EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0215

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde

OJ L 69, 8.3.2014, p. 65–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/oj

8.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 215/2014

af 7. marts 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 7, femte afsnit, og artikel 96, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som giver støtte under samhørighedspolitikken og nu fungerer under en fælles strategisk ramme.

(2)

Bestemmelserne i nærværende forordning hænger nøje sammen, da de alle omhandler de fondsspecifikke regler for hver af de fem europæiske struktur- og investeringsfonde (»ESI-fondene«) om aspekter, der er fælles for tre eller flere af dem, dvs. en metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelsen af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen af interventionskategorier, og alle påvirker de programmernes indhold. For at sikre overensstemmelse mellem disse bestemmelser, der bør træde i kraft samtidig for at lette den strategiske programmering af ESI-fondene, og for at give et samlet overblik over dem og lette adgangen til dem for alle med bopæl i Unionen, er det hensigtsmæssigt at inkludere de elementer, der er relevante for programmeringen af ESI-fondene, der fastsættes i gennemførelsesretsakter som fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, i en enkelt forordning.

(3)

Det er i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 nødvendigt at vedtage en fælles metodologi for at fastsætte størrelsen af støtte til klimaforandringsmålene under hver af de fem ESI-fonde. Metodologien bør bestå af tildeling af en specifik vægtning til støtten under ESI-fondene på et niveau, der afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte yder et bidrag til klimaforandringsmål. Den specifikke vægtning, der tildeles, bør differentieres på grundlag af, om støtten yder et betydeligt eller et moderat bidrag til klimamålsætningerne. Såfremt støtten ikke bidrager til disse mål, eller bidraget er ubetydeligt, bør der tildeles en vægtning på nul. Standardvægtningerne bør bruges til at sikre en harmoniseret tilgang til sporing af klimaforandringsrelaterede udgifter på tværs af forskellige EU-politikker. Metodologien bør ikke desto mindre afspejle forskellene i hver af de forskellige ESI-fondes interventioner. For så vidt angår EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, forbindes vægtningerne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1303/2013 med interventionskategorier, der er etableret i overensstemmelse med den af Kommissionen vedtagne nomenklatur. For så vidt angår ELFUL, forbindes vægtningerne med fokusområder, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (2), og for så vidt angår EHFF, med foranstaltninger, der fastsættes i en fremtidig EU-retsakt, der fastlægger betingelsen for finansiel støtte under hav- og fiskeripolitikken i programmeringsperioden 2014-2020.

(4)

Det er i henhold til artikel 22, stk. 7, femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 også nødvendigt at fastlægge detaljerede ordninger for at fastsætte delmålene og målsætningerne i resultatrammen for hver enkelt prioritet omfattet af programmer, der støttes af ESI-fondene, og for at vurdere opnåelsen af disse delmål og målsætninger.

(5)

Kontrollen af, om delmålene og målsætningerne opfylder de betingelser, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013, gør det påkrævet at registrere de oplysninger, der benyttes hertil, og den metodologiske tilgang brugt ved oprettelsen af resultatrammen. Selv om det bør være frivilligt at inkludere disse oplysninger i programmerne, bør en sådan dokumentation være tilgængelig både for medlemsstaten og for Kommissionen, så der kan drages fordel heraf ved udviklingen af en resultatramme, der er i overensstemmelse med bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013.

(6)

Det er en forudsætning for den endelige tildeling af resultatreserven, at delmålene fastsat i resultatrammen er blevet opnået, og mellemliggende betalinger kan suspenderes, hvis der er alvorlige mangler med hensyn til opnåelse af delmålene. Det er derfor vigtigt at fastlægge detaljerede ordninger for fastsættelsen af delmålene og præcist at definere, hvad der udgør opnåelse af delmålene.

(7)

Det er vigtigt klart og præcist at fastlægge ordningerne for at fastsætte målsætninger og klart præcisere, hvad der udgør opnåelse af målsætninger eller, hvad der udgør en alvorlig mangel på opnåelse af målsætninger, da opnåelse af målsætninger, der er fastsat for udløbet af programmeringsperioden, er et vigtigt udtryk for, hvor vellykket uddelingen af ESI-midler har været, og da alvorlig manglende opnåelse af målsætninger kan lede til en finansiel korrektion.

(8)

For at afspejle fremskridtet i gennemførelsen af operationer under en prioritet er det nødvendigt at fastlægge kendetegnene ved de vigtigste gennemførelsestrin.

(9)

Det er nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser om resultatrammens struktur og om vurdering af opnåelsen af delmål og målsætninger, hvor en prioritet omfatter mere end en fond eller regionskategori, for at sikre, at resultatrammen i tilstrækkelig grad afspejler de mål og resultater, hver fond eller ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og hvor det er relevant, regionskategori, stiler efter at opnå. Da kun ESF og EFRU har fastsat finansielle tildelinger efter regionskategori, bør sidstnævnte kategori ikke anses for at være relevant for oprettelsen af en resultatramme for Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF.

(10)

I henhold til artikel 96, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt at specificere fælles interventionskategorier for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden for at gøre medlemsstaterne i stand til at fremsende sammenhængende oplysninger til Kommissionen om den programmerede anvendelse af disse fonde, såvel som oplysninger om disse fondes kumulerede støtte og udgifter efter kategori og antallet af operationer i et programs anvendelsesperiode. Det sker for at gøre Kommissionen i stand til at informere andre EU-institutioner og -borgere på en passende måde om brugen af fondene. Med undtagelse af interventionskategorier, der svarer direkte til tematiske mål eller investeringsprioriteter fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i fondspecifikke forordninger, kan interventionskategorierne anvendes til støtte under forskellige tematiske mål.

(11)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med artikel 150, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, da Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde fastsat ved artikel 150, stk. 1, har afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

METODOLOGI TIL AT FASTSÆTTE STØTTEN TIL KLIMAFORANDRINGSMÅL FOR HVER AF ESI-FONDENE

(Bemyndigelse i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 1

Beregningsmetodologi for støtte fra EFRU, ESF og Samhørighedsfonden til klimaforandringsmål

1.   Beregningen af EFRU's og Samhørighedsfondens støtte til klimaforandringsmål foregår i to trin som følger:

a)

koefficienterne fastsat i tabel 1 i bilag I til denne forordning finder anvendelse efter interventionsområdekode på finansielle data indberettet for disse koder

b)

hvad angår finansielle data, der er indberettet for interventionsområdekoder med en koefficient på nul, vægtes dataene med en koefficient på 40 % for så vidt angår deres bidrag til klimaforandringsmål, hvor finansielle data er indberettet for de tematiske mål under koderne 04 og 05 i tabel 5 i bilag I til denne forordning.

2.   Klimaforandringskoefficienterne, der finder anvendelse på baggrund af tabel 1 i bilag I til denne forordning, anvendes også for de respektive kategorier under målet om europæisk territorialt samarbejde oprettet på baggrund af artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 (3).

3.   Beregningen af ESF-støtte til klimaforandringsmål foretages ved at identificere de finansielle data indberettet for dimensionskode 01 »Støtte overgangen til en ressourceeffektiv økonomi med lavere CO2-emissioner« i overensstemmelse med dimension 6, »Koder for det sekundære tema under den Europæiske Socialfond«, som fastsat i tabel 6 i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Beregningsmetodologi for støtte fra ELFUL til klimaforandringsmål

1.   Det vejledende beløb, ELFUL skal bruge til klimaforandringsmål for hvert program, jf. artikel 27, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013, beregnes ved at anvende koefficienterne fastsat i bilag II til nærværende forordning på de planlagte udgifter vist i finansieringsplanen, jf. artikel 8, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår de prioriteter og fokusområder, der er henvist til i artikel 5, stk. 3, litra b), stk. 4, 5 og 6, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

2.   Koefficienterne, henvist til i stk. 1, finder anvendelse på oplysningerne om udgifter, jf. artikel 75, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, når der indberettes om støtte brugt til klimaforandringsmål i den årlige gennemførelsesrapport i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 3

Beregningsmetodologi for støtte fra EHFF til klimaforandringsmål

1.   EHFF's klimaforandringsbidrag beregnes ved at knytte koefficienter, der afspejler klimaforandringsrelevansen for hver foranstaltning, til hver af de vigtigste foranstaltninger støttet af EHFF.

EHFF-støtte til klimaforandringsmål beregnes på grundlag af følgende oplysninger:

a)

det vejledende støttebeløb EHFF bruger til klimaforandringsmål for hvert program, jf. artikel 27, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

koefficienterne oprettet for de vigtigste foranstaltninger støttet af EHFF som fastsat i bilag III til denne forordning

c)

indberetninger fra medlemsstaterne om finansielle tildelinger og udgifter pr. foranstaltning i årlige gennemførelsesrapporter i henhold til artikel 50, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013

d)

oplysninger og data afgivet af medlemsstaterne om operationer udvalgt til at modtage støtte i henhold til en fremtidig EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle støtte til hav- og fiskeripolitikken i programmeringsperioden 2014-2020 (»EHFF-forordningen«).

2.   En medlemsstat kan foreslå i sit operationelle program, at en koefficient på 40 % knyttes til en foranstaltning vægtet med en koefficient på 0 % i bilag III til denne forordning, under forudsætning af at den kan dokumentere denne foranstaltnings relevans til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer.

KAPITEL II

FASTLÆGGELSE AF DELMÅL OG MÅL I RESULTATRAMMEN OG VURDERING AF OPNÅELSEN HERAF

(Bemyndigelse i henhold til artikel 22, stk. 7, femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Artikel 4

Oplysninger, der registreres af organerne, der forbereder programmerne

1.   De organer, der forbereder programmer, registrerer oplysninger om metoderne og kriterierne anvendt til at udvælge indikatorer for resultatrammen for at sikre, at tilsvarende delmål og målsætninger opfylder betingelserne fastsat i stk. 3 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013 for alle programmer og prioriteter støttet af ESI-fondene, såvel som den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (»UBI«), jf. artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (4), med forbehold for de undtagelser, der er fastsat i punkt 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Oplysningerne registreret af de organer, der forbereder programmer, gør det muligt at kontrollere om betingelserne fastsat i stk. 3 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013 er opfyldt for så vidt angår delmål og målsætninger. Dette omfatter:

a)

data eller dokumentation anvendt til at skønne værdien af delmålene og målsætningerne og beregningsmetoden, såsom data om enhedsomkostninger, benchmarks, standardgennemførelsesraten eller en tidligere gennemførelsesrate, ekspertbistand og konklusionerne af forhåndsvurderingen

b)

oplysninger om andelen af finansielle tildelinger til operationer, som de outputindikatorer og vigtige gennemførelsestrin, der er fastsat i resultatrammen, modsvarer, såvel som forklaringen på, hvordan denne andel er blevet beregnet

c)

oplysninger om anvendelsen af metodologien og mekanismerne, der skal sikre konsekvens i, hvordan den resultatramme, der er fastlagt i partnerskabsaftalen i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra b), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013, fungerer

d)

en forklaring på udvælgelsen af resultatindikatorer eller vigtige gennemførelsestrin, hvor disse har været inkluderet i resultatrammen.

3.   Oplysningerne om de metoder og kriterier, der er anvendt til at udvælge indikatorer til resultatrammen og fastlægge tilsvarende delmål og målsætninger registreret af de organer, der forbereder programmer, fremlægges efter anmodning fra Kommissionen.

4.   Kravene omhandlet i denne artikels stk. 1-3 finder også anvendelse på ændring af delmålene og målsætningerne i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 5

Opnåelse af delmål og målsætninger

1.   Delmål og målsætninger fastsættes på prioritetens niveau, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 7. Outputindikatorer og vigtige gennemførelsestrin fastsat i resultatrammen skal svare til mere end 50 % af prioritetens finansielle tildeling. Med henblik på at fastsætte dette beløb tælles en tildeling til en indikator eller et vigtigt gennemførelsestrin ikke mere end én gang.

2.   For alle ESI-fonde, undtagen ELFUL, henviser delmålet og målsætningen for en finansiel indikator til det samlede beløb af støtteberettigede udgifter indført i attesteringsmyndighedens regnskabssystem og attesteret af denne myndighed i overensstemmelse med artikel 126, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

For ELFUL henviser de til den samlede afholdte offentlige udgift indført i det fælles overvågnings- og evalueringssystem.

3.   For alle ESI-fonde, undtagen ESF og ELFUL, henviser delmålet og målsætningen for en outputindikator til operationer, hvor alle de aktioner, der leder til output, er blevet gennemført fuldt ud, men hvor alle betalinger ikke nødvendigvis har fundet sted.

For ESF og for ELFUL for foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 16, 19, stk. 1, litra c), artikel 21, stk. 1, litra a) og b), artikel 27-31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 kan de også hænge sammen med den opnåede værdi for operationer, der er påbegyndt, men hvor nogle af operationerne, der leder til output, endnu pågår.

For andre foranstaltninger under ELFUL henviser de til de fuldførte operationer, jf. artikel 2, stk. 14, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

4.   Et vigtigt trin i gennemførelsen er en vigtig etape i gennemførelsen af operationer under en prioritet, hvis fuldførelse er kontrollerbar og kan udtrykkes ved et nummer eller en procentdel. Vigtige gennemførelsestrin behandles som indikatorer med henblik på artikel 6 og 7 i denne forordning.

5.   Der anvendes kun en resultatindikator, når den er relevant og hænger tæt sammen med støttende politikinterventioner.

6.   Hvis oplysningerne henvist til i artikel 4, stk. 2, i denne forordning har vist sig at være baseret på ukorrekte formodninger, der har ledt til under- eller overestimering af målsætninger eller delmål, kan dette anses for at udgøre et behørigt begrundet tilfælde, jf. punkt 5 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 6

Opnåelse af delmål og målsætninger

1.   Opnåelsen af delmål og målsætninger vurderes under hensyntagen til alle indikatorerne og vigtige gennemførelsestrin omfattet af resultatrammen fastsat på prioritetens niveau, jf. artikel 2, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013, undtagen i tilfælde omhandlet i artikel 7 i denne forordning.

2.   Prioritetens delmål eller målsætninger anses for at være opnået, hvis alle indikatorer omfattet af den relevante resultatramme er nået op på mindst 85 % af delmålsværdien ved udgangen af 2018 eller på mindst 85 % af målværdien ved udgangen af 2023. En prioritets delmål eller målsætninger kan dog anses for at være opnået, hvis alle indikatorer på nær en enkelt når op på 85 % af deres delmålsværdier ved udgangen af 2018 eller 85 % af deres målværdier ved udgangen af 2023, hvor resultatrammen omfatter tre eller flere indikatorer. Den indikator, der ikke når op på 85 % af sin delmåls- eller målværdi, skal opnå mindst 75 % af sin delmåls- eller målværdi.

3.   For en prioritet, hvis resultatramme ikke omfatter mere end to indikatorer, vil manglende opnåelse af mindst 65 % af delmålsværdien ved udgangen af 2018 for en af disse indikatorer blive anset for at være en alvorlig mangel på opnåelse af delmål. Manglende opnåelse af mindst 65 % af målværdien ved udgangen af 2023 for en af disse indikatorer vil blive anset for at være en alvorlig mangel på opnåelse af målsætningerne.

4.   For en prioritet, hvis resultatramme omfatter mere end to indikatorer, vil manglende opnåelse af mindst 65 % af delmålsværdien ved udgangen af 2018 for mindst to af disse indikatorer blive anset for at være en alvorlig mangel på opnåelse af delmål. Manglende opnåelse af mindst 65 % af målværdien ved udgangen af 2023 for mindst to af disse indikatorer vil blive anset for at være en alvorlig mangel på opnåelse af målsætningerne.

Artikel 7

Resultatrammen for prioritetsakser, jf. artikel 96, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og prioritetsakser, der integrerer UBI

1.   Indikatorerne og vigtige gennemførelsestrin udvalgt for resultatrammen, deres delmål og målsætninger, såvel som deres opnåelsesværdier opdeles efter fond og for EFRU og ESF efter regionskategori.

2.   De oplysninger, der er påkrævet, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i denne forordning, fastlægges pr. fond og pr. regionskategori, hvor det er relevant.

3.   Opnåelsen af delmål og målsætninger vurderes særskilt for hver fond og for hver regionskategori inden for prioriteten under hensyntagen til indikatorerne, deres delmål og målsætninger samt deres opnåelsesværdier opdelt efter fond og regionskategori. Outputindikatorer og vigtige gennemførelsestrin fastsat i resultatrammen skal svare til mere end 50 % af den finansielle tildeling til fonden og regionskategori, hvor det er relevant. Med henblik på at fastsætte dette beløb tælles en tildeling til en indikator eller et vigtigt gennemførelsestrin ikke mere end én gang.

4.   Hvis ressourcerne for UBI programmeres som del af en prioritetsakse i overensstemmelse med artikel 18, litra c), i forordning (EU) nr. 1304/2013, etableres der en særskilt resultatramme for UBI, og opnåelsen af delmålene fastsat for UBI vurderes særskilt fra de andre dele af prioritetsaksen.

KAPITEL III

NOMENKLATUR FOR INTERVENTIONSKATEGORIER FOR EFRU, ESF OG SAMHØRIGHEDSFONDEN UNDER MÅLET OM INVESTERINGER I VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Artikel 8

Interventionskategorier for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden

(Bemyndigelse i henhold til artikel 96, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   Interventionskategoriernes nomenklatur, jf. artikel 96, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1303/2013, er fastsat i tabel 1-8 i bilag I til nærværende forordning. Koderne fastsat i disse tabeller finder anvendelse for EFRU for så vidt angår målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, Samhørighedsfonden, ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som specificeret i denne artikel, stk. 2 og 3.

2.   Koderne 001-101 fastsat i tabel 1 i bilag I til denne forordning finder kun anvendelse for EFRU og Samhørighedsfonden.

Koderne 102-120 fastsat i tabel 1 i bilag I til denne forordning finder kun anvendelse for ESF.

Kun kode 103 fastsat i tabel 1 i bilag I til denne forordning finder anvendelse for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Koderne 121, 122 og 123 fastsat i tabel 1 i bilag I til denne forordning finder anvendelse for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden.

3.   Koderne fastsat i tabel 2-4, 7 og 8 i bilag I til denne forordning finder anvendelse for EFRU, ESF, UBI og Samhørighedsfonden.

Koderne fastsat i tabel 5 i bilag I til denne forordning finder kun anvendelse for EFRU og Samhørighedsfonden.

Koderne fastsat i tabel 6 i bilag I til denne forordning finder kun anvendelse for ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3 og bilag III til denne forordning anvendes fra ikrafttrædelsen af EHFF-forordningen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).


BILAG I

Nomenklatur for interventionskategorierne for fondene  (1) under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

TABEL 1:   KODER FOR INTERVENTIONSOMRÅDETYPEN

1.

INTERVENTIONSOMRÅDE

Koefficient til beregning af støtten til klimaforandringsmål

I   Produktive investeringer:

001

Generiske produktive investeringer i små og mellemstore virksomheder ("SMV'er")

0 %

002

Forsknings- og innovationsprocesser i store virksomheder

0 %

003

Produktive investeringer i store virksomheder forbundet med en økonomi med lavere CO2-emissioner

40 %

004

Produktive investeringer forbundet med samarbejde mellem store virksomheder og SMV'er for at udvikle informations- og kommunikationsteknologiske ("IKT") produkter og tjenester, e-handel og øget efterspørgsel efter IKT

0 %

II   Infrastruktur for basale ydelser og forbundne investeringer:

Energiinfrastruktur

 

005

Elektricitet (lagring og transmission)

0 %

006

Elektricitet (TEN-E lagring og transmission)

0 %

007

Naturgas

0 %

008

Naturgas (TEN-E)

0 %

009

Vedvarende energi: vind

100 %

010

Vedvarende energi: sol

100 %

011

Vedvarende energi: biomasse

100 %

012

Anden vedvarende energi (herunder vandkraft, geotermisk og havenergi) og vedvarende energiintegrering (herunder lagring samt kraft til gas- og vedvarende hydrogeninfrastruktur)

100 %

013

Energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

100 %

014

Energieffektiv renovering af den eksisterende boligmasse, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

100 %

015

Intelligente systemer til distribution af energi ved lav- og mellemspændingsniveauer (herunder intelligente net og IKT-systemer)

100 %

016

Højeffektiv kraftvarmeproduktion og fjernvarme

100 %

Miljømæssig infrastruktur

 

017

Affaldshåndtering (herunder nedbringelses-, sorterings- og genbrugsforanstaltninger)

0 %

018

Affaldshåndtering (herunder mekanisk biologisk behandling, termisk behandling, afbrænding og deponeringsforanstaltninger)

0 %

019

Håndtering af erhvervsaffald, industriaffald eller farligt affald

0 %

020

Udbud af drikkevand (udvinding, behandling, lagring og formidlingsinfrastruktur)

0 %

021

Håndtering af vand og bevarelse af drikkevand (herunder forvaltning af vandområder, drikkevandsforsyning, specifikke tilpasningsforanstaltninger til klimaforandringer, område- og forbrugeropgørelser, afregningssystemer og nedbringelse af spild)

40 %

022

Spildevandsrensning

0 %

023

Miljømæssige foranstaltninger, der nedbringer og/eller undgår drivhusgasemissioner (herunder behandling og lagring af metangas og kompostering)

100 %

Transportinfrastrukturer

 

024

Jernbaner (TEN-T hovednet)

40 %

025

Jernbaner (TEN-T omfattende)

40 %

026

Andre jernbaner

40 %

027

Mobile sporbaserede aktiver

40 %

028

TEN-T motorveje og veje — hovednet (nybygget)

0 %

029

TEN-T motorveje og veje — omfattende net (nybygget)

0 %

030

Sekundære vejforbindelser til TEN-T vejnetværket og -knudepunkter (nybygget)

0 %

031

Andre nationale og regionale veje (nybygget)

0 %

032

Lokale adgangsveje (nybygget)

0 %

033

TEN-T genskabt eller forbedret vej

0 %

034

Andre genskabte eller forbedrede veje (motorvej, national, regional eller lokal)

0 %

035

Multimodal transport (TEN-T)

40 %

036

Multimodal transport

40 %

037

Lufthavne (TEN-T) (2)

0 %

038

Andre lufthavne (2)

0 %

039

Søhavne (TEN-T)

40 %

040

Andre søhavne

40 %

041

Indre vandveje og havne (TEN-T)

40 %

042

Indre vandveje og havne (regionale og lokale)

40 %

Bæredygtig transport

 

043

Ren bytransportinfrastruktur og promovering heraf (herunder udstyr og rullende materiel)

40 %

044

Intelligente transportsystemer (herunder indførelsen af håndtering af efterspørgsel, bompengesystemer, IT-overvågning, kontrol- og informationssystemer)

40 %

Informations- og kommunikationsteknologisk (IKT) infrastruktur

 

045

IKT: Backbone-/backhaulnetværk

0 %

046

IKT: Bredbåndsnet med høj hastighed (adgang/abonnentnet, >/= 30 Mbps)

0 %

047

IKT: Bredbåndsnet med meget høj hastighed (adgang/abonnentnet, >/= 100 Mbps)

0 %

048

IKT: Andre typer IKT-infrastruktur/stort anlagte computerressourcer/udstyr (herunder e-infrastruktur, datacentre og sensorer, også hvor de er del af anden infrastruktur, såsom forskningsfaciliteter, miljømæssig og social infrastruktur)

0 %

III   Social, sundhedsmæssig og uddannelsesmæssig infrastruktur og forbundne investeringer:

049

Uddannelsesmæssig infrastruktur til videregående uddannelser

0 %

050

Uddannelsesmæssig infrastruktur til erhvervsuddannelser og voksenuddannelser

0 %

051

Uddannelsesmæssig infrastruktur til skoleuddannelser (almene uddannelser på første og andet trin)

0 %

052

Infrastruktur for førskoleundervisning og børnepasningsmuligheder

0 %

053

Sundhedsinfrastruktur

0 %

054

Boliginfrastruktur

0 %

055

Anden social infrastruktur, der medvirker til regional og lokal infrastruktur

0 %

IV   Udvikling af det eksisterende potentiale:

Forskning og udvikling og innovation

 

056

Investering i infrastruktur, kapaciteter og udstyr i SMV'er, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter

0 %

057

Investering i infrastruktur, kapaciteter og udstyr i store virksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter

0 %

058

Forsknings- og innovationsinfrastruktur (offentlig)

0 %

059

Forsknings- og innovationsinfrastruktur (privat, herunder forskningsparker)

0 %

060

Forsknings og innovationsaktiviteter i offentlige forskningscentre og kompetencecentre herunder netværk

0 %

061

Forsknings og innovationsaktiviteter i private forskningscentre herunder netværk

0 %

062

Teknologioverførsel og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder, der primært er til gavn for SMV'er

0 %

063

Støtte til klynger og forretningsnetværk, der primært er til gavn for SMV'er

0 %

064

Forsknings- og innovationsprocesser i SMV'er (herunder kuponordninger, proces, design, tjeneste og social innovation)

0 %

065

Forsknings- og innovationsinfrastruktur, processer, teknologioverførsel og -samarbejde i virksomheder, der fokuserer på en økonomi med lavere CO2-emissioner og på modstandsdygtighed over for klimaforandringer

100 %

Erhvervsudvikling

 

066

Avancerede støttetjenester til SMV'er og grupper af SMV'er (herunder forvaltnings-, marketings- og designtjenester)

0 %

067

Erhvervsudvikling for SMV'er, støtte til iværksætteri og inkubation (herunder støtte til "spin offs" og "spin outs")

0 %

068

Energieffektivitet og demonstrationsprojekter i SMV'er og støtteforanstaltninger

100 %

069

Støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er

40 %

070

Fremme af energieffektivitet i store virksomheder

100 %

071

Udvikling og fremme af virksomheder, der er specialiserede i tjenester, der medvirker til en økonomi med lavere CO2-emissioner og til modstandsdygtighed til klimaforandringer (herunder støtte til sådanne tjenester)

100 %

072

Erhvervsinfrastruktur til SMV'er (herunder industriparker og -grunde)

0 %

073

Støtte til sociale virksomheder (SMV'er)

0 %

074

Udvikling og fremme i SMV'er af erhvervsmæssige aktiver inden for turisme

0 %

075

Udvikling og fremme i og for SMV'er af erhvervsmæssige tjenester inden for turisme

0 %

076

Udvikling og fremme i SMV'er af kulturelle og kreative aktiver

0 %

077

Udvikling og fremme i og for SMV'er af kulturelle og kreative tjenester

0 %

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) — stimulering af efterspørgsel, applikationer og tjenester

 

078

E-forvaltningstjenester og -applikationer (herunder e-udbud, IKT-foranstaltninger, der støtter reformen af den offentlige administration, cybersikkerhed, tillids- og privatlivsforanstaltninger, e-justice og elektronisk demokrati)

0 %

079

Adgang til oplysninger om den offentlige sektor (herunder e-kulturen om åbne data, digitale biblioteker, e-indhold og e-turisme)

0 %

080

E-inklusion, e-tilgængelighed, e-læring og e-uddannelsesmæssige tjenester og applikationer, digitale færdigheder

0 %

081

IKT-løsninger på udfordringen med aktiv og sund aldring og e-sundhedstjenester og applikationer (herunder e-pleje og intelligente omgivelser

0 %

082

IKT-tjenester og -applikationer for SMV'er (herunder e-handel, e-business og netværksforbundne forretningsgange, levende laboratorier, webiværksættere og nystartede IKT-virksomheder)

0 %

Miljø

 

083

Luftkvalitetsforanstaltninger

40 %

084

Integreret forureningsforebyggelse og –kontrol (IPPC)

40 %

085

Beskyttelse og styrkelse af biodiversitet, naturbeskyttelse og grøn infrastruktur

40 %

086

Beskyttelse, genskabelse og bæredygtig brug af Natura 2000-områder

40 %

087

Tilpasning til klimaforandringsforanstaltninger og forebyggelse og forvaltning af klimaforbundne risici, f.eks. erosion, brand, oversvømmelse, storme og tørke, herunder øget viden, civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer og -infrastruktur

100 %

088

Forebyggelse af risici og forvaltningen af ikkeklimaforbundne naturlige risici (f.eks. jordskælv) og risici forbundet med menneskelige aktiviteter (f.eks. teknologiske uheld), herunder øget viden, civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer og -infrastruktur

0 %

089

Oprensning af industrigrunde og forurenede grunde

0 %

090

Cykel- og gangstier

100 %

091

Udvikling og fremme af naturlige områders potentiale for turisme

0 %

092

Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige aktiver inden for turisme

0 %

093

Udvikling og fremme af offentlige turismetjenester

0 %

094

Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige kulturelle aktiver og kulturarvsaktiver

0 %

095

Udvikling og fremme af offentlige kulturelle aktiver og kulturarvstjenester

0 %

Andet

 

096

Offentlige administrationers og offentlige tjenesters institutionelle kapacitet forbundet med gennemførelsen af EFRU eller aktioner, der støtter ESF-initiativer om institutionel kapacitet

0 %

097

Lokaludviklingsinitiativer som styres af lokalsamfundet i by- og landområder

0 %

098

Regioner i den yderste periferi: kompensation af alle meromkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold og territorial opsplitning

0 %

099

Regioner i den yderste periferi: specifik indsats for at kompensere meromkostninger som følge af meget små markeder

0 %

100

Regioner i den yderste periferi: støtte til at kompensere meromkostninger som følge af klimatiske forhold og terrænforhold

40 %

101

Tværfinansiering under EFRU (støtte til ESF-agtige aktioner, der er nødvendige for en tilfredsstillende gennemførelse af operationens EFRU-del og er direkte forbundet med den)

0 %

V   Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet:

102

Adgang til beskæftigelse for arbejdssøgende og erhvervsinaktive, herunder langtidsledige og personer, der er langt fra arbejdsmarkedet, også gennem lokale beskæftigelsesinitiativer og støtte til arbejdskraftens mobilitet

0 %

103

Varig integration af unge på arbejdsmarkedet, navnlig unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, herunder unge, der er i fare for social udstødelse, og unge fra marginaliserede samfundsgrupper, herunder gennem gennemførelsen af ungdomsgarantien

0 %

104

Selvstændig virksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering, herunder innovative mikro-, små og mellemstore virksomheder

0 %

105

Ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i adgang til beskæftigelse, avancementsmuligheder, forening af arbejde og privatliv samt fremme af lige løn for lige arbejde

0 %

106

Tilpasning af arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til forandring

0 %

107

Aktiv og sund aldring

0 %

108

Modernisering af arbejdsmarkedets institutioner, såsom offentlige og private arbejdsformidlinger og forbedring af matchning af arbejdsmarkedets behov, herunder gennem aktioner, som fremmer arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser, og gennem mobilitetsordninger og bedre samarbejde mellem institutioner og relevante interessenter

0 %

VI   Fremme af social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og enhver forskelsbehandling:

109

Aktiv inklusion, herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedre beskæftigelsesevnen

0 %

110

Socioøkonomisk integration af marginaliserede samfund såsom romasamfundet

0 %

111

Bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling og fremme af lige muligheder

0 %

112

Bedre adgang til prismæssigt overkommelige, bæredygtige tjenester af høj kvalitet, herunder sundhedspleje og sociale tjenesteydelser af almen interesse

0 %

113

Fremme af socialt iværksætteri og erhvervsmæssig integration i sociale virksomheder og den sociale og solidariske økonomi med henblik på at lette adgangen til beskæftigelse

0 %

114

Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

0 %

VII   Investeringer I uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring:

115

Nedbringe og forebygge tidlig skoleafgang og fremme lige adgang til førskoleundervisning og undervisning på primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet, herunder formelle, ikke-formelle og uformelle læringsveje med henblik på tilbagevenden til uddannelse

0 %

116

Forbedre kvaliteten og effektiviteten af samt adgangen til videregående eller tilsvarende uddannelser med henblik på at øge deltagelsen og succesraten, navnlig for dårligt stillede grupper

0 %

117

Forbedre den lige adgang til livslang læring for alle aldersgrupper i formelt, ikke-formelt og uformelt regi, forbedre arbejdsstyrkens viden, færdigheder og kompetencer og fremme fleksible læringsveje, herunder via erhvervsvejledning og validering af erhvervede kompetencer

0 %

118

Forbedre uddannelsessystemers arbejdsmarkedsrelevans, lette overgangen fra skole til arbejdsmarked, styrke erhvervsuddannelsessystemerne og deres kvalitet, herunder gennem mekanismer til forudsigelse af efterspurgte færdigheder, tilpasning af læseplaner samt etablering og udvikling af arbejdsbaserede læringssystemer, herunder systemer med kombineret teoretisk og praktisk læring samt praktikpladsordninger

0 %

VIII   Styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og effektiv offentlig forvaltning:

119

Investering til gavn for den institutionelle kapacitet og de offentlige forvaltningers og offentlige tjenesteydelsers effektivitet på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på reformer, bedre regulering og god forvaltningsskik

0 %

120

Kapacitetsopbygning hos alle de aktører, som tilvejebringer politikker for almen uddannelse, livslang læring, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og sociale forhold, herunder gennem sektorielle og territoriale pagter med henblik på at mobilisere tilslutning til reformer på nationalt, regionalt og lokalt plan

0 %

IX   Teknisk bistand:

121

Forberedelse, gennemførelse, tilsyn og kontrol

0 %

122

Evaluering og studier

0 %

123

Information og kommunikation

0 %


TABEL 2:   KODER FOR FINANSIERINGSFORM

2.   FINANSIERINGSFORM

01

Tilskud uden tilbagebetaling

02

Tilskud med tilbagebetaling

03

Støtte gennem finansielle instrumenter: venture kapital og egenkapital eller tilsvarende

04

Støtte gennem finansielle instrumenter: lån eller tilsvarende

05

Støtte gennem finansielle instrumenter: garanti eller tilsvarende

06

Støtte gennem finansielle instrumenter: rentegodtgørelse, tilskud til garantigebyrer, teknisk støtte eller tilsvarende

07

Pris


TABEL 3:   KODER FOR OMRÅDETYPE

3.   OMRÅDETYPE

01

Store byområder (tætbefolkede > 50 000 indbyggere)

02

Små byområder (middeltætbefolkede > 5 000 indbyggere)

03

Landdistrikter (tyndtbefolkede)

04

Makroregionalt samarbejdsområde

05

Samarbejde på tværs af nationale eller regionale programområder i en national sammenhæng

06

Tværnationalt ESF-samarbejde

07

Ikke relevant


TABEL 4:   KODER FOR TERRITORIALE GENNEMFØRELSESMEKANISMER

4.   TERRITORIALE GENNEMFØRELSESMEKANISMER

01

Integrerede territoriale investeringer — byer

02

Andre integrerede tilgange til bæredygtig byudvikling

03

Integrerede territoriale investeringer — andet

04

Andre integrerede tilgange til bæredygtig landudvikling

05

Andre integrerede tilgange til bæredygtig by-/landudvikling

06

Lokaludviklingsinitiativer styret af lokalsamfundet

07

Ikke relevant


TABEL 5:   KODER FOR TEMATISK MÅL

5.   TEMATISK MÅL (EFRU og Samhørighedsfonden)

01

Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

02

Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi

03

Fremme af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne

04

Støtte til overgangen til en økonomi med lavere CO2-emissioner i alle sektorer

05

Fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og –styring

06

Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

07

Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer

08

Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet

09

Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom og enhver forskelsbehandling

10

Investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring

11

Styrkelse af den institutionelle kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter og en effektiv offentlig forvaltning

12

Ikke relevant (kun for teknisk bistand)


TABEL 6:   KODER FOR DET SEKUNDÆRE TEMA UNDER ESF

6.

ESF SEKUNDÆRE TEMA

Koefficient til beregning af støtten til klimaforandringsmål

01

Støtte overgangen til en ressourceeffektiv økonomi med lavere CO2-emissioner

100 %

02

Social innovation

0 %

03

Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

0 %

04

Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

0 %

05

Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi

0 %

06

Ikke-forskelsbehandling

0 %

07

Ligestilling mellem kønnene

0 %

08

Ikke relevant

0 %


TABEL 7:   KODER FOR ØKONOMISK AKTIVITET

7.   ØKONOMISK AKTIVITET

01

Landbrug og skovbrug

02

Fiskeri og akvakultur

03

Fremstilling af fødevarer og drikkevarer

04

Fremstilling af tekstiler og beklædningsartikler

05

Fremstilling af transportmidler

06

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

07

Anden uspecificeret fremstillingsvirksomhed

08

Byggeri og anlæg

09

Udvinding af energiråstoffer (herunder udvinding af energiproducerende materialer)

10

Elektricitet, gas, damp, varmt vand og airconditioneret luft

11

Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

12

Transport og oplagringsvirksomhed

13

Informations- og kommunikationsaktiviteter, herunder telekommunikation, informationstjenesteaktiviteter, computerprogrammering, konsulentvirksomhed og beslægtede aktiviteter

14

Engros- og detailhandel

15

Turisme, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

16

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

17

Fast ejendom, udlejning og forretningsservice

18

Offentlig administration

19

Uddannelse

20

Sundhedsvæsen

21

Sociale foranstaltninger, kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

22

Aktiviteter forbundet med miljøet og klimaforandringer

23

Kultur, forlystelser, kreative erhverv og sport

24

Anden servicevirksomhed


TABEL 8:   KODER FOR LOKALISERING

8.   

STED (2)

Kode

Sted

 

Kode for region eller område, hvor operationen er eller udføres, som fastsat i nomenklaturen for regionale enheder (NUTS) i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (3)


(1)  Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond.

(2)  Begrænset til investeringer forbundet med miljøbeskyttelse, eller ledsaget af de nødvendige investeringer for at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).


BILAG II

Koefficienter til beregning af støtten til klimaforandringsmål under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel 2

Artikel i forordning (EU) nr. 1305/2013 (1)

Prioritets-/fokusområde

Koefficient

Artikel 5, nr. 3, litra b)

Støtte til bedriftsrisikoforebyggelse og -styring

40 %

Artikel 5, nr. 4

Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget (alle fokusområder)

100 %

Artikel 5, nr. 5

Fremme af ressourceeffektivitet og støtte til overgangen til en klimaresistent lavemissionsøkonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren (alle fokusområder)

100 %

Artikel 5, nr. 6, litra b)

Fremme af lokaludvikling i landdistrikterne

40 %


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).


BILAG III

Koefficienter til at beregne støtte til klimaforandringsmål under Den Europæiske Hav og Fiskerifond i henhold til artikel 3

 

Foranstaltningens betegnelse

Foreløbig nummerering

Koefficient

 

Innovation

Artikel 28

0 %* (1)

 

Rådgivningstjenester

Artikel 29

0 %

 

Partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere

Artikel 30

0 %*

 

Fremme af menneskelig kapital og social dialog — uddannelse, oprettelse af netværk og social dialog

Artikel 31

0 %*

 

Fremme af menneskelig kapital og social dialog — støtte til ægtefæller og livsledsagere

Artikel 31, stk. 2

0 %*

 

Fremme af menneskelig kapital og social dialog — praktikanter om bord på fartøjer, der driver ikkeindustrielt kystfiskeri

Artikel 31, stk. 3

0 %*

 

Diversificering og nye former for indkomst

Artikel 32

0 %*

 

Etableringsstøtte til unge fiskere

Artikel 32a

0 %

 

Sundhed og sikkerhed

Artikel 33

0 %

 

Midlertidigt ophør med fiskeri

Artikel 33a

40 %

 

Endeligt ophør med fiskeri

Artikel 33b

100 %

 

Gensidige fonde for usædvanlige vejrforhold og miljøhændelser

Artikel 33c

40 %

 

Støtte til ordninger for tildeling af fiskerimuligheder

Artikel 34

40 %

 

Støtte til udformningen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger

Artikel 35

0 %

 

Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter

Artikel 36

40 %

 

Innovation i tilknytning til bevaring af marine biologiske ressourcer

Artikel 37

40 %

 

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — indsamling af affald

Artikel 38, stk. 1, litra a)

0 %

 

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — bidrage til bedre forvaltning eller bevaring, bygning, etablering eller modernisering af statiske eller mobile anlæg, udarbejdelse af beskyttelses- og forvaltningsplaner knyttet til NATURA 2000-steder og særlige beskyttede områder, forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder, herunder NATURA 2000-steder, miljøbevidsthed, deltagelse i andre tiltag, som har til formål at vedligeholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester

Artikel 38, stk. 1, litra b)-e), ea), og f)

40 %

 

Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet — ordninger for erstatning for skade på fangsten, som forvoldes af pattedyr og fugle

Artikel 38, stk. 1, litra eb)

0 %

 

Modvirkning af klimaændringer — investeringer om bord

Artikel 39, stk. 1, litra a)

100 %

 

Modvirkning af klimaændringer — energieffektivitetsrevisioner og –ordninger

Artikel 39, stk. 1, litra b)

100 %

 

Energieffektivitet — studier til at vurdere alternative fremdriftssystemer og udforminger af skrog

Artikel 39, stk. 1, litra c)

40 %

 

Udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer

Artikel 39, stk. 2

100 %

 

Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster

Artikel 40

0 %

 

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne — investeringer, der forbedrer fiskerihavnenes og auktionshallernes infrastruktur eller landingssteder og nødhavne

Artikel 41, stk. 1

40 %

 

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne - investeringer, der letter overholdelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster

Artikel 41, stk. 2

0 %

 

Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne - investeringer, der forbedrer fiskeres sikkerhed

Artikel 41, stk. 3

0 %

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — om bord eller i personlige værnemidler som omhandlet i artikel 33

Artikel 42, stk. 1, litra a)

0 % *

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande. Investeringer i udstyr og typer af operationer som omhandlet i artikel 36 og 37

Artikel 42, stk. 1, litra b)

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — om bord og energieffektivitetsrevisioner og –ordninger

Artikel 42, stk. 1, litra c)

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — fremme af menneskelig kapital og social dialog

Artikel 42, stk. 1, litra aa)

0 %

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — fiskerihavne, nødhavne og landingssteder

Artikel 42, stk. 1, litra d)

0 %

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — investeringer, der forbedrer værdien eller kvaliteten af fiskefangsten

Artikel 42, stk. 1, litra da)

0 %

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — etableringsstøtte til unge fiskere

Artikel 42, stk. 1, litra la)

0 %

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — udvikling og fremme af innovation

Artikel 42, stk. 1b

0 %*

 

Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — for at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora

Artikel 42, stk. 5

40 %

 

Innovation

Artikel 45

0 %*

 

Produktiv investering i akvakultur

Artikel 46

0 %*

 

Management-, vikar- og rådgivningstjenester for akvakulturbrug

Artikel 48

0 %*

 

Fremme af menneskelig kapital og oprettelse af netværk

Artikel 49

0 %*

 

Forøgelse af potentialet på akvakultursteder

Artikel 50

40 %

 

Tilskyndelse til nye bæredygtige akvakulturbrugere

Artikel 51

0 %

 

Omlægning til miljøledelse og miljørevision og økologisk akvakultur

Artikel 53

40 %

 

Akvakultur med miljøtjenester

Artikel 54

40 %

 

Folkesundhedsforanstaltninger

Artikel 55

0 %

 

Foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

Artikel 56

0 %

 

Akvakulturforsikring

Artikel 57

40 %

 

Forberedende støtte

Artikel 63, stk. 1, litra a)

0 %

 

Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier

Artikel 65

40 %

 

Samarbejdsaktiviteter

Artikel 66

0 %*

 

Driftsomkostninger og animering

Artikel 63, stk. 1, litra d)

0 %

 

Produktions- og markedsføringsplaner

Artikel 69

0 %*

 

Oplagringsstøtte

Artikel 70

0 %

 

Markedsføringsforanstaltninger

Artikel 71

0 %*

 

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Artikel 72

40 %

 

Godtgørelsesordning

Artikel 73

0 %

 

Kontrol og håndhævelse

Artikel 78

0 %

 

Dataindsamling

Artikel 79

0 %*

 

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

Artikel 79a

0 %

 

Integreret havovervågning

Artikel 79b, stk. 1, litra a)

40 %

 

Fremme af beskyttelsen af havmiljøet og bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcer

Artikel 79b, stk. 1, litra b)

40 %


(1)  En vægtning på 40 % kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, tildeles foranstaltninger mærket med * i tabellen.


Top