Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0422

2014/422/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 2. juli 2014 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse citrusfrugter med oprindelse i Sydafrika for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (meddelt under nummer C(2014) 4191)

OJ L 196, 3.7.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016; ophævet ved 32016D0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/422/oj

3.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 2. juli 2014

om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse citrusfrugter med oprindelse i Sydafrika for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(meddelt under nummer C(2014) 4191)

(2014/422/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) er i del A, kapitel I, litra c), punkt 11, i bilag II til direktiv 2000/29/EF opført som en skadegører, der ikke vides at forekomme i Unionen. Siden International Botanical Congress' godkendelse af en ny kode for svampenomenklaturen i 2011 er denne organisme blevet benævnt Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (i det følgende benævnt »skadegøreren«).

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) offentliggjorde den 21. februar 2014 en vurdering af skadegørerrisikoen for skadegøreren (2). På baggrund af denne vurdering konkluderede autoriteten, at de krav vedrørende skadegøreren, som i direktiv 2000/29/EF er fastsat for indførsel i Unionen af citrusfrugter med oprindelse på marker uden for et område, der er anerkendt som værende frit for skadegøreren, ikke er tilstrækkelige til at beskytte Unionen mod indslæbning af denne skadegører. Som følge af at der i de foregående år har været et tilbagevendende højt antal tilbageholdelser af citrusfrugter med oprindelse i Sydafrika, som er angrebet af skadegøreren, er det nødvendigt straks at træffe strengere foranstaltninger for at forbedre Unionens beskyttelse mod indslæbning af denne skadegører. Da mange af disse tilbageholdelser har drejet sig om frugter af Citrus sinensis (L.) Osbeck »Valencia«, bør disse frugter underkastes prøver for latent smitte ud over de foranstaltninger, der gælder for alle citrusfrugter.

(3)

Autoriteten anser det imidlertid for meget usandsynligt, at skadegøreren indslæbes i Unionen via import af frugter af Citrus latifolia Tanaka. Derfor bør Citrus latifolia Tanaka udelukkes fra de foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse.

(4)

I tilfælde af tilbageholdelser af citrusfrugter med oprindelse i Sydafrika, som er inficeret med skadegøreren, vil Kommissionen vurdere, om de inficerede frugter kommer ind i Unionen som følge af mangler i procedurerne for officiel overvågning og udstedelse af certifikater i Sydafrika. Hvis der er tale om tilbagevendende tilbageholdelser på grund af mangelfulde overvågnings- og certifikatudstedelsesprocedurer inden for samme år, vil Kommissionen tage denne afgørelse op til revision, inden meddelelsen af den sjette tilbageholdelse.

(5)

Af klarhedshensyn bør Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/754/EU (3) ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse bør finde anvendelse fra den 24. juli 2014 for at give de erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indførsel i Unionen af citrusfrugter

Uden at det berører punkt 16.1, 16.2, 16.3 og 16.5 og uanset del A, kapitel I, punkt 16.4, litra c) og d), i bilag IV til direktiv 2000/29/EF må frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Sydafrika (i det følgende benævnt »de pågældende frugter«) kun indføres i Unionen, hvis de opfylder kravene i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Rapporteringsforpligtelser

De importerende medlemsstater forelægger hvert år inden den 31. december en rapport for Kommissionen og de øvrige medlemsstater med oplysninger om de mængder af de pågældende frugter, der er blevet indført i Unionen i henhold til denne afgørelse i den foregående vækstsæson. Rapporten skal også omfatte resultaterne af de inspektioner, der er nævnt i punkt 2 i bilaget.

Artikel 3

Underretninger

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, de øvrige medlemsstater og Kommissionen om bekræftede fund af skadegøreren.

Artikel 4

Ophævelse

Gennemførelsesafgørelse 2013/754/EU ophæves.

Artikel 5

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 24. juli 2014.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA's ekspertpanel for plantesundhed), 2014. Videnskabelig udtalelse om risikoen for Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for EU's område med identifikation og evaluering af muligheder for risikobegrænsning. EFSA Journal 2014; 12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2013 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) for så vidt angår Sydafrika (EUT L 334 af 13.12.2013, s. 44).


BILAG

KRAV TIL INDFØRSLEN AF DE PÅGÆLDENDE FRUGTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

1.   Krav vedrørende de pågældende frugter

1.1.

De pågældende frugter skal ledsages af det plantesundhedscertifikat, som er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF, og som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder følgende erklæringer:

a)

De pågældende frugter har oprindelse på en produktionsmark, der har været underkastet behandlinger mod skadegøreren på passende tidspunkter siden starten på den sidste vækstperiode.

b)

Der er foretaget en officiel inspektion på produktionsmarken i vækstsæsonen, og der er ikke påvist symptomer på skadegøreren på de pågældende frugter siden starten på den sidste vækstperiode.

c)

Der er mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne udtaget prøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren. Alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet frie for skadegøreren.

1.2.

Hvad angår Citrus sinensis (L.) Osbeck »Valencia«, skal plantesundhedscertifikatet under overskriften »Tillægserklæring« også indeholde en erklæring om, at en prøve pr. 30 ton, eller del heraf, er blevet undersøgt for latent smitte og fundet fri for skadegøreren.

1.3.

Fuld sporbarhed for de pågældende frugter skal sikres på følgende måde:

a)

Produktionsmarken, emballeringsfaciliteterne, eksportører og andre erhvervsdrivende, der er involveret i håndteringen af de pågældende frugter, skal være officielt registreret til formålet.

b)

Detaljerede oplysninger om behandlinger før og efter høst skal opbevares.

c)

De pågældende frugter skal under hele flytningen fra produktionsmarken til det sted, hvorfra de eksporteres til Unionen, ledsages af dokumenter, der er udstedt under tilsyn af Sydafrikas nationale plantebeskyttelsesmyndighed som led i en dokumentationsordning, som Kommissionen har adgang til oplysninger om.

2.   Krav vedrørende inspektioner inden for Unionen

2.1.

De pågældende frugter skal inspiceres visuelt på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren.

2.2.

Hvis der påvises symptomer på skadegøreren under de inspektioner, der er omhandlet i punkt 2.1, skal forekomsten af skadegøreren bekræftes eller tilbagevises ved at undersøge de frugter, der viser symptomer. Ved bekræftet forekomst af skadegøreren skal der for det parti, som prøven er taget fra, træffes en af følgende foranstaltninger:

i)

afvisning af indførsel i Unionen

ii)

destruktion på anden måde end ved forarbejdning.


(1)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).


Top