Help Print this page 

Document 32014L0103

Title and reference
Kommissionens direktiv 2014/103/EU af 21. november 2014 om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 335, 22.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/103/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/103/EU

af 21. november 2014

om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelser i de internationale aftaler om indlandstransport af farligt gods ad vej, med jernbane og ad indre vandveje, jf. definitioner i direktivets artikel 2.

(2)

Bestemmelserne i disse internationale aftaler ajourføres hvert andet år. Som følge heraf finder de senest ændrede udgaver anvendelse fra den 1. januar 2015 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2015.

(3)

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2008/68/EF

I direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del I.1, affattes således:

»I.1.   ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2015, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

2)

Bilag II, del II.1, affattes således:

»II.1.   RID

Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra den 1. januar 2015, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

3)

Bilag III, del III.1, affattes således:

»III.1.   ADN

Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2015, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2015. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.


Top