EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0838

2014/838/EU, Euratom: Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem generaldirektører i Kommissionen og organisationer eller selvstændige

OJ L 343, 28.11.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/838/oj

28.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/19


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. november 2014

om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem generaldirektører i Kommissionen og organisationer eller selvstændige

(2014/838/EU, Euratom)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 249,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) forpligter i artikel 11, stk. 1 og 2, institutionerne til på passende måder at give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. De skal desuden føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet. Endvidere skal Kommissionen i henhold til artikel 2 i Protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og artikel 11, stk. 3, i TEU foretage omfattende konsultationer, inden den fremsætter forslag til lovgivningsmæssige retsakter.

(2)

I overensstemmelse med artikel 298 i TEUF må Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under udførelsen af deres opgaver nødvendigvis støtte sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning.

(3)

Kommissionen er fast besluttet på at styrke åbenheden om kontakterne mellem sine ansatte og organisationer og selvstændige.

(4)

Borgerne har i forvejen ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (1). Denne afgørelse vedrører ikke aktindsigt i dokumenter eller anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

(5)

Den 25. november 2014 vedtog Kommissionen i forlængelse af de Politiske retningslinjer, som formanden udstak den 15. juli 2014, afgørelse 2014/839/EU, Euratom (2), der pålægger kommissærerne at offentliggøre oplysningerne om møder, som de og deres kabinetsmedlemmer holder med organisationer eller selvstændige om spørgsmål vedrørende udformning og gennemførelse af EU's politik.

(6)

Det kan ske, at Kommissionens generaldirektører mødes med organisationer og selvstændige med tilsvarende formål som de møder, der er omhandlet i den omtalte afgørelse. Derfor bør der stilles de samme åbenhedskrav til sådanne møder.

(7)

Kommissionens generaldirektører bør derfor offentliggøre oplysninger om de møder, de holder med organisationer eller selvstændige om sager, der vedrører EU's beslutningsprocesser og gennemførelsen af EU's politikker.

(8)

Møder med repræsentanter for andre EU-institutioner eller -organer, der er et led i de sædvanlige forbindelser mellem institutionerne, bør ikke være omfattet af denne afgørelse. Møder med repræsentanter for medlemsstaternes offentlige myndigheder bør ikke være omfattet af denne afgørelse, da disse myndigheder arbejder for almeninteressen og bidrager til Kommissionens arbejde i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde. Af hensyn til EU's internationale forbindelser bør møder med repræsentanter for tredjelandes offentlige myndigheder og for internationale organisationer ikke være omfattet af denne afgørelse.

(9)

Af hensyn til den særlige karakter af dialogen med arbejdsmarkedets parter, jf. artikel 154 i TEUF, og den særlige karakter af dialogen med kirker og filosofiske og konfessionsløse organisationer, jf., artikel 17, stk. 3, i TEUF, bør møder i disse kontekster ikke være omfattet af denne afgørelse.

(10)

I betragtning af den særlige betydning, politiske partier tilskrives i artikel 10, stk. 4, i TEU, og da den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 16. april 2014 om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (3), fastsætter, at registeret ikke finder anvendelse på politiske partier, bør møder med repræsentanter for politiske partier ikke være omfattet af denne afgørelse.

(11)

Da offentlig oplysning om et møde i særlige tilfælde kan forringe beskyttelsen af den enkeltes liv og integritet eller privatlivets fred, EU's finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik, markedets stabilitet eller følsomme forretningsoplysninger, den korrekte gennemførelse af retssager eller inspektioner, undersøgelser, revision eller andre administrative procedurer eller beskyttelsen af enhver anden vigtig samfundsinteresse, der er anerkendt på EU-plan, bør offentliggørelse af sådanne oplysninger undlades i sådanne tilfælde.

(12)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4), artikel 5, litra a), kan navnene på generaldirektører, der deltager i møder med organisationer elle selvstændige, offentliggøres; alle andre skal utvetydigt have givet deres samtykke.

(13)

Denne afgørelse indskrænker ikke gyldigheden af stærkere åbenhedskrav eller -forpligtelser, som fremgår af Unionens lovgivning eller af internationale aftaler indgået af Unionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Kommissionens generaldirektører offentliggør oplysninger om alle de møder, som de holder med organisationer eller selvstændige om sager, der vedrører udformning og gennemførelse af EU's politik, i overensstemmelse med forskrifterne i denne afgørelse.

2.   Følgende oplysninger skal offentliggøres: mødedato, mødested, generaldirektørens navn, organisationens hhv. den selvstændiges navn samt emnet for mødet.

Artikel 2

I denne afgørelse gælder følgende definitioner:

a)   »generaldirektør«: Generaldirektør eller chef for en tjenestegren i Kommissionen.

b)   »møde«: En bilateral sammenkomst, der holdes på initiativ af en organisation, en selvstændig eller en generaldirektør for at drøfte et spørgsmål om udformning og gennemførelse af EU's politik. Møder, der finder sted i forbindelse med en administrativ procedure fastsat i traktaterne eller i EU-retsakter, der henhører direkte under den pågældende generaldirektørs ansvarsområde, samt møder af rent privat eller selskabelig karakter og spontane møder er ikke omfattet af denne definition.

c)   »organisation eller selvstændig«: Enhver organisation eller enkeltperson, uanset deres retlige status, som udfører aktiviteter med det formål at øve direkte eller indirekte indflydelse på EU-institutionernes udformning eller gennemførelse af politikker og deres beslutningsprocesser, uanset hvor disse aktiviteter finder sted og hvilke kommunikationskanaler eller -midler der benyttes.

Dette begreb omfatter ikke repræsentanter for andre EU-institutioner eller -organer, nationale, regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne eller tredjelande eller internationale organisationer. Derimod omfatter det enhver forening og ethvert netværk, der er oprettet som kollektiv repræsentation for regioner eller andre subnationale offentlige myndigheder.

Artikel 3

1.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på møder med arbejdsmarkedets parter på EU-plan, der holdes som led i arbejdsmarkedsdialogen, eller på møder, der holdes som led i dialogen med kirker, religiøse sammenslutninger eller samfund eller filosofiske og konfessionsløse organisationer.

2.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på møder med repræsentanter for politiske partier.

Artikel 4

1.   De i artikel 1, stk. 2, omhandlede oplysninger offentliggøres i standardiseret form på Kommissionens generaldirektoraters websteder senest to uger efter mødet.

2.   Offentliggørelsen af oplysningerne kan undlades, hvis offentliggørelsen kan forringe beskyttelsen af en af de interesser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1049/2001, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, herunder navnlig den enkeltes liv og integritet eller privatlivets fred, EU's finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik, markedets stabilitet eller følsomme forretningsoplysninger, den korrekte gennemførelse af retssager eller inspektioner, undersøgelser, revision eller andre administrative procedurer eller beskyttelsen af enhver anden vigtig samfundsinteresse, der er anerkendt på EU-plan.

Artikel 5

Navnene på enkeltpersoner (som handler på vegne af organisationer eller selvstændige) eller på tjenestemænd i Kommissionen (andre end generaldirektørerne), der deltager i møder, offentliggøres ikke, medmindre de utvetydigt har givet deres samtykke.

Artikel 6

Organisationerne hhv. de selvstændige underrettes om, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, vil blive offentliggjort.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2014.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/839/EU af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige (se side 22 i denne EUT).

(3)  EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne data (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Top