Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0076

Kommissionens delegerede direktiv 2014/76/EU af 13. marts 2014 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper (HLDT) til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst EØS-relevant tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/76/oj

20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/86


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2014/76/EU

af 13. marts 2014

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper (HLDT) til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN har —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af kviksølv i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Håndlavede gasudladningslamper (HLDT) er håndlavede lyskilder til særlige formål, som findes i mange forskellige udgaver. f.eks. som neonskilte, individuel arkitektonisk belysning og særlige lysgivere inden for analytisk-kemisk forskning. Eftersom HLDT bruges i både indendørs og udendørs anvendelser og med et individuelt sammensat farvespektrum, skal de kunne arbejde pålideligt under vanskelige og kolde betingelser, og de skal have en lang forventet levetid, da de ofte er svært tilgængelige. HLDT kræver en lille mængde kviksølv for at kunne fungere korrekt under disse betingelser.

(3)

Eliminering eller substituering af kviksølv i HLDT og fuldstændig substituering af HLDT med andre teknologier såsom LED-teknologi ikke er videnskabeligt og teknisk gennemførligt i praksis. Der bør derfor indrømmes en undtagelse fra forbuddet for kviksølv i HLDT til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst. Brugen af kviksølv bør begrænses til den absolut nødvendige mindstemængde, og gyldighedsperioden bør udløbe den 31. december 2018, således at negative konsekvenser for innovationen undgås.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den sidste dag i den sjette måned efter dets ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU indsættes følgende punkt 4.g:

»4.g

Kviksølv i håndlavede gasudladningslamper (HLDT) til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst, hvor kviksølvindholdet begrænses således:

a)

20 mg pr. elektrodepar + 0,3 mg pr. cm rørlængde, dog højst 80 mg, for udendørs anvendelser og indendørs anvendelser, som er udsat for temperaturer på under 20 °C

b)

15 mg pr. elektrodepar + 0,24 mg pr. cm rørlængde, dog højst 80 mg, for alle andre indendørs anvendelser.

Udløber den 31. december 2018.«


Top