Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Kommissionens delegerede direktiv 2014/109/EU af 10. oktober 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU ved at oprette en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer EØS-relevant tekst

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 360/22


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2014/109/EU

af 10. oktober 2014

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU ved at oprette en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 10, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 10 i direktiv 2014/40/EU skal hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage om røgtobak være forsynet med kombinerede sundhedsadvarsler, medmindre der gælder en undtagelse, jf. artikel 11. De kombinerede sundhedsadvarsler skal bl.a. indeholde en af tekstadvarslerne som opført i bilag I og et tilhørende farvefotografi som specificeret i billedsamlingen i nævnte direktivs bilag II.

(2)

Direktiv 2014/40/EU tillægger desuden Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på oprettelse og tilpasning af billedsamlingen i bilag II under hensyntagen til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet.

(3)

Bilag II til direktiv 2014/40/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2014/40/EU erstattes af bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 20. maj 2016. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 20. maj 2016.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.


BILAG

»BILAG II

Billedsamling (med kombinerede sundhedsadvarsler)

(jf. artikel 10, stk. 1)

Sæt 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Sæt 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Sæt 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

«

Top