EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361

Kommissionens forordning (EU) nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring med bus og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 EØS-relevant tekst

OJ L 107, 10.4.2014, p. 39–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014

af 9. april 2014

om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring med bus og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (1), særlig artikel 5, stk. 3 og 5, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 12, stk. 5, og artikel 28, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 5, i forordning (EF) nr. 1073/2009 fastsætter, at rutekørsel og bestemte former for speciel rutekørsel kræver tilladelse.

(2)

Artikel 12, stk. l, i samme forordning fastsætter, at lejlighedsvis kørsel, jf. definitionen i samme forordnings artikel 2, nr. 4, finder sted i henhold til et kørselsblad.

(3)

Artikel 5, stk. 5, i nævnte forordning fastsætter, at personbefordring for egen regning, jf. definitionen i samme forordnings artikel 2, nr. 5, er underkastet en ordning med attester.

(4)

Der er behov for at fastlægge regler for anvendelsen af de kontroldokumenter, der er omhandlet i samme forordnings artikel 12, samt for, hvorledes de berørte medlemsstater underrettes om navnene på de transportvirksomheder, der udfører lejlighedsvise kørsler, samt tilslutningspunkterne undervejs.

(5)

For at opnå en forenkling er det nødvendigt at standardisere kørselsbladene for international lejlighedsvis kørsel og for cabotagekørsel i form af lejlighedsvis kørsel.

(6)

Kørselsbladet bør udfyldes som månedsoversigt, når det tjener som kontroldokument i forbindelse med speciel rutekørsel, der udføres som cabotagekørsel.

(7)

Det er nødvendigt at standardisere de formularer, som medlemsstaterne bruger til at meddele Kommissionen de statistiske oplysninger vedrørende antallet af tilladelser til rutekørsel samt cabotagekørsel.

(8)

Af gennemsigtigheds- og forenklingshensyn bør alle de standarddokumenter, der er vedtaget i Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 af 2. oktober 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 hvad angår transportdokumenter vedrørende personbefordring med bus (2) tilpasses til forordning (EF) nr. 1073/2009, der gælder for international personbefordring med bus.

(9)

Forordning (EF) nr. 2121/98 bør derfor ophæves.

(10)

Medlemsstaterne har behov for en vis tid til at trykke og fordele de nye dokumenter. Derfor bør transportvirksomhederne i mellemtiden fortsat kunne bruge de dokumenter, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98, og som bør anføre, at de tager hensyn til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/2009.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for vejtransport —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

KONTROLDOKUMENT

Artikel 1

1.   Kontroldokumentet (kørselsbladet) for lejlighedsvis kørsel i henhold til artikel 2, nr. 4, i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal svare til modellen i bilag I til nærværende forordning.

2.   Kørselsbladene samles i hæfter med 25 afrivelige blade i to eksemplarer. Hvert hæfte er nummereret. Kørselsbladene er desuden nummereret fra 1 til 25. Hæftets omslagsblad skal svare til modellen i bilag II. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse disse krav til EDB-behandling af kørselsblade.

Artikel 2

1.   Det i artikel 1 omhandlede hæfte skal udfærdiges i transportvirksomhedens navn og kan ikke overdrages.

2.   Inden hver turs påbegyndelse udfyldes kørselsbladet på en læselig og uudslettelig måde i to eksemplarer enten af transportvirksomheden eller af føreren. Det gælder for den samlede kørselsstrækning.

3.   Kørselsbladets original medføres i køretøjet under hele varigheden af den tur, for hvilken den er udfyldt. En kopi heraf opbevares på transportvirksomhedens hovedsæde.

4.   Transportvirksomheden er ansvarlig for, at kørselsbladene føres.

Artikel 3

I tilfælde af lejlighedsvis international kørsel udført af en gruppe transportvirksomheder, der handler på samme ordregivers vegne, og hvor passagerer eventuelt kan tage en tilslutningsforbindelse undervejs med en anden transportvirksomhed fra samme gruppe, skal det originale kørselsblad opbevares i den bus, som udfører kørslen. En kopi af kørselsbladet opbevares på hver af de pågældende transportvirksomheders hovedsæde.

Artikel 4

1.   De eksemplarer af kørselsbladet, der anvendes som kontroldokument i forbindelse med cabotagekørsel i form af lejlighedsvis kørsel i henhold til artikel 15, litra b), i forordning (EF) nr. 1073/2009, tilbagesendes af transportvirksomheden til etableringsmedlemsstatens kompetente myndighed eller organ i henhold til betingelser, der fastsættes af denne myndighed eller dette organ.

2.   I tilfælde af cabotagekørsel i form af speciel rutekørsel i henhold til artikel 15, litra a), i forordning (EF) nr. 1073/2009, udfyldes kørselsbladet i bilag I til nærværende forordning som en månedsoversigt og indsendes af transportvirksomheden til etableringsmedlemsstatens kompetente myndighed eller organ i henhold til de bestemmelser, der fastsættes af denne myndighed eller dette organ.

Artikel 5

Kørselsbladet berettiger indehaveren til i forbindelse med international lejlighedsvis kørsel at foretage lokale udflugter i en anden medlemsstat end den, hvor transportvirksomheden er etableret, på de betingelser, som er nævnt i artikel 13, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1073/2009. Lokale udflugter påføres kørselsbladet før køretøjets afgang i forbindelse med den pågældende udflugt. Det originale kørselsblad skal opbevares i bussen under hele den lokale udflugt.

Artikel 6

Kontroldokumentet skal på forlangende forevises bemyndiget kontrolpersonale.

AFSNIT II

TILLADELSER

Artikel 7

1.   Ansøgninger om tilladelse til rutekørsel og speciel rutekørsel, som kræver tilladelse, skal svare til modellen i bilag III.

2.   Ansøgninger om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

køreplanen

b)

takstsatser

c)

en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen for international personbefordring ad vej for tredjemands regning i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009

d)

nærmere angivelser om arten og mængden af den kørsel, som den ansøgende virksomhed planlægger at udføre, hvis det drejer sig om etablering af en kørsel, eller om den kørsel, virksomheden hidtil har udført, hvis det drejer sig om en fornyelse af tilladelsen

e)

et kort i passende målestok, hvorpå såvel ruten som passageroptagnings- og afsætningssteder er indtegnet

f)

en kørselsoversigt, der gør det muligt at kontrollere overholdelsen af EU-lovgivningen om køretid og hviletid.

3.   Til støtte for ansøgningen giver ansøgeren endvidere enhver yderligere oplysning, som denne anser for relevant, eller som den udstedende myndighed anmoder om.

Artikel 8

1.   Tilladelser skal svare til modellen i bilag IV.

2.   I hvert køretøj, som deltager i udførelsen af kørsel, som kræver tilladelse, skal der forefindes en tilladelse eller en bekræftet kopi udfærdiget af den tilladelsesudstedende myndighed.

3.   Tilladelser er gyldige i en periode på højst fem år.

AFSNIT III

ATTESTER

Artikel 9

1.   Attester i forbindelse med befordring for egen regning, som defineret i artikel 2, nr. 5, i forordning (EF) Nr. 1073/2009, skal svare til modellen i bilag V til nærværende forordning.

2.   En virksomhed, som anmoder om en attest, skal over for den ansvarlige udstedende myndighed bevise eller sikre, at betingelserne i artikel 2, nr. 5, i forordning (EF) nr. 1073/2009 er opfyldt.

3.   I hvert køretøj, som deltager i udførelsen af kørsel, som kræver attest, skal der under hele turens varighed forefindes en attest eller en bekræftet kopi heraf, der forevises på enhver anmodning fra bemyndiget kontrolpersonale.

4.   Attester er gyldige i en periode på højst fem år.

AFSNIT IV

RAPPORTERING AF STATISTISKE OPLYSNINGER

Artikel 10

Rapportering af oplysninger i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1073/2009 vedrørende cabotagekørsel sker ved hjælp af et skema, som skal svare til modellen i bilag VI til nærværende forordning.

AFSNIT V

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne kan tillade brugen af eksisterende lagre af de kørselsblade, ansøgninger om tillader, tilladelser og attester, der er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 indtil den 31. december 2015.

2.   De øvrige medlemsstater skal acceptere disse kørselsblade og ansøgninger om tilladelser på deres område indtil den 31. december 2015.

3.   Tilladelser og attester, der er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 og er udstedt inden den 31. december 2015, forbliver gyldige indtil deres udløbsdato.

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 2121/98 ophæves.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88.

(2)  EFT L 268 af 3.10.1998, s. 10.


BILAG I

Image

Tekst af billedet

BILAG II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG III

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG IV

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG V

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG VI

Image

Tekst af billedet

Top