EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 157/2014 af 30. oktober 2013 om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 157/2014

af 30. oktober 2013

om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 3, sammenholdt med artikel 60, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fabrikanter af byggevarer er i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 forpligtet til at udarbejde en ydeevnedeklaration, når en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard eller stemmer overens med en europæisk teknisk vurdering, som er blevet udstedt for den, bringes i omsætning. Et eksemplar af denne deklaration skal indgives enten i papirform eller elektronisk.

(2)

Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, og artikel 60, litra b), i forordning (EU) nr. 305/2011 beføjelse til at fastsætte betingelserne for den elektroniske behandling af ydeevnedeklarationer, således at disse kan gøres tilgængelige på et websted. Disse betingelser for tilrådighedsstillelse af ydeevnedeklarationer online giver mulighed for at anvende nye informationsteknologier og reducere omkostningerne til fabrikanter af byggevarer og hele byggesektoren.

(3)

Idet der tages hensyn til de eventuelle særlige behov, der gælder for modtagere af byggevarer, herunder især mikrovirksomheder og virksomheder, der opererer på byggepladser uden internetadgang, bør denne delegerede retsakt ikke udvides til at udgøre en undtagelse fra artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011.

(4)

For at sikre, at den elektroniske udgave af en ydeevnedeklaration, som svarer til en bestemt vare, let kan identificeres, skal fabrikanterne knytte hver enkelt vare eller parti af samme vare, som de bringer i omsætning, til en given ydeevnedeklaration ved hjælp af den unikke identifikationskode for varens type, som i henhold til bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 skal være nævnt i ydeevnedeklarationen.

(5)

For at lette den administrative byrde, der er forbundet med tilvejebringelsen af ydeevnedeklarationer, og samtidig sikre den fortsatte pålidelighed af de oplysninger, der gives i sådanne deklarationer, må den elektroniske udgave af en ydeevnedeklaration ikke ændres, efter at den er gjort tilgængelig online, og den skal forblive tilgængelig i en periode på mindst ti år, efter at byggevaren er bragt i omsætning, eller en anden periode, der måtte finde anvendelse i medfør af artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 305/2011.

(6)

Det websted, som ydeevnedeklarationen gøres tilgængelig på, skal overvåges og vedligeholdes, for at det i videst muligt omfang kan sikres, at webstedet til stadighed er tilgængeligt og ikke bliver utilgængeligt som følge af tekniske funktionssvigt.

(7)

Det websted, som ydeevnedeklarationen gøres tilgængelig på, skal være gratis tilgængeligt for modtagere af byggevarer. Disse modtagere skal have anvisninger om, hvordan de kan få adgang til webstedet og den elektroniske udgave af ydeevnedeklarationen.

(8)

For at øge hele den europæiske byggesektors effektivitet og konkurrenceevne bør erhvervsdrivende, som tilvejebringer ydeevnedeklarationer, og som ønsker at anvende den nye informationsteknologi for at lette tilvejebringelsen af sådanne deklarationer, have mulighed for at gøre dette så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Erhvervsdrivende kan i medfør af en undtagelse fra artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 gøre en ydeevnedeklaration som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 tilgængelig på et websted, forudsat at de opfylder alle følgende betingelser:

a)

De sikrer, at indholdet af ydeevnedeklarationen ikke ændres, efter at den er gjort tilgængelig på webstedet.

b)

De sikrer, at det websted, som ydeevnedeklarationerne for byggevarer er gjort tilgængelige på, overvåges og vedligeholdes, således at webstedet og ydeevnedeklarationerne til stadighed er tilgængelige for modtagere af byggevarer.

c)

De sikrer, at modtagere af byggevarer kan få gratis adgang til ydeevnedeklarationerne i en periode på ti år, efter at byggevaren er bragt i omsætning, eller en anden periode, der måtte finde anvendelse i medfør af artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 305/2011.

d)

De giver modtagerne af byggevarer anvisninger om, hvordan de kan få adgang til webstedet og de ydeevnedeklarationer, som er udarbejdet for sådanne varer og gjort tilgængelige på webstedet.

2.   Fabrikanter sikrer, at hver enkelt vare eller parti af samme vare, som de bringer i omsætning, er knyttet til en given ydeevnedeklaration ved hjælp af den unikke identifikationskode for varens type.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


Top