Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0802

2014/802/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. november 2014 om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf (meddelt under nummer C(2014) 8389) EØS-relevant tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/802/oj

18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. november 2014

om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf

(meddelt under nummer C(2014) 8389)

(EØS-relevant tekst)

(2014/802/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 11, stk. 3, tredje led, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, hovedet, og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilag IV til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU (2) indeholder standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for EU med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er opsamlet eller produceret efter den 31. august 2010.

(2)

Del 2 i bilag IV til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU (3) indeholder standardsundhedscertifikatet til brug ved import til EU af sendinger af æg og embryoner fra får og geder.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (4) er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I kapitel A i bilag VIII til samme forordning er der fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr, sæd og embryoner. I bilag IX til samme forordning er der endvidere fastsat betingelser for import til Unionen af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter fra tredjelande.

(4)

På grundlag af ny videnskabelig dokumentation blev forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 (5). Ændringerne vedrørende scrapie blev ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/470/EU (6) afspejlet i standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for EU med sendinger af æg og embryoner fra får og geder indeholdt i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til EU af sendinger af æg og embryoner fra får og geder indeholdt i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU med en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2014.

(5)

I overensstemmelse med en videnskabelig udtalelse om risikoen for overførsel af klassisk scrapie i forbindelse med overførsel af in vivo-producerede embryoner hos får, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtog den 24. januar 2013, og hvori det konkluderedes, at risikoen for overførsel af klassisk scrapie ved implantation af homozygote eller heterozygote ARR-embryoner fra får kan betragtes som ubetydelig, forudsat at OIE's anbefalinger og procedurer vedrørende embryooverførsel følges, blev de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2014 (7).

(6)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU, og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU, bør derfor ændres for at afspejle de krav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 1148/2014.

(7)

Endvidere er der i standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU, visse henvisninger til forordning (EF) nr. 999/2001, som bør ændres for at fjerne enhver tvivl.

(8)

Desuden kræves der i standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU, en mere præcis formulering for at gøre det helt klart, at prøverne vedrørende epizootisk hæmorragi (EHD) gælder hundonordyrene af fåre- og gedearter.

(9)

Afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag IV til afgørelse 2010/470/EU ændres som angivet i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilag IV til afgørelse 2010/472/EU ændres som angivet i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2015.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2014.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/470/EU af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 15).

(3)  Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 60).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/470/EU af 20. september 2013 om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår dyresundhedskravene vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med sæd, æg og embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf (EUT L 252 af 24.9.2013, s. 32).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2014 af 28. oktober 2014 om ændring af bilag II, VII, VIII, IX og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 308 af 29.10.2014, s. 66).


BILAG I

I bilag IV til afgørelse 2010/470/EU affattes del A således:

»DEL A

Standardsundhedscertifikat IVA til brug ved handel inden for EU med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er opsamlet eller produceret efter den 31. august 2010 i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/65/EØF og afsendt af et godkendt embryoopsamlings- eller embryoproduktionshold, som æggene eller embryonerne stammer fra

Image

Image

Image«


BILAG II

I bilag IV til afgørelse 2010/472/EU affattes del 2 således:

»DEL 2

Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af æg og embryoner fra dyr af fåre- og gedearter

Image

Image

Image

Image

Image«


Top