EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/EU: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/28


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 9. juli 2014

om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9

(omarbejdning)

(ECB/2014/31)

(2014/528/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, og artikel 5.1, 12.1, 14.3 og 18.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2013/4 (1) er blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør retningslinje ECB/2013/4 omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker«), udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 (2).

(3)

Styrelsesrådet traf den 8. december 2011 og den 20. juni 2012 afgørelse om yderligere forbedrede kreditstøtteforanstaltninger for at støtte bankers udlån og likviditet på pengemarkedet i euroområdet, herunder foranstaltninger som fremgår af afgørelse ECB/2011/25 (3). Endvidere skulle henvisningerne til reservekravskoefficienten i retningslinje ECB/2007/9 (4) tilpasses de ændringer af Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5), som blev indført ved Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (6).

(4)

Afgørelse ECB/2012/4 (7) fastsatte, at de nationale centralbanker ikke bør forpligtes til som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer at modtage belånbare bankobligationer, som garanteres af en medlemsstat, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, eller af en medlemsstat med en kreditvurdering, som ikke opfylder Eurosystemets benchmark for opstillingen af mindstekravet for høje kreditstandarder.

(5)

Afgørelse ECB/2012/2012 (8) reviderede også undtagelsen fra forbuddet mod snævre forbindelser i afsnit 6.2.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, for så vidt angår statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug (»own used«) som sikkerhed af modparter.

(6)

Afgørelse ECB/2011/25 blev den 2. august 2012 erstattet af retningslinje ECB/2012/18 (9), som de nationale centralbanker gennemførte i deres kontrakt- eller lovgivningsmæssige bestemmelser. Det blev med retningslinje ECB/2012/18 også muligt for modparter, som deltager i Eurosystemets kreditoperationer, i særlige tilfælde at øge niveauet af statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som de havde den 3. juli 2012, under forudsætning af forudgående tilladelse fra Styrelsesrådet. Anmodninger om forudgående tilladelse, som fremsendes til Styrelsesrådet, skal være ledsaget af en finansieringsplan.

(7)

Retningslinje ECB/2012/18 blev den 10. oktober 2012 ændret af ECB/2012/23 (10), hvorved kriteriet for belånbarheden af aktiver, der skal anvendes som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, blev udvidet midlertidigt ved at godkende omsættelige gældsinstrumenter denomineret i pund sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbare aktiver i pengepolitiske operationer. Værdien af sådanne omsættelige gældsinstrumenter blev nedskrevet, således at den historiske volatilitet for den pågældende valutakurs blev afspejlet.

(8)

Retningslinje ECB/2013/2 (11) specificerer proceduren, der finder anvendelse på modparternes førtidige tilbagebetaling af langfristede refinansieringstransaktioner for at sikre, at de nationale centralbanker anvender samme betingelser. Navnlig finder sanktionsordningen i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14 anvendelse, hvis en modpart, der har valgt at anvende førtidig tilbagebetaling, ikke afvikler det beløb, helt eller delvist, der skal betales tilbage til den pågældende nationale centralbank på forfaldsdatoen.

(9)

Retningslinje ECB/2012/18 blev yderligere ændret for at indarbejde indholdet af afgørelse ECB/2012/34 (12) og for at sikre, at de nationale centralbanker ikke forpligtes til som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer at acceptere belånbare udækkede bankobligationer, som er: a) udstedt af de modparter, der anvender dem, eller af enheder med snævre forbindelser til den pågældende modpart, og b) fuldt ud garanteret af en medlemsstat med en kreditvurdering, som ikke opfylder Eurosystemets høje kreditstandarder, og som ifølge Styrelsesrådets vurdering overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

(10)

Af hensyn til klarhed og forenkling blev retningslinje ECB/2012/18 den 20. marts 2013 erstattet af retningslinje ECB/2013/4, som de nationale centralbanker gennemførte i deres kontraktlige eller lovgivningsmæssige bestemmelser.

(11)

Af hensyn til klarhed og forenkling blev indholdet af afgørelse ECB/2011/4 (13), ECB/2011/10 (14) og ECB/2012/32 (15) indarbejdet i retningslinje ECB/2013/4 sammen med alle andre midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed.

(12)

Retningslinje ECB/2013/4 blev den 5. juli 2013 ændret ved afgørelse ECB/2013/22 (16) og den 12. marts 2014 ved retningslinje ECB/2014/12 (17), for at tage højde for de medlemsstater i euroområdet, som efter Styrelsesrådets opfattelse overholdt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, samt for at afspejle ændringer af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Efterfølgende ændringer af listen over medlemsstater i euroområdet, som overholder et program fra EU/Den International Valutafond, nødvendiggør yderligere tilpasning af retningslinje ECB/2013/4.

(13)

Med afgørelse ECB/2013/36 (18) justeres bestemmelserne om haircuts og kontinuerlig låneservicering, der finder anvendelse på de værdipapirer af asset-backed typen, der er godkendt i henhold til de yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner, der er fastsat i retningslinje ECB/2013/4, og belånbarhedskriterierne, der finder anvendelse på de yderligere gældsfordringer, ændres.

(14)

Af hensyn til klarhed og forenkling bør indholdet af afgørelse ECB/2013/22 og ECB/2013/36 indgå i denne retningslinje.

(15)

Styrelsesrådet besluttede den 22. maj 2014, at de nationale centralbanker i tillæg til visse yderligere gældsfordringer, der allerede er reguleret i retningslinje ECB/2013/4, kan godkende visse kortfristede gældsinstrumenter, som er udstedet af ikke-finansielle selskaber, der ikke ville opfylde Eurosystemets belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver, forudsat at disse opfylder de belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger, som Styrelsesrådet har specificeret. Denne beslutning nødvendiggør yderligere tilpasning af retningslinje ECB/2013/4.

(16)

De yderligere foranstaltninger, som er fastlagt i denne retningslinje, bør gælde midlertidigt, indtil Styrelsesrådet vurderer, at de ikke længere er nødvendige for at sikre en passende pengepolitisk transmissionsmekanisme —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Yderligere foranstaltninger vedrørende refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed

1.   Reglerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer og belånbarhedskriterierne for sikkerhed fastlagt i denne retningslinje gælder i sammenhæng med retningslinje ECB/2011/14.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne retningslinje og retningslinje ECB/2011/14, således som denne er gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker, har denne retningslinje forrang. De nationale centralbanker skal fortsat anvende alle bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 som hidtil, medmindre andet følger af denne retningslinje.

3.   I forbindelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 8 betragtes Den Hellenske Republik og Republikken Cypern som medlemsstater i euroområdet, der overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

Artikel 2

Mulighed for at reducere beløbet på eller bringe langfristede refinansieringstransaktioner til ophør

1.   Eurosystemet kan træffe beslutning om, at modparter under visse betingelser kan reducere beløbet på eller bringe visse langfristede refinansieringstransaktioner til ophør før deres udløbstidspunkt (sådanne beløbsreduktioner eller ophør af transaktioner benævnes herefter også tilsammen »førtidig tilbagebetaling«). Auktionsmeddelelsen skal specificere, om muligheden for at reducere beløbet på eller bringe de pågældende transaktioner til ophør før deres udløbstidspunkt finder anvendelse, samt datoen fra hvilken en sådan mulighed kan udøves. Alternativt kan disse oplysninger tilvejebringes i et andet format, som Eurosystemet finder hensigtsmæssigt.

2.   En modpart kan udøve muligheden for at reducere beløbet på eller bringe langfristede refinansieringstransaktioner til ophør før udløbstid ved at give meddelelse til den relevante nationale centralbank om det beløb, som modparten har til hensigt at betale tilbage i henhold til proceduren for førtidig tilbagebetaling, samt datoen på hvilken den har til hensigt at foretage en sådan førtidig tilbagebetaling, mindst én uge forud for datoen for den førtidige tilbagebetaling. Medmindre Eurosystemet specificerer andet, kan en førtidig tilbagebetaling ske på alle dage, der falder på en afviklingsdag for en af Eurosystemets primære markedsoperationer, forudsat at modparten giver meddelelse i henhold til dette stykke mindst én uge forud for den pågældende dato.

3.   Meddelelsen i stk. 2 får bindende virkning for modparten én uge før datoen for den førtidige tilbagebetaling, som meddelelsen henviser til. Har modparten i henhold til proceduren for den førtidige tilbagebetaling ikke afviklet det forfaldne beløb helt eller delvist på forfaldsdatoen, kan det medføre, at den bliver pålagt et gebyr i henhold til punkt 1 i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14. Bestemmelserne i punkt 1 til appendiks 6, som finder anvendelse på overtrædelse af reglerne for auktioner, finder anvendelse, hvis en modpart ikke afvikler det forfaldne beløb, helt eller delvist, på datoen for den førtidige tilbagebetaling i stk. 2. Pålæggelsen af et gebyr berører ikke de nationale centralbankers ret til i tilfælde af misligholdelse at gøre brug af midlerne fastsat i bilag II til retningslinje ECB/2011/14.

Artikel 3

Godkendelse af visse yderligere værdipapirer af asset-backed typen

1.   Udover værdipapirer af asset-backed typen, der kan anvendes i henhold til kapitel 6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal værdipapirer af asset-backed typen, som ikke opfylder kreditvurderingskravene i henhold til afsnit 6.3 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, men som i øvrigt opfylder alle belånbarhedskriterier for værdipapirer af asset-backed typen i henhold til retningslinje ECB/2011/14, være belånbare som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, forudsat at de har to kreditvurderinger svarende til mindst »triple B« (19) vedrørende udstedelsen fra et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau. De skal også opfylde alle følgende krav:

a)

aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, skal tilhøre en af følgende aktivklasser: i) pantesikrede boliglån (»residential mortgages«), ii) lån til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), iii) lån med pant i erhvervsejendomme (»commercial real estate mortgages«), iv) billån, v) leasing, vi) forbrugerfinansiering og vii) tilgodehavender på kreditkort,

b)

en sammensætning af aktiver fra forskellige aktivklasser, må ikke forekomme,

c)

aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, må ikke bestå af lån, som:

i)

er misligholdte på tidspunktet for udstedelsen af værdipapir af asset-backed typen,

ii)

er misligholdte, når de indgår i værdipapiret af asset-backed typen i løbet af dettes levetid, f.eks. ved substitution eller erstatning af de aktiver, der genererer pengestrømme,

iii)

på et hvilket som helst tidspunkt er strukturerede, syndikerede eller gearede (leveraged loans),

d)

transaktionsdokumenterne for værdipapir af asset-backed typen skal indeholde bestemmelser om kontinuerlig låneservicering.

2.   Værdipapirer af asset-backed typen nævnt i stk. 1, som har to kreditvurderinger svarende til mindst single A (20), skal underlægges et haircut på 10 %.

3.   Værdipapirer af asset-backed typen nævnt i stk. 1, som ikke har to kreditvurderinger svarende til mindst single A, skal underlægges et haircut på 22 %.

4.   En modpart må ikke stille værdipapir af asset-backed typen, der er belånbare i henhold til stk. 1, som sikkerhed, hvis denne eller enhver tredjepart, med hvilken denne har snævre forbindelser, fungerer som en rentehedgeudbyder for værdipapiret af asset-backed typen.

5.   En national centralbank kan som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer acceptere værdipapirer af asset-backed typen, hvis underliggende aktiver omfatter pantesikrede boliglån eller lån til små og mellemstore virksomheder, eller begge, og som ikke opfylder kreditvurderingskravene i henhold til afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og kravene nævnt i stk. 1, litra a) til d), og stk. 4, oven for, men som ellers opfylder alle belånbarhedskriterier for værdipapirer af asset-backed typen i henhold til retningslinje ECB/2011/14, og som har to kreditvurderinger svarende til mindst triple B. Sådanne værdipapirer af asset-backed typen begrænses til værdipapirer udstedt før den 20. juni 2012 og underlægges et haircut på 22 %.

6.   Værdipapirer af asset-backed typen med bestemmelser om kontinuerlig låneservicering, der opfylder retningslinje ECB/2013/4, og der indgik på listen over belånbare aktiver før den 1. oktober 2013, forbliver belånbare indtil den 1. oktober 2014.

7.   I denne artikel forstås ved:

a)   »pantesikrede boliglån«: omfatter, ud over lån med pant i boligejendomme, garanterede lån i boligejendomme (uden pant i boligejendommen), hvis garantien kan gøres gældende omgående ved misligholdelse. Sådanne garantier kan ydes i forskellige kontraktformer, herunder forsikringskontrakter, såfremt de er ydet af en enhed inden for den offentlige sektor eller en finansiel institution, der er underlagt offentligt tilsyn. Kreditvurderingen af garantstilleren i forbindelse med sådanne garantier skal være i overensstemmelse med kreditkvalitetstrin 3 på Eurosystemets harmoniserede ratingskala gennem hele transaktionens løbetid,

b)   »små virksomheder« og »mellemstore virksomheder«: enheder, der uanset deres retlige form udøver økonomisk aktivitet, og hvor enhedens eller, hvis enheden udgør en del af en koncern, koncernens indberettede omsætning udgør mindre end 50 millioner EUR,

c)   »misligholdte lån«: omfatter lån, hvor fristen for betalingen af renter eller hovedstol er overskredet med mindst 90 dage, og låntageren misligholder sine forpligtelser, som defineret i artikel 178 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (21), eller hvis der er en velbegrundet tvivl om, hvorvidt fuld betaling vil ske,

d)   »strukturerede lån«: en struktur, der omfatter efterstillede gældsfordringer,

e)   »syndikerede lån«: lån, som ydes af en gruppe af långivere i et lånesyndikat,

f)   »gearede lån«: lån ydet til et selskab, der allerede har en betydelig gældsætningsgrad, i form af f.eks. buy-outs eller fremmedkapitalfinansierede overtagelser (»take-over-financing«), hvor lånet anvendes til erhvervelse af aktierne i et selskab, som også er låntager af det pågældende lån,

g)   »bestemmelser om kontinuerlig låneservicering«: bestemmelser i den juridiske dokumentation for et værdipapir af asset-backed typen, der enten består af bestemmelser om alternativ servicering eller om bestemmelser til facilitering af alternativ servicering (såfremt der ikke findes bestemmelser om alternativ servicering). I tilfælde af bestemmelser om facilitering af alternativ servicering bør en facilitator til den alternative servicering udpeges, og facilitatoren bør være bemyndiget til at finde passende alternativ servicering inden for 60 dage efter, at en udløsende begivenhed er hændt, for at sikre den rettidige betaling og servicering af værdipapiret af asset-backed typen. Disse bestemmelser omfatter også faktorer, der udløser udnævnelse af en alternativ servicerer. Disse faktorer kan være ratingbaserede og/eller ikke-ratingbaserede, f.eks. den nuværende servicerers manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

Artikel 4

Godkendelse af visse yderligere gældsfordringer

1.   Nationale centralbanker kan som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer acceptere gældsfordringer, som ikke opfylder Eurosystemets belånbarhedskriterier.

2.   Nationale centralbanker, som træffer beslutning om at acceptere gældsfordringer i overensstemmelse med stk. 1, fastlægger belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger herfor ved at specificere afvigelserne fra kravene i bilag I til retningslinje ECB/2011/14. Sådanne belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger skal indeholde et krav om, at gældsfordringerne er underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor den nationale centralbank, som fastsætter belånbarhedskriterierne og risikostyringsforanstaltningerne, har sit hjemsted. Belånbarhedskriterierne og risikostyringsforanstaltningerne er underlagt Styrelsesrådets forudgående godkendelse.

3.   De nationale centralbanker kan i særlige tilfælde, under forudsætning af Styrelsesrådets forudgående godkendelse, acceptere gældsfordringer

a)

i forbindelse med anvendelsen af belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger fastsat af en anden national centralbank i henhold til stk. 1 og 2, eller

b)

som er underlagt lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den accepterende nationale centralbank har sit hjemsted, eller

c)

som indgår i en pulje af gældsfordringer eller som har sikkerhed i fast ejendom, hvis lovgivningen, som gældsfordringen eller den relevante debitor (eller garanten hvis relevant) er underlagt, er lovgivningen i en anden medlemsstat i EU end den medlemsstat, hvor den nationale centralbank, der accepterer gældsfordringerne, har sit hjemsted.

4.   En anden national centralbank må kun yde støtte til en national centralbank, som accepterer gældsfordringer i henhold til stk. 1, hvis dette er aftalt bilateralt mellem begge nationale centralbanker og under forudsætning af Styrelsesrådets forudgående godkendelse.

Artikel 5

Accept af visse kortfristede gældsinstrumenter

1.   De nationale centralbanker kan som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer acceptere visse kortfristede gældsinstrumenter, der ikke opfylder Eurosystemets belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver som fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

2.   Nationale centralbanker, som træffer beslutning om at acceptere kortfristede gældsinstrumenter i overensstemmelse med stk. 1, fastsætter de relevante belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger, forudsat at de opfylder de mindstestandarder, som Styrelsesrådet har specificeret. Sådanne belånbarhedskriterier og risikostyringsforanstaltninger skal omfatte følgende kriterier, der gælder for kortfristede gældsinstrumenter:

a)

de er udstedt af ikke-finansielle selskaber (22), der har hjemsted i euroområdet. Hvis der anvendes en garant for det kortfristede gældsinstrument, skal denne også være et ikke-finansielt selskab, der har hjemsted i euroområdet, med mindre det ikke er nødvendigt at garantere for det kortfristede gældsinstrument for at overholde bestemmelserne om fastsættelse af høje kreditstandarder, som fastsat i litra d),

b)

de kan ikke handles på et marked, som Eurosystemet har godkendt i henhold til afsnit 6.2.1.5 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14,

c)

de er denomineret i euro,

d)

de opfylder de krav til høje kreditstandarder, som den relevante nationale centralbank har fastsat, og som finder anvendelse i stedet for kravene i afsnit 6.3.2 og 6.3.3 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14,

e)

ud over litra a)-d) overholder de Eurosystemets belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

3.   Med mindre det sker i henhold til en bilateral aftale med en anden national centralbank, må en national centralbank ikke acceptere kortfristede gældsinstrumenter i henhold til stk. 1 og 2, som er udstedt i euroområdet

a)

hos den anden nationale centralbank, eller

b)

hos en værdipapircentral, som i) er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i »Framework for the assessment of securities settlement systems and links and to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations« (23) og ii) har hjemsted i den medlemsstat i euroområdet, i hvilken den anden nationale centralbank har hjemsted.

4.   I denne artikel forstås ved »kortfristede gældsinstrumenter« gældsinstrumenter med en maksimal løbetid på 365 dage ved udstedelsen og på et hvilket som helst tidspunkt herefter.

Artikel 6

Accept af visse statsgaranterede bankobligationer

1.   En national centralbank er ikke forpligtet til som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer at acceptere belånbare udækkede bankobligationer, der:

a)

ikke opfylder Eurosystemets krav til høje kreditstandarder,

b)

er udstedt af en modpart, der anvender dem, eller af enheder med snævre forbindelser til den pågældende modpart, og

c)

er fuldt ud garanteret af en medlemsstat:

i)

med en kreditvurdering, som ikke opfylder Eurosystemets krav til høje kreditstandarder for udstedere og garanter af omsættelige aktiver, som fastsat i afsnit 6.3.1 og 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, og

ii)

som ifølge Styrelsesrådets vurdering overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond.

2.   De nationale centralbanker underretter Styrelsesrådet, såfremt de træffer beslutning om ikke at acceptere de i stk. 1 beskrevne værdipapirer som sikkerhed.

3.   Modparter må ikke stille udækkede bankobligationer, som de selv har udstedt, eller som er udstedt af enheder, med hvilke de har snævre forbindelser, og som er garanteret af en enhed i den offentlige sektor inden for EØS, der kan udskrive skatter, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer ud over den nominelle værdi af disse obligationer, der allerede er stillet som sikkerhed den 3. juli 2012.

4.   I ganske særlige tilfælde kan Styrelsesrådet træffe beslutning om at meddele midlertidige dispensationer fra forbuddet i stk. 3 i op til tre år. Anmodning om en dispensation skal ledsages af en finansieringsplan, der angiver, hvorledes den anmodende modparts anvendelse af udækkede statsgaranterede bankobligationer til eget brug vil blive udfaset senest tre år efter meddelelsen af dispensationen. Enhver dispensation, der er meddelt siden 3. juli 2012, vil gælde frem til det tidspunkt, hvor den skal revideres.

Artikel 7

Godkendelse af visse aktiver denomineret i pund sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbar sikkerhed

1.   Omsættelige gældsinstrumenter, som omhandlet i afsnit 6.2.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, udgør, såfremt de er denomineret i pund sterling, yen eller amerikanske dollar, belånbar sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, forudsat at: a) de er udstedt og besiddes/afvikles i euroområdet, b) udsteder er etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og c) de opfylder alle andre kriterier for belånbarhed i afsnit 6.2.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

2.   Eurosystemet skal nedskrive værdien af sådanne omsættelige gældsinstrumenter som følger: a) aktiver denomineret i pund sterling eller amerikanske dollar nedskrives med 16 %, og b) aktiver denomineret i yen nedskrives med 26 %.

3.   Omsættelige gældsinstrumenter i henhold til stk. 1 med kuponer, som er bundet til én pengemarkedsrente i deres denomineringsvaluta eller til et inflationsindeks, der ikke indeholder et diskret renteinterval, intervaltilskrivning, ratchet eller lignende komplekse strukturer for det pågældende land, er belånbare med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer.

4.   ECB kan efter Styrelsesrådets godkendelse offentliggøre en liste over andre godkendte referencerenter i udenlandsk valuta udover de renter, der henvises til i stk. 3, på sit websted www.ecb.europa.eu.

5.   For aktiver denomineret i udenlandsk valuta finder kun artikel 1, 3, 6, 7 og 9 i denne retningslinje anvendelse.

Artikel 8

Suspension af kravene til grænseværdier for kreditkvalitet for visse omsættelige instrumenter

1.   Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, som fremgår af Eurosystemets rammer for kreditvurdering af omsættelige aktiver i afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, suspenderes i overensstemmelse med stk. 2.

2.   Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet finder ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af centralregeringerne i medlemsstater i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, medmindre Styrelsesrådet træffer beslutning om, at den pågældende medlemsstater ikke overholder de betingelser, der er knyttet til den finansielle støtte og/eller det makroøkonomiske program.

3.   Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af centralregeringen i Den Hellenske Republik eller Republikken Cypern, underlægges de særlige haircuts, der fremgår af bilag I til denne retningslinje.

Artikel 9

Virkning, gennemførelse og anvendelse

1.   Denne retningslinje får virkning den 9. juli 2014.

2.   De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde artikel 1, stk. 3, artikel 3, stk. 2, 3, 5 og 6, artikel 3, stk. 7, litra g), artikel 4, stk. 3, litra c), og artikel 8, stk. 3 og anvender denne retningslinje fra den 20. august 2014. De skal senest den 6. august 2014 fremsende meddelelse til ECB om hvilke tekster og midler, der vedrører foranstaltninger vedrørende artikel 1, stk. 3, artikel 3, stk. 2, 3, 5 og 6, artikel 3, stk. 7, litra g), artikel 4, stk. 3, litra c) og artikel 8, stk. 3, og alle foranstaltninger vedrørende artikel 5 i overensstemmelse med procedurerne, som Styrelsesrådet har specificeret.

3.   Artikel 6 finder anvendelse indtil den 28. februar 2015.

Artikel 10

Ændring af retningslinje ECB/2007/9

Afsnittet, der følger tabel 2 i del 5 i bilag III, erstattes af følgende:

»Beregning af engangsfradrag til kontrol (R6):

Engangsfradrag: Fradraget gælder for alle kreditinstitutter. Hvert kreditinstitut fradrager et højeste engangsbeløb, som har til formål at reducere de administrative omkostninger, der er forbundet med at forvalte meget små reservekrav. Er [reservekravsgrundlaget x reservekravskoefficienten] mindre end 100 000 EUR, udgør engangsbeløbet [reservekravsgrundlaget x reservekravskoefficienten]. Er [reservekravsgrundlaget × reservekravskoefficienten] på 100 000 EUR eller derover, udgør engangsbeløbet 100 000 EUR. Institutter, der har tilladelse til at indberette statistiske data for deres konsoliderede reservekravsgrundlag som en gruppe (jf. bilag III, del 2, afsnit 1, i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)), skal holde mindstereserver gennem et af institutterne i gruppen, der fungerer som formidler udelukkende for disse institutter. I overensstemmelse med artikel 11 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (24) har kun den samlede gruppe i sidstnævnte tilfælde ret til at fratrække engangsbeløbet.

Mindstereserverne (eller »krævede reserver«) beregnes som følger:

Mindstereserver (eller »krævede reserver«) = reservekravsgrundlag x reservekravskoefficient — engangsbeløb.

Reservekravskoefficienten finder anvendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 11

Ophævelse

1.   Retningslinje ECB/2013/4 ophæves fra den 20. august 2014.

2.   Henvisninger til retningslinje ECB/2013/4 skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 12

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. juli 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23).

(2)  Retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1).

(3)  Afgørelse ECB/2011/25 af 14. december 2011 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 341 af 22.12.2011, s. 65).

(4)  Retningslinje ECB/2007/9 af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (EUT L 341 af 27.12.2007, s. 1).

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelsen af mindstereserver (ECB/2003/9) (EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1358/2011 af 14. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (EUT L 338 af 21.12.2011, s. 51).

(7)  Afgørelse ECB/2012/4 af 21. marts 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 91 af 29.3.2012, s. 27).

(8)  Afgørelse ECB/2012/12 af 3. juli 2012 om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 186 af 14.7.2012, s. 38).

(9)  Retningslinje ECB/2012/18 af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20).

(10)  Retningslinje ECB/2012/23 af 10. oktober 2012 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 284 af 17.10.2012, s. 14).

(11)  Retningslinje ECB/2013/2 af 23. januar 2013 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 34 af 5.2.2013, s. 18).

(12)  Afgørelse ECB/2012/34 af 19. december 2012 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (EUT L 14 af 18.1.2013, s. 22).

(13)  Afgørelse ECB/2011/4 af 31. marts 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat (EUT L 94 af 8.4.2011, s. 33).

(14)  Afgørelse ECB/2011/10 af 7. juli 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat (EUT L 182 af 12.7.2011, s. 31).

(15)  Afgørelse ECB/2012/32 af 19. december 2012 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik (EUT L 359 af 29.12.2012, s. 74).

(16)  Afgørelse ECB/2013/22 af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (EUT L 195 af 18.7.2013, s. 27).

(17)  Retningslinje ECB/2014/12 af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 166 af 5.6.2014, s. 42).

(18)  Afgørelse ECB/2013/36 af 26. september 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 13).

(19)  »Triple B« er en kreditvurdering svarende til mindst »Baa3« hos Moody's, »BBB-« hos Fitch eller Standard & Poor's eller »BBB« hos DBRS.

(20)  »Single A« er en kreditvurdering svarende til mindst »A3« hos Moody's, »A-« hos Fitch eller Standard & Poor's eller »AL« hos DBRS.

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(22)  Ikke-finansielle selskaber defineres i henhold til Det Europæiske Nationalregnskabssystem 1995 (ENS 95).

(23)  Findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.


BILAG I

Oversigt over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

Græske statsobligationer (GGB'er)

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variable kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Statsgaranterede bankobligationer og statsgaranterede ikke-finansielle erhvervsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variable kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


BILAG II

Oversigt over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern

Statsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variabel kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

>10

57,0

71,0

Statsgaranterede bankobligationer og statsgaranterede ikke-finansielle erhvervsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variabel kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

>10

68,0

81,5


BILAG III

OPHÆVET RETNINGSLINJE MED LISTE OVER DENS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

Retningslinje ECB/2013/4 (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23)

Retningslinje ECB/2014/12 (EUT L 166 af 5.6.2014, s. 42)


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Retningslinje ECB/2013/4

Denne retningslinje

Artikel 1 og 2

Artikel 1 og 2

Artikel 3, stk. 4 og 5

Artikel 3, stk. 4 og 5

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 7

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 3, stk. 6, nr. 1

Artikel 3, stk. 7, litra a)

Artikel 3, stk. 6, nr. 2

Artikel 3, stk. 7, litra b)

Artikel 3, stk. 6, nr. 3

Artikel 3, stk. 7, litra c)

Artikel 3, stk. 6, nr. 4

Artikel 3, stk. 7, litra d)

Artikel 3, stk. 6, nr. 5

Artikel 3, stk. 7, litra e)

Artikel 3, stk. 6, nr. 6

Artikel 3, stk. 7, litra f)

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Retningslinje ECB/2014/12

Denne retningslinje

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Afgørelse ECB/2013/22

Denne retningslinje

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Bilag

Bilag II

Afgørelse ECB/2013/36

Denne retningslinje

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 7, litra g)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 6

Artikel 4, litra c)

Artikel 4, stk. 3, litra c)


Top