 1, er betinget af:

a)

at de oprindelsesregler for varer og de dertil knyttede procedurer, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 2, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2), overholdes

b)

at de metoder for administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 121 og 122 i forordning (EØF) nr. 2454/93, overholdes

c)

at Ukraine indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at forebygge enhver risiko for svig

d)

at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import af varer med oprindelse i Unionen, og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner fra den 23. april 2014.

Artikel 3

Adgang til toldkontingenter

1.   De varer, der er opført i bilag II og III, kan importeres i Unionen inden for de lofter, der er fastsat ved de i samme bilag omhandlede EU-toldkontingenter.

2.   De toldkontingenter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93, med undtagelse af toldkontingenterne for specifikke landbrugsprodukter, der er omhandlet i bilag III til nærværende forordning.

3.   De toldkontingenter for specifikke landbrugsprodukter, der er omhandlet i bilag III til nærværende forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 184 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013. (3)

Artikel 4

Midlertidig suspension

Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2, kan den vedtage gennemførelsesretsakter med henblik påmidlertidig hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 6, stk. 2.

Artikel 5

Beskyttelsesklausul

Hvis importen af en vare med oprindelse i Ukraine og opført i bilag I til nærværende forordning forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Kommissionen genindføre de almindelige toldsatser i den fælles toldtarif for denne import på de betingelser og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 11 og 11a, i forordning (EF) nr. 55/2008 (4), som finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   I forbindelse med gennemførelsen af artikel 3, stk. 2, og artikel 4, i denne forordning bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (5). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 7

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes, indtil afsnit IV i associeringsaftalen træder i kraft, eller, hvis det er relevant, anvendes midlertidigt, og senest indtil den 1. november 2014. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en meddelelse, såfremt denne forordning ophører med at gælde inden denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Martin SCHULZ

På Rådets vegne

Formand

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(2)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova samt om ændring af forordning (EF) nr. 980/2005 og Kommissionens afgørelse 2005/924/EF (EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG I

EU's toldtarif

KN 2008

Beskrivelse

Basistoldsats

Toldafviklingskategori

I

AFSNIT I – LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

 

 

01

KAPITEL 1 – LEVENDE DYR

 

 

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

 

 

0101 10

– Racerene avlsdyr

 

 

0101 10 10

– – Heste

fri

0

0101 10 90

– – Andre varer

7,7

0

0101 90

– Andre varer

 

 

 

– – Heste

 

 

0101 90 11

– – – Til slagtning

fri

0

0101 90 19

– – – I andre tilfælde

11,5

0

0101 90 30

– – Æsler

7,7

0

0101 90 90

– – Muldyr og mulæsler

10,9

0

0102

Hornkvæg, levende

 

 

0102 10

– Racerene avlsdyr

 

 

0102 10 10

– – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

fri

0

0102 10 30

– – Køer

fri

0

0102 10 90

– – Andre varer

fri

0

0102 90

– Andre varer

 

 

 

– – Tamkvæg

 

 

0102 90 05

– – – Af vægt 80 kg og derunder

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Af vægt over 160 kg men ikke over 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Af vægt over 300 kg

 

 

 

– – – – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

 

 

0102 90 51

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Køer

 

 

0102 90 61

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Andre varer

 

 

0102 90 71

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Andre varer

fri

0

0103

Svin, levende

 

 

0103 10 00

– Racerene avlsdyr

fri

0

 

– Andre varer

 

 

0103 91

– – Af vægt under 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Tamsvin

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Andre varer

fri

0

0103 92

– – Af vægt 50 kg og derover

 

 

 

– – – Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – – Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Andre varer

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Andre varer

fri

0

0104

Får og geder, levende

 

 

0104 10

– Får

 

 

0104 10 10

– – Racerene avlsdyr

fri

0

 

– – Andre varer

 

 

0104 10 30

– – – Lam (dyr et år og derunder)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Andre varer

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Geder

 

 

0104 20 10

– – Racerene avlsdyr

3,2

0

0104 20 90

– – Andre varer

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

 

 

 

– Af vægt 185 g og derunder

 

 

0105 11

– – Høns af arten Gallus domesticus

 

 

 

– – – Avls– og formeringshønekyllinger

 

 

0105 11 11

– – – – Æglægningsracer

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Andre varer

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Andre varer

 

 

0105 11 91

– – – – Æglægningsracer

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Andre varer

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Kalkuner

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Andre varer

 

 

0105 19 20

– – – Gæs

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Ænder og perlehøns

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– I andre tilfælde

 

 

0105 94 00

– – Høns af arten Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Andre varer

 

 

0105 99 10

– – – Ænder

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Gæs

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Kalkuner

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Perlehøns

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Andre dyr, levende

 

 

 

– Pattedyr

 

 

0106 11 00

– – Primater

fri

0

0106 12 00

– – Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

fri

0

0106 19

– – Andre varer

 

 

0106 19 10

– – – Tamkaniner

3,8

0

0106 19 90

– – – Andre varer

fri

0

0106 20 00

– Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

fri

0

 

– Fugle

 

 

0106 31 00

– – Rovfugle

fri

0

0106 32 00

– – Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

fri

0

0106 39

– – Andre fugle

 

 

0106 39 10

– – – Duer

6,4

0

0106 39 90

– – – Andre fugle

fri

0

0106 90 00

– Andre levende dyr

fri

0

02

KAPITEL 2 – KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

 

 

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0201 10 00

– Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0201 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0201 20 20

– – »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0201 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0201 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0201 20 90

– – Andre varer

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0201 30 00

– Udbenet kød

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202

Kød af hornkvæg, frosset

 

 

0202 10 00

– Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0202 20 10

– – »Quartiers compensés«

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 20 90

– – Andre varer

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 30

– Udbenet kød

 

 

0202 30 10

– – Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; »quartiers compensés«, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 30 50

– – Udskæringer benævnt »crop«, »chuck and blade« og »brisket«

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0202 30 90

– – Andre varer

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

TK_Oksekød (12 000 t udtrykt i nettovægt)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

 

 

 

– Fersk eller kølet

 

 

0203 11

– – Hele og halve kroppe

 

 

0203 11 10

– – – Af tamsvin

53,6 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 11 90

– – – Af andre svin

fri

0

0203 12

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 12 19

– – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 12 90

– – – Af andre svin

fri

0

0203 19

– – Andre varer

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 19 13

– – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 19 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf

46,7 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

 

– – – – Andre varer

 

 

0203 19 55

– – – – – Udbenet

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 19 59

– – – – – I andre tilfælde

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 19 90

– – – Af andre svin

fri

0

 

– Frosset

 

 

0203 21

– – Hele og halve kroppe

 

 

0203 21 10

– – – Af tamsvin

53,6 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 21 90

– – – Af andre svin

fri

0

0203 22

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 22 19

– – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 22 90

– – – Af andre svin

fri

0

0203 29

– – Andre varer

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 29 13

– – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 29 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf

46,7 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

 

– – – – Andre varer

 

 

0203 29 55

– – – – – Udbenet

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 29 59

– – – – – I andre tilfælde

86,9 EUR/100 kg/net

TK_Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svinekød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0203 29 90

– – – Af andre svin

fri

0

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

 

 

0204 10 00

– Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Andet kød af får, fersk eller kølet

 

 

0204 21 00

– – Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 22 10

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 – 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 22 90

– – – Andre varer

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 23 00

– – Udbenet kød

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 30 00

– Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Andet kød af får, frosset

 

 

0204 41 00

– – Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

 

 

0204 42 10

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 42 50

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 42 90

– – – Andre varer

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 43

– – Udbenet kød

 

 

0204 43 10

– – – Af lam

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 43 90

– – – I andre tilfælde

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

TK_Fårekød (1 500 - 2 250 t udtrykt i nettovægt) (1)

0204 50

– Kød af geder

 

 

 

– – Fersk eller kølet

 

 

0204 50 11

– – – Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Andre varer

 

 

0204 50 31

– – – – Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Udbenet kød

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Frosset

 

 

0204 50 51

– – – Hele og halve kroppe

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Andre varer

 

 

0204 50 71

– – – – Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Udbenet kød

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0205 00 20

– Fersk eller kølet

5,1

0

0205 00 80

– Frosset

5,1

0

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

 

0206 10

– Af hornkvæg, fersk eller kølet

 

 

0206 10 10

– – Til fremstilling af pharmaceutiske produkter

fri

0

 

– – I andre tilfælde

 

 

0206 10 95

– – – Nyretap og mellemgulv

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Andre varer

fri

0

 

– Af hornkvæg, frosset

 

 

0206 21 00

– – Tunger

fri

0

0206 22 00

– – Lever

fri

0

0206 29

– – Andre varer

 

 

0206 29 10

– – – Til fremstilling af pharmaceutiske produkter

fri

0

 

– – – I andre tilfælde

 

 

0206 29 91

– – – – Nyretap og mellemgulv

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Andre varer

fri

0

0206 30 00

– Af svin, fersk eller kølet

fri

0

 

– Af svin, frosset

 

 

0206 41 00

– – Lever

fri

0

0206 49 00

– – Andre varer

fri

0

0206 80

– Andre varer, ferske eller kølede

 

 

0206 80 10

– – Til fremstilling af pharmaceutiske produkter

fri

0

 

– – I andre tilfælde

 

 

0206 80 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0

0206 80 99

– – – Varer af får og geder

fri

0

0206 90

– Andre varer, frosset

 

 

0206 90 10

– – Til fremstilling af pharmaceutiske produkter

fri

0

 

– – I andre tilfælde

 

 

0206 90 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

6,4

0

0206 90 99

– – – Varer af får og geder

fri

0

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

 

 

 

– Af høns af arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 11 10

– – – Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83 pct.-høns)

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 11 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 12

– – Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 12 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

29,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1) + yderligere TK Fjerkrækød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0207 12 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form

32,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1) + yderligere TK Fjerkrækød (20 000 t udtrykt i nettovægt)

0207 13

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

0207 13 10

– – – – Udbenet

102,4 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

0207 13 20

– – – – – Halve og kvarte

35,8 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 13 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 13 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

60,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 13 60

– – – – – Lår og stykker deraf

46,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 13 70

– – – – – Andre varer

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 13 99

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 14

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

0207 14 10

– – – – Udbenet

102,4 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

0207 14 20

– – – – – Halve eller kvarte

35,8 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 14 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 14 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

60,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 14 60

– – – – – Lår og stykker deraf

46,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 14 70

– – – – – Andre varer

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 14 99

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– Af kalkun

 

 

0207 24

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

0207 24 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 24 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 25

– – Ikke udskåret, frosset

 

 

0207 25 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

34 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 25 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

37,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 26

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

0207 26 10

– – – – Udbenet

85,1 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

0207 26 20

– – – – – Halve eller kvarte

41 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 26 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 26 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

67,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Lår og stykker deraf

 

 

0207 26 60

– – – – – – Underlår og stykker deraf

25,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 26 70

– – – – – – Andre varer

46 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 26 80

– – – – – Andre varer

83 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 26 99

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 27

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

0207 27 10

– – – – Udbenet

85,1 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

0207 27 20

– – – – – Halve eller kvarte

41 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 27 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 27 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

67,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Lår og stykker deraf

 

 

0207 27 60

– – – – – – Underlår og stykker deraf

25,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 27 70

– – – – – – Andre varer

46 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 27 80

– – – – – Andre varer

83 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – – Lever

6,4

0

0207 27 99

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– Af ænder, gæs eller perlehøns

 

 

0207 32

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

 

 

 

– – – Af ænder

 

 

0207 32 11

– – – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 32 19

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Af gæs

 

 

0207 32 51

– – – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 32 59

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 32 90

– – – Af perlehøns

49,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 33

– – Ikke udskåret, frosset

 

 

 

– – – Af ænder

 

 

0207 33 11

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

46,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 33 19

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

51,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Af gæs

 

 

0207 33 51

– – – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

48,1 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 33 90

– – – Af perlehøns

49,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 34

– – Fed lever (»foies gras«), fersk eller kølet

 

 

0207 34 10

– – – Af gæs

fri

0

0207 34 90

– – – Af ænder

fri

0

0207 35

– – Andre varer, fersk eller kølet

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

 

– – – – Udbenet

 

 

0207 35 11

– – – – – Af gæs

110,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 15

– – – – – Af ænder eller perlehøns

128,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

 

– – – – – Halve eller kvarte

 

 

0207 35 21

– – – – – – Af ænder

56,4 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 23

– – – – – – Af gæs

52,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 25

– – – – – – Af perlehøns

54,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Bryst og stykker deraf

 

 

0207 35 51

– – – – – – Af gæs

86,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 53

– – – – – – Af ænder eller perlehøns

115,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Lår og stykker deraf

 

 

0207 35 61

– – – – – – Af gæs

69,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 63

– – – – – – Af ænder eller perlehøns

46,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 71

– – – – – Gåse– og andepaletots

66 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 35 79

– – – – – Andre varer

123,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

0207 35 91

– – – – Lever, undtagen fed lever (»foies gras«)

6,4

0

0207 35 99

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36

– – Andre varer, frosset

 

 

 

– – – Udskårne stykker

 

 

 

– – – – Udbenet

 

 

0207 36 11

– – – – – Af gæs

110,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 15

– – – – – Af ænder eller perlehøns

128,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Ikke udbenet

 

 

 

– – – – – Halve eller kvarte

 

 

0207 36 21

– – – – – – Af ænder

56,4 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 23

– – – – – – Af gæs

52,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 25

– – – – – – Af perlehøns

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Bryst og stykker deraf

 

 

0207 36 51

– – – – – – Af gæs

86,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 53

– – – – – – Af ænder eller perlehøns

115,5 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – – Lår og stykker deraf

 

 

0207 36 61

– – – – – – Af gæs

69,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 63

– – – – – – Af ænder eller perlehøns

46,3 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0207 36 71

– – – – – Gåse– og andepaletots

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Andre varer

123,2 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Slagtebiprodukter

 

 

 

– – – – Lever

 

 

0207 36 81

– – – – – Lever af overfedede gæs (»foies gras«)

fri

0

0207 36 85

– – – – – Lever af overfedede ænder (»foies gras«)

fri

0

0207 36 89

– – – – – Andre varer

6,4

0

0207 36 90

– – – – Andre varer

18,7 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

 

 

0208 10

– Af kaniner eller harer

 

 

0208 10 10

– – Af tamkaniner

6,4

0

0208 10 90

– – I andre tilfælde

fri

0

0208 30 00

– Af primater

9

0

0208 40

– Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Kød af hvaler

6,4

0

0208 40 90

– – I andre tilfælde

9

0

0208 50 00

– Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

0

0208 90

– Andre varer

 

 

0208 90 10

– – Af tamduer

6,4

0

0208 90 30

– – Af vildt, undtagen kaniner og harer

fri

0

0208 90 55

– – Kød af sæler

6,4

0

0208 90 60

– – Af rensdyr

9

0

0208 90 70

– – Frølår

6,4

0

0208 90 95

– – I andre tilfælde

9

0

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

 

 

– Svinespæk

 

 

0209 00 11

– – Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Tørret eller røget

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Andet fedt af svin

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Fedt af fjerkræ

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

 

– Svinekød

 

 

0210 11

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

 

– – – – Saltet eller i saltlage

 

 

0210 11 11

– – – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Tørret eller røget

 

 

0210 11 31

– – – – – Skinke og stykker deraf

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Bov og stykker deraf

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Af andre svin

15,4

0

0210 12

– – Brystflæsk og stykker deraf

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – – Saltet eller i saltlage

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Tørret eller røget

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Af andre svin

15,4

0

0210 19

– – Andre varer

 

 

 

– – – Af tamsvin

 

 

 

– – – – Saltet eller i saltlage

 

 

0210 19 10

– – – – – Baconsider eller spencers

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – 3/4 sider eller midterstykker

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Andre varer

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Tørret eller røget

 

 

0210 19 60

– – – – – Forende og stykker deraf

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Kam og stykker deraf

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Andre varer

 

 

0210 19 81

– – – – – – Udbenet

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – I andre tilfælde

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Af andre svin

15,4

0

0210 20

– Kød af hornkvæg

 

 

0210 20 10

– – Ikke udbenet

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Udbenet

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

 

 

0210 91 00

– – Af primater

15,4

0

0210 92 00

– – Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

15,4

0

0210 99

– – Andre varer

 

 

 

– – – Kød

 

 

0210 99 10

– – – – Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

6,4

0

 

– – – – Kød af får og geder

 

 

0210 99 21

– – – – – Ikke udbenet

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Udbenet

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Af rensdyr

15,4

0

0210 99 39

– – – – Andre varer

130 EUR/100 kg/net

TK_Fjerkrækød (16 000 - 20 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

– – – – Af tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – – Lever

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Andre varer

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Af hornkvæg

 

 

0210 99 51

– – – – – Nyretappe

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Andre varer

12,8

0

0210 99 60

– – – – Af får og geder

15,4

0

 

– – – – I andre tilfælde

 

 

 

– – – – – Lever af fjerkræ

 

 

0210 99 71

– – – – – – Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage

fri

0

0210 99 79

– – – – – – Andre varer

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Andre varer

15,4

0

0210 99 90

– – – Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

KAPITEL 3 – FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

 

 

0301

Fisk, levende

 

 

0301 10

– Akvariefisk

 

 

0301 10 10

– – Ferskvandsfisk

fri

0

0301 10 90

– – Saltvandsfisk

7,5

0

 

– Andre fisk, levende

 

 

0301 91

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Andre ørreder

12

0

0301 92 00

– – Ål (Anguilla-arter)

fri

0

0301 93 00

– – Karpe

8

0

0301 94 00

– – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Ferskvandsfisk

 

 

0301 99 11

– – – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Andre ferskvandsfisk

8

0

0301 99 80

– – – Saltvandsfisk

16

0

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

– Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 11

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – Andre ørreder

12

0

0302 12 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Andre laksefisk

8

0

 

– Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 21

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Tunge (Solea-arter)

15

0

0302 29

– – Andre fladfisk

 

 

0302 29 10

– – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0

0302 29 90

– – – Andre fladfisk

15

0

 

– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 31

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 31 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 32

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 32 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 33

– – Bugstribet bonit

 

 

0302 33 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 33 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 34

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 34 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 35

– – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 35 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 36

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 36 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 39

– – Andre tunfisk

 

 

0302 39 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 39 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0302 40 00

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

15

0

0302 50

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 50 10

– – Af arten Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Andre torskefisk

12

0

 

– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 61

– – Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0

0302 61 80

– – – Brisling (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Sej (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0302 65 20

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0

0302 65 90

– – – Andre hajer

8

0

0302 66 00

– – Ål (Anguilla-arter)

fri

0

0302 67 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0

0302 69

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Ferskvandsfisk

 

 

0302 69 11

– – – – Karpe

8

0

0302 69 19

– – – – Andre ferskvandsfisk

8

0

 

– – – Saltvandsfisk

 

 

 

– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

fri

0

0302 69 25

– – – – – I andre tilfælde

22

0

 

– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0302 69 31

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Andre rødfisk

7,5

0

0302 69 35

– – – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0

0302 69 41

– – – – Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Lange (Molva-arter)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Ansjos (Engraulis-arter)

15

0

0302 69 61

– – – – Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0

 

– – – – Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – – – – Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0302 69 66

– – – – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Anden kulmule

15

0

0302 69 69

– – – – – Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0

0302 69 75

– – – – Havbrasen (Brama-arter)

15

0

0302 69 81

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

15

0

0302 69 85

– – – – Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Havaborre (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Guldbrasen (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Andre saltvandsfisk

15

0

0302 70 00

– Lever, rogn og mælke

10

0

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

– Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 11 00

– – Sockeylaks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks)

2

0

0303 19 00

– – Andre stillehavslaks

2

0

 

– Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 21

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – Andre ørreder

12

0

0303 22 00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Andre laksefisk

9

0

 

– Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 31

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Tunge (Solea-arter)

7,5

0

0303 39

– – Andre fladfisk

 

 

0303 39 10

– – – Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Fisk af arten Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Andre fladfisk

15

0

 

– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 41

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Hel

fri

0

0303 41 13

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 41 19

– – – – I andre tilfælde (f. eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 41 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 42

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

 

– – – – Hel

 

 

0303 42 12

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

fri

0

0303 42 18

– – – – – I andre tilfælde

fri

0

 

– – – – Renset, uden gæller

 

 

0303 42 32

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

fri

0

0303 42 38

– – – – – I andre tilfælde

fri

0

 

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

 

 

0303 42 52

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

fri

0

0303 42 58

– – – – – I andre tilfælde

fri

0

0303 42 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 43

– – Bugstribet bonit

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Hel

fri

0

0303 43 13

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 43 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 43 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 44

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Hel

fri

0

0303 44 13

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 44 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 44 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 45

– – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Hel

fri

0

0303 45 13

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 45 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 45 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 46

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Hel

fri

0

0303 46 13

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 46 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 46 90

– – – I andre tilfælde

22

0

0303 49

– – Andre tunfisk

 

 

 

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Hel

fri

0

0303 49 33

– – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 49 39

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 49 80

– – – I andre tilfælde

22

0

 

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) og torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 51 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Af arten Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Af arten Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Af arten Gadus macrocephalus

12

0

 

– Sværdfisk (Xiphias gladius) og isfisk (Dissostichus-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 61 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0

 

– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 71

– – Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardin af arten Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

0

0303 71 80

– – – Brisling (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Sej (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Af arten Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0303 75 20

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

0

0303 75 90

– – – Andre hajer

8

0

0303 76 00

– – Ål (Anguilla-arter)

fri

0

0303 77 00

– – Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – – Kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0303 78 11

– – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Anden kulmule

15

0

0303 78 90

– – – Skælbrosme (Urophycis-arter)

15

0

0303 79

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Ferskvandsfisk

 

 

0303 79 11

– – – – Karpe

8

0

0303 79 19

– – – – Andre ferskvandsfisk

8

0

 

– – – Saltvandsfisk

 

 

 

– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos. 0303 43

 

 

 

– – – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Hel

fri

0

0303 79 23

– – – – – – Renset, uden gæller

fri

0

0303 79 29

– – – – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved – »heads off«)

fri

0

0303 79 31

– – – – – I andre tilfælde

22

0

 

– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0303 79 35

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Andre rødfisk

7,5

0

0303 79 41

– – – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

0

0303 79 45

– – – – Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Lange (Molva-arter)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

10

0

0303 79 65

– – – – Ansjos (Engraulis-arter)

15

0

0303 79 71

– – – – Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

0

0303 79 75

– – – – Havbrasen (Brama-arter)

15

0

0303 79 81

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

15

0

0303 79 83

– – – – Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Andre saltvandsfisk

15

0

0303 80

– Lever, rogn og mælke

 

 

0303 80 10

– – Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat

fri

0

0303 80 90

– – I andre tilfælde

10

0

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

 

– Fersk eller kølet

 

 

0304 11

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filet

18

0

0304 11 90

– – – Andet fiskekød (også hakket)

15

0

0304 12

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

 

 

0304 12 10

– – – Filet

18

0

0304 12 90

– – – Andet fiskekød (også hakket)

15

0

0304 19

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Filet

 

 

 

– – – – Af ferskvandsfisk

 

 

0304 19 13

– – – – – Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – I andre tilfælde

12

0

0304 19 19

– – – – – Af andre ferskvandsfisk

9

3

 

– – – – Af saltvandsfisk

 

 

0304 19 31

– – – – – Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

18

0

0304 19 33

– – – – – Af sej (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Af rødfisk (Sebastes-arter)

18

0

0304 19 39

– – – – – Af andre saltvandsfisk

18

3

 

– – – Andet fiskekød (også hakket)

 

 

0304 19 91

– – – – Af ferskvandsfisk

8

0

 

– – – – Af saltvandsfisk

 

 

0304 19 97

– – – – – Sildelapper

15

0

0304 19 99

– – – – – Andre varer

15

0

 

– Filet, frosset

 

 

0304 21 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

0

0304 29

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Af ferskvandsfisk

 

 

0304 29 13

– – – – Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – I andre tilfælde

12

0

0304 29 19

– – – – Af andre ferskvandsfisk

9

3

 

– – – I andre tilfælde

 

 

 

– – – – Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 29 21

– – – – – Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Af andre torskefisk

7,5

0

0304 29 31

– – – – Af sej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Af rødfisk (Sebastes-arter)

 

 

0304 29 35

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Af andre rødfisk

7,5

0

0304 29 41

– – – – Af hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Af lange (Molva-arter)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Af tun (af slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus

18

0

 

– – – – Af makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) og fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

 

 

0304 29 51

– – – – – Af makrel af arten Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Af andre fisk

15

0

 

– – – – Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

 

 

 

– – – – – Af kulmule (Merluccius-arter)

 

 

0304 29 55

– – – – – – Af sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og af dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Af sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Af anden kulmule

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Af skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

0

 

– – – – Af pighaj, rødhaj og andre hajer

 

 

0304 29 61

– – – – – Af pighaj og rødhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Af andre hajer

7,5

0

0304 29 71

– – – – Af rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Af skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0

0304 29 83

– – – – Af havtaske (Lophius-arter)

15

0

0304 29 85

– – – – Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Af newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Af andre saltvandsfisk

15

3

 

– I andre tilfælde

 

 

0304 91 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

7,5

0

0304 99

– – Andre fisk

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Andre varer

 

 

0304 99 21

– – – – Af ferskvandsfisk

8

0

 

– – – – Af saltvandsfisk

 

 

0304 99 23

– – – – – Af sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Af rødfisk (Sebastes-arter)

8

0

 

– – – – – Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0304 99 31

– – – – – – Af torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Af torsk af arten Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Af andre torskefisk

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Af sej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Af glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

0

0304 99 61

– – – – – Af havbrasen (Brama-arter)

15

0

0304 99 65

– – – – – Af havtaske (Lophius-arter)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Af blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Af alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Af andre saltvandsfisk

7,5

0

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

 

 

0305 10 00

– Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

13

0

0305 20 00

– Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

11

0

0305 30

– Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

 

 

 

– – Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 30 11

– – – Af torsk af arten Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Af andre torskefisk

20

0

0305 30 30

– – Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage

15

0

0305 30 50

– – Af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage

15

0

0305 30 90

– – Af andre fisk

16

0

 

– Fisk, røget, herunder filet

 

 

0305 41 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Andre fisk

 

 

0305 49 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Ål (Anguilla-arter)

14

0

0305 49 80

– – – Andre fisk

14

0

 

– Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget

 

 

0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13

0

0305 51 90

– – – Tørret og saltet (klipfisk)

13

0

0305 59

– – Andre fisk

 

 

 

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

 

 

0305 59 11

– – – – Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13

0

0305 59 19

– – – – Tørret og saltet (klipfisk)

13

0

0305 59 30

– – – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Ansjos (Engraulis-arter)

10

0

0305 59 70

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Andre fisk

12

0

 

– Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage

 

 

0305 61 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Ansjos (Engraulis-arter)

10

0

0305 69

– – Andre fisk

 

 

0305 69 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13

0

0305 69 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Andre fisk

12

0

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

– Frosne

 

 

0306 11

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

 

 

0306 11 10

– – – Haler

12,5

0

0306 11 90

– – – Andre varer

12,5

0

0306 12

– – Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 12 10

– – – Hel

6

0

0306 12 90

– – – I andre tilfælde

16

0

0306 13

– – Rejer

 

 

0306 13 10

– – – Af Pandalidae-familien

12

0

0306 13 30

– – – Af slægten Crangon (hesterejer)

18

0

0306 13 40

– – – Af arten Parapenaeus longirostris

12

0

0306 13 50

– – – Af slægten Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Andre rejer

12

0

0306 14

– – Krabber

 

 

0306 14 10

– – – Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus og Chionoecetes

7,5

0

0306 14 30

– – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 14 90

– – – Andre krabber

7,5

0

0306 19

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 19 10

– – – Ferskvandskrebs

7,5

0

0306 19 30

– – – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Andre varer

12

0

 

– Ikke frosne

 

 

0306 21 00

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

12,5

0

0306 22

– – Hummer (Homarus-arter)

 

 

0306 22 10

– – – Levende

8

0

 

– – – I andre tilfælde

 

 

0306 22 91

– – – – Hel

8

0

0306 22 99

– – – – I andre tilfælde

10

0

0306 23

– – Rejer

 

 

0306 23 10

– – – Af Pandalidae-familien

12

0

 

– – – Af slægten Crangon (hesterejer)

 

 

0306 23 31

– – – – Ferske, kølede, kogt i vand eller dampkogte

18

0

0306 23 39

– – – – I andre tilfælde

18

0

0306 23 90

– – – Andre rejer

12

0

0306 24

– – Krabber

 

 

0306 24 30

– – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 24 80

– – – Andre krabber

7,5

0

0306 29

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0306 29 10

– – – Ferskvandskrebs

7,5

0

0306 29 30

– – – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Andre varer

12

0

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 10

– Østers

 

 

0307 10 10

– – Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

fri

0

0307 10 90

– – Andre østers

9

0

 

– Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Levende, ferske eller kølede

8

0

0307 29

– – I andre tilfælde

 

 

0307 29 10

– – – Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

8

0

0307 29 90

– – – Andre muslinger

8

0

 

– Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter)

 

 

0307 31

– – Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 31 10

– – – Af arterne Mytilus

10

0

0307 31 90

– – – Af arterne Perna

8

0

0307 39

– – I andre tilfælde

 

 

0307 39 10

– – – Af arterne Mytilus

10

0

0307 39 90

– – – Af arterne Perna

8

0

 

– Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41

– – Levende, ferske eller kølede

 

 

0307 41 10

– – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

0

 

– – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 41 91

– – – – Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Andre varer

8

0

0307 49

– – I andre tilfælde

 

 

 

– – – Frosne

 

 

 

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

 

 

 

– – – – – Af slægten Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Lille tiarmet blæksprutte (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Andre varer

8

0

0307 49 18

– – – – – Andre varer

8

0

 

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

 

– – – – – Af arterne Loligo

 

 

0307 49 31

– – – – – – Af Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Af Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Af Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Andre varer

6

0

0307 49 51

– – – – – Af arten Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Andre varer

8

0

 

– – – I andre tilfælde

 

 

0307 49 71

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola

8

0

 

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis

 

 

0307 49 91

– – – – – Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Andre varer

8

0

 

– Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter)

 

 

0307 51 00

– – Levende, ferske eller kølede

8

0

0307 59

– – I andre tilfælde

 

 

0307 59 10

– – – Frosne

8

0

0307 59 90

– – – I andre tilfælde

8

0

0307 60 00

– Snegle, undtagen havsnegle

fri

0

 

– Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

0307 91 00

– – Levende, ferske eller kølede

11

0

0307 99

– – I andre tilfælde

 

 

 

– – – Frosne

 

 

0307 99 11

– – – – Tiarmet blæksprutte af Illex-arter

8

0

0307 99 13

– – – – Toppimuslinger og andre arter af slægten Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Gopler (Rhopilema-arter)

fri

0

0307 99 18

– – – – Andre varer

11

0

0307 99 90

– – – I andre tilfælde

11

0

04

KAPITEL 4 – MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

 

 

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0401 10

– Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

 

 

0401 10 10

– – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

13,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 10 90

– – I andre tilfælde

12,9 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 20

– Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

– – 3 vægtprocent og derunder

 

 

0401 20 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

18,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 20 19

– – – I andre tilfælde

17,9 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Over 3 vægtprocent

 

 

0401 20 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

22,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 20 99

– – – I andre tilfælde

21,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 30

– Med fedtindhold på over 6 vægtprocent

 

 

 

– – 21 vægtprocent og derunder

 

 

0401 30 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

57,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 30 19

– – – I andre tilfælde

56,6 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 31

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

110 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 30 39

– – – I andre tilfælde

109,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Over 45 vægtprocent

 

 

0401 30 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

183,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0401 30 99

– – – I andre tilfælde

182,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10

– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

 

 

 

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 11

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

125,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 10 19

– – – I andre tilfælde

118,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 10 91

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 10 99

– – – I andre tilfælde

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

 

 

0402 21

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 21 11

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

135,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – I andre tilfælde

 

 

0402 21 17

– – – – – Med fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

130,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 21 19

– – – – – Med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

130,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 21 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

167,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 21 99

– – – – I andre tilfælde

161,9 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 29

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

 

 

0402 29 11

– – – – Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Andre varer

 

 

0402 29 15

– – – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 29 19

– – – – – I andre tilfælde

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

 

 

0402 29 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 29 99

– – – – I andre tilfælde

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– I anden form

 

 

0402 91

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 91 10

– – – Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder

34,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 91 30

– – – Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

43,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 10 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 51

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

110 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 91 59

– – – – I andre tilfælde

109,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 91 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

183,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 91 99

– – – – I andre tilfælde

182,8 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 99

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

0402 99 10

– – – Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder

57,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 31

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 99 39

– – – – I andre tilfælde

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

 

 

0402 99 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0402 99 99

– – – – I andre tilfælde

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

0403 10

– Yoghurt

 

 

 

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 11

– – – – 3 vægtprocent og derunder

20,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 10 13

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 10 19

– – – – Over 6 vægtprocent

59,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 10 31

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 10 33

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 10 39

– – – – Over 6 vægtprocent

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 51

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

 

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 10 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 90

– Andre varer

 

 

 

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 11

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 13

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 19

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 31

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 33

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 39

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – I anden form

 

 

 

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 51

– – – – – 3 vægtprocent og derunder

20,5 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 53

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 59

– – – – – Over 6 vægtprocent

59,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0403 90 61

– – – – – 3 vægtprocent og derunder

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 63

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0403 90 69

– – – – – Over 6 vægtprocent

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

TK_Mælk og fløde, kondenseret mælk og yoghurt (8 000 - 10 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

 

 

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 71

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

 

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på

 

 

0403 90 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

TK_Syrnede mælkeprodukter (2 000 t)

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

 

 

0404 10

– Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– – I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

 

 

– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 02

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 12

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 26

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 34

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Andre varer

 

 

 

– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 48

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 56

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på

 

 

 

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

 

 

0404 10 72

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

 

 

0404 10 78

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Andre varer

 

 

 

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 21

– – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0404 90 23

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0404 90 29

– – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

 

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

 

 

0404 90 81

– – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0404 90 83

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0404 90 89

– – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

TK_Mælkepulver (1 500 - 5 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 10

– Smør

 

 

 

– – Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder

 

 

 

– – – Naturligt smør

 

 

0405 10 11

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

189,6 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 10 19

– – – – I andre tilfælde

189,6 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 10 30

– – – Rekombineret smør

189,6 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 10 50

– – – Vallesmør

189,6 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 10 90

– – Andre varer

231,3 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter

 

 

0405 20 10

– – Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

9 + EA

TK_Forarbejdet smør (250 t)

0405 20 30

– – Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

9 + EA

TRQ_Forarbejdet smør (250 t)

0405 20 90

– – Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent

189,6 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 90

– Andre varer

 

 

0405 90 10

– – Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder

231,3 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0405 90 90

– – I andre tilfælde

231,3 EUR/100 kg/net

TK_Smør (1 500 - 3 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0406

Ost og ostemasse

 

 

0406 10

– Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

 

 

0406 10 20

– – Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – I andre tilfælde

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Ost af enhver art, revet eller i pulverform

 

 

0406 20 10

– – Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter

7,7

0

0406 20 90

– – Andre varer

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Smelteost, ikke revet eller i pulverform

 

 

0406 30 10

– – Fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost (såkaldt Schabziger), i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på 56 vægtprocent og derunder

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – I andre tilfælde

 

 

 

– – – Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og derunder og med fedtindhold i tørstoffet på

 

 

0406 30 31

– – – – 48 vægtprocent og derunder

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Over 48 vægtprocent

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – Med fedtindhold i ostemassen på over 36 vægtprocent

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Anden blåskimmelost

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Anden ost

 

 

0406 90 01

– – Til forarbejdning

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Andre varer

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère og Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse og Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalotyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Andre varer

 

 

0406 90 50

– – – – Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre– eller gedeskind

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Andre varer

 

 

 

– – – – – Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på

 

 

 

– – – – – – 47 vægtprocent og derunder

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano og Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo og Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Andre varer

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera og Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Anden ost, med vandindhold i den fedtfri ostemasse på

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Over 72 vægtprocent

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – I andre tilfælde

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

 

 

 

– Æg af fjerkræ

 

 

 

– – Til udrugning

 

 

0407 00 11

– – – Af kalkuner eller gæs

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – I andre tilfælde

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – I andre tilfælde

30,4 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1) + yderligere TK Æg (3 000 t udtrykt i nettovægt)

0407 00 90

– Andre æg

7,7

0

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

– Æggeblommer

 

 

0408 11

– – Tørrede

 

 

0408 11 20

– – – Uegnet til menneskeføde

fri

0

0408 11 80

– – – I andre tilfælde

142,3 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1)

0408 19

– – I andre tilfælde

 

 

0408 19 20

– – – Uegnet til menneskeføde

fri

0

 

– – – I andre tilfælde

 

 

0408 19 81

– – – – Flydende

62 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1)

0408 19 89

– – – – I andre tilfælde, også frosne

66,3 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1)

 

– Andre varer

 

 

0408 91

– – Tørrede

 

 

0408 91 20

– – – Uegnet til menneskeføde

fri

0

0408 91 80

– – – I andre tilfælde

137,4 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1)

0408 99

– – I andre tilfælde

 

 

0408 99 20

– – – Uegnet til menneskeføde

fri

0

0408 99 80

– – – I andre tilfælde

35,3 EUR/100 kg/net

TK_Æg (1 500 - 3 000 t udtrykt i æg med skal) (1)

0409 00 00

Naturlig honning

17,3

TK_Honning (5 000 - 6 000 t udtrykt i nettovægt) (1)

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

7,7

0

05

KAPITEL 5 – DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE

 

 

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

fri

0

0502

Svine– og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

 

 

0502 10 00

– Svine– og vildsvinebørster samt affald deraf

fri

0

0502 90 00

– Andre varer

fri

0

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

fri

0

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer, eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

 

 

0505 10

– Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun

 

 

0505 10 10

– – Urensede

fri

0

0505 10 90

– – I andre tilfælde

fri

0

0505 90 00

– Andre varer

fri

0

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

 

 

0506 10 00

– Ossein og ben behandlet med syre

fri

0

0506 90 00

– Andre varer

fri

0

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

 

 

0507 10 00

– Elfenben; pulver og affald af elfenben

fri

0

0507 90 00

– Andre varer

fri

0

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

fri

0

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

fri

0

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

 

 

0511 10 00

– Tyresæd

fri

0

 

– Andre varer

 

 

0511 91

– – Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

 

 

0511 91 10

– – – Fiskeaffald

fri

0

0511 91 90

– – – Andre varer

fri

0

0511 99

– – I andre tilfælde

 

 

0511 99 10

– – – Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind

fri

0

 

– – – Naturlige animalske vaskesvampe

 

 

0511 99 31

– – – – Rå varer

fri

0

0511 99 39

– – – – Andre varer

5,1

0

0511 99 85

– – – Andre varer

fri

0

II

AFSNIT II – VEGETABILSKE PRODUKTER

 

 

06

KAPITEL 6 – LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE

 

 

0601

Løg, rod– og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

 

 

0601 10

– Løg, rod– og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

 

 

0601 10 10

– – Hyacinter

5,1

0

0601 10 20

– – Narcisser

5,1

0

0601 10 30

– – Tulipaner

5,1

0

0601 10 40

– – Gladiolus

5,1

0

0601 10 90

– – Andre varer

5,1

0

0601 20

– Løg, rod– og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder

 

 

0601 20 10

– – Cikorieplanter og -rødder

fri

0

0601 20 30

– – Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

9,6

0

0601 20 90

– – Andre varer

6,4

0

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

 

 

0602 10

– Stiklinger uden rod samt podekviste

 

 

0602 10 10

– – Af vinplanter

fri

0

0602 10 90

– – I andre tilfælde

4

0

0602 20

– Træer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder

 

 

0602 20 10

– – Vinplanter med rod, også podede

fri

0

0602 20 90

– – Andre varer

8,3

0

0602 30 00

– Rhododendron og azalea, også podede

8,3

0

0602 40 00

– Rosenplanter, også podede

8,3

0

0602 90

– Andre varer

 

 

0602 90 10

– – Mycelium

8,3

0

0602 90 20

– – Ananasplanter

fri

0

0602 90 30

– – Grøntsagsplanter og jordbærplanter

8,3

0

 

– – Andre varer

 

 

 

– – – Frilandsplanter

 

 

 

– – – – Træer og buske

 

 

0602 90 41

– – – – – Skovtræer

8,3

0

 

– – – – – Andre varer

 

 

0602 90 45

– – – – – – Stiklinger med rod samt ungplanter

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Andre varer

8,3

0

0602 90 50

– – – – Andre frilandsplanter

8,3

0

 

– – – Stueplanter

 

 

0602 90 70

– – – – Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen kaktusser

6,5

0

 

– – – – Andre varer

 

 

0602 90 91

– – – – – Blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Andre varer

6,5

0

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

 

 

 

– Friske

 

 

0603 11 00

– – Roser

8,5

0

0603 12 00

– – Nelliker

8,5

0

0603 13 00

– – Orkideer

8,5

0

0603 14 00

– – Krysantemum

8,5

0

0603 19

– – Andre varer

 

 

0603 19 10

– – – Gladiolus

8,5

0

0603 19 90

– – – Andre varer

8,5

0

0603 90 00

– I andre tilfælde

10

0

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

 

 

0604 10

– Mos og lav

 

 

0604 10 10

– – Rensdyrlav

fri

0

0604 10 90

– – Andre varer

5

0

 

– Andre varer

 

 

0604 91

– – Friske

 

 

0604 91 20

– – – Juletræer

2,5

0

0604 91 40

– – – Grene af nåletræer

2,5

0

0604 91 90

– – – Andre varer

2

0

0604 99

– – I andre tilfælde

 

 

0604 99 10

– – – Kun tørrede

fri

0

0604 99 90

– – – I andre tilfælde

10,9

0

07

KAPITEL 7 – SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE

 

 

0701

Kartofler, friske eller kølede

 

 

0701 10 00

– Læggekartofler

4,5

0

0701 90

– Andre varer

 

 

0701 90 10

– – Til fremstilling af stivelse

5,8

0

 

– – I andre tilfælde

 

 

0701 90 50

– – – Nye kartofler, i perioden 1. januar til 30. juni

9,6

0

0701 90 90

– – – Andre varer

11,5

0

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

Se bilag 2

Ad valorem fri (indgangspris)

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

 

 

0703 10

– Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg)

 

 

 

– – Spiseløg, bortset fra skalotteløg og hvidløg

 

 

0703 10 11

– – – Sætteløg

9,6

0

0703 10 19

– – – Andre løg

9,6

0

0703 10 90

– – Skalotteløg

9,6

0

0703 20 00

– Hvidløg

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

TK_Hvidløg (500 t udtrykt i nettovægt)

0703 90 00

– Porrer og andre Allium-arter

10,4

0

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

 

 

0704 10 00

– Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea var. italica)

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Rosenkål

12

0

0704 90

– Andre varer

 

 

0704 90 10

– – Hvidkål og rødkål

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Andre varer

12

0

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

 

 

 

– Salat

 

 

0705 11 00

– – Hovedsalat

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Andre varer

10,4

0

 

– Cikorie

 

 

0705 21 00

– – Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

10,4

0

0705 29 00

– – Andre varer

10,4

0

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

 

 

0706 10 00

– Gulerødder og majroer

13,6

0

0706 90

– Andre varer

 

 

0706 90 10

– – Knoldselleri

13,6

0

0706 90 30

– – Peberrod (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Andre varer

13,6

0

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede

 

 

0707 00 05

– Agurker (undtagen drueagurker) og asier

Se bilag 2

Ad valorem fri (indgangspris)

0707 00 90

– Drueagurker

12,8

0

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

 

 

0708 10 00

– Ærter (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Andre bælgfrugter

11,2

0

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede

 

 

0709 20 00

– Asparges

10,2

0

0709 30 00

– Auberginer

12,8

0

0709 40 00

– Selleri, undtagen knoldselleri

12,8

0

 

– Svampe og trøfler

 

 

0709 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Andre varer

 

 

0709 59 10

– – – Kantareller

3,2

0

0709 59 30

– – – Rørhatte

5,6

0

0709 59 50

– – – Trøfler

6,4

0

0709 59 90

– – – Andre varer

6,4

0

0709 60

– Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Sød peber

7,2

0

 

– – Andre varer

 

 

0709 60 91

– – – Af slægten Capsicum, bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum

fri

0

0709 60 95

– – – Til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider

fri

0

0709 60 99

– – – I andre tilfælde

6,4

0

0709 70 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

10,4

0

0709 90

– Andre varer

 

 

0709 90 10

– – Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

10,4

0

0709 90 20

– – Bladbeder og kardoner

10,4

0

 

– – Oliven

 

 

0709 90 31

– – – Ikke til fremstilling af olie

4,5

0

0709 90 39

– – – I andre tilfælde

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Kapers

5,6

0

0709 90 50

– – Fennikel

8

0

0709 90 60

– – Sukkermajs

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Courgetter

Se bilag 2

Ad valorem fri (indgangspris)

0709 90 80

– – Artiskokker

Se bilag 2

Ad valorem fri (indgangspris)

0709 90 90

– – Andre varer

12,8

0

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

 

 

0710 10 00

– Kartofler

14,4

0

 

– Bælgfrugter, også udbælgede

 

 

0710 21 00

– – Ærter (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

14,4

0

0710 29 00

– – Andre varer

14,4

0

0710 30 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

14,4

0

0710 40 00

– Sukkermajs

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

TK_Sukkermajs (1 500 t)

0710 80

– Andre grøntsager

 

 

0710 80 10

– – Oliven

15,2

0

 

– – Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Sød peber

14,4

0

0710 80 59

– – – Andre varer

6,4

0

 

– – Svampe

 

 

0710 80 61

– – – Af slægten Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Andre varer

14,4

0

0710 80 70

– – Tomater

14,4

0

0710 80 80

– – Artiskokker

14,4

0

0710 80 85

– – Asparges

14,4

0

0710 80 95

– – Andre varer

14,4

0

0710 90 00

– Blandinger af grøntsager

14,4

0

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

 

 

0711 20

– Oliven

 

 

0711 20 10

– – Ikke til fremstilling af olie

6,4

0

0711 20 90

– – I andre tilfælde

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Agurker og asier

12

0

 

– Svampe og trøfler

 

 

0711 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

TK_Svampe (500 t udtrykt i nettovægt) + yderligere TK Svampe (500 t udtrykt i nettovægt)

0711 59 00

– – Andre varer

9,6

0

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager

 

 

 

– – Grøntsager

 

 

0711 90 10

– – – Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber

6,4

0

0711 90 30

– – – Sukkermajs

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

TK_Sukkermajs (1 500 t)

0711 90 50

– – – Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

7,2

0

0711 90 70

– – – Kapers

4,8

0

0711 90 80

– – – Andre varer

9,6

0

0711 90 90

– – Blandinger af grøntsager

12

0

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

 

 

0712 20 00

– Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

12,8

0

 

– Svampe, judasøre (Auricularia spp.), bævresvamp (Tremella spp.) og trøfler

 

 

0712 31 00

– – Svampe af slægten Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Judasøre (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – Bævresvamp (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Andre varer

12,8

0

0712 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager

 

 

0712 90 05

– – Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10,2

0

 

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Hybrider, til udsæd

fri

0

0712 90 19

– – – Andre varer

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Tomater

12,8

0

0712 90 50

– – Gulerødder

12,8

0

0712 90 90

– – Andre varer

12,8

0

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

 

 

0713 10

– Ærter (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – Til udsæd

fri

0

0713 10 90

– – I andre tilfælde

fri

0

0713 20 00

– Kikerærter

fri

0

 

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

 

 

0713 31 00

– – Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek

fri

0

0713 32 00

– – Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

fri

0

0713 33

– – Havebønner (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – Til udsæd

fri

0

0713 33 90

– – – I andre tilfælde

fri

0

0713 39 00

– – Andre varer

fri

0

0713 40 00

– Linser

fri

0

0713 50 00

– Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Andre varer

3,2

0

0714

Ma