Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om de fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU (meddelt under nummer C(2014) 8784) EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 356/489


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. november 2014

om de fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU

(meddelt under nummer C(2014) 8784)

(EØS-relevant tekst)

(2014/880/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af artikel 35 i direktiv 2008/57/EF vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU (2).

(2)

På baggrund af anbefalingen fra Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) er det nødvendigt at fastsætte yderligere fælles specifikationer for at gøre dataene i registrene lettere tilgængelige. Disse registre skal gøres tilgængelige for konsultation via en fælles computerbaseret brugergrænseflade, der udvikles og administreres af agenturet. Med bistand fra agenturet bør medlemsstaterne samarbejde om at sikre, at registrene er operationelle, indeholder alle data og er sammenkoblede.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU bør derfor ophæves.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   De fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner, jf. artikel 35 i direktiv 2008/57/EF, er anført i bilaget til denne afgørelse.

2.   Medlemsstaternes infrastrukturregistre skal gøres tilgængelige for konsultation via en fælles brugergrænseflade, der udvikles og administreres af agenturet.

3.   Den i stk. 2 nævnte fælles brugergrænseflade skal være en webbaseret applikation, der letter adgangen til infrastrukturregistrenes data. Den skal være funktionsdygtig senest 15 dage efter anvendelsesdatoen anført i artikel 8.

Artikel 2

1.   Hver medlemsstat skal sikre, at infrastrukturregistret foreligger i elektronisk form og opfylder de fælles specifikationskrav som nævnt i artikel 1 senest otte måneder efter anvendelsesdatoen.

2.   Medlemsstaterne skal sikre, at deres infrastrukturregistre er sammenkoblede og forbundet til den fælles brugergrænseflade senest otte måneder, efter at grænsefladen tages i brug.

Artikel 3

Agenturet skal offentliggøre en vejledning om brugen af de fælles specifikationer for infrastrukturregistret senest 15 dage efter anvendelsesdatoen og skal holde den opdateret. Brugervejledningen skal indeholde en henvisning til de relevante bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er) for hver parameter, hvis det er relevant.

Artikel 4

Når fremskridt med udviklingen af TSI'er eller med gennemførelsen af infrastrukturregistret nødvendiggør dette, fremsætter agenturet en anbefaling om opdatering af de fælles specifikationer.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de fornødne data indsamles og indføres i deres infrastrukturregistre i overensstemmelse med stk. 2 til 6. De skal sikre, at disse data er pålidelige og opdaterede.

2.   Data vedrørende infrastrukturanlæg for godskorridorer som defineret i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 (3) i den gældende udgave pr. 1. januar 2013 indsamles og indsættes i infrastrukturregistret senest ni måneder efter anvendelsesdatoen.

3.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der tages i brug, efter at direktiv 2008/57/EF er trådt i kraft, men før anvendelsesdatoen for denne afgørelse, bortset fra de data, som er omhandlet i stk. 2, indsamles og indsættes i det nationale infrastrukturregister senest ni måneder efter denne dato.

4.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der er sat i drift, før direktiv 2008/57/EF trådte i kraft, bortset fra data som omhandlet i stk. 2, indsamles og indsættes i det nationale infrastrukturregister i overensstemmelse med den nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 6, stk. 1, senest den 16. marts 2017.

5.   Data vedrørende privatejede sidespor, der er sat i drift, før direktiv 2008/57/EF trådte i kraft, indsamles og indføjes i infrastrukturregisteret i overensstemmelse med den nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 6, stk. 1, senest den 16. marts 2019.

6.   Data vedrørende jernbanenet, der ikke er omfattet af TSI'er, indsamles og indsættes i infrastrukturregistret i overensstemmelse med den nationale gennemførelsesplan, jf. artikel 6, stk. 1, senest den 16. marts 2019.

7.   Data vedrørende infrastrukturanlæg, der tages i brug, efter at denne afgørelse træder i kraft, skal indføjes i infrastrukturregistret, så snart anlæggene tages i brug, og så snart den fælles brugergrænseflade tages i brug.

Artikel 6

1.   Alle medlemsstater skal udarbejde en national plan samt en tidsplan for gennemførelsen af forpligtelserne i artikel 5. De skal oplyse om alle forsinkelser eller vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med opfyldelsen af bestemmelserne i artikel 5, og Kommissionen forlænger i givet fald den fastsatte frist. Den nationale gennemførelsesplan forelægges Kommissionen senest seks måneder efter anvendelsesdatoen.

2.   Alle medlemsstater skal udpege en enhed, der er ansvarlig for at oprette og opdatere det nationale infrastrukturregister, og oplyse Kommissionen om dette senest tre måneder efter anvendelsesdatoen.

Senest tre måneder efter datoen for underretningen, og derefter hver fjerde måned, skal disse enheder sende en statusrapport for gennemførelsen af infrastrukturregistreret til agenturet.

3.   Agenturet skal koordinere, overvåge og støtte gennemførelsen af infrastrukturregistrene. Det skal bl.a. nedsætte en gruppe bestående af repræsentanter for de enheder, der har ansvaret for at oprette og opdatere infrastrukturregistrene samt for at koordinere gruppens arbejde. Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om fremskridtene med gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 7

Gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU ophæves fra anvendelsesdatoen fastsat i artikel 8.

Artikel 8

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2015.

Artikel 9

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og Det Europæiske Jernbaneagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2014.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU af 15. september 2011 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner (EUT L 256 af 1.10.2011, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22).


BILAG

1.   INDLEDNING

1.1.   Teknisk anvendelsesområde

1.1.1.   Denne specifikation vedrører data om følgende delsystemer i Unionens jernbanesystem:

a)

det strukturelt definerede delsystem Infrastruktur

b)

det strukturelt definerede delsystem Energi, og

c)

det strukturelt definerede delsystem Togkontrol og signaler langs sporet.

1.1.2.   Disse delsystemer står på listen over delsystemer i direktiv 2008/57/EF, bilag II, punkt 1.

1.2.   Geografisk anvendelsesområde

Denne specifikations geografiske anvendelsesområde er Unionens jernbanesystem som fastlagt ved direktiv 2008/57/EF. Den udelukker de tilfælde, der henvises til i artikel 1, stk. 3 i direktiv 2008/57/EF.

2.   FORMÅL

2.1.   Generelt

Hovedformålet med infrastrukturregistret omhandlet i artikel 35 i direktiv 2008/57/EF er at sørge for gennemsigtigheden af nettets karakteristika. Oplysningerne fra infrastrukturregistret benyttes til planlægning med henblik på at projektere nye tog, til at vurdere kompatibiliteten af tog med kørestrækninger, før driften påbegyndes, og som referencedatabase. Infrastrukturregistret understøtter derfor de nedenstående processer.

2.2.   Projektering af delsystemer for rullende materiel

Infrastrukturregistrets parametre skal anvendes til at identificere infrastrukturens karakteristika i forbindelse med den påtænkte anvendelse af det rullende materiel.

2.3.   Sikring af faste anlægs tekniske kompatibilitet

2.3.1.   Det bemyndigede organ kontrollerer delsystemernes overensstemmelse med den eller de gældende TSI('er). Verifikationen af, om grænsefladerne er teknisk kompatible med det net, hvori et delsystem er integreret, kan foretages ved at konsultere infrastrukturregistret.

2.3.2.   Det af medlemsstaterne udpegede organ kontrollerer delsystemernes overensstemmelse, når nationale bestemmelser finder anvendelse, og infrastrukturregistret kan i disse tilfælde konsulteres for at verificere, om grænsefladerne er teknisk kompatible.

2.4.   Overvågning af Unionens jernbanenets interoperabilitet

Der skal sikres åbenhed om fremskridt i forhold til interoperabilitet, således at der regelmæssigt kan føres tilsyn med udviklingen af et interoperabelt net i den Europæiske Union.

2.5.   Konstatering af en kørestræknings kompatibilitet for planlagte tog

2.5.1.   Den påtænkte togtrafiks kompatibilitet med kørestrækningen kontrolleres, før jernbanevirksomheden køber adgang til nettet af infrastrukturforvalteren. Jernbanevirksomheden skal være sikker på, at dens tog er i stand til at benytte den kørestrækning, som påtænkes anvendt.

2.5.2.   Jernbanevirksomheden udvælger køretøjer under hensyn til eventuelle begrænsninger på ibrugtagningstilladelsen og den mulige kørestrækning, som toget efter hensigten skal køre på:

a)

hvert køretøj i toget skal opfylde de krav, der gælder for de kørestrækninger, som toget skal køre på, og

b)

toget skal som en kombination af køretøjer overholde den pågældende kørestræknings tekniske begrænsninger.

3.   FÆLLES EGENSKABER

De egenskaber, der er nævnt i dette bilag, gælder for alle medlemsstaters infrastrukturregistre.

3.1.   Definitioner

I disse specifikationer forstås ved:

a)   »delstrækning«: en del af strækningen mellem tilstødende togekspeditionssteder. Den kan bestå af flere spor

b)   »togekspeditionssted«: et sted, hvor der kan udføres opgaver i forbindelse med klargøring og kørsel, hvor tog kan have udgangs- og endestation, eller kørestrækningen kan ændres, og hvor der udbydes passagertrafik- eller godstransportydelser. Et »togekspeditionssted« kan også være ethvert sted på grænserne mellem medlemsstater eller infrastrukturforvaltere

c)   »togvejsspor«: ethvert spor, der benyttes til togbevægelser; vigespor på togfølgestationer uden passagerfaciliteter, hvor der kan ske krydsning eller overhaling, offentliggøres ikke

d)   »sidespor«: ethvert spor inden for et togekspeditionssted, der ikke benyttes til togbevægelser.

3.2.   Strukturering af jernbanenettet i forhold til infrastrukturregistret

3.2.1.   I forhold til infrastrukturregistret skal hver medlemsstat opdele sit jernbanenet i delstrækninger og togekspeditionssteder.

3.2.2.   Oplysninger, der skal offentliggøres for »delstrækning« i relation til delsystemerne Infrastruktur, Energi samt Togkontrol og signaler langs sporet, skal knyttes til infrastrukturelementet »togvejsspor«.

3.2.3.   Oplysninger, der skal offentliggøres for »togekspeditionssted« i relation til delsystemet Infrastruktur, skal knyttes til infrastrukturelementerne »togvejsspor« og »sidespor«.

3.3.   Oplysninger i infrastrukturregistret

3.3.1.   Oplysninger skal offentliggøres i det opgivne format i overensstemmelse med tabellen.

3.3.2.   Brugervejledningen til infrastrukturregistret, jf. artikel 3, skal definere det specifikke format og ledelsesprocessen for de data, der er anført i tabellen præsenteret som:

a)

ét eller flere alternativer, der kan vælges fra den foruddefinerede liste

b)

en karakterstreng eller en foruddefineret karakterstreng, eller

c)

et tal, der angives i firkantede parenteser.

3.3.3.   Alle parametre i infrastrukturregistret er obligatoriske, medmindre andet er angivet i tabellen. Alle oplysninger vedrørende parametrene er anført i tabellen.

Tabel

Oplysninger til infrastrukturregistret

Nr.

Titel

Præsentation af data

Definition

Yderligere oplysninger

1

MEDLEMSSTAT

 

1.1

DELSTRÆKNINGER

 

1.1.0.0.0

Generelle oplysninger

 

1.1.0.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.1.0.0.0.2

National identifikation af strækningen

Karakterstreng

Entydig identifikation af strækningen eller entydigt nummer for strækningen inden for medlemsstaten.

 

1.1.0.0.0.3

Togekspeditionssted ved delstrækningens start

Foruddefineret karakterstreng

Entydig identifikation af togekspeditionssted ved delstrækningens start (kilometerantal, der stiger fra togekspeditionsstedets start til togekspeditionsstedets ende).

 

1.1.0.0.0.4

Togekspeditionssted ved delstrækningens ende

Foruddefineret karakterstreng

Entydig identifikation af togekspeditionssted ved delstrækningens ende (kilometerantal, der stiger fra togekspeditionsstedets start til togekspeditionsstedets ende)

 

1.1.0.0.0.5

Delstrækningens længde

Foruddefineret karakterstreng

Længden mellem togekspeditionssteder ved delstrækningens start og ende.

 

1.1.0.0.0.6

Delstrækningens karakter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Almindelig delstrækning/Link

Delstrækningstypen, der udtrykker størrelsen af de præsenterede data, som afhænger af, om den forbinder togekspeditionssteder, der er skabt ved inddeling af et stort knudepunkt i flere togekspeditionssteder eller ej.

 

1.1.1

TOGVEJSSPOR

 

1.1.1.0.0

Generelle oplysninger

 

1.1.1.0.0.1

Identifikation af spor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for delstrækningen

 

1.1.1.0.0.2

Normal køreretning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

N/O/B

Den normale køreretning er:

den samme, som den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende

den modsatte af den retning, der er defineret ved delstrækningens start og ende

begge retninger

N— samme retning som delstrækningen

O— modsat retning af delstrækningen

B— begge retningerne N og O

1.1.1.1

Delsystemet Infrastruktur

Parametre fra denne gruppe er ikke obligatoriske, hvis »Link« er valgt for 1.1.0.0.0.6

1.1.1.1.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

1.1.1.1.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for spor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.2

Ydeevneparametre

 

1.1.1.1.2.1

TEN-sporklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angivelse af den del af det transeuropæiske net, som strækningen tilhører.

 

1.1.1.1.2.2

Strækningens kategori

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Klassifikation af en strækning ifølge INF TSI

Angiv, om sporet er inkluderet i TSI's tekniske anvendelsesområde: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.2.3

Del af en godstogskorridor (RFC)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Rhinen-Alpe RFC (RFC 1)/Nordsø-Middelhavs RFC (RFC 2)/Skandinavisk-Middelhavs RFC (RFC 3)/Atlantisk RFC (RFC 4)/Baltiske-Adriatiske RFC (RFC 5)/Middelhavs RFC (RFC 6)/Orienten-Østlige middelhavs RFC (RFC 7)/Nordsø-Baltisk RFC (RFC 8)/Tjekkisk-Slovakisk RFC (RFC 9)

Angivelse af, om strækningen tilhører en godstogskorridor

Angiv, om sporet tilhører en godstogskorridor: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.1.2.4

Lasteevne

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

En kombination af strækningskategorien og hastigheden ved sporets svageste punkt.

 

1.1.1.1.2.5

Maksimal tilladt hastighed

[NNN]

Nominel maksimal driftshastighed på strækningen, som følger af karakteristika for delsystemerne Infrastruktur (INF), Energi (ENE) og Togkontrol og signaler (CCS), udtrykt i km/t.

 

1.1.1.1.2.6

Temperaturområde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

T1 (– 25 til + 40)

 

T2 (– 40 til + 35)

 

T3 (– 25 til + 45)

 

Tx (– 40 til + 50)

Temperaturområde ifølge europæisk standard, som giver fri adgang til strækningen.

 

1.1.1.1.2.7

Maksimal højde

[+/–][NNNN]

Delstrækningens højeste punkt over havniveau efter Amsterdams Normal Nul (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Vanskelige klimaforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Klimaforholdene på strækningen er ifølge europæisk standard vanskelige eller normale.

 

1.1.1.1.3

Strækningens tracering

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabel profil

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ingen

Profilerne GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

 

1.1.1.1.3.2

Multinationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

G2/GB1/GB2/ingen

Multilateral profil eller international profil bortset fra GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Obligatorisk, hvis svaret, der blev valgt i 1.1.1.1.3.1, er »ingen«

1.1.1.1.3.3

Nationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Indenlandsk profil som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler.

Obligatorisk, hvis svaret, der blev valgt i 1.1.1.1.3.2, er »ingen«.

1.1.1.1.3.4

Standardprofilnummer for kombitransport med veksellad

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Kodning af kombitransport med veksellad, som defineret i UIC-koden.

Angiv, om sporet tilhører en kørestrækning til kombitransport: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.3.5

Standardprofilnummer for kombitransport med sættevogne

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Kodning af kombitransport med sættevogne, som defineret i UIC-koden.

Angiv, om sporet tilhører en kørestrækning til kombitransport: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.3.6

Længdeprofil

Foruddefineret karakterstreng:

[± NN,N] ([NNN,NNN]

gentages så mange gange, som det er nødvendigt

Sekvens af gradientværdier og steder med ændringer af gradienten

 

1.1.1.1.3.7

Mindste vandrette kurveradius

[NNNNN]

Radius af en stræknings mindste horisontale kurve i meter.

 

1.1.1.1.4

Sporparametre

 

1.1.1.1.4.1

Nominel sporvidde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/øvrige

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden.

 

1.1.1.1.4.2

Overhøjdeunderskud

[+/–] [NNN]

Maksimalt overhøjdeunderskud i mm defineret som forskellen mellem den aktuelle overhøjde og en højere ligevægtsoverhøjde, som strækningen er dimensioneret til.

 

1.1.1.1.4.3

Skinnehældning

[NN]

En vinkel, der definerer skinnehovedets indbyggede hældning i sporet i forhold kørefladen

 

1.1.1.1.4.4

Ballast

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angiver, om sporkonstruktionen er med direkte befæstet spor på beton i ballasten eller ej.

Obligatorisk, hvis den tilladte hastighed på sporet (parameter 1.1.1.1.2.5) er større end eller lig med 200 km/t.

1.1.1.1.5

Sporskifter og sporskæringer

 

1.1.1.1.5.1

Driftsgrænseværdiers overensstemmelse med TSI for sporskifter og sporskæringer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Sporskifter og sporskæringer vedligeholdes efter driftsgrænsedimensionen som angivet i TSI.

 

1.1.1.1.5.2

Mindste hjuldiameter i faste krydsninger

[NNN]

Maksimal længde af føringsløst stykke i faste krydsninger bygger på en mindste hjuldiameter i drift udtrykt i mm.

 

1.1.1.1.6

Sporets evne til at optage sporkræfter

 

1.1.1.1.6.1

Maksimal togbremsning

[N,N]

Grænsen for sporets evne til at optage langsgående kræfter i form af maksimal togbremsning udtrykt i m/s2.

Angiv, om sporet er inkluderet i TSI's geografiske anvendelsesområde: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.6.2

Anvendelse af hvirvelstrømsbremser

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Tilladt/tilladt under visse forhold/kun tilladt til nødbremsning/kun tilladt under visse forhold til nødbremsning/ikke tilladt

Angivelse af begrænsninger for anvendelsen af hvirvelstrømsbremser.

 

1.1.1.1.6.3

Anvendelse af magnetiske bremser

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Tilladt/

tilladt under visse forhold/

kun tilladt under visse forhold til nødbremsning/

kun tilladt til nødbremsning/

ikke tilladt

Angivelse af begrænsninger for anvendelsen af magnetiske bremser.

 

1.1.1.1.7

Sundhed, sikkerhed og miljø

 

1.1.1.1.7.1

Anvendelse af flangesmøring forbudt

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om anvendelse af udstyr om bord til flangesmøring er forbudt.

 

1.1.1.1.7.2

Niveauoverskæringer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes niveauoverskæringer på delstrækningen.

 

1.1.1.1.7.3

Acceleration tilladt ved niveauoverskæring

[N,N]

Grænse for togets acceleration, hvis det standser nær ved en niveauoverskæring, udtrykt i m/s2.

Angiv, hvis »J«: er valgt i parameter 1.1.1.1.7.2: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.8

Tunnel

 

1.1.1.1.8.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.1.1.1.8.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten.

 

1.1.1.1.8.3

Tunnellens startpunkt

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN) + km(NNN,NNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader og km for strækningen ved en tunnels begyndelse.

 

1.1.1.1.8.4

Tunnellens slutpunkt

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN) + km(NNN,NNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader og km for strækningen ved en tunnels ende.

 

1.1.1.1.8.5

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.8.6

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for tunnel (SRT)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.8.7

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

Kun obligatorisk, hvis tunnellængden er 100 m eller længere

1.1.1.1.8.8

Tværsnitsareal

[NNN]

Tunnelens mindste reelle tværsnitsareal i m2.

 

1.1.1.1.8.9

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

1.1.1.1.8.10

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum.

Angiv, om tunnelen er mindre end 1 km lang: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.1.8.11

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum.

Kun obligatorisk, hvis »ingen« er valgt for parameteret 1.1.1.1.8.10

Angiv, om der findes tilhørende nationale bestemmelser: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2

Delsystemet Energi

Parametre fra denne gruppe er ikke obligatoriske, hvis »Link« er valgt for 1.1.0.0.0.6

1.1.1.2.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

1.1.1.2.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (ENE)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for spor (ENE)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2

Køreledningssystem

 

1.1.1.2.2.1.1

Type af køreledningssystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Køreledning

Tredje skinne

Fjerde skinne

Ikke elektrificeret

Angivelse af typen af køreledningssystem.

 

1.1.1.2.2.1.2

Energiforsyningssystem (spænding og frekvens)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

25 kV-50 Hz vekselstrøm/

 

15 kV-16,7 Hz vekselstrøm/

 

3 kV jævnstrøm/

 

1,5 kV jævnstrøm/

 

Jævnstrøm (særtilfælde FR)/

 

750 V jævnstrøm/

 

650 V jævnstrøm/

 

600 V jævnstrøm/

 

øvrige

Angivelse af kørestrømsforsyningssystemet (nominel spænding og frekvens)

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2.2

Maksimal togstrøm

[NNNN]

Angivelse af den maksimale tilladte togstrøm udtrykt i ampere.

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2.3

Maksimalt strømtræk ved stilstand for hver strømaftager

[NNN]

Angivelse af det maksimalt tilladte togstrømtræk ved stilstand for jævnstrømssystemer udtrykt i ampere.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt for 1.1.1.2.2.1.1, og hvis forsyningssystemet, der er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.2, er et jævnstrømssystem: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2.4

Tilladelse til regenerativ bremsning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om regenerativ bremsning er tilladt eller ej.

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2.5

Største køreledningshøjde

[N,NN]

Angivelse af den maksimale værdi for køreledningens højde udtrykt i m.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.2.6

Mindste køreledningshøjde

[N,NN]

Angivelse af den mindste værdi for køreledningens højde udtrykt i m.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.3

Strømaftager

 

1.1.1.2.3.1

Godkendte strømaftagerhoveder i overensstemmelse med TSI

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

 

1 950 mm (Type 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 med mer-2 260 mm/

 

ingen

Angivelse af de strømaftagerhoveder, der er i overensstemmelse med TSI, som må anvendes.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.3.2

Andre godkendte strømaftagerhoveder

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af de strømaftagerhoveder, som må anvendes

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.3.3

Krav til antallet af hævede strømaftagere og afstanden mellem disse ved den angivne hastighed

Foruddefineret karakterstreng:

[N] [NNN] [NNN]

Angivelse af det tilladte maksimale antal hævede strømaftagere pr. tog og mindsteafstanden mellem tilstødende strømaftagerhoveders centerlinjer, udtrykt i m ved den angivne hastighed.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.3.4

Tilladt kontaktstykkemateriale

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, hvilke kontaktstykkematerialer, som det er tilladt at bruge.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.4

Sektioner til adskillelse af køreledningssystemer

 

1.1.1.2.4.1.1

Faseadskillelse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes faseadskillelse og nødvendige oplysninger.

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.4.1.2

Oplysninger om faseadskillelse

Foruddefineret karakterstreng:

længde [NNN] + afbryder [J/N] + nedre strømaftager [J/N]

Angivelse af nødvendige oplysninger om faseadskillelse

Angiv, hvis »J« er valgt i parameteret 1.1.1.2.4.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.4.2.1

Systemadskillelse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes systemadskillelse

Angiv, hvis »Køreledning« er valgt i 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.4.2.2

Oplysninger om systemadskillelse

Foruddefineret karakterstreng:

længde [NNN] + afbryder [J/N] + nedre strømaftager [J/N] + ændre forsyningssystem [J/N]

Angivelse af nødvendige oplysninger om systemadskillelse

Angiv, hvis »J« er valgt i parameteret 1.1.1.2.4.2.1.: J/N;

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.5

Krav til rullende materiel

 

1.1.1.2.5.1

Strømbegrænsning krævet om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om en ombordværende strømbegrænsningsanordning på køretøjer er påkrævet.

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.2.5.2

Tilladt kontaktkraft

Karakterstreng

Angivelse af tilladt kontaktkraft udtrykt i newton.

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

Kraften angives enten som en statisk kraft eller af den maksimale kraft udtryk i newton, eller som en formel for funktionen af hastighed.

1.1.1.2.5.3

Automatisk sænkemekanisme påkrævet

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om en automatisk sænkemekanisme er påkrævet på køretøjet.

Angiv, hvis »ikke elektrificeret« er valgt i parameteret 1.1.1.2.2.1.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.3

Delsystemet Togkontrol og signaler

Parametre fra denne gruppe er ikke obligatoriske, hvis »Link« er valgt for 1.1.0.0.0.6

1.1.1.3.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

1.1.1.3.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (CCS)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.1.1.3.2

Togbeskyttelsessystem (ETCS) i overensstemmelse med TSI

 

1.1.1.3.2.1

ETCS-niveau

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

N/1/2/3

ERTMS/ETCS- applikationsniveau i relation til udstyret langs sporet.

 

1.1.1.3.2.2

ETCS-basisversion

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

præ-basisversion 2/basisversion 2/basisversion 3

ETCS-basisversion installeret langs strækningen.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.2.3

ETCS-infill påkrævet for at få adgang til strækningen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om infill er påkrævet for at få adgang til strækningen af sikkerhedsmæssige årsager.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.2.4

ETCS-infill installeret langs strækningen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Ingen/Loop/GSM-R/Loop & GSM-R

Oplysninger om installeret udstyr langs sporet, som kan sende infill-oplysninger via loop eller GSM-R for anlæg på niveau 1.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.2.5

Nationale ETCS-applikationer implementeret

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om data for nationale applikationer sendes mellem tog og spor.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.2.6

Begrænsninger i eller betingelser for driften

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes begrænsninger eller betingelser som følge af delvis overensstemmelse med CCS TSI.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.2.7

Valgfrie ETCS-funktioner

Karakterstreng

Valgfrie ETCS-funktioner, der kan lette driften på strækningen.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) i overensstemmelse med TSI

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R version

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/tidligere version til basisversion 0/basisversion 0 r3/basisversion 0 r4

GSM-R FRS og SRS versionsnummer er installeret langs strækningen.

 

1.1.1.3.3.2

Anbefalet antal aktive GSM-R mobiler (EDOR) om bord til ETCS niveau 2

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

0/1/2

Anbefalet antal mobillinjer til ETCS-datatransmission (EDOR) af hensyn til en tilfredsstillende togdrift. Dette er relateret til RBC-håndteringen af kommunikationssessioner. Ikke sikkerhedskritisk og vedrører ikke interoperabilitet.

Angiv, hvis »ingen« er valgt i parameteret 1.1.1.3.3.1, og hvis ERTMS niveau 2 er installeret: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.3.3

Frivillige GSM-R-funktioner

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Anvendelse af frivillige GSM-R-funktioner, der kan lette driften på strækningen. De angives alene til oplysning og udgør ikke kriterier for adgang til nettet.

Angiv, hvis »ingen« er valgt i parameteret 1.1.1.3.3.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.4

Togdetekteringssystem, der er i fuld overensstemmelse med TSI

 

1.1.1.3.4.1

Togdetekteringssystem, der er i fuld overensstemmelse med TSI:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der er et togdetekteringssystem installeret og som er i fuld overensstemmelse med CCS TSI-kravene.

 

1.1.1.3.5

Forældede togbeskyttelsessystemer

 

1.1.1.3.5.1

Andre installerede togbeskyttelsessystemer, kontrol- og advarselssystemer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om andre togbeskyttelsessystemer, kontrol- og advarselssystemer i normal drift er installeret langs strækningen.

Kun obligatorisk, hvis »N« er valgt for 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.5.2

Behov for mere end ét togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem påkrævet om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om mere end ét togbeskyttelsessystem, kontrol- og advarselssystem er påkrævet om bord og skal være aktive sideløbende.

Kun obligatorisk, hvis »N« er valgt for 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.6

Andre radiosystemer

 

1.1.1.3.6.1

Andre installerede radiosystemer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om andre radiosystemer i normal drift er installeret langs strækningen.

Kun obligatorisk, hvis »ingen« er valgt for 1.1.1.3.3.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7

Togdetekteringssystem, der ikke er fuldt i overensstemmelse med TSI

 

1.1.1.3.7.1

Type af togdetekteringssystem

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

skinnestrømkredse/hjuldetektor/loop

Angivelse af typer af installerede togdetekteringssystemer.

 

1.1.1.3.7.2.1

Overensstemmelse med TSI for den maksimale tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om den påkrævede afstand er i overensstemmelse med TSI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI

[NNNNN]

Angivelse af største tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI udtrykt i mm.

Angiv, hvis »ikke i overensstemmelse med TSI« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.2.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.3

Mindste tilladte afstand mellem to på hinanden følgende aksler

[NNNN]

Angivelse af afstanden i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.4

Mindste tilladte afstand mellem første og sidste aksel

[NNNNN]

Angivelse af afstanden i mm.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.5

Maksimal afstand mellem togets ende og den første aksel

[NNNN]

Angivelse af den maksimale afstand mellem togets ende og den første aksel angivet i mm gældende for begge sider (forende og bagende) på et køretøj eller tog.

Angiv, hvis »hjuldetektor« eller »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.6

Mindste tilladte hjulkransbredde

[NNN]

Angivelse af bredden i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.7

Mindste tilladte hjuldiameter

[NNN]

Angivelse af hjuldiameteren i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.8

Hjulflangens mindste tilladte tykkelse

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens tykkelse i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.9

Hjulflangens mindste tilladte højde

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens højde i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.10

Hjulflangens største tilladte højde

[NN,N]

Angivelse af hjulflangens højde i mm.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.11

Mindste tilladte akseltryk

[N,N]

Angivelse af lasten i ton.

Angiv, hvis »hjuldetektor« eller »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.12

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser om et metalfrit område omkring hjul

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.13

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for køretøjets metalmasse

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »loop« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.14

Overensstemmelse med TSI for materialekrav til hjulenes ferromagnetiske egenskaber

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.15.1

Overensstemmelse med TSI for maksimal tilladt impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.15.2

Maksimal tilladt impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt ved manglende overensstemmelse med TSI

[N,NNN]

Værdien for maksimal tilladt impedans angivet i ohm i tilfælde af manglende overensstemmelse med TSI

Angiv, hvis »ikke i overensstemmelse med TSI« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.15.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.16

Overensstemmelse med TSI for sanding

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI eller ej

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« i parameteret 1.1.1.3.7.1 eller »J« i parameteret 1.1.1.3.7.18 er valgt: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.17

Maksimal sandingseffekt

[NNNNN]

Maksimal værdi for sandingseffekt i 30 sek. angivet i gram, der er godkendt på sporet

Angiv, hvis »ikke i overensstemmelse med TSI« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.16: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.18

Krav om lokomotivførerstyring af sanding

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om muligheden for, at føreren kan aktivere/deaktivere sandingsudstyr i overensstemmelse med instruktionerne fra infrastrukturforvalteren er påkrævet eller ej.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.19

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for sandkarakteristika

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.20

Bestemmelser om flangesmøring om bord

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes bestemmelser for aktivering eller deaktivering af flangesmøring.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.21

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for anvendelse af sammensatte bremseblokke

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.22

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for shunt-assisterende udstyr

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.7.23

Overensstemmelse med TSI for bestemmelser for kombinationen af RST-karakteristika, der har indflydelse på shunt-impedansen

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

I overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om bestemmelserne er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.8

Systemovergange

 

1.1.1.3.8.1

Skift mellem forskellige beskyttelsessystemer, kontrol- og advarselssystemer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et skift mellem forskellige systemer under kørslen

Angiv, om der findes mindst to forskellige systemer: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.8.2

Skift mellem forskellige radiosystemer

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et skift mellem forskellige radiosystemer og intet kommunikationssystem under kørslen.

Angiv, om der findes mindst to forskellige radiosystemer: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.9

Parametre i relation til elektromagnetisk interferens

 

1.1.1.3.9.1

Tilstedeværelse af og overensstemmelse med TSI for bestemmelser for magnetfelter, der udsendes af et køretøj

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/i overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om der findes bestemmelser og om de er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »hjuldetektor« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.9.2

Tilstedeværelse af og overensstemmelse med TSI for oversvingninger i køretøjernes kørestrøm

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/i overensstemmelse med TSI/ikke i overensstemmelse med TSI

Angivelse af, om der findes bestemmelser og om de er i overensstemmelse med TSI.

Angiv, hvis »hjuldetektor« eller »skinnestrømkredse« er valgt i parameteret 1.1.1.3.7.1: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.10

System langs strækningen med henblik på uregelmæssige driftsforhold

 

1.1.1.3.10.1

ETCS-niveau for uregelmæssige driftsforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

ingen/1/2/3

ERTMS/ETCS- applikationsniveau med henblik på uregelmæssige driftsforhold i relation til udstyret langs sporet.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.1.1.3.10.2

Andre togbeskyttelsessystemer, kontrol- og advarselssystemer med henblik på uregelmæssige driftsforhold

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af andre systemer end ETCS med henblik på uregelmæssige driftsforhold.

Obligatorisk, hvis »ingen« er valgt i parameteret 1.1.1.3.10.1:

1.1.1.3.11

Bremserelaterede parametre

 

1.1.1.3.11.1

Ønsket overgrænse for bremseevne

[NNNN]

Den maksimale værdi for et togs bremseevne [i meter] skal angives for den maksimale hastighed på strækningen.

 

1.1.1.3.12

Andre parametre vedrørende togkontrol og signaler

 

1.1.1.3.12.1

Kurvestyring

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om kurvestyringsfunktioner understøttes af ETCS.

Angiv, hvis »N« er valgt i parameteret 1.1.1.3.2.1: J/N

Hvis N vælges, skal der anføres oplysninger

1.2

TOGEKSPEDITIONSSTED

 

1.2.0.0.0

Generelle oplysninger

 

1.2.0.0.0.1

Betegnelse for togekspeditionsstedet

Karakterstreng

Det navn, der normalt forbindes med den større eller mindre by eller med trafikstyringsformålet

 

1.2.0.0.0.2

Entydig identifikation af togekspeditionsstedet

Foruddefineret karakterstreng:

[AA+AAAAA]

Kode, der består af landekoden og en alfanumerisk kode for togekspeditionsstedet.

 

1.2.0.0.0.3

Togekspeditionsstedets TAF/TAP primære kode

Foruddefineret karakterstreng:

[AANNNNN]

Primær kode, der er udviklet til TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Togekspeditionsstedets type

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Facilitetstypen i relation til hoveddriftsfunktioner.

 

1.2.0.0.0.5

Togekspeditionsstedets geografiske beliggenhed

Foruddefineret karakterstreng:

[Breddegrad (NN,NNNN) + Længdegrad (± NN,NNNN)]

Geografiske koordinater i decimalgrader normalt angivet for togekspeditionsstedets centrum.

 

1.2.0.0.0.6

Togekspeditionsstedets jernbanebeliggenhed

Foruddefineret karakterstreng:

[NNNN,NNN] + [Karakterstreng]

Kilometer i tilknytning til udpegning af, hvor på strækningen togekspeditionsstedet befinder sig. Normalt angives togekspeditionsstedets centrum.

 

1.2.1

TOGVEJSSPOR

 

1.2.1.0.0

Generelle oplysninger

 

1.2.1.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.2.1.0.0.2

Identifikation af spor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sporet eller entydigt nummer for sporet inden for togekspeditionsstedet

 

1.2.1.0.1

Erklæringer om verifikation for spor

 

1.2.1.0.1.1

EF-erklæring om verifikation for spor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for spor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.2

Ydeevneparametre

 

1.2.1.0.2.1

TEN-sporklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angivelse af den del af det transeuropæiske net, som sporet tilhører.

 

1.2.1.0.2.2

Strækningskategori:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Klassifikation af en strækning ifølge INF TSI.

Angiv, om sporet er inkluderet i TSI's tekniske anvendelsesområde: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.2.3

Del af en godstogskorridor (RFC)

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Angivelse af, om strækningen tilhører en godstogskorridor

Angiv, om sporet tilhører en godstogskorridor: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger

1.2.1.0.3

Strækningens tracering

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabel profil

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ingen

Profilerne GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

 

1.2.1.0.3.2

Multinationale profiler:

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

G2/GB1/GB2/ingen

Multilateral profil eller international profil bortset fra GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som defineret i europæisk standard.

Kun obligatorisk, hvis »ingen« er valgt for 1.1.1.1.3.1

1.2.1.0.3.3

Nationale profiler

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste

Indenlandsk profil som defineret i europæisk standard eller andre lokale profiler.

Kun obligatorisk, hvis »ingen« er valgt for 1.1.1.1.3.2

1.2.1.0.4

Sporparametre

 

1.2.1.0.4.1

Nominel sporvidde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/øvrige

En enkelt værdi udtrykt i mm, som angiver sporvidden.

 

1.2.1.0.5

Tunnel

 

1.2.1.0.5.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.2.1.0.5.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten

 

1.2.1.0.5.3

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

Karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for tunnel (SRT)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

Kun obligatorisk, hvis tunnellængden er 100 m eller længere

1.2.1.0.5.6

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

1.2.1.0.5.7

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum

Angiv, om tunnellængden er 1 km eller længere: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.5.8

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. nationale bestemmelser, hvis sådanne findes

Angiv, om der findes tilhørende nationale bestemmelser: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.1.0.6

Perron

 

1.2.1.0.6.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.2.1.0.6.2

Identifikation af perron

Karakterstreng

Entydig identifikation af perronen eller entydigt nummer for perronen inden for togekspeditionsstedet

 

1.2.1.0.6.3

TEN-perronklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angiver den del af det transeuropæiske net, som perronen tilhører.

 

1.2.1.0.6.4

Driftsmæssig perronlængde

[NNNN]

Den længste kontinuerlige perronforkant (udtrykt i m), som et tog kan standse ud for under normale driftsforhold med det formål, at passagererne kan stå af og på; der skal om nødvendigt korrigeres svarende til rimelige standsningstolerancer.

 

1.2.1.0.6.5

Perronhøjde

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/øvrige

Afstand mellem perronens øvre overflade og det hosliggende spors køreflade. Det er den nominelle værdi udtrykt i mm.

 

1.2.1.0.6.6

Perronassistance til togstart

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes udstyr eller personale til at hjælpe togpersonalet med togstarten.

 

1.2.1.0.6.7

Anvendelsesområder for hjælp til ind- og udstigning på perronen

[NNNN]

Oplysninger om togets adgangsniveau, hvortil der kan anvendes hjælp til ind- og udstigning.

 

1.2.2

SIDESPOR

 

1.2.2.0.0

Generelle oplysninger

 

1.2.2.0.0.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.2.2.0.0.2

Identifikation af sidespor

Karakterstreng

Entydig identifikation af sidesporet eller entydigt nummer for sidesporet inden for togekspeditionsstedet

 

1.2.2.0.0.3

TEN-sidesporsklassifikation

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

Del af TEN-T's samlede net/Del af TEN-T's hovedgodstrafiknet/Del af TEN-T's hovedpassagernet/Udenfor TEN

Angiver den del af det transeuropæiske net, som sidesporet tilhører.

 

1.2.2.0.1

Erklæring om verifikation for sidespor

 

1.2.2.0.1.1

EF-erklæring om verifikation for sidespor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.2.0.1.2

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for sidespor (INF)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.2.0.2

Ydeevneparameter

 

1.2.2.0.2.1

Driftsmæssig sidesporslængde

[NNNN]

Sidesporets/depotsporets samlede længde udtrykt i m, hvor tog kan parkeres på sikker vis.

 

1.2.2.0.3

Strækningens tracéring

 

1.2.2.0.3.1

Gradient for depotspor

[N,N]

Maksimal gradientværdi udtrykt i mm pr. m.

Kun obligatorisk, hvis den overstiger TSI-værdien

1.2.2.0.3.2

Mindste vandrette kurveradius

[NNN]

Radius af den mindste vandrette kurve udtrykt i meter.

Kun obligatorisk, hvis den er under TSI-værdien

1.2.2.0.3.3

Mindste afrundingsradius

[NNN+NNN]

Radius af den mindste afrunding udtrykt i meter.

Kun obligatorisk, hvis den er under TSI-værdierne

1.2.2.0.4

Faste anlæg til klargøring af tog

 

1.2.2.0.4.1

Toilettømningsanlæg

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et toilettømningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er.

 

1.2.2.0.4.2

Eksterne rengøringsfaciliteter

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes eksterne rengøringsfaciliteter (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er.

 

1.2.2.0.4.3

Vandpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et vandpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er.

 

1.2.2.0.4.4

Brændstofpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et brændstofpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog) som defineret i INF TSI'er.

 

1.2.2.0.4.5

Sandpåfyldning

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et sandpåfyldningsanlæg (fast anlæg til klargøring af tog).

 

1.2.2.0.4.6

Elforsyningsanlæg

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes et elforsyningsanlæg fra fremmednet (fast anlæg til klargøring af tog).

 

1.2.2.0.5

Tunnel

 

1.2.2.0.5.1

Infrastrukturforvalterens kode

[NNNN]

Ved infrastrukturforvalter forstås ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur eller en del deraf.

 

1.2.2.0.5.2

Identifikation af tunnel

Karakterstreng

Entydig identifikation af tunnellen eller entydigt nummer for tunnellen inden for medlemsstaten.

 

1.2.2.0.5.3

EF-erklæring om verifikation for tunnel (SRT)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EF-erklæringer ifølge de formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter (1)

Angiv, om der blev udstedt en EF-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.2.0.5.4

EI-erklæring om eftervist overensstemmelse (2) for tunnel (SRT)

Foruddefineret karakterstreng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Entydigt nummer for EI-erklæringer ifølge de samme formatkrav, der er specificeret i dokumentet om praktiske ordninger for interoperabilitetsdokumenter.

Angiv, om der blev udstedt en EI-erklæring: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.2.0.5.5

Tunnellængde

[NNNNN]

Tunnellens længde i m fra indgangsportal til udgangsportal.

Kun obligatorisk, hvis tunnellængden er 100 m eller længere

1.2.2.0.5.6

Beredskabsplan

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

J/N

Angivelse af, om der findes en beredskabsplan.

 

1.2.2.0.5.7

Påkrævet brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Ét alternativ vælges fra den foruddefinerede liste:

A/B/ingen

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum.

Angiv, om tunnellængden er 1 km eller længere: J/N

Hvis J vælges, skal der anføres oplysninger.

1.2.2.0.5.8

Påkrævet national brandsikkerhedskategori for rullende materiel

Karakterstreng

Kategorisering af, hvordan et passagertog, hvor der er udbrudt brand om bord, fortsat vil fungere i et defineret tidsrum, jf. nationale bestemmelser, hvis sådanne findes.

§

4.   OVERORDNET SYSTEMOVERSIGT

4.1.   Infrastrukturregistersystemet

Infrastrukturregistersystemets arkitektur er vist i figuren.

Figur

Infrastrukturregistersystemet

Image

4.2.   Forvaltning af den fælles brugergrænseflade

Den fælles brugergrænseflade (CUI) skal være en webbaseret applikation, der oprettes, administreres og vedligeholdes af agenturet.

Agenturet skal gøre følgende filer og dokumenter, der anvendes til opsætning af infrastrukturregistre og sammenkobling af dem med den fælles brugergrænseflade, tilgængelige for NRE'erne

Brugermanual

Angivelse af filernes struktur til overførsel af data.

Agenturet skal stille en brugervejledning til rådighed for brugerne af infrastrukturregistret, der beskriver den måde, som hvert medlemsstats infrastrukturregister skal sammenkobles med den fælles brugergrænseflade på, samt de funktioner og funktionaliteter, der findes i den fælles brugergrænseflade. Denne vejledning ajourføres, når det er nødvendigt.

4.3.   Mindstekrav til den fælles brugergrænseflades funktionaliteter

Den fælles brugergrænseflade skal som minimum have følgende funktionaliteter:

Brugeradministration: administratoren for den fælles brugergrænseflade skal kunne administrere brugernes adgangsrettigheder.

Informationsrevision: administratoren for den fælles brugergrænseflade skal kunne se logger over alle brugeraktiviteter, der udføres i den fælles brugergrænseflade, som en liste over aktiviteter udført af brugere af den fælles brugergrænseflade inden for en bestemt tidsramme.

Forbindelse og autentificering: de registrerede brugere af den fælles brugergrænseflade skal kunne oprette forbindelse til den fælles brugergrænseflade via Internettet og bruge dens funktionaliteter i overensstemmelse med deres rettigheder.

Søge efter infrastrukturregisterdata, herunder togekspeditionssteder og/eller delstrækninger med særlige infrastrukturregisterkarakteristika.

Vælge et togekspeditionssted eller en delstrækning og se detaljerne i infrastrukturregistret: brugerne af den fælles brugergrænseflade skal kunne angive et geografisk område ved hjælp af kortgrænsefladen, og den fælles brugergrænseflade skal stille de tilgængelige infrastrukturregisterdata, der anmodes om af brugere for dette område, til rådighed.

Se oplysninger fra infrastrukturregistret for en specificeret underinddeling af strækninger og togekspeditionssteder i et defineret område via en kortgrænseflade.

Visuel fremstilling af infrastrukturregisteroplysninger på et digitalt kort: brugerne skal via den fælles brugergrænseflade kunne navigere, vælge en oplysning, der vises på kortet, og indhente relevante infrastrukturregisteroplysninger.

Godkendelse, upload og modtagelse af de samlede infrastrukturregisterdatasæt, der stilles til rådighed af en national registerenhed.

4.4.   Funktionsmåde

Infrastrukturregistersystemet stiller to hovedgrænseflader til rådighed via den fælles brugergrænseflade:

Den ene anvendes af hver medlemsstats infrastrukturregister med henblik på levering/upload af kopier af dets samlede infrastrukturregisterdata

Den anden anvendes af brugere af den fælles brugergrænseflade til at oprette forbindelse til infrastrukturregistersystemet og indhente oplysninger fra infrastrukturregistret.

Den centrale database i den fælles brugergrænseflade vil få tilført kopier af de samlede infrastrukturregisterdatasæt, der findes i hver medlemsstats infrastrukturregister. Nærmere bestemt er det NRE'erne, der er ansvarlige for at oprette filer, der sammenfatter det samlede infrastrukturregisterdatasæt, som findes i deres infrastrukturregister ifølge specifikationerne i tabellen i dette bilag. De skal regelmæssigt foretage opdateringer, som minimum hver tredje måned, af de oplysninger, der findes i deres infrastrukturregister. En af disse opdateringer skal foretages samtidig med den årlige offentliggørelse af netredegørelsen.

Herefter skal NRE'erne uploade filerne til den fælles brugergrænseflade via en dedikeret grænseflade, der stilles til rådighed til formålet. Et særligt modul sørger for validering og upload af data fra NRE'erne.

Den centrale database i den fælles brugergrænseflade skal gøre de data, der indsendes af NRE'erne, offentligt tilgængelige uden ændringer.

Den grundlæggende funktion i den fælles brugergrænseflade skal give brugerne mulighed for at søge efter og indhente infrastrukturregisterdata.

Den fælles brugergrænseflade skal gemme den samlede historiske fortegnelse over alle de data, der er stillet til rådighed af NRE'er. Disse fortegnelser skal gemmes i 2 år fra den dato, hvor data blev hentet.

Agenturet, som er administrator af den fælles brugergrænseflade, skal give adgang til brugere efter anmodning.

Forespørgsler, der er indsendt af brugere af den fælles brugergrænseflade, skal besvares indenfor 24 timer fra det tidspunkt, hvor forespørgslen blev indsendt.

4.5.   Tilgængelighed

Den fælles brugergrænseflade skal være tilgængelig 7 dage om ugen fra 02:00 GMT-21:00 GMT afhængigt af sommertid. Systemets utilgængelighed skal være minimal under vedligeholdelse.

I tilfælde af, at der sker nedbrud uden for agenturets normale arbejdstider, skal der igangsættes tiltag til at genoprette servicen den efterfølgende arbejdsdag.

5.   BRUGERVEJLEDNING FOR DE FÆLLES SPECIFIKATIONER

Brugervejledningen for de fælles specifikationer, der er anført i artikel 3 i denne afgørelse, skal gøres offentligt tilgængelige af agenturet på agenturets hjemmeside. Den skal indeholde:

a)

oplysninger og deres tilhørende data som angivet i afsnit 3.3 og i tabellen. For hvert felt skal der som minimum anføres format, grænseværdi, de betingelser, hvorunder parameteret er gældende og obligatorisk, de tekniske jernbanebestemmelser for parameterværdier, reference til TSI'er og andre tekniske dokumenter i relation til oplysninger i infrastrukturregistret, der er opstillet i tabel 1 i denne afgørelse

b)

detaljerede definitioner og specifikationer af koncepter og parametre

c)

præsentation af bestemmelserne for udformningen af nettet med henblik på infrastrukturregistret og indsamling af data med relevante forklaringer og eksempler

d)

procedurer for godkendelse og indsendelse af infrastrukturregisterdata fra medlemsstaternes infrastrukturregistre til den fælles brugergrænseflade.

Brugervejledningen skal angive forklaringer til de specifikationer, der er anført i bilaget til denne afgørelse, som er nødvendige for den korrekte udvikling af infrastrukturregistersystemet.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (version 0.1 dateret den 28.9.2009) tilgængelig på ERA's hjemmeside.

(2)  Eksisterende erklæring om infrastruktur som defineret i Kommissionens henstilling 2011/622/EU af 20. september 2011 om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 243 af 21.9.2011, s. 23).


Top