Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0021

2014/647/EU: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21)

OJ L 267, 6.9.2014, p. 9–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/21/oj

6.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/9


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 3. juni 2014

om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser

(ECB/2014/21)

(2014/647/EU)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 5.2, samt artikel 12.1 og 14.3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Det er nødvendigt at ændre Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/23 (3) for at afspejle den ændring af forordning (EF) nr. 479/2009, for så vidt angår henvisninger til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i EU, som er blevet indført med Kommissionens forordning (EU) nr. 220/2014 (4)

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring

Bilag I og II til retningslinje ECB/2013/23 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Virkning

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde denne retningslinje fra den 1. september 2014.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juni 2014.

For ECB's Direktion

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.

(3)  Retningslinje ECB/2013/23 af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (EUT L 2 af 7.1.2014, s. 12).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 220/2014 af 7. marts 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår henvisninger til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 101).


BILAG

1.

Bilag I til retningslinje ECB/2013/23 erstattes af følgende:

»BILAG I

DATAINDBERETNINGSKRAV

Statistikker over indtægter, udgifter og underskud/overskud

Tabel 1A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Underskud (–) eller overskud (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

heraf: Primært underskud (–) eller overskud (+)

2 = 1 + 28

Statslig forvaltning og service

3

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau

4

Kommunal forvaltning og service

5

Sociale kasser og fonde

6

Samlede indtægter

7 = 8 + 20

Samlede løbende indtægter

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Direkte skatter

9

heraf: betales af virksomheder

10

heraf: betales af husholdninger

11

Indirekte skatter

12

heraf: merværdiafgift (moms)

13

Nettobidrag til sociale ordninger

14

heraf: faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

15

heraf: husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger

16

Andre løbende indtægter

17

heraf: renter modtaget

18

Omsætning

19

Samlede kapitalindtægter

20

heraf: kapitalskatter

21

Samlede udgifter

22 = 23 + 32

Samlede løbende udgifter

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Løbende overførsler

24 = 25 + 26 + 27

Sociale overførsler

25

Subsidier

26

Andre løbende udgifter

27

Renteudgifter

28

Aflønning af ansatte

29

heraf: lønninger

30

Forbrug i produktionen

31

Samlede kapitaludgifter

32 = 33 + 34 + 35

Investering

33

Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver og lagerændringer

34

Kapitaloverførsler

35

Memorandumposter:

 

Bruttoopsparing

36 = 8 – 23

Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems)

37

Faktiske bidrag til sociale ordninger

38 = 15 + 16

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

39


Tabel 1B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

EU-budgettets indtægter fra medlemsstaten

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Indirekte skatter

2

Løbende internationalt samarbejde

3

Diverse løbende overførsler og EU's egne indtægter

4

heraf: momsbaserede tredje egne indtægt

5

heraf: bruttonationalindkomst-baserede fjerde egne indtægt

6

Kapitaloverførsler

7

EU-budgettets udgifter i medlemsstaten

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subsidier

9

Løbende overførsler til det offentlige

10

Løbende overførsler til ikke-offentlige enheder

11

Kapitaloverførsler til det offentlige

12

Kapitaloverførsler til ikke-offentlige enheder

13

Medlemsstatens balance over for EU-budgettet (nettoindtægt +, nettoudgift –)

14 = 8 – 1

Memorandumposter:

 

Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter

15


Tabel 1C

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Udgifter til forbrug

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 1A.19

Udgifter til individuelt forbrug

2

Udgifter til kollektivt forbrug

3

Sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion

4

Forbrug af fast realkapital

5

Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget

6

Nettooverskuddet af produktionen

7

Memorandumposter:

 

Udgifter til forbrug opgjort i sidste års priser

8

Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser

9

Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser

10

BNP opgjort i sidste års priser

11

Statistikker over gælds-/underskudsjustering

Tabel 2A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti

1 = [1A.1] – 2

Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver (konsolideret)

2 = 3 – 15

Finansielle aktiver (konsolideret)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Sedler og mønt samt indskud

4

Gældsværdipapirer

5

Lån

6

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

7

Privatiseringer (netto)

8

Kapitaltilførsler (netto)

9

Andre

10

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier

11

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

12

Andre finansielle aktiver

13

heraf: påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger

14

Passiver (konsolideret)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Sedler og mønt samt indskud

16

Kortfristede gældsværdipapirer

17

Langfristede gældsværdipapirer

18

Lån

19

heraf: lån hos centralbanken

20

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier

21

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

22

Andre forpligtelser

23

Den offentlige sektors lånebehov

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

heraf: langfristet

25

Denomineret i national valuta

26

Denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet

27

Denomineret i andre valutaer

28

Andre strømme

29 = 30 + 33

Værdiændringseffekter vedrørende gæld

30 = 31 + 32

Kapitalgevinst og -tab på valuta

31

Andre værdiændringseffekter — pålydende værdi

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Andre mængdemæssige ændringer i gæld

33

Ændringer i den offentlige gæld

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Tabel 2B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten (ikke-konsolideret)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Sedler og mønt samt indskud

2

Kortfristede gældsværdipapirer

3

Langfristede gældsværdipapirer

4

Lån hos centralbanken

5

Andre lån

6

Konsoliderende transaktioner

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Sedler og mønt samt indskud

8 = 2 – [2A.16]

Kortfristede gældsværdipapirer

9 = 3 – [2A.17]

Langfristede gældsværdipapirer

10 = 4 – [2A.18]

Lån

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Statistikker over den offentlige gæld

Tabel 3A

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Offentlig gæld (konsolideret)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Sedler og mønt samt indskud

2

Kortfristede gældsværdipapirer

3

Langfristede gældsværdipapirer

4

Lån hos centralbanken

5

Andre lån

6

Tilhørende residenter i medlemsstaten

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centralbanken

8

Andre monetære finansielle institutioner

9

Andre finansielle institutioner

10

Andre residenter

11

Tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten

12

Denomineret i national valuta

13

Denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet

14

Denomineret i andre valutaer

15

Kortfristet gæld

16

Langfristet gæld

17

heraf: variabel rente

18

Restløbetid på op til 1 år

19

Restløbetid på over 1 år og op til 5 år

20

heraf: variabel rente

21

Restløbetid på over 5 år

22

heraf: variabel rente

23

Memorandumposter:

 

Gennemsnitlig restløbetid for gæld

24

Offentlig gæld — nul-kupon-obligationer

25


Tabel 3B

Kategori

Nr. og lineære sammenhænge

Offentlig gæld (ikke-konsolideret mellem delsektorer)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsoliderende elementer

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Sedler og mønt samt indskud

3

Kortfristede værdipapirer

4

Langfristede værdipapirer

5

Lån

6

Udstedt af statslig forvaltning og service (konsolideret)

7

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

8

Udstedt af offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (konsolideret)

9

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

10

Udstedt af kommunal forvaltning og service (konsolideret)

11

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

12

Udstedt af sociale kasser og fonde (konsolideret)

13

heraf: tilhørende andre offentlige delsektorer

14

Memorandumposter:

 

Gæld tilhørende statslig forvaltning og service udstedt af andre offentlige delsektorer

15

Gæld tilhørende offentlig forvaltning og service på delstatsniveau udstedt af andre offentlige delsektorer

16

Gæld tilhørende kommunal forvaltning og service udstedt af andre offentlige delsektorer

17

Gæld tilhørende sociale kasser og fonde udstedt af andre offentlige delsektorer

18«

2.

Bilag II til retningslinje ECB/2013/23 erstattes af følgende:

»BILAG II

METODOLOGISKE DEFINITIONER

1.   Definition af sektorer og delsektorer

Sektorer og delsektorer i ENS 2010

Den samlede økonomi

S.1

Ikke-finansielle selskaber

S.11

Finansielle selskaber

S.12

Centralbanken

S.121

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken

S.122

Pengemarkedsforeninger

S.123

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger

S.124

Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.125

Finansielle hjælpeenheder

S.126

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.127

Forsikringsselskaber

S.128

Pensionskasser

S.129

Monetære finansielle institutioner

S.121 + S.122 + S.123

Offentlig forvaltning og service

S.13

Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1311

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1312

Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1313

Sociale kasser og fonde

S.1314

Husholdninger

S.14

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

S.15

Udlandet

S.2

Medlemsstaterne og Den Europæiske Unions institutioner og organer (EU)

S.21

Den Europæiske Unions medlemsstater

S.211

Den Europæiske Unions institutioner og organer

S.212

Den Europæiske Centralbank (ECB)

S.2121

EU-institutioner og -organer, undtagen ECB

S.2122

Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i EU

S.22

2.   Definition af kategorierne  (1)  (2)

Tabel 1A

1.

Underskud (–) eller overskud (+) [1A.1] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.13, er lig med samlede indtægter [1A.7] minus samlede udgifter [1A.22], og er lig med underskud (–) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.3], plus underskud (–) eller overskud (+) i den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.4], plus underskud (–) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.5], plus underskud (–) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.6].

2.

Primært underskud (–) eller overskud (+) [1A.2] er lig med underskud (–) eller overskud (+) [1A.1], plus renteudgifter [1A.28].

3.

Underskud (–) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.3] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1311.

4.

Underskud (–) eller overskud (+) i den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.4] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1312.

5.

Underskud (–) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.5] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1313.

6.

Underskud (–) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.6] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning (–) (B.9) i S.1314.

7.

Samlede indtægter [1A.7] er lig med samlede løbende indtægter [1A.8], plus samlede kapitalindtægter [1A.20].

8.

Samlede løbende indtægter [1A.8] er lig med direkte skatter [1A.9], plus indirekte skatter [1A.12], plus nettobidrag til sociale ordninger [1A.14], plus andre løbende indtægter [1A.17], plus omsætning [1A.19].

9.

Direkte skatter [1A.9] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13.

10.

Direkte skatter, heraf betales af virksomheder [1A.10], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.11 og S.12.

11.

Direkte skatter, heraf betales af husholdninger [1A.11], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.14.

12.

Indirekte skatter [1A.12] er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S.13.

13.

Indirekte skatter, heraf merværdiafgift (moms) [1A.13], er lig med moms (D.211), der er opført under tilgang i S.13.

14.

Nettobidrag til sociale ordninger [1A.14] er lig med bidrag til sociale ordninger (D.61), der er opført under tilgang i S.13.

15.

Nettobidrag til sociale ordninger, heraf faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger [1A.15], er lig med faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (D.611), der er opført under tilgang i S.13.

16.

Nettobidrag til sociale ordninger, heraf husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger [1A.16], er lig med husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger (D.613), der er opført under tilgang i S.13.

17.

Andre løbende indtægter [1A.17] er lig med formueindkomst (D.4), plus andre løbende overførsler (D.7), der er opført under tilgang i S.13, undtagen S.13-tilgang for renter (D.41), som også er en anvendelse i S.13, plus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), som er en anvendelse i S.13.

18.

Andre løbende indtægter, heraf renter modtaget [1A.18], er lig med renter (D.41), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse af alle sektorer undtagen S.13.

19.

Omsætning [1A.19] er lig med markedsmæssig produktion (P.11), plus produktion til eget brug (P.12), plus anden ikke-markedsmæssig produktion (P.131), der er opført under tilgang i S.13.

20.

Samlede kapitalindtægter [1A.20] er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales af alle sektorer undtagen S.13.

21.

Samlede kapitalindtægter, heraf kapitalskatter [1A.21], er lig med kapitalskatter (D.91), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

22.

Samlede udgifter [1A.22] er lig med samlede løbende udgifter [1A.23], plus samlede kapitaludgifter [1A.32].

23.

Samlede løbende udgifter [1A.23] er lig med løbende overførsler [1A.24], plus renteudgifter [1A.28], plus aflønning af ansatte [1A.29], plus forbrug i produktionen [1A.31].

24.

Løbende overførsler [1A.24] er lig med sociale overførsler [1A.25], plus subsidier [1A.26], plus andre løbende udgifter [1A.27].

25.

Sociale overførsler [1A.25] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62), plus sociale overførsler i naturalier vedrørende markedsmæssig produktion indkøbt af sektoren offentlig forvaltning og service (D.632), der er opført under anvendelse i S.13, plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i S.15.

26.

Subsidier [1A.26] er lig med minussubsidier (-D.3), der er opført under tilgang i S.13.

27.

Andre løbende udgifter [1A.27] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), andre produktionsskatter (D.29), plus formueindkomst (D.4) undtagen renter (D.41), plus andre løbende overførsler (D.7), der er opført under anvendelse i S.13, bortset fra diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i S.15, plus korrigering for ændringen i pensionsrettigheder (D.8), der er opført under anvendelse i S.13.

28.

Renteudgifter [1A.28] er lig med renter (D.41), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i alle sektorer undtagen S.13.

29.

Aflønning af ansatte [1A.29] er lig med aflønning af ansatte (D.1), der er opført under anvendelse i S.13.

30.

Aflønning af ansatte, heraf lønninger [1A.30], er lig med løn (D.11), der er opført under anvendelse i S.13.

31.

Forbrug i produktionen [1A.31] er lig med forbrug i produktionen (P.2), der er opført under anvendelse i S.13.

32.

Samlede kapitaludgifter [1A.32] er lig med investering [1A.33], plus andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver [1A.34], plus kapitaloverførsler [1A.35].

33.

Investering [1A.33] er lig med faste bruttoinvesteringer (P.51g), der er opført under ændringer i aktiver i S.13.

34.

Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver og lagerændringer [1A.34] er lig med lagerændringer (P.52), plus nettoanskaffelser minus afhændelser af værdigenstande (P.53), plus anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver (NP), der er opført under ændringer i aktiver i S.13.

35.

Kapitaloverførsler [1A.35] er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som modtages af alle sektorer undtagen S.13.

36.

Bruttoopsparing [1A.36] er lig med samlede løbende indtægter [1A.8] minus samlede løbende udgifter [1A.23].

37.

Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems) [1A.37] er lig med indtægterne fra salget af tredjegenerationsmobiltelefonlicenser, registreret som afhændelse af et ikke-finansielt aktiv ifølge Eurostats afgørelse om tildeling af mobiltelefonlicenser.

38.

Faktiske bidrag til sociale ordninger [1A.38] er lig med faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (D.611) [1A.15], plus husholdningernes faktiske bidrag til sociale ordninger (D.613) [1A.16], der er opført under tilgang i S.13.

39.

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier [1A.39] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62), der er opført under anvendelse i S.13.

Tabel 1B

1.

EU-budgettets indtægter fra medlemsstaterne [1B.1] er lig med indirekte skatter modtaget af EU-budgettet [1B.2], plus løbende internationalt samarbejde (D.74) som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.4], plus diverse løbende overførsler (D.75), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.5], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.7].

2.

Indirekte skatter [1B.2] er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S.2122.

3.

Løbende internationalt samarbejde [1B.3] er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

4.

Diverse løbende overførsler og egne EU-indtægter [1B.4], er lig med diverse løbende overførsler (D.75) plus merværdiafgift- (moms) og bruttonationalindkomst- (BNI)baserede egne EU-indtægter (D.76), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

5.

Diverse løbende overførsler, heraf momsbaserede tredje egne indtægt [1B.5], er lig med den momsbaserede tredje egne indtægt (D.761), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

6.

Diverse løbende overførsler, heraf BNI-baserede fjerde egne indtægt [1B.6], er lig med den BNI-baserede fjerde egne indtægt (D.762), der er opført under tilgang i S.2122 og anvendelse i S.13.

7.

Kapitaloverførsler [1B.7] er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales til S.2122.

8.

EU-budgettets udgifter i medlemsstaten [1B.8] er lig med subsidier (D.3), som betales af EU-budgettet [1B.9], plus andre løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til det offentlige [1B.10], plus andre løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.11], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EU-budgettet til det offentlige [1B.12], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.13].

9.

Subsidier [1B.9] er lig med subsidier (D.3), der er opført under anvendelse i S.2122.

10.

Løbende overførsler til det offentlige [1B.10], er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74), plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.2122.

11.

Løbende overførsler til ikke-offentlige enheder [1B.11] er lig med diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.2122 og tilgang i alle sektorer undtagen S.13.

12.

Kapitaloverførsler til det offentlige [1B.12], er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt under ændringer i aktiver i S.2122.

13.

Kapitaloverførsler til ikke-offentlige enheder [1B.13], er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i aktiver i S.2122 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

14.

Medlemsstatens balance over for EU-budgettet (nettoindtægt +, nettoudgift –) [1B.14] er lig med EU-budgettets udgifter i medlemsstaten [1B.8], minus EU-budgettets indtægter fra medlemsstaten [1B.1].

15.

Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter [1B.15] er den del af ikke-markedsmæssig produktion (P.13), der er opført under tilgang i S.13, og som er de omkostninger ved opkrævning af egne indtægter, der betales af EU-budgettet.

Tabel 1C

1.

Udgifter til forbrug [1C.1] er lig med udgifter til forbrug (P.3), der er opført under anvendelse i S.13.

2.

Udgifter til individuelt forbrug [1C.2] er lig med udgifter til individuelt forbrug (P.31), der er opført under anvendelse i S.13.

3.

Udgifter til kollektivt forbrug [1C.3] er lig med udgifter til kollektivt forbrug (P.32), der er opført under anvendelse i S.13.

4.

Sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion [1C.4] er lig med sociale overførsler i naturalier — indkøbt markedsmæssig produktion (D.632), der er opført under anvendelse i S.13.

5.

Forbrug af fast realkapital [1C.5] er lig med forbrug af fast realkapital (P.51c), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

6.

Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget [1C.6] er lig med indbetalinger af andre produktionsskatter (D.29), der er opført under anvendelse i S.13, minus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), der er opført under anvendelse i S.13.

7.

Nettooverskuddet af produktionen [1C.7] er lig med overskud af produktionen, netto (B.2n) i S.13.

8.

Udgifter til forbrug opgjort i sidste års priser [1C.8] er lig med de kædeindekserede udgifter til forbrug (P.3), der er opført under anvendelse i S.13, og som er opgjort i sidste års priser.

9.

Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser [1C.9] er lig med de kædeindekserede faste bruttoinvesteringer (P.51), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og som er opgjort i sidste års priser.

10.

Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser [1C.10] er lig med bruttonationalprodukt (B.1*g) i markedspriser.

11.

Bruttonationalprodukt opgjort i sidste års priser [1C.11] er lig med det kædeindekserede BNP (B.1*g) i sidste års priser.

Tabel 2A

1.

Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti [2A.1] er lig med underskud (–) eller overskud (+) [1A.1] minus nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver [2A.2].

2.

Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver (konsolideret) [2A.2] er lig med transaktioner i nettoanskaffelsen af finansielle aktiver [2A.3] minus nettoændringen af transaktioner i passiver [2A.15].

3.

Transaktioner i finansielle aktiver (konsolideret) [2A.3] er lig med konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.4], plus transaktioner i gældsværdipapirer (F.3) [2A.5], plus transaktioner i lån (F.4) [2A.6], plus transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5) [2A.7], plus transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6) [2A.11], plus transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7) [2A.12] plus transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13], der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

4.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.4] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

5.

Transaktioner i gældsværdipapirer [2A.5] er lig med nettoanskaffelser af gældsværdipapirer (F.3), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

6.

Transaktioner i lån [2A.6] er lig med nye offentlige lån (F.4) efter fradrag af ydelser til det offentlige, der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

7.

Transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger [2A.7] er lig med nettoanskaffelser af ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

8.

Privatiseringer (netto) [2A.8] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, der udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol (ENS 2010, afsnit 2.36 til 2.39) over debitorenheden i S.13; sådanne transaktioner kan udføres af S.13 direkte med debitorenheden eller med en anden kreditorenhed.

9.

Kapitaltilførsler (netto) [2A.9] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som udføres af S.13 direkte med debitorenheden.

10.

Andre [2A.10] er lig med transaktioner i ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som ikke udføres af S.13 direkte med debitorenheden, men med en anden kreditorenhed.

11.

Transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier [2A.11] er lig med nettoanskaffelser af forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

12.

Transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner [2A.12] er lig med nettobetalinger af finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

13.

Transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13] er lig med nettoanskaffelse af monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt andre tilgodehavender (F.8), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

14.

Transaktioner i andre finansielle aktiver, heraf påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger [2A.14], er lig den del af andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8 aktiver) vedrørende skatter og bidrag til sociale ordninger, der er opført under D.2, D.5, D.61 og D.91, minus faktisk opkrævede skatter, der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

15.

Transaktioner i passiver (konsolideret) [2A.15] er lig med konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], plus transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer (F.31) [2A.17], plus transaktioner i langfristede gældsværdipapirer (F.32) [2A.18], plus transaktioner i lån (F.4) [2A.19], plus transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6) [2A.21], plus transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7) [2A.22] plus transaktioner i andre forpligtelser [2A.23], der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og under ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

16.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.16] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

17.

Transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2A.17] er lig med nettoindgåelsen af kortfristede gældsværdipapirer (F.31), hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

18.

Transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2A.18] er lig med nettoindgåelsen af langfristede gældsværdipapirer (F.32), hvis oprindelige løbetid er mere end ét år, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

19.

Transaktioner i lån [2A.19] er lig med nyoptagne lån (F.4) efter fradrag af ydelser til eksisterende lån, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

20.

Transaktioner i lån, heraf lån hos centralbanken [2A.20] er lig med transaktioner i lån (F.4), som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S.121.

21.

Transaktioner i forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier [2A.21] er lig med nettoanskaffelser af forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

22.

Transaktioner i finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner [2A.22] er lig med nettoindtægter vedrørende finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

23.

Transaktioner i andre forpligtelser [2A.23] er lig med nettoindgåelsen af monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13, plus ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13, og plus andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13.

24.

Den offentlige sektors lånebehov [2A.24] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], plus gældsværdipapirer [2A.17 og 2A.18] (F.3), plus lån (F.4) [2A.19]. Det er også lig med konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten.

25.

Transaktioner i langfristede gældsinstrumenter [2A.25] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], hvis oprindelige løbetid er mere end ét år.

26.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i national valuta [2A.26] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten.

27.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet [2A.27] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der er denomineret i ecu, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i euro, før den pågældende medlemsstat havde indført euroen, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i den valuta, der var lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten, før den pågældende medlemsstat blev en medlemsstat i euroområdet.

28.

Transaktioner i gældsinstrumenter denomineret i andre valutaer [2A.28] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.24], der ikke er medtaget i [2A.26] eller [2A.27].

29.

Andre strømme [2A.29] er lig med værdiændringseffekter vedrørende gæld [2A.30], plus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33].

30.

Værdiændringseffekter vedrørende gæld [2A.30] er lig med kapitalgevinster og -tab på valuta [2A.31], plus andre værdiændringseffekter — pålydende værdi [2A.32].

31.

Kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.31] er lig med nominelle kapitalgevinster/-tab (K.7) på gæld [3A.1], som ændrer værdi ved konvertering til national valuta på grund af ændringer i valutakurserne.

32.

Andre værdiændringseffekter — pålydende værdi [2A.32] er lig med gældsændring [2A.34] minus transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) [2A.24] minus kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.31] minus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33].

33.

Andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.33] er lig med andre mængdemæssige ændringer (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 og K.6) vedrørende passiver, som er klassificeret enten som sedler og mønt samt indskud (AF.2), gældsværdipapirer (AF.3) eller lån (AF.4), der ikke er aktiver i S.13.

34.

Ændringer i den offentlige gæld [2A.34] er lig med gæld [3A.1] i år t minus gæld [3A.1] i år t – 1.

Tabel 2B

1.

Transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af staten (ikke-konsolideret) [2B.1] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2], plus transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3], plus transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4], plus transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5], plus transaktioner i andre lån [2B.6].

2.

Transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

3.

Transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (F.31), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

4.

Transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (F.32), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

5.

Transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i lån (F.4), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S.121.

6.

Transaktioner i andre lån [2B.6] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i lån (F.4), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.121.

7.

Konsoliderende transaktioner [2B.7] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter [2B.1] minus konsoliderede transaktioner i gældsinstrumenter [2A.24].

8.

Konsoliderende transaktioner — sedler og mønt samt indskud [2B.8] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2B.2] minus konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud [2A.16].

9.

Konsoliderende transaktioner — kortfristede gældsværdipapirer [2B.9] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2B.3] minus konsoliderede transaktioner i kortfristede gældsværdipapirer [2A.17].

10.

Konsoliderende transaktioner — langfristede gældsværdipapirer [2B.10] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2B.4] minus konsoliderede transaktioner i langfristede gældsværdipapirer [2A.18].

11.

Konsoliderende transaktioner — lån [2B.11] er lig med ikke-konsoliderede transaktioner i andre lån [2B.6] minus konsoliderede transaktioner i lån [2A.19], plus konsoliderede transaktioner i lån, heraf lån hos centralbanken [2A.20].

Tabel 3A

1.

Offentlig gæld (konsolideret) [3A.1] er lig med gæld, som defineret i forordning (EF) nr. 479/2009. Den er også lig med de konsoliderede forpligtelser i S.13 i instrumentet sedler og mønt samt indskud [3A.2], plus kortfristede gældsværdipapirer [3A.3], plus langfristede gældsværdipapirer [3A.4], plus lån hos centralbanken [3A.5], plus andre lån [3A.6].

2.

Gæld — sedler og mønt samt indskud [3A.2] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet sedler og mønt samt indskud (AF.2).

3.

Gæld — kortfristede gældsværdipapirer [3A.3] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (AF.31).

4.

Gæld — langfristede gældsværdipapirer [3A.4] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (AF.32).

5.

Gæld — lån hos centralbanken [3A.5] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som er et aktiv i S.121.

6.

Gæld — andre lån [3A.6] er lig med andelen af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som ikke er et aktiv i S.121.

7.

Gæld tilhørende residenter i medlemsstaten [3A.7] er lig med gæld tilhørende centralbanken [3A.8], plus gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9], plus gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] og plus gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten [3A.11].

8.

Gæld tilhørende centralbanken [3A.8] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.121.

9.

Gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.122 eller S.123.

10.

Gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 eller S.129.

11.

Gæld tilhørende andre residenter [3A.11] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.11, S.14 eller S.15.

12.

Gæld tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten [3A.12] er lig med andelen af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.2.

13.

Gæld denomineret i national valuta [3A.13] er lig med andelen af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten.

14.

Gæld denomineret i valutaer tilhørende medlemsstater i euroområdet [3A.14] er — før den pågældende medlemsstat bliver en deltagende medlemsstat — lig med andelen af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i én af medlemsstaterne (undtagen den nationale valuta [3A.13]), plus gæld denomineret i ecu eller euro.

15.

Gæld denomineret i andre valutaer [3A.15] er lig med andelen af gæld [3A.1], der ikke er medtaget i [3A.13] eller [3A.14].

16.

Kortfristet gæld [3A.16] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder.

17.

Langfristet gæld [3A.17] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er på mere end ét år.

18.

Langfristet gæld, heraf variabel rente [3A.18], er lig med andelen af langfristet gæld [3A.17], hvis rentesats er variabel.

19.

Gæld med en restløbetid på op til ét år [3A.19] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på ét år eller derunder.

20.

Gæld med en restløbetid på over ét år og op til fem år [3A.20] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år.

21.

Gæld med en restløbetid på over ét år og op til fem år, heraf variabel rente [3A.21], er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år [3A.20], og hvis rentesats er variabel.

22.

Gæld med en restløbetid på over fem år [3A.22] er lig med andelen af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over fem år.

23.

Gæld med en restløbetid på over fem år, heraf variabel rente [3A.23], er lig med andelen af gæld (3A.1), hvis restløbetid er på over fem år [3A.22], og hvis rentesats er variabel.

24.

Gennemsnitlig restløbetid for gæld [3A.24] er lig med gennemsnitlig restløbetid vægtet med udestående beløb udtrykt i år.

25.

Offentlig gæld — nul-kupon-obligationer [3A.25] er lig med andelen af gæld [3A.1] i form af nul-kupon-obligationer, dvs. obligationer uden kuponudbetalinger, hvis rentesats er baseret på forskellen mellem indfrielseskursen og emissionskursen.

Tabel 3B

1.

Den offentlige gæld (ikke-konsolideret mellem delsektorer) [3B.1] er lig med ikke-konsoliderede passiver i S.13, undtagen a) de passiver i S.1311, som samtidig er aktiver i S.1311, b) de passiver i S.1312, som samtidig er aktiver i S.1312, c) de passiver i S.1313, som samtidig er aktiver i S.1313 og d) de passiver i S.1314, som samtidig er aktiver i S.1314, i de samme instrumenter som den offentlige gæld [3A.1].

2.

Konsoliderende elementer [3B.2] er lig med de passiver i S.13, som samtidig er aktiver i S.13, undtagen a) de passiver i S.1311, som samtidig er aktiver i S.1311, b) de passiver i S.1312, som samtidig er aktiver i S.1312, c) de passiver i S.1313, som samtidig er aktiver i S.1313 og d) de passiver i S.1314, som samtidig er aktiver i S.1314, i instrumentet sedler og mønt samt indskud [3B.3], plus kortfristede gældsværdipapirer [3B.4], plus langfristede gældsværdipapirer [3B.5], plus lån [3B.6].

3.

Konsoliderende elementer — sedler og mønt samt indskud [3B.3] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet sedler og mønt samt indskud (F.2).

4.

Konsoliderende elementer — kortfristede gældsværdipapirer [3B.4] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder (F.31).

5.

Konsoliderende elementer — langfristede gældsværdipapirer [3B.5] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet gældsværdipapirer, hvis oprindelige løbetid er mere end ét år (F.32).

6.

Konsoliderende elementer — lån [3B.6] er lig med andelen af konsoliderende elementer [3B.2] i instrumentet lån (F.4).

7.

Gæld udstedt af den statslige forvaltning og service (konsolideret) [3B.7] er lig med passiverne i S.1311, der ikke er aktiver i S.1311, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

8.

Gæld udstedt af den statslige forvaltning og service, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.8], er lig med passiverne i S.1311, der er aktiver i S.1312, S.1313 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

9.

Gæld udstedt af den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau (konsolideret) [3B.9] er lig med passiverne i S.1312, der ikke er aktiver i S.1312, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

10.

Gæld udstedt af den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.10], er lig med passiverne i S.1312, der er aktiver i S.1311, S.1313 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

11.

Gæld udstedt af den kommunale forvaltning og service (konsolideret) [3B.11] er lig med passiverne i S.1313, der ikke er aktiver i S.1313, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

12.

Gæld udstedt af den kommunale forvaltning og service, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.12], er lig med passiverne i S.1313, der er aktiver i S.1311, S.1312 eller S.1314 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

13.

Gæld udstedt af sociale kasser og fonde (konsolideret) [3B.13] er lig med passiverne i S.1314, der ikke er aktiver i S.1314, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

14.

Gæld udstedt af sociale kasser og fonde, heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer [3B.14], er lig med passiverne i S.1314, der er aktiver i S.1311, S.1312 eller S.1313 i samme instrumenter som gæld [3A.1].

15.

Gæld tilhørende den statslige forvaltning og service, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.15], er lig med passiverne i S.1312, S.1313 eller S.1314, der er aktiver i S.1311, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

16.

Gæld tilhørende den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.16], er lig med passiverne i S.1311, S.1313 eller S.1314, der er aktiver i S.1312, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

17.

Gæld tilhørende den kommunale forvaltning og service, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.17], er lig med passiverne i S.1311, S.1312 eller S.1314, der er aktiver i S.1313, i samme instrumenter som gæld [3A.1].

18.

Gæld tilhørende sociale kasser og fonde, udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer [3B.18], er lig med passiverne i S.1311, S.1312 eller S.1313, der er aktiver i S.1314, i samme instrumenter som gæld [3A.1].«


(1)  [x.y] henviser til kategorinummer y i tabel x.

(2)  Begrebet »kategori« henviser til den offentlige sektor, medmindre andet nævnes.


Top