EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/EU: Rådets forordning af 20. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/18


RÅDETS FORORDNING

af 20. januar 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

(2014/42/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltningerne i afgørelse 2010/413/FUSP får virkning ved Rådets forordning (EU) nr. 267/2010 (2).

(2)

Med støtte fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik indgik Kina, Frankrig, Tyskland, Den Russiske Føderation, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater den 24. november 2013 en aftale med Iran om en fælles handlingsplan med en strategi til opnåelse af en langsigtet og omfattende løsning på det iranske atomspørgsmål. Det blev vedtaget, at første skridt i retning mod denne omfattende løsning, vil omfatte en række indledende og indbyrdes aftalte foranstaltninger, som skal træffes af begge parter for en periode på seks måneder, der kan fornys efter fælles overenskomst.

(3)

Som en del af dette første skridt træffer Iran en række frivillige foranstaltninger som specificeret i den fælles handlingsplan. Til gengældtræffes en række frivillige foranstaltninger, der vil omfatte Unionens suspension i en periode på seks måneder, i løbet af hvilken de relevante kontrakter skal opfyldes, af følgende restriktive foranstaltninger:

forbuddet mod levering af forsikrings- og genforsikringsydelser samt transport af iransk råolie

forbuddet mod import, køb eller transport af iranske petrokemiske produkter og levering af tjenesteydelser i tilknytning hertil

forbuddet mod handel med guld og ædle metaller med Irans regering, dets offentlige organer og Irans centralbank, eller personer og enheder, der handler på deres vegne.

(4)

Der skal ifølge den fælles handlingsplan også gennemføres en forhøjelse af tærsklerne for godkendelse af overførsler af pengemidler til og fra Iran, således at de bliver ti gange højere.

(5)

Den 20 januar 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/21/FUSP (3) om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP.

(6)

Ovennævnte foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(7)

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 267/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 11 tilføjes som stk. 3 og 4:

"3.   Forbuddet fastsat i stk. 1, litra c), suspenderes for de produkter, der er opført i bilag XI.

4.   Forbuddet fastsat i stk. 1, litra d), suspenderes for så vidt angår levering af forsikrings- og genforsikringsydelser i forbindelse med import, køb eller transport af de produkter, der er opført i bilag XI.".

2)

I artikel 13 tilføjes som stk. 3:

"3.   Forbuddene fastsat i stk. 1, litra a), b), c) og d), suspenderes.".

3)

I artikel 15 tilføjes som stk. 3:

"3.   Forbuddene fastsat i stk. 1, litra a), b) og c), suspenderes for de produkter, der er opført i bilag XII.".

4)

Følgende artikel 28b indsættes:

"Artikel 28b

1.   Uanset artikel 23, stk. 2 og 3, kan de kompetente myndigheder på de vilkår, som de finder passende, tillade frigivelse af økonomiske ressourcer eller direkte eller indirekte tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer for olie-ministeriet, jf. bilag IX, efter at have konstateret at disse pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige til opfyldelsen af kontrakter vedrørende import eller køb af de petrokemiske produkter, der er opført i bilag V, og som har oprindelse i eller er importeret fra Iran.

2.   De pågældende medlemsstater underretter inden for en frist på fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser givet i henhold til denne artikel.".

5)

Artikel 30 ændres således:

a)

i stk. 3, litra a), ændres:

i)

"100 000 EUR" til "1 000 000 EUR", og

ii)

"40 000 EUR" til "400 000 EUR"

b)

i stk. 3, litra b), ændres:

i)

"100 000 EUR" til "1 000 000 EUR", og

ii)

"40 000 EUR" til "400 000 EUR"

c)

i stk. 3, litra c), ændres "10 000 EUR" til " 100 000 EUR".

6)

I artikel 30a foretages følgende ændringer:

a)

i stk. 1, litra b), ændres "40 000 EUR" til "400 000 EUR"

b)

i stk. 1, litra c), ændres "40 000 EUR" til "400 000 EUR".

7)

I artikel 37b tilføjes som stk. 3:

"3.   Forbuddet fastsat i stk. 1 suspenderes.".

8)

I artikel 45, litra b), ændres ordene "ændrer bilag III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB og X" til ordene "ændrer bilag III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI og XII".

9)

Bilag I og bilag II til denne forordning tilføjes som henholdsvis bilag XI og XII.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1).

(3)  Se side 22 i denne EUT.


BILAG I

»BILAG XI

Liste over produkter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3 og 4

HS-kode

Beskrivelse

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler«.


BILAG II

"BILAG XII

LISTE OVER PRODUKTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 15, STK. 3

HS-kode

Beskrivelse

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller".


Top