Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0350

2014/350/EU: Kommissionens afgørelse af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (meddelt under nummer C(2014) 3677) EØS-relevant tekst

OJ L 174, 13.6.2014, p. 45–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/350/oj

13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/45


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. juni 2014

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter

(meddelt under nummer C(2014) 3677)

(EØS-relevant tekst)

(2014/350/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2009/567/EF (2) er der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tekstilprodukter, som gælder indtil den 30. juni 2014.

(4)

For bedre at afspejle den aktuelle markedssituation for denne produktgruppe og tage højde for den innovation, der har fundet sted i den mellemliggende periode, bør der ændres på, hvad produktgruppen omfatter, og opstilles et revideret sæt miljøkriterier.

(5)

Disse kriterier sigter navnlig mod at identificere produkter med en lavere miljøbelastning i hele deres livscyklus og opnå specifikke forbedringer med henblik på at sikre, at de hidrører fra mere bæredygtige former for landbrug og skovbrug, fremstilles med en mere effektiv anvendelse af ressourcer og energi, fremstilles ved renere, mindre forurenende processer, fremstilles ved brug af mindre farlige stoffer og designes og specificeres til at være af høj kvalitet og bæredygtige. Der fastsættes kriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstiler for førnævnte aspekter, og produkter med bedre resultater vedrørende disse aspekter bør fremmes. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte EU-miljømærkekriterier for produktgruppen »tekstiler«.

(6)

De reviderede kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse, når der tages højde for denne produktgruppes innovationscyklus.

(7)

Beslutning 2009/567/EF bør derfor erstattes af nærværende afgørelse.

(8)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter på grundlag af kriterierne i beslutning 2009/567/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »tekstilprodukter« omfatter:

a)

beklædningstekstiler og tilbehør: beklædning og tilbehør, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre i form af vævet stof, fiberdug eller strikvarer

b)

boligtekstiler: tekstilprodukter til boligindretning, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre i form af vævet stof, fiberdug eller strikvarer

c)

fibre, garn, metervarer og strikkede paneler: produkter, som anvendes til beklædningstekstiler og tilbehør eller boligtekstiler, herunder møbelstoffer og madrasbolster inden påsætning af bagside på og behandling af slutproduktet

d)

ikkefiberelementer: lynlåse, knapper og andet tilbehør, der indgår i produktet. Membraner, belægninger og laminater

e)

rengøringsartikler: vævede tekstilprodukter og produkter af fiberdug til våd eller tør rengøring af overflader og aftørring af køkkenartikler.

2.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen »tekstilprodukter«:

a)

produkter til engangsbrug

b)

gulvbelægninger, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/967/EF (3)

c)

metervarer, der udgør en del af strukturer til udendørs brug.

3.   Beklædningsgenstande, metervarer og fibre, der indeholder følgende, er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

elektriske enheder eller enheder, der udgør en integreret del af elektriske kredsløb

b)

enheder eller imprægnerede præparater, der skal opfatte eller reagere på ændringer i omgivelserne.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»tekstilfibre«: naturfibre, syntetiske fibre og regenererede cellulosefibre

b)

»naturfibre«: bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, hør og andre bastfibre samt uld og andre keratinfibre

c)

»syntetiske fibre«: akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen

d)

»regenererede cellulosefibre«: lyocell-, modal- og viskosefibre.

Artikel 3

For »beklædningstekstiler og tilbehør« og for »boligtekstiler« behøver fyldmaterialer, indlægsstof, membraner og belægninger fremstillet af fibre, der er omfattet af denne afgørelses anvendelsesområde, ikke at medtages ved beregning af tekstilfiberandelen.

Artikel 4

Fyldmaterialer, der ikke er fremstillet af tekstilfibre, skal opfylde restriktionerne i kriterium 10 i bilaget for så vidt angår hjælpekemikalier, overfladeaktive stoffer, biocider og formaldehyd.

Artikel 5

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »tekstilprodukter« som defineret i artikel 1 i denne afgørelse og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget.

Artikel 6

Kriterierne og de dertil hørende vurderingskrav i bilaget gælder i fire år fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 7

Til administrative formål tildeles produktgruppen »tekstilprodukter« kodenummeret »016«.

Artikel 8

Beslutning 2009/567/EF ophæves.

Artikel 9

1.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket til produkter i produktgruppen »tekstilprodukter«, der indgives senest to måneder efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 2009/567/EF eller på kriterierne i nærværende afgørelse. Ansøgninger bedømmes ud fra de kriterier, de bygger på.

2.   Miljømærker, der er tildelt ud fra kriterierne i beslutning 2009/567/EF, kan anvendes i 12 måneder efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 10

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/567/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 70).

(3)  Kommissionens beslutning 2009/967/EF af 30. november 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til gulvbelægninger af tekstil (EUT L 332 af 17.12.2009, s. 1).


BILAG

Kriterierne for at tildele EU-miljømærket til tekstilprodukter og de underkategorier, de er grupperet i, er som følger:

Tekstilfibre

1.

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre

2.

Hør og andre bastfibre

3.

Uld og andre keratinfibre

4.

Akryl

5.

Elastan

6.

Polyamid

7.

Polyester

8.

Polypropylen

9.

Regenererede cellulosefibre (lyocell-, modal- og viskosefibre)

Bestanddele og tilbehør

10.

Fyldmaterialer

11.

Belægninger, laminater og membraner

12.

Tilbehør

Kemikalier og processer

13.

Liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (Restricted Substance List — RSL)

14.

Erstatning af farlige stoffer i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling

15.

Energieffektivitet i forbindelse med vask, tørring og hærdning

16.

Behandling af emissioner til luft og vand

Brugsegnethed

17.

Dimensionsændring under vask og tørring

18.

Vaskeægthed

19.

Svedægthed (sur og basisk)

20.

Våd gnideægthed

21.

Tør gnideægthed

22.

Lysægthed

23.

Rengøringsartiklers vaskebestandighed

24.

Metervarers pilling- og slidbestandighed

25.

Behandlingers holdbarhed

Virksomhedernes sociale ansvar

26.

Grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen

27.

Restriktioner vedrørende sandblæsning af denim

Underbyggende oplysninger

28.

Oplysninger på EU-miljømærket

Tillæg 1 indeholder den RSL, der henvises til i kriterium 13. Det er en liste med de begrænsninger, der gælder for farlige stoffer, som kan anvendes til fremstilling af tekstilprodukter, og som kan findes i slutproduktet.

Miljømærkekriterierne afspejler de tekstilprodukter på markedet, der klarer sig bedst ud fra et miljømæssigt synspunkt. Anvendelse af kemikalier og udledning af forurenende stoffer er ganske vist en del af produktionsprocessen, men et produkt, der bærer EU-miljømærket, forsikrer forbrugeren om, at anvendelsen af sådanne stoffer er blevet begrænset i det omfang, det er teknisk muligt, uden at det går ud over brugsegnetheden.

Kriterierne udelukker, når det er muligt, eller begrænser koncentrationen (som er nødvendig for at tilvejebringe specifikke funktioner og egenskaber) af en række stoffer, der er udpeget som farlige eller potentielt farlige for menneskers sundhed og miljøet, og som kan anvendes i fremstillingen af tekstilprodukter. Kun når et stof er nødvendigt for at indfri forbrugerens forventninger til produktets ydeevne eller obligatoriske krav til produktet (f.eks. flammehæmmende egenskaber), og der ikke er nogen tilgængelige anvendte og afprøvede alternativer, indrømmes der en undtagelse for et sådant stof til anvendelse i det EU-miljømærkede produkt.

Undtagelserne vurderes på grundlag af forsigtighedsprincippet og videnskabelig og teknisk dokumentation, særlig hvis der findes mindre farlige produkter på markedet.

Der stilles krav om produktprøvning for farlige stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, med henblik på at give forbrugerne et højt sikringsniveau. Fremstillingsprocesserne for tekstiler pålægges også strenge krav med henblik på at begrænse forureningen af vand og luft og minimere arbejdstagernes eksponering. Verifikationen af overensstemmelsen med kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den giver forbrugerne et højt sikringsniveau, afspejler ansøgeres praktiske mulighed for at indhente oplysninger fra forsyningskæden og udelukker muligheden for, at ansøgere kan »køre friløb«.

Vurdering og verifikation For at dokumentere overensstemmelsen med kriterierne skal ansøgeren indberette følgende oplysninger om produktet/produkterne og forsyningskæden:

De enkelte kriterier omfatter detaljerede verifikationskrav, som kræver, at ansøgeren indsamler erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter og anden dokumentation vedrørende produktet/produkterne og deres forsyningskæde.

Licensens gyldighed er baseret på verifikation i forbindelse med ansøgningen og, når det er fastlagt i kriterium 13, produktafprøvning, hvis resultater skal indsendes til de kompetente myndigheder med henblik på verifikation. Hvis der skiftes leverandører eller produktionsanlæg i forbindelse med licensprodukter, skal de kompetente myndigheder underrettes herom, og der skal i den forbindelse indsendes dokumentation for den fortsatte overensstemmelse med licensbetingelserne.

Ansvarlige organer skal fortrinsvis anerkende prøvninger udført af laboratorier, der er akkrediteret efter ISO 17025, og verifikationer foretaget af organer, der er akkrediteret efter standard EN 45011 eller en ækvivalent international standard.

Den funktionelle enhed, som input og output sættes i relation til, er 1 kg af tekstilproduktet ved standardbetingelser (65 % RF ± 4 % og 20 °C ± 2 °C; disse standardbetingelser er specificeret i ISO 139 Tekstiler — standardatmosfærer til konditionering og prøvning).

Når ansøgeren bruger et certificeringssystem med henblik på uafhængig verifikation, skal det valgte system og de dertil knyttede systemer til akkreditering af kontrolenheder opfylde de generelle krav i standard EN 45011 og ISO 17065. De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation og besøg på stedet.

Det anbefales, at de ansvarlige organer ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med overensstemmelsen med kriterierne tager hensyn til, om der er implementeret et anerkendt miljøledelsessystem som f.eks. EMAS, ISO 14001 eller ISO 50001 (NB: Der stilles ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsessystemer).

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Ansøgeren skal påvise, at de produkter, de ønsker at miljømærke, opfylder de kriterier, der er relevante for materialesammensætningen, kemikalier, produktionsanlæg og brugsegnetheden.

1.   KRITERIER FOR TEKSTILFIBRE

I dette afsnit fastsættes specifikke kriterier for følgende fibertyper:

a)

naturfibre: bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, hør og andre bastfibre, uld og andre keratinfibre

b)

syntetiske fibre: akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen

c)

regenererede cellulosefibre: lyocell-, modal- og viskosefibre.

For en given fibertype behøver kriterierne ikke at være opfyldt, hvis indholdet af denne fiber udgør under 5 vægtprocent af produktets samlede tekstilfiberindhold, eller hvis den udgør polstring eller indlægsstof. Med undtagelse af polyamid og polyester skal disse kriterier ikke være opfyldt:

a)

af hele produktet, hvis det indeholder fibre med genvundet indhold, som udgør mindst 70 vægtprocent af alle fibrene i produktet

b)

af de enkelte fibre, der indgår i det EU-miljømærkede produkt, hvis de indeholder mindst 70 vægtprocent genvundet indhold.

I den sammenhæng defineres fibre med genvundet indhold som fibre, der stammer fra produktionsaffald (herunder polymer- og fiberproduktionsaffald, udskæringsrester fra tekstil- og beklædningsfremstilling) og affald fra forbrug (tekstiler og alle typer fiber- og tekstilprodukter samt ikketekstilaffald, herunder PET-flasker og fiskenet).

Genvundet indhold skal, med undtagelse af PET-flasker, som anvendes til fremstilling af polyester, opfylde kravene i den RSL, der henvises til i kriterium 13. Det omfatter årlig, randomiseret analytisk prøvning af angivne grupper af stoffer.

Vurdering og verifikation af genvundet indhold : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Det verificeres ved en uafhængig tredjeparts certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af råmaterialeleverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne. Når der stilles krav herom i kriterium 13, skal fiberproducenter og råmaterialeleverandører stille erklæringer og laboratorieprøvningsresultater til rådighed.

Kriterium 1. Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (inklusive kapok)

Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (i det følgende benævnt »bomuld«) skal have et minimumsindhold af enten økologisk bomuld (se kriterium 1a) eller IPM-bomuld (Integrated Pest Management — integreret skadedyrsbekæmpelse) (se kriterium 1b). Følgende betingelser skal desuden være opfyldt:

Al anvendt konventionel bomuld og IPM-bomuld skal overholde pesticidbegrænsningerne i kriterium 1c.

For så vidt angår produktionsstandard 1a (økologisk) skal al konventionel bomuld og IPM-bomuld stamme fra ikke-genmodificerede sorter.

Al økologisk bomuld og IPM-bomuld skal være fuldt sporbar i overensstemmelse med kriterium 1d.

Beklædning til spædbørn og småbørn under 3 år skal mindst indeholde 95 % økologisk bomuld.

Produkter, der overholder specifikke grænseværdier for indhold af økologisk bomuld eller IPM-bomuld, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

1a.   Økologisk produktionsstandard

Med undtagelse af de nedenfor anførte produkter skal mindst 10 % af bomulden være dyrket i henhold til kravene i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), USA's National Organic Programme (NOP — nationale økologiske program) eller tilsvarende lovgivningsmæssige krav fastsat af EU's handelspartnere. Indholdet af økologisk bomuld kan omfatte økologisk dyrket bomuld og bomuld dyrket i en omlægningsfase.

Bomulden i følgende produkter skal indeholde mindst 95 % økologisk bomuld: T-shirts, overdele til kvinder, fritidsskjorter, jeans, pyjamasser og nattøj, undertøj og sokker.

Vurdering og verifikation : Økologisk indhold skal certificeres af en uafhængig kontrolinstans som bekræfter, at det er fremstillet i overensstemmelse med produktions- og inspektionskravene i forordning (EF) nr. 834/2007, USA's National Organic Programme (NOP) eller tilsvarende krav fastsat af andre handelspartnere. Verifikationen skal ske årligt for hvert enkelt oprindelsesland.

Ikke-genmodificerede bomuldssorter verificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 (2).

1b.   Bomuldsproduktion i overensstemmelse med IPM-principperne

Mindst 20 % af bomulden skal være dyrket i overensstemmelse med IPM-principperne som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO's) IPM-program eller systemer med integreret afgrødestyring (Integrated Crop Management — ICM), som omfatter IPM-principper, og skal overholde pesticidbegrænsningerne i kriterium 1c.

For følgende produkter skal den bomuld, der er dyrket i overensstemmelse med IPM-principperne som omhandlet ovenfor, mindst udgøre 60 %: T-shirts, overdele til kvinder, fritidsskjorter, jeans, pyjamasser og nattøj, undertøj og sokker.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal dokumentere, at bomulden er dyrket af landbrugere, der har deltaget i formelle uddannelsesprogrammer under FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation eller offentlige IPM- og ICM-programmer og/eller er blevet revideret som led i IPM-ordninger certificeret af en tredjepart. Verifikationen skal enten ske årligt for hvert oprindelsesland eller på grundlag af certificeringer for alle de IPM-bomuldsballer, der er købt til fremstillingen af produktet.

Der kræves ikke overholdelse af pesticidbegrænsningerne for ordninger, som forbyder anvendelse af de stoffer, der er anført i kriterium 1c, og hvis der enten gennemføres prøvninger eller indhentes erklæringer om, at der ikke anvendes pesticider, fra landbrugere og/eller landbrugsproducentsammenslutninger, som kontrolleres ved besøg på stedet fra kontrolinstanser, der er akkrediteret af enten nationale regeringer eller i henhold til anerkendte økologiske eller IPM-certificerede ordninger.

Ikke-genmodificeret IPM-bomuld, der anvendes sammen med økologisk bomuld, verificeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1830/2003IPM-ordninger, der forbyder genmodificeret bomuld, accepteres som dokumentation for IPM-bomulds overensstemmelse.

1c.   Pesticidbegrænsninger for konventionelle bomuldssorter og IPM-bomuld

Alle bomuldssorter, der anvendes i miljømærkede tekstilprodukter, med undtagelse af økologisk bomuld og bomuld fra IPM-ordninger, der er undtaget fra kravene i 1b, skal være dyrket uden anvendelse af følgende stoffer:

Alachlor, aldicarb, aldrin, campheclor (toxaphen), captafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, chlorbenzilat, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salte deraf, endosulfan, endrin, glyphosulfat, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyclohexan (alle isomere), methamidophos, methyl-o-dematon, methylparathion, monocrotophos, neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid, thiametoxam), parathion, phosphamidon, pentachlorphenol, thiofanex, triafanex og triazophos.

Bomuld må højst indeholde i alt 0,5 ppm af ovennævnte stoffer.

Vurdering og verifikation : Bomuld prøves for stofferne på listen. Der udarbejdes en prøvningsrapport baseret på følgende prøvningsmetoder:

US EPA 8081 B (organiske chlorpesticider med ultralyds- eller Soxhlet-ekstraktion og upolære opløsningsmidler (isooktan eller hexan))

US EPA 8151 A (chlorerede herbicider med anvendelse af methanol)

US EPA 8141 B (organiske phosphorforbindelser)

US EPA 8270 D (delvis flygtige organiske forbindelser).

Prøvninger udføres på prøver af rå bomuld fra de enkelte oprindelseslande, inden den underkastes nogen vådbehandling. For hvert enkelt oprindelsesland foretages prøvningen på følgende grundlag:

i)

Hvis der kun anvendes ét parti bomuld om året, udtages en prøve fra en tilfældigt udvalgt balle.

ii)

Hvis der anvendes to eller flere partier bomuld om året, udtages der sammensatte prøver fra 5 % af ballerne.

Bomuld skal ikke prøves, hvis det er certificeret under en IPM-ordning, der forbyder anvendelse af stofferne på listen.

1d.   Krav til sporbarhed for økologisk bomuld og IPM-bomuld

Al bomuld, der dyrkes i overensstemmelse med produktionsstandarderne Økologisk produktion og Produktion i overensstemmelse med IPM-principperne og anvendes til fremstilling af et miljømærket tekstilprodukt, skal kunne spores fra tidspunktet for verifikationen af produktionsstandarden og som minimum frem til fremstillingen af det ublegede stof.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal påvise opfyldelsen af minimumskravene til bomuldsindhold for enten den årlige mængde indkøbt bomuld eller for den bomuldsblanding, der anvendes til fremstillingen af slutproduktet/-produkterne, og afhængigt af de enkelte produktionslinjer:

i)

på årsbasis: stille transaktionsregistre og/eller fakturaer til rådighed som dokumentation for den mængde bomuld, der indkøbes årligt fra landbrugere eller producentsammenslutninger, og/eller de certificerede ballers samlede vægt frem til fremstillingen af det ublegede stof

ii)

på slutproduktbasis: stille dokumentation til rådighed vedrørende spindingen og/eller tekstilfremstillingen. Al dokumentation skal nævne kontrolmyndigheden eller certificeringsmyndigheden for de forskellige bomuldstyper.

Kriterium 2. Hør og andre bastfibre (inklusive hamp, jute og ramie)

2a.   Hør og andre bastfibre skal rødnes under omgivelsesforhold og uden tilførsel af termisk energi.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om den anvendte rødningsmetode fra de landbrugere og/eller det skætteri, der leverer fibrene.

2b.   Hvis der anvendes vandrødning, skal spildevandet fra rødningsbassinerne behandles, så COD og TOC reduceres med mindst 75 % for hampfibre og mindst 95 % for hør og andre bastfibre.

Vurdering og verifikation : Hvis der anvendes vandrødning, skal ansøgeren fremlægge en prøvningsrapport, som dokumenterer overensstemmelsen med kriteriet, baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 6060 (COD).

Kriterium 3. Uld og andre keratinfibre (inklusive uld fra får og lam og fra kameler, lamaer og geder)

3a.   De samlede summer i tabel 2 må ikke overskrides for ectoparasiticidkoncentrationer i råuld inden vask.

Kravene finder ikke anvendelse, hvis det kan dokumenteres, hvilke landmænd der har produceret mindst 75 % af de pågældende uld- eller keratinfibre, og det i forbindelse med en uafhængig verifikation ved besøg på stedet konstateres, at de ovennævnte stoffer ikke har været anvendt på de pågældende marker eller dyr.

Tabel 2

Samlede summer for begrænsninger for ectoparasiticidkoncentrationer i uld

Kategorier af ectoparasiticider

Grænseværdi, samlet sum

γ-hexachlorcyclohexan (lindan), α-hexachlorcyclohexan, β-hexachlorcyclohexan, δ-hexachlorcyclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT og p,p'-DDD

0,5 ppm

Cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, cyhalothrin og flumethrin

0,5 ppm

Diazinon, propetamphos, chlorfenvinphos, dichlofenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron og dicyclanil

2 ppm

Uldvaskeanlæg med lukkede vandkredsløb uden udledning af spildevand, hvor førnævnte ectoparasiticider, der måtte være til stede i restprodukter fra vasken og slam, nedbrydes ved forbrænding, er undtaget fra kravet om prøvning af ulden, men skal opfylde mindst to af kriterierne i 3c.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal enten fremlægge ovennævnte dokumentation eller indsamle prøvningsrapporter baseret på følgende prøvningsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Prøvningen skal udføres på partier af råuld, der udbydes til salg, fordelt på oprindelsesland (hvis der er tale om blandet uld) og inden vådbehandling. Mindst én sammensat prøve af flere partier fra hvert enkelt oprindelsesland skal prøves pr. produktionsparti. En sammensat prøve skal bestå af:

i)

uldfibre fra mindst 10 tilfældigt udvalgte partier fra landbrugere inden for det parti, der udbydes til salg, eller

ii)

én sammensat prøve pr. landbruger, der leverer partierne, hvis der er under 10 partier, som udbydes til salg, i produktionspartiet.

Alternative prøvningscertifikater for restprodukter kan indsendes for samtlige partier, der udbydes til salg, i et produktionsparti.

Såfremt der er indrømmet en undtagelse, skal ansøgeren dokumentere udformningen af vaskeanlægget og fremlægge laboratorieprøvningsrapporter, som dokumenterer nedbrydningen af ectoparasiticider, der måtte være til stede i restprodukter fra vasken og slam.

3b.   I forbindelse med vask af uld skal COD i spildevandet minimeres ved så vidt muligt at fjerne jordvedhæng og udskille fedt efterfulgt af behandling til den værdi, der er angivet i tabel 3, enten i anlægget eller uden for anlægget. Følgende COD-grænseværdier finder anvendelse i forbindelse med første vask af grov og fin uld. Ved fin uld forstås merinould med en diameter på ≤ 23,5 mikrometer.

Tabel 3

COD-grænseværdier for den endelige udledning af spildevand fra uldvask

Uldtype

Endelig udledning til miljøet (g COD pr. kg uvasket uld)

Grov uld

25 g/kg

Fin uld

45 g/kg

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge relevante data og prøvningsrapporter vedrørende dette kriterium baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 6060. Oplysningerne skal dokumentere, at uldvaskeanlægget eller, hvis spildevandet behandles uden for anlægget, spildevandsrensningsanlægget opfylder kriterierne. Overensstemmelsen baseres på månedlige gennemsnit for de seks måneder forud for ansøgningen.

3c.   På uldvaskeanlæg skal der træffes mindst én af følgende foranstaltninger med henblik på genvinding af enten oxideret fedt, fiber, uldsved (»suint«) eller slam fra det vaskeanlæg, der anvendes til de miljømærkede uldprodukter:

i)

genvinding med henblik på salg som kemisk råmateriale

ii)

fremstilling af kompost eller flydende gødning

iii)

fremstilling af produkter som f.eks. byggematerialer

iv)

behandling og energiudnyttelse ved udrådning eller forbrænding.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en rapport og dokumentation for overførsel af affald med angivelse af type og andel genvundet affald og den anvendte metode.

Kriterium 4. Akryl

4a.   Akrylonitril-emissionen til luft (under polymerisation og frem til den spindeklare opløsning) skal være mindre end 1 g pr. kg producerede fibre udtrykt som årsgennemsnit.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og/eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium, samt en overensstemmelseserklæring fra fiberproducenten/-producenterne.

4b.   N,N-dimethylacetamid-emissionen (127-19-5) til luft på arbejdspladsen under polymerisation og spinding må ikke overstige en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering på 10 ppm.

Vurdering og verifikation : Emissionsværdierne skal måles i de procesfaser, hvor stofferne anvendes, udtrykt som en gennemsnitsværdi for otte timer (gennemsnitsværdi pr. skiftehold). Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter og overvågningsdata fra fiberproducenten/-producenterne, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium.

Kriterium 5. Elastan

5a.   Organiske tinforbindelser må ikke anvendes til fremstilling af fibrene.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fiberproducenten/-producenterne om, at der ikke anvendes organiske tinforbindelser.

5b.   Emissionen til luft på arbejdspladsen af følgende stoffer under polymerisation og spinding må ikke overstige følgende vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

i)

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8): 0,005 ppm

ii)

toluen-2,4-diisocyanat (584-84-9): 0,005 ppm

iii)

N,N-dimethylacetamid (127-19-5): 10,0 ppm.

Vurdering og verifikation : Emissionsværdierne skal måles i de procesfaser, hvor stofferne anvendes, udtrykt som en gennemsnitsværdi for otte timer (gennemsnitsværdi pr. skiftehold). Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter og overvågningsdata fra fiberproducenten/-producenterne, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium.

Kriterium 6. Polyamid (eller nylon)

Polyamidprodukter skal overholde mindst én af de produktionsstandarder, der er anført i underkriterium 6a og 6b.

Produkter, der overholder minimumsgrænseværdierne for genvundet indhold, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

6a.   Produktionsstandard 1: Minimumsgrænseværdier for genvundet indhold.

Fibre skal være fremstillet med mindst 20 % nylon, der er genvundet fra produktionsaffald og/eller affald fra forbrug.

Vurdering og verifikation : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Dette verificeres ved uafhængig certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af leverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

6b.   Produktionsstandard 2: N2O-emissioner fra monomer-fremstilling.

N2O-emissioner til luften fra nylonmonomer-fremstilling, udtrykt som årsgennemsnit, må ikke overstige 9,0 g N2O pr. kg caprolactam (for nylon 6) eller adipinsyre (for nylon 6,6).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med dette kriterium på grundlag af overvågningsdata, samt en overensstemmelseserklæring fra fiberproducenten/-producenterne og deres råmaterialeleverandører.

Kriterium 7. Polyester

Tekstilprodukter, der primært sælges til forbrugere, skal opfylde underkriterium a og b. Tekstilprodukter, der primært sælges til virksomheder eller den offentlige sektor, skal opfylde underkriterium a og enten b eller c.

Produkter, der overholder minimumsgrænseværdierne for genvundet indhold, kan være forsynet med en tekst med en indholdsanprisning ved siden af miljømærket. Kriterium 28 indeholder retningslinjer herfor.

7a.   Indholdet af antimon i polyesterfibrene må ikke overstige 260 ppm. Polyesterfibre fremstillet af genvundne PET-flasker er undtaget fra dette krav.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes antimon, eller en prøvningsrapport baseret på følgende prøvningsmetoder: direkte bestemmelse ved atomabsorptionsspektrometri eller induktivt koblet plasmamasse-spektrometri. Denne prøvning skal udføres på en sammensat prøve af rå fibre inden vådbehandling. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring for fibre fremstillet af genvundne PET-flasker.

7b.   Fibre skal være fremstillet med et minimumsindhold af PET, der er genvundet fra produktionsaffald og/eller affald fra forbrug. Stapelfibre skal indeholde mindst 50 % PET, og filamentfibre mindst 20 %. Mikrofibre er undtaget fra dette krav og skal i stedet opfylde underkriterium c.

Vurdering og verifikation : Genvundet indhold skal kunne spores tilbage til behandlingen af råmaterialet. Dette verificeres ved uafhængig certificering af leverandørkæden eller ved dokumentation indsendt af leverandørerne og forarbejdningsvirksomhederne.

7c.   Emissionerne af flygtige organiske forbindelser (VOC) under fremstilling af polyester, udtrykt som årsgennemsnit, som omfatter både punktkilder og diffus emission, må ikke overstige 1,2 g/kg for PET-granulat og 10,3 g/kg for filamentfibre.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge overvågningsdata og/eller prøvningsrapporter, der dokumenterer overensstemmelse med EN 12619 eller standarder med en tilsvarende prøvningsmetode. Der skal forelægges månedsgennemsnit for de samlede emissioner af organiske forbindelser fra produktionsanlæg til miljømærkede produkter for mindst seks måneder forud for ansøgningen.

Kriterium 8. Polypropylen

Blyholdige pigmenter må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes sådanne pigmenter.

Kriterium 9. Regenererede cellulosefibre (inklusive viskose-, modal- og lyocellfibre)

Underkriterier for fremstilling af fibermasse

9a.   Mindst 25 % af fibermassen skal være fremstillet af træ, der er dyrket i henhold til principperne om bæredygtig forvaltning af skovene som defineret af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO). Den resterende del af fibermassen skal stamme fra masse, som hentes fra lovlige skovbrug og plantager.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fra fiberproducenten/-producenterne indhente gyldige certifikater udstedt af en uafhængig instans for leverandørkæden, som dokumenterer, at det træ, der er brugt til fremstilling af fibrene, er blevet dyrket i henhold til principperne om bæredygtig forvaltning af skovene og/eller stammer fra andre lovlige kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig tredjepartscertificering.

Fiberproducenten skal godtgøre, at der er udvist tilstrækkelig omhu, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 (3), for at sikre, at træet er fældet på en lovlig måde. Gyldige licenser under EU's FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) eller FN's CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora — konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) og/eller tredjeparters certificering accepteres som dokumentation for lovlige kilder.

9b.   Fibermasse fremstillet af bomuldslinters skal som minimum overholde kravene i kriterium 1a eller 1b for bomuld.

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

9c.   Fibermasse brugt til fremstilling af fibre skal være bleget uden brug af frit chlor. Den samlede mængde chlor og organisk bundet chlor i de færdige fibre (OX) må ikke overstige 150 ppm og må i spildevandet fra fremstillingen af massen (AOX) ikke overstige 0,170 kg pr. ton lufttørret fibermasse (ADT).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport, der dokumenterer overensstemmelse med enten OX- eller AOX-kravet baseret på den relevante prøvningsmetode: OX: ISO 11480 (kontrolleret forbrænding og mikrocoulometri).

AOX: ISO 9562

9d.   Mindst 50 % af den masse, der anvendes til at fremstille fibrene, skal være indkøbt fra cellulosemøller, der genvinder deres brugte affaldsvæsker ved enten at:

i)

producere elektricitet og damp i anlægget eller

ii)

fremstille kemiske biprodukter.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en liste over leverandører af den cellulosemasse, der bruges som råvare til fremstilling af fibrene, og den andel af den samlede leverede masse, de står for. Der skal forelægges dokumentation for, at den krævede andel af leverandørerne har det rette udstyr til produktion af energi og/eller systemer til genvinding og fremstilling af biprodukter på de tilknyttede produktionssteder.

Underkriterier for fremstilling af fibre

9e.   Under fremstillingen af viskose- og modalfibre må svovlindholdet i emissionerne til luften fra fiberproduktionsprocesserne ikke overstige grænseværdierne i tabel 4 udtrykt som årsgennemsnit.

Tabel 4

Værdier for svovlemissionen under fremstilling af viskose- og modalfibre

Fibertype

Grænseværdi (g S/kg)

Stapelfibre

30 g/kg

Filamentfibre

 

Trinvis vask

Integreret vask

40 g/kg

170 g/kg

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og/eller prøvningsrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

2.   KRITERIER FOR BESTANDDELE OG TILBEHØR

Kriterierne i dette afsnit gælder bestanddele og tilbehør, der indgår i et slutprodukt.

Kriterium 10. Fyldmaterialer

10a.   Fyldmaterialer bestående af tekstilfibre skal opfylde de relevante kriterier for tekstilfibre (1-9).

10b.   Fyldmaterialer skal opfylde de krav til biocider og formaldehyd, der er anført i RSL (se tillæg 1).

10c.   Detergenter og andre kemikalier, som anvendes ved vask af fyldmaterialer (dun og fjer samt naturfibre og syntetiske fibre), skal opfylde de krav til hjælpekemikalier og detergenter, blødgøringsmidler og kompleksdannere, der er anført i RSL (se tillæg I).

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

Kriterium 11. Belægninger, laminater og membraner

11a.   Bestanddele fremstillet af polyurethan skal opfylde følgende kriterier for tekstilfibre: kriterium 5a vedrørende organisk tin og kriterium 5b vedrørende eksponering på arbejdspladsen for aromatiske diisocyanater og DMAC.

11b.   Bestanddele fremstillet af polyester skal opfylde følgende kriterier for tekstilfibre: kriterium 7a og 7c vedrørende niveauet af antimon og emission af VOC under polymerisation.

11c.   Polymerer skal overholde begrænsning g), v), i den RSL, der er anført i tillæg 1 til denne afgørelse.

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier og/eller i tillæg 1 til denne afgørelse.

Kriterium 12. Tilbehør

Bestanddele af metal og plast som f.eks. lynlåse, knapper og lukkeanordninger skal overholde de krav til tilbehør, der er fastsat i RSL (se tillæg 1).

Vurdering og verifikation : Som anført i de tilsvarende kriterier.

3.   KRITERIER FOR KEMIKALIER OG PROCESSER

Kriterierne i dette afsnit gælder, når det er angivet, for følgende produktionsfaser:

i)

spinding

ii)

strikning/vævning

iii)

forbehandling

iv)

indfarvning

v)

trykning

vi)

efterbehandling

vii)

konfektionering/CMT.

Medmindre andet er angivet, gælder disse kriterier, herunder kravene om randomiseret prøvning, også fibre med genvundet indhold.

Kriterium 13. Liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL)

13a.   Almindelige bestemmelser

Slutproduktet og de ingredienser, der anvendes til fremstilling af slutproduktet, må ikke omfatte de farlige stoffer, der er opført på listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL), på eller over de angivne koncentrationsgrænser eller de anførte grænseværdier. Listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, er i tillæg 1. Begrænsningerne i listen går forud for undtagelserne i kriterium 14, tabel 6.

RSL-listen skal meddeles til leverandører og arbejdsledere med ansvar for spindings-, indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsfaserne i produktionen. Verifikations- og prøvningskrav er anført i RSL for de enkelte produktionsled og for slutproduktet.

Når det er påkrævet, skal der foretages laboratorieprøvning for de enkelte produktlinjer baseret på stikprøver. Prøvningen foretages årligt i licensperioden med henblik på at dokumentere fortsat overensstemmelse med RSL.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med RSL baseret på den dokumentation, der finder anvendelse på de stoffer og ingredienser, der anvendes i fremstillingen af slutproduktet. Kravene er anført i RSL og omfatter erklæringer fra dem, der er ansvarlige for de relevante produktionsfaser, erklæringer fra kemikalieleverandører og prøvningsresultater fra laboratorieanalyser af prøver af slutproduktet. Erklæringer indhentet fra produktionsleddene skal være underbygget af sikkerhedsdatablade (Safety Data Sheets — SDS) for ingredienser og, om nødvendigt, erklæringer fra kemikalieleverandører. Sikkerhedsdatabladene skal være udfyldt i overensstemmelse med retningslinjerne i punkt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (4) (Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ufuldstændige sikkerhedsdatablade skal suppleres af erklæringer fra kemikalieleverandørerne.

Laboratorieanalyser af slutproduktet skal gennemføres på en måde, der er repræsentativ for de af licensen omfattede produktlinjer, når de er anført i RSL, og i overensstemmelse med de anførte prøvningsmetoder. Hvis der stilles krav om prøvning, skal det ske i forbindelse med ansøgningen og efterfølgende én gang om året for hver produktlinje baseret på stikprøver. Resultaterne forelægges for den relevante kompetente myndighed. Prøvningsdata indhentet med henblik på at sikre overensstemmelse med RSL for branchen og andre ordninger accepteres, når prøvningsmetoderne er ækvivalente, og prøvningen er foretaget på en repræsentativ stikprøve af slutproduktet.

I tilfælde af et negativt prøvningsresultat i løbet af en licensperiode skal den specifikke produktlinje underkastes fornyet prøvning. Hvis resultatet af den anden prøvning også er negativt, suspenderes licensen til den pågældende produktlinje. Producenten skal i så fald træffe afhjælpende foranstaltninger for at få meddelt en ny licens.

13b.   Særligt problematiske stoffer

Slutproduktet, herunder bestanddele og tilbehør, må ikke, medmindre de specifikt er undtaget, indeholde stoffer, som:

i)

opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006

ii)

er identificeret i henhold til proceduren i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 for udarbejdelse af en liste over særligt problematiske stoffer.

Det gælder for stoffer, der bruges til at give slutproduktet en bestemt funktion, og stoffer, der bevidst er anvendt i ingredienser.

Der gøres ingen undtagelser for stoffer, der opfylder en af disse to betingelser, når de findes i en tekstilartikel eller i en homogen del af en kompleks tekstilartikel i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Vurdering og verifikation : Stoffer og formler, der anvendes i de enkelte produktionsfaser, skal sammenholdes med den seneste udgave af den kandidatliste, Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har offentliggjort. Ansøgeren skal indsamle overensstemmelseserklæringer fra de enkelte produktionsled underbygget af dokumentation for prøvningen.

Hvis der er indrømmet en undtagelse, skal ansøgeren dokumentere, at anvendelsen af stoffet sker under overholdelse af koncentrationsgrænserne og betingelserne for undtagelsen som fastlagt i RSL.

Kriterium 14. Erstatning af farlige stoffer i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling

Stoffer, der anvendes i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling af metervarer og strikkede paneler, og som forbliver på slutproduktet og opfylder kriterierne for klassifikation i fareklasserne eller risikosætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (6) i tabel 5, må ikke anvendes, medmindre de specifikt er undtaget. Disse begrænsninger gælder også for stoffer, der tilføres til regenererede fibre i forbindelse med fremstillingen heraf for at give produktet en bestemt funktion.

14a.   Begrænsning som følge af fareklassifikation

De fareklassifikationer, der er underlagt begrænsninger, er anført i tabel 5. De seneste klassifikationsregler, der er vedtaget af EU, går forud for de anførte fareklassifikationer og risikosætninger. Ansøgerne skal derfor sikre, at eventuelle klassifikationer er baseret på de seneste klassifikationsregler.

Anvendelse af stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres under forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring), er undtaget fra ovenstående krav. Det gælder også polymerer, der er blevet ændret med henblik på at omfatte en funktion, og monomerer eller additiver, der indgår i kovalente bindinger med polymerer.

Tabel 5

Fareklassifikation og risikosætninger og CLP-kategorisering heraf

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse (R28)

H301 Giftig ved indtagelse (R25)

H310 Livsfarlig ved hudkontakt (R27)

H311 Giftig ved hudkontakt (R24)

H330 Livsfarlig ved indånding (R23/26)

H331 Giftig ved indånding (R23)

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (R65)

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene (R39/41)

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Kan forårsage organskader (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (R48/20, R48/21, R48/22)

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1A

Kategori 1B

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske virkninger

Kategori 1A og 1B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter (R46)

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter (R68)

H350 Kan fremkalde kræft (R45)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft (R40)

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding (R49)

 

H360F Kan skade forplantningsevnen (R60)

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R62)

H360D Kan skade det ufødte barn (R61)

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn (R63)

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn (R60, R60/61)

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R62/63)

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R60/63)

H362 Kan skade børn, der ammes (R64)

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R61/62)

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer (R50)

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R52/53)

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (R50/53)

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer (R53)

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R51/53)

 

Farlig for ozonlaget

EUH059 Farlig for ozonlaget (R59)

 

14b.   Undtagelser, der gælder for kategorier af tekstilstoffer

I henhold til artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010 er kategorierne af stoffer i tabel 6 specifikt undtaget fra kravene i kriterium 14a, på de betingelser for undtagelse, som er beskrevet i tabel 6. Alle betingelserne for undtagelse for de enkelte kategorier af stoffer er fastsat for de angivne fareklassifikationer. Disse undtagelser gælder også for stoffer, der tilsættes til syntetiske fibre og regenererede fibre i forbindelse med fremstillingen heraf.

Tabel 6

Undtagne fareklassifikationer opdelt på kategorier af stoffer

Stoffer, der giver slutproduktet en funktion

Kategori af stoffer

Undtagne fareklassifikationer

Betingelser for undtagelse

i)

Farvestoffer til indfarvning og trykning uden pigmenter

H301, H311, H331, H317, H334

Der skal anvendes ikke-støvende formuleringer eller automatisk dosering og tilsætning af farvestoffer i farverier og trykkerier, således at arbejdstagernes eksponering minimeres.

H411, H412, H413

Indfarvningsprocesser, hvor der benyttes reaktive farvestoffer, direktfarvestoffer, kypefarvestoffer eller svovlfarvestoffer med disse klassifikationer, skal opfylde mindst én af følgende betingelser:

brug af farvestoffer med høj affinitet

opnåelse af under 3,0 % defekte varer

brug af instrumentel farveafstemning

implementering af standardarbejdsanvisninger for indfarvningsprocessen

brug af farvestoffjernelse ved behandlingen af spildevand i overensstemmelse med kriterium 16a.

Brug af spindfarvning og/eller digital trykning er undtaget fra disse betingelser.

ii)

Flammehæmmere

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

Produktet skal opfylde kravene til behandlingens holdbarhed (se kriterium 25).

H351 er undtaget med hensyn til anvendelse af antimontrioxidsynergist som bagsidebelægning på boligtekstiler.

Produktet skal være beregnet til anvendelser, hvor det skal opfylde krav til brandbeskyttelse i ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternes regler og standarder for offentlige indkøb.

I lokaler, hvor flammehæmmeren påføres tekstilproduktet, skal afgivelsen til luften ligger under en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i otte timer på 0,50 mg/m3.

iii)

Optiske blegemidler

H411, H412, H413

Optiske blegemidler må kun anvendes i følgende tilfælde:

ved trykning med hvide farver

for at opnå lysere farver i uniformer og arbejdsbeklædning

som additiver i forbindelse med fremstilling af polyamid og polyester med genvundet indhold.

iv)

Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

H413

Det afvisende stof og nedbrydningsprodukterne heraf skal være let og/eller inherent bionedbrydelige og ikkebioakkumulerende i vandmiljøet, herunder i akvatiske sedimenter.

Produktet skal opfylde kravene til behandlingens holdbarhed (se kriterium 25).

Andre reststoffer, der kan findes på slutproduktet

v)

Hjælpekemikalier, herunder:

carriers,

udjævningsmidler (levelling agents),

dispergeringsmidler,

overfladeaktive stoffer,

fortykningsmidler og

bindemidler

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Ingredienser skal formuleres med henblik på anvendelse i automatiske doseringssystemer, og processerne skal være i overensstemmelse med standardarbejdsanvisninger.

Stoffer klassificeret med H311, H331 eller H317 (1B) må ikke findes på slutproduktet i koncentrationer på over 1,0 vægtprocent.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indhente overensstemmelseserklæringer fra de enkelte indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsproduktionsanlæg og, om nødvendigt, deres kemikalieleverandører. Hermed erklæres det, at følgende stoffer, når de anvendes i produktionsingredienser, og eventuelle andre stoffer, der giver produktet en bestemt funktion, og som måtte forblive på slutproduktet, ikke opfylder kriterierne for klassifikation svarende til en eller flere af de i tabel 5 anførte fareklassifikationer og risikosætninger:

biocider

farvestoffer og pigmenter

hjælpekemikalier: carriers, udjævningsmidler (levelling agents) og dispergeringsmidler

optiske blegemidler

fortykningsmidler, bindemidler og plastblødgøringsmidler til trykning

tværbindingsmidler (fra efterbehandling med henblik på at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit og fra trykning)

flammehæmmere og synergister

vand-, smuds- og pletafvisende stoffer

blødgøringsmidler.

Når stoffer er undtaget i tabel 6, skal erklæringen specifikt identificere, hvilke stoffer der er undtaget, og indeholde dokumentation for, at betingelserne for undtagelsen er opfyldt.

Undtagelse v) Hjælpekemikalier kræver verifikation baseret på laboratorieprøvning af slutproduktet, hvis produktionsingredienserne indeholder stoffer med den pågældende fareklassifikation.

Følgende tekniske oplysninger skal fremlægges som dokumentation for erklæringen om klassifikation eller ikkeklassifikation for de enkelte stoffer:

i)

for stoffer, der ikke er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som endnu ikke har en harmoniseret CLP-klassifikation: oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordningen

i)

for stoffer, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke opfylder kravene til CLP-klassifikation: oplysninger baseret på REACH-registreringsdossieret, som bekræfter, at stoffet ikke skal klassificeres

iii)

for stoffer med en harmoniseret klassifikation eller stoffer, som producenten selv har klassificeret: sikkerhedsdatablade, hvis sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger sikkerhedsdatablade, eller hvis producenten selv har klassificeret stoffet, skal der fremlægges oplysninger, som er relevante for stoffernes fareklassifikation i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006

iv)

for blandinger: sikkerhedsdatablade, hvis sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger sikkerhedsdatablade, fremlægges beregningen af blandingens klassifikation i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 sammen med oplysninger, der er relevante for blandingernes fareklassifikation i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablade skal være udfyldt i overensstemmelse med anvisningerne i punkt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Ufuldstændige sikkerhedsdatablade skal suppleres af erklæringer fra kemikalieleverandørerne.

Kriterium 15. Energieffektivitet i forbindelse med vask, tørring og hærdning

Ansøgeren skal påvise, at den energi, der bruges ved vask, tørring og hærdning i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling af miljømærkede produkter, måles og sammenholdes som led i et energiledelsessystem eller et system for forvaltning af CO2-emissioner.

Derudover skal ansøgeren dokumentere, at produktionsanlæggene har implementeret et minimum af BAT-energieffektivitetsteknikker, jf. tabel 7 og tillæg 3 til denne afgørelse.

Tabel 7

Energieffektivitetsteknikker i forbindelse med vask, skylning og tørring

BAT-temaer

Produktionsmængde

< 10 ton/dag

> 10 ton/dag

1.

Generel energiledelse

To teknikker

Tre teknikker

2.

Vask og skylning

Én teknik

To teknikker

3.

Tørring og hærdning med spændrammer

Én teknik

To teknikker

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indsamle rapporter fra energiledelsessystemer for de enkelte indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsproduktionsanlæg. ISO 50001 eller tilsvarende systemer for energiledelse eller forvaltning af CO2-emissioner accepteres som dokumentation for energiledelsessystemet.

Den dokumentation, der kræves for implementering af BAT, skal som minimum omfatte billeder af anlægget, tekniske beskrivelser af de enkelte teknikker og vurderinger af de opnåede energibesparelser.

Kriterium 16. Behandling af emissioner til luft og vand

16a.   Udledning af spildevand fra vådbehandling

Spildevand, der udledes til miljøet, må højst indeholde 20 g COD pr. kg forarbejdet tekstil. Dette krav gælder de vævnings-, indfarvnings-, tryknings- og efterbehandlingsprocesser, der anvendes til fremstilling af produktet/produkterne. Kravet måles nedstrøms for spildevandsrensningsanlægget på anlægsområdet og/eller på det eksterne spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra disse forarbejdningsanlæg.

Hvis spildevandet behandles på anlægsområdet og udledes direkte til overfladevand, skal det desuden opfylde følgende krav:

i)

en pH-værdi mellem 6,0 og 9,0 (medmindre recipientens pH-værdi ligger uden for dette interval)

ii)

en temperatur på under 35 oC (medmindre recipientens temperatur ligger over denne værdi).

Hvis det er nødvendigt at anvende farvefjernelse, jf. en betingelse for undtagelse i kriterium 14, skal følgende spektrale absorptionskoefficienter være opfyldt:

i)

436 nm (det gule område): 7 m-1

ii)

525 nm (det røde område): 5 m-1

iii)

620 nm (det blå område): 3 m-1

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og prøvningsrapporter baseret på ISO 6060 og ISO 7887, alt efter relevans, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises på grundlag af månedsgennemsnit i seks måneder forud for indgivelse af ansøgningen, samt en erklæring om, at kriteriet er opfyldt. Dataene skal dokumentere, at produktionsanlægget eller, hvis spildevandet behandles uden for anlægsområdet, rensningsanlægget opfylder kriterierne.

16b.   Emissioner til luften i forbindelse med tryknings- og efterbehandlingsprocesser

De samlede emissioner af organiske forbindelser som defineret i Rådets direktiv 1999/13/EF (7) fra tekstiltryknings- og tekstilefterbehandlingsproduktionsanlæg, der benyttes til fremstilling af det eller de miljømærkede produkter, må ikke overstige 100,0 mg C/Nm3.

Når der i forbindelse med overfladebehandling og tørring af tekstil er mulighed for genbrug af genvundne opløsningsmidler, er emissionsgrænseværdien 150,0 mg C/Nm3.

Efterbehandlingsprocesser omfatter termohærdning, overfladebehandling og imprægnering af tekstiler, herunder deres respektive tørringsfaciliteter (spændrammer).

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal dokumentere overensstemmelse med EN 12619 eller andre tilsvarende standarder. Der skal forelægges månedsgennemsnit for de samlede emissioner af organiske forbindelser fra produktionsanlæg for mindst seks måneder forud for indgivelse af ansøgningen. Når genvundne opløsningsmidler genbruges, skal der forelægges overvågningsdata som dokumentation for, at disse systemer er i funktion.

4.   BRUGSEGNETHEDSKRITERIER

Kriterierne i dette afsnit gælder for metervarer og strikvarer i mellemleddet og for slutproduktet.

Kriterium 17. Dimensionsændring under vask og tørring

Dimensionsændringerne under vask og tørring ved temperaturer og forhold for henholdsvis husholdningsvask og industriel vask må ikke overstige værdierne i tabel 8.

Tabel 8

Tolereret dimensionsændring under vask og tørring

Tekstilprodukt eller materialetype

Dimensionsændring under vask og tørring

Strikkede stoffer

± 4,0 %

Groft strik

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Vævede stoffer:

 

Bomuld og bomuldsblandinger

Uldblandinger

Syntetiske fibre

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sokker og trikotagevarer

± 8,0 %

Badelinned, herunder håndklædefrottéstof og fintstrikket rib

± 8,0 %

Vævet polstring, der kan tages af og vaskes — Gardiner og møbelstof

± 2,0 %

Madrasbolster

± 3,0 %

Fiberdug (non-woven)

 

Madrasbolster

Alle andre metervarer

± 5,0 %

± 6,0 %

Dette kriterium gælder ikke:

a)

fibre eller garn

b)

produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende

c)

møbelstoffer, som ikke kan tages af og vaskes.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter i henhold til de standarder, der er relevante for produktet.

For husholdningsvask anvendes EN ISO 6330 kombineret med EN ISO 5077 som følger: Vask tre gange ved den temperatur, der angives på produktet, med tumbletørring efter hver vask.

For industriel vask anvendes ISO 15797 kombineret med EN ISO 5077 ved mindst 75 °C eller som angivet i standarden for kombinationen af fibre og blegemiddel. Tørring som angivet på produktets mærkning.

Alternativt anvendes EN ISO 6330 kombineret med EN 25077 for madrasbolster, der kan tages af og vaskes. Standardforholdene skal være vask ved 3A (60 °C) og tørring C (fladtørring), medmindre andet fremgår af produktets mærkning.

Kriterium 18. Vaskeægthed

Vaskeægtheden skal være mindst note 3-4 for farveændring og mindst note 3-4 for afsmitning.

Dette kriterium gælder ikke for produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende (for så vidt det pågældende produkt normalt mærkes på denne måde), for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for ikke-vaskbare møbelstoffer.

Vurdering og verifikation : For husholdningsvask skal ansøgeren fremlægge prøvningsrapporter baseret på følgende prøvningsmetode: ISO 105 C06 (en enkelt vask ved den temperatur, der er angivet på produktet, med perboratvaskemiddel).

For industriel vask anvendes ISO 15797 kombineret med ISO 105 C06 ved mindst 75 °C eller som angivet i standarden for kombinationen af fibre og blegemiddel.

Kriterium 19. Svedægthed (sur og basisk)

Svedægtheden (sur og basisk) skal være mindst note 3-4 (farveændring og afsmitning). Note 3 er dog tilladt, når stoffet både er mørkt farvet (standarddybde > 1/1) og fremstillet af genvunden uld. Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, møbelstoffer, gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 E04 (sur og basisk, sammenligning med multifiberstof).

Kriterium 20. Våd gnideægthed

Våd gnideægthed skal mindst være note 2-3. Note 2 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter eller for produkter, der hverken er farvede eller trykte.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 X12.

Kriterium 21. Tør gnideægthed

Tør gnideægthed skal mindst være note 4. Note 3-4 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 X12.

Kriterium 22. Lysægthed

Lysægtheden skal være mindst note 5 for stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng. For alle andre produkter skal lysægtheden mindst være note 4.

Note 4 tillades dog, når stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng, både er let farvede (standarddybde < 1/12) og består af blandinger med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.

Dette krav gælder ikke for madrasbolster, madrasovertræk og undertøj.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport baseret på brug af følgende prøvningsmetode: ISO 105 B02.

Kriterium 23. Rengøringsartiklers vaskebestandighed og absorptionsevne

Rengøringsartikler skal være vaskebestandige og absorberende i henhold til de relevante prøvningsparametre i tabel 9 og 10. Prøvningen af absorptionsevne gælder ikke produkter bestående af snoet garn.

Tabel 9

Værdier og parametre for rengøringsartiklers vaskebestandighed

Tekstilrengøringsartikel eller materialetype

Antal vaske

Temperatur

EN ISO 6630 prøvningsreference

Vævede produkter og produkter af fiberdug (non-woven) til våd rengøring

80

40 °C

Metode 4N

Mikrofiberprodukter til aftørring af støv

200

40 °C

Metode 4N

Produkter fremstillet af genvundne tekstilfibre

20

30 °C

Metode 3G

Mopper til gulvvask

200

60 °C

Metode 6N

Klude til gulvvask

5

30 °C

Metode 3G


Tabel 10

Værdier og parametre for rengøringsartiklers absorptionsevne

Tekstilrengøringsartikel eller materialetype

Væskeabsorptionstid

Produkter fremstillet af genvundne tekstilfibre

≤ 10 sek.

Mikrofiberprodukter til rengøring af overflader og gulve

≤ 10 sek.

Vævede produkter og produkter af fiberdug (non-woven) til våd rengøring

≤ 10 sek.

Produkter til gulvvask

≤ 10 sek.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport, hvor den relevante af følgende prøvningsmetoder er anvendt: EN ISO 6330 eller EN ISO 9073-6. Prøvning i henhold til EN ISO 6330 foretages med type A-vaskemaskine for alle produkter og materialer.

Kriterium 24. Metervarers pilling- og slidbestandighed

Fiberdug (non-woven) og strikkede beklædningsgenstande, tilbehør og tæpper af uld, uldblandinger og polyester (herunder fleece) skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 3.

Vævede bomuldsstoffer til beklædningsgenstande skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 3. Strømpebukser og leggings fremstillet af polyamid skal være pillingbestandige med et niveau på mindst 2.

Vurdering og verifikation: : Ansøgeren skal fremlægge prøvningsrapporter, hvor den mest relevante af følgende prøvningsmetoder i forhold til substratet er anvendt:

strikvarer og fiberdug (non-woven): ISO 12945-1 Beholdermetode

vævede stoffer: ISO 12945-2 Martindale-metode.

Kriterium 25. Behandlingers holdbarhed

Efterbehandlinger, behandlinger og additiver, der gør tekstilproduktet vand-, olie- og pletafvisende, flammehæmmende eller strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press), når det er i brug, skal være holdbare i henhold til værdierne og parametrene i underkriterium 25a, 25b og 25c.

Hvad angår vand-, olie- og pletafvisende stoffer, skal forbrugerne have vejledning i, hvordan holdbarheden af produktets efterbehandling sikres.

Tekstilfibre, metervarer og membraner, der giver slutproduktet iboende funktionelle egenskaber, er undtaget fra disse krav.

Vurdering og verifikation : For produkter med iboende egenskaber skal ansøgeren fremlægge prøvningsrapporter, som dokumenterer sammenlignelig eller forbedret ydeevne sammenlignet med alternativer, der kan påføres som efterbehandlingsmidler.

25a.   Vand-, olie- og pletafvisende funktioner

Vandafvisende midler skal bevare en funktionsdygtighed på 80 ud af 90 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Olieafvisende midler skal bevare en funktionsdygtighed på 3,5 ud af 4,0 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Pletafvisende stoffer skal bevare en funktionsdygtighed på 3,0 ud af 5,0 efter 20 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C eller efter 10 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C.

Temperaturer for industriel vask kan reduceres til 60 °C for beklædningsgenstande med tapede sømme.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til følgende standarder, alt efter hvilket produkt der er tale om:

for alle produkter: husholdningsvask ISO 6330 eller industriel vask ISO 15797 kombineret med:

vandafvisende stoffer: ISO 4920

olieafvisende stoffer: ISO 14419

pletafvisende stoffer: ISO 22958.

25b.   Flammehæmmende egenskaber

Vaskbare produkter skal bevare deres funktionsdygtighed efter 50 industrielle vaske og tumbletørringer ved mindst 75 °C. Ikkevaskbare produkter skal bevare deres funktionsdygtighed efter en gennemvædningsprøvning.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til følgende standarder, alt efter hvilket produkt der er tale om:

for husholdningsvaske ISO 6330 eller industrielle vaske EN ISO 10528, begge kombineret med EN ISO 12138. Hvis tekstilet ikke kan tages af: BS 5651 eller ækvivalent standard.

25c.   Strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press)

Naturfiberprodukter skal opnå en tekstilglathedsgrad på SA-3, og blandede naturfiber- og kunstfiberprodukter en tekstilglathedsgrad på SA-4 efter 10 husholdningsvaske og tumbletørringer ved 40 °C.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremlægge rapporter om prøvninger udført i henhold til ISO 7768-prøvningsmetoden for bedømmelse af overfladers udseende med hensyn til krøl efter vask og tørring.

5.   VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR

Kriterierne i dette afsnit gælder CMT-faserne i fremstillingen af tekstilprodukter.

Kriterium 26. Grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen

Ansøgerne sikrer, at de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen som beskrevet i ILO's (International Labour Organisation) grundlæggende arbejdsstandarder, FN's Global Compact-initiativ og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder overholdes af alle CMT-produktionsanlæg, der anvendes i fremstillingen af licensproduktet/licensprodukterne. Med henblik på verifikation henvises der til følgende af ILO's grundlæggende arbejdsstandarder:

029

Tvangsarbejde

087

Foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig

098

Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

100

Ligeløn

105

Afskaffelse af tvangsarbejde

111

Forskelsbehandling (med hensyn til beskæftigelse og erhverv)

155

Arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

138

Mindstealder

182

Afskaffelse af de værste former for børnearbejde.

De CMT-produktionsanlæg, der anvendes til fremstillingen af slutproduktet, skal underrettes om disse standarder.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal kunne dokumentere, at han/hun har verificeret tredjeparters overholdelse, med uafhængig verifikation eller dokumentation, herunder revisorers besøg på stedet under verifikationsprocessen i forbindelse med miljømærkningen af CMT-produktionsanlæg i forsyningskæden for deres licensprodukter. Det skal ske i forbindelse med ansøgningen og efterfølgende i licensperioden, hvis der tilføjes nye produktionsanlæg.

Kriterium 27. Begrænsninger for sandblæsning af denim

Det er ikke tilladt at bruge manuel og mekanisk sandblæsning med henblik på at opnå en slidt denimoverflade.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal fremsende oplysninger om alle de produktionsanlæg, der bruges til at fremstille miljømærkede denimprodukter, samt dokumentation og billeder af de alternative processer, der anvendes for at opnå en slidt denimoverflade.

Kriterium 28. Oplysninger på EU-miljømærket

Til indsættelse i miljømærkets valgfrie boks kan der vælges blandt følgende tekster:

Mere bæredygtig fiberproduktion (eller en tekst valgt fra tabel 11 nedenfor)

Mindre forurenende produktionsprocesser

Begrænsning af farlige stoffer

Holdbarhedsprøvet

Tabel 11

Tekst, der må anføres ved siden af miljømærket, afhængigt af produktindholdet

Anvendte fibre

Varespecifikation

Tekst, der må påføres

Bomuldsfibre

Produktets indhold er over 50 % økologisk.

Fremstillet af xx % økologisk bomuld

Produktets indhold er over 95 % økologisk.

Fremstillet af økologisk bomuld

Over 70 % af indholdet i dette produkt er dyrket i henhold til IPM-principper.

Bomuld dyrket med færre pesticider

Regenererede cellulosefibre

Produktet er fremstillet af over 25 % certificeret bæredygtig fibermasse.

Produktet er fremstillet af xx % træ fra bæredygtige skove.

Produktet er fremstillet af over 95 % certificeret bæredygtig fibermasse.

Produktet er fremstillet af træ fra bæredygtige skove.

Polyamid

Produktet er fremstillet af over 20 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af xx % genvundet nylon.

Produktet er fremstillet af over 95 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af genvundet nylon.

Polyester

Produktet er fremstillet af over 50 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af xx % genvundet polyester.

Produktet er fremstillet af over 95 % genvundet indhold.

Produktet er fremstillet af genvundet polyester.

Vurdering og verifikation : Ansøgeren skal indlevere en prøve på produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelse fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1).

Tillæg 1

EU-MILJØMÆRKEDE TEKSTILPRODUKTER — LISTE OVER STOFFER, HVIS ANVENDELSE ER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER

Listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, består af begrænsninger, der finder anvendelse på følgende produktionsfaser i forsyningskæden for tekstilprodukter:

a)

spinding af fibre og garn

b)

blegning og forbehandling

c)

farverier

d)

trykningsprocesser

e)

efterbehandlingsprocesser

f)

alle produktionsfaser

g)

slutproduktet.

En række begrænsninger under g) finder også anvendelse på slutproduktet, som kan være underlagt krav om analytisk prøvning.

a)   Begrænsninger for spinding og vævning af fibre og garn

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

i)

Slettepræparater, som anvendes til fibre og garn

Anvendelsesområde:

Spindeprocesser

Mindst 95 % (tørvægt) af produktets bestanddele skal være let bionedbrydelige.

Beregningen baseres altid på summen af de enkelte bestanddele.

Let bionedbrydelig:

70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

eller

60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde efter 28 dage

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren baseret på OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C

(2) OECD 301 D

ISO 10708

OECD 301 E

OECD 301 F, ISO 9408

ii)

Additiver til spindeopløsninger, additiver til spinding og præparater til spinding (inklusive karteolier, spinfinish og smøremidler)

Anvendelsesområde:

Primære spindeprocesser

Mindst 90 % (tørvægt) af produktets bestanddele skal være let bionedbrydelige, inherent bionedbrydelige eller eliminerbare i spildevandsrensningsanlæg.

Beregningen baseres altid på summen af de enkelte bestanddele.

Let bionedbrydelig:

Se definition under a), ii).

Inherent bionedbrydelig:

70 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

eller

60 % af det maksimale teoretiske oxygenforbrug eller den maksimale teoretiske kuldioxidmængde efter 28 dage

Eliminerbarhed:

80 % nedbrydning af opløst organisk kulstof efter 28 dage

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren baseret på OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

Se a), ii), for prøvning for let bionedbrydelighed. Prøvning for inherent bionedbrydelighed, der accepteres:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C

Prøvning for eliminerbarhed: OECD 303 A/B, ISO 11733

b)   Begrænsninger for blegning

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

Blegning af garn, metervarer og slutprodukter

Anvendelsesområde:

Alle fibertyper

Der må ikke anvendes chlorholdige midler til blegning af garn, metervarer, strikkede paneler og slutprodukter. Dette krav gælder dog ikke regenererede cellulosefibre.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes chlorholdige stoffer, for de enkelte produktionsled

c)   Begrænsninger for farverier

Kategori af stoffer

Begrænsningens omfang

Grænseværdier

Verifikationskrav

i)

Halogenerede carriers

Anvendelsesområde:

Polyester, polyester/uldblandinger, akryl og polyamid, når der anvendes dispersionsfarvestoffer

Halogenerede carriers må ikke benyttes til indfarvning af syntetiske fibre og metervarer eller polyester/uld-blandinger.

Eksempler på carriers er 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, chlorphenoxyethanol.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes halogenerede carriers, samt sikkerhedsdatablade

ii)

Azofarvestoffer

Anvendelsesområde:

Anvendelse af farvestoffer fra tillæg 2 på akryl, bomuld, polyamid, uldfibre, strikvarer og metervarer

Der må ikke benyttes azofarvestoffer, som kan spaltes til aromatiske aminer, der vides at være kræftfremkaldende.

Tillæg 2 indeholder en liste over arylaminer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og en vejledende liste over azofarvestoffer, der kan spaltes til disse arylaminer. Sidstnævnte bør bruges som en vejledende liste over farvestoffer, der ikke må benyttes. Grænseværdien for arylaminer gælder slutproduktet.

30 mg/kg pr. amin (1)

Verifikation:

Prøvningen af slutproduktet skal ske som angivet.

Prøvningsmetode:

EN 14362-1 og -3

iii)

CMR-farvestoffer

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Der må ikke benyttes kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer.

Tillæg 2 indeholder en liste over CMR-farvestoffer, der ikke må benyttes.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes CMR-farvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

iv)

Potentielt sensibiliserende farvestoffer

Anvendelsesområde:

polyester, — akryl, — polyamid

Elastiske eller strækbare beklædningsgenstande og undertøj, der er i berøring med huden

Der må ikke benyttes potentielt sensibiliserende farvestoffer.

Tillæg 2 indeholder en liste over sensibiliserende farvestoffer, der ikke må benyttes.

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes potentielt sensibiliserende farvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

v)

Chrombejdsefarvestoffer

Anvendelsesområde:

Uld, polyamid

Der må ikke benyttes chrombejdsefarvestoffer.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes chrombejdsefarvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

vi)

Metalkompleksfarvestoffer

Anvendelsesområde:

Polyamid, uld, cellulosefibre

Metalkompleksfarvestoffer baseret på kobber, chrom eller nikkel må kun benyttes til indfarvning af:

uldfibre

polyamidfibre

blandinger af uld og/eller polyamid med regenererede cellulosefibre.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes metalkompleksfarvestoffer, samt sikkerhedsdatablade

d)   Begrænsninger for trykningsprocesser

Trykning

i)

Farvestoffer og pigmenter

Farvestoffer og pigmenter, der anvendes til trykning af miljømærkede tekstiler, skal overholde de begrænsninger, der gælder for farverier (afsnit c i dette tillæg).

Se begrænsninger for farverier (afsnit c)

Verifikation:

Som angivet for farverier

ii)

Trykpasta

Anvendelsesområde:

Når der anvendes tryk

Trykpasta må ikke indeholde mere end 5 % flygtige organiske forbindelser (VOC). Det kan være:

alifatiske kulbrinter (C10-C20)

monomerer som f.eks. acrylater, vinylacetat, styren

monomerer som f.eks. akrylonitril, akrylamid, butadien

alkoholer, estere, polyoler

formaldehyd

estere af phosphorsyre

benzen som urenhed i højere kulbrinter

ammoniak (fx. nedbrydning af urinstof, biuretreaktion).

< 5,0 vægtprocent VOC-indhold

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke er anvendt trykning,

eller

Erklæring fra trykkeriet samt sikkerhedsdatablade og/eller beregninger for trykpastaen

iii)

Plastisol-bindemidler

Anvendelsesområde:

Når der anvendes tryk

Der må ikke benyttes plastisoladditiver i bindemidler til trykning, herunder PVC og phthalater, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke er anvendt trykning,

eller

Erklæring fra kemikalieleverandøren om, at der ikke anvendes plastisoladditiver, samt sikkerhedsdatablade

e)   Begrænsninger for efterbehandlingsprocesser

Efterbehandlings- og behandlingsmidler og additiver, som giver produktet en funktion

i)

Efterbehandlingsmidler med biocider med henblik på at give slutproduktet biocide egenskaber

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Fibre, metervarer eller slutprodukter må ikke tilføres biocider med henblik på at give dem biocide egenskaber.

Almindelige eksempler er triclosan, nanosølv, organiske zinkforbindelser, organiske tinforbindelser, dichlorphenyl(ester)forbindelser, benzimidazolderivater og isothiazolinoner.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren om, at der ikke anvendes efterbehandlingsmidler med biocider

ii)

Behandling mod filtning og krympning

Anvendelsesområde:

Når en sådan behandling anvendes

Halogenerede midler eller præparater må kun anvendes på kartet uld og løs, vasket uld.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra uldforarbejdningsvirksomheder om, at der ikke anvendes halogenerede midler

iii)

Vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler

Anvendelsesområde:

Når sådanne midler benyttes for at give den pågældende funktion

Der må ikke benyttes fluorholdige vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler. Dette omfatter perfluorholdige og polyfluorholdige behandlingsmidler.

Ikkefluorholdige behandlingsmidler skal være let bionedbrydelige og ikkebioakkumulerende i vandmiljøet, herunder i akvatisk sediment. De skal desuden opfylde kriterium 25a om brugsegnethed.

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra efterbehandlingsvirksomheder om, at der ikke anvendes fluorholdige vand-, plet- og olieafvisende behandlingsmidler, samt sikkerhedsdatablade for de benyttede behandlingsmidler.

Prøvningsmetode:

Ikke relevant

iv)

Flammehæmmere

Anvendelsesområde:

Når sådanne midler anvendes og som angivet for synergister

Følgende flammehæmmere må ikke anvendes:

HBCDD — Hexabromcyclododecan

PeBDE — Pentabromdiphenylether

OcBDE — Octabromidiphenylether

DecaBDE — Decabromdiphenylether

PBBs — Polybromerede biphenyler

TEPA — Tris(aziridinyl)phosphinoxid

TRIS — Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat

TCEP — Tris(2-chlorethyl)phosphat

Paraffin, C10-C13, chloreret (SCCP)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes flammehæmmere af denne type, samt sikkerhedsdatablade

Antimontrioxidsynergist (H351) er undtaget, når den anvendes som bagsidebelægning på boligtekstiler, under forudsætning af, at produktet kræves at være flammehæmmende, og at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering ikke overskrides.

Gennemsnitsemissionsgrænseværdi for otte timer (pr. skiftehold) på 0,50 mg/m3

Verifikation:

Efterbehandlingsvirksomheden fremlægger overvågningsdata, når der anvendes antimontrioxid.

f)   Begrænsninger for alle produktionsfaser

Særligt problematiske stoffer

i)

Stoffer, der er opført på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA's) kandidatliste

Anvendelsesområde

Alle produkter

Særligt problematiske stoffer, der i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) opfylder kriterierne i samme forordnings artikel 57 og er opført på den kandidatliste med henblik på eventuel optagelse i REACH-forordningens bilag XIV (»kandidatlisten«), der er gældende på ansøgningstidspunktet, må ikke være til stede i slutproduktet, hvad enten det er for at give slutproduktet en bestemt funktion, og/eller de bevidst er anvendt under forskellige produktionsfaser, medmindre der er indrømmet en undtagelse.

Den aktuelle kandidatliste kan findes på:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i dette kriterium, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den liste, der er omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som findes i en artikel eller i en homogen del af en kompleks artikel i koncentrationer på over 0,10 %.

Ikke relevant

Verifikation:

Overensstemmelseserklæring fra samtlige produktionsled og deres kemikalieleverandører

Overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere

ii)

Alle overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere

Anvendelsesområde:

Alle vådprocesser

Mindst 95 vægtprocent af alle blødgøringsmidler, kompleksdannere og overfladeaktive stoffer skal være:

let bionedbrydelige under aerobe forhold eller

inherent bionedbrydelige og/eller

eliminerbare i spildevandsrensningsanlæg.

Den seneste revision af databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) bør anvendes som reference for bionedbrydelighed:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_da.pdf

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandøren samt sikkerhedsdatablade og/eller OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

Se slette- og spindemidler (tillæg 1, a), i/ii)).

iii)

Nonioniske og kationiske overfladeaktive stoffer

Anvendelsesområde:

Alle vådprocesser

Alle nonioniske og kationiske overfladeaktive stoffer skal også være let bionedbrydelige under anaerobe forhold.

Databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database) bør anvendes som reference for bionedbrydelighed:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_da.pdf

Ikke relevant

Verifikation:

Sikkerhedsdatablade og/eller erklæring fra kemikalieleverandøren samt OECD- eller ISO-prøvningsresultater

Prøvningsmetode:

EN ISO 11734, ECETOC nr. 28, OECD 311

Hjælpekemikalier

iv)

Hjælpekemikalier anvendt i præparater eller blandinger

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Følgende stoffer må ikke benyttes i præparater eller -blandinger, der anvendes til tekstiler, og er underlagt grænseværdier for tilstedeværelse af stoffer i slutproduktet:

 

Nonylphenol, blanding af isomere 25154-52-3

 

4-Nonylphenol 104-40-5

 

4-Nonylphenol, forgrenet 84852-15-3

 

Octylphenol 27193-28-8

 

4-Octylphenol 1806-26-4

 

4-tert-Octylphenol 140-66-9

 

Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf:

 

Polyoxyethylenoctylphenol 9002-93-1

 

Polyoxyethylennonylphenol 9016-45-9

 

Polyoxyethylen-p-nonylphenol 26027-38-3

25 mg/kg samlet indhold

Verifikation:

Prøvningen af slutproduktet skal ske som angivet for alkylphenoler.

Prøvningsmetode:

Ekstraktion med opløsningsmidler fulgt af væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS)

 

Følgende stoffer må ikke benyttes i tekstilpræparater eller -blandinger:

 

bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethylammoniumchlorid (DTDMAC)

 

distearyldimethylammoniumchlorid (DSDMAC)

 

di(hærdet talg)dimethylammoniumchlorid (DHTDMAC)

 

ethylendiamintetraacetat (EDTA)

 

diethylentriaminpentaacetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

 

1-methyl-2-pyrrolidon

Nitrilotrieddikesyre (NTA)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring fra kemikalieleverandørerne i samtlige produktionsled om, at de forbudte stoffer ikke anvendes, samt sikkerhedsdatablade

g)   Begrænsninger for slutproduktet

i)

Særligt problematiske stoffer på kandidatlisten, der er undtaget

Anvendelsesområde:

Elastan, akryl

N,N-dimethylacetamid (127-19-5)

Følgende grænseværdier gælder for slutprodukter, der indeholder elastan og akryl:

 

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvnings-metode:

Ekstraktion med opløsningsmidler, gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS)

Produkter til spædbørn og småbørn under 3 år

0,001 vægtprocent

Produkter, som er i direkte berøring med huden

0,005 vægtprocent

Beklædningsgenstande med begrænset berøring med huden og boligtekstiler

0,005 vægtprocent

ii)

Formaldehydrester

Anvendelsesområde:

Alle produkter Der gælder særlige betingelser for beklædningsgenstande, som er efterbehandlet for at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit (også kaldet krølfrit eller permanent press).

Følgende grænseværdier gælder for formaldehydrester fra efterbehandling med henblik på at gøre tekstilstoffet strygelet/strygefrit:

 

Verifikation:

Prøvning af slutprodukter, som er behandlet for at gøre tekstilstoffet strygelet/

strygefrit. For alle andre produkter kræves der en erklæring om, at der ikke anvendes formaldehydrester

Prøvningsmetode:

EN ISO 14184-1

Produkter til spædbørn og småbørn under 3 år

16 ppm

Produkter, som er i direkte berøring med huden

16 ppm

Beklædningsgenstande med begrænset berøring med huden og boligtekstiler

75 ppm

iii)

Biocider til beskyttelse af tekstiler under transport og opbevaring

Anvendelsesområde:

Alle produkter

Kun biocider, der er tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 (3), må benyttes. Ansøgere henvises til den mest aktuelle liste over tilladte biocider:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Følgende specifikke biocider er underlagt begrænsninger:

Chlorphenoler (og salte og estere heraf)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Organiske tinforbindelser, herunder TBT, TPhT, DBT og DOT

Dimethylfumarat (DMFu)

Ikke relevant

Verifikation:

Erklæring om, at der ikke anvendes ikketilladte biocider forud for transport og opbevaring, samt sikkerhedsdatablade

iv)

Ekstraherbare metaller

Anvendelsesområde:

Alle produkter, dog gælder der andre grænseværdier for spædbørn og småbørn under 3 år

Følgende grænseværdier gælder for produkter til spædbørn og småbørn under 3 år:

mg/kg

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvningsmetode:

Ekstraktion — EN ISO 105-E04-2013 (sved ægthed (sur))

Detektion — ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

0,2

Cadmium (Cd)

0,1

Chrom (Cr)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

Alle andre tekstiler

0,5

Cobalt (Co)

1,0

Kobber (Cu)

25,0

Bly (Pb)

0,2

Nikkel (Ni)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

Alle andre tekstiler

0,5

Kviksølv (Hg)

0,02

Følgende grænseværdier gælder for alle andre produkter, herunder boligtekstiler:

mg/kg

Verifikation:

Prøvning af slutproduktet

Prøvningsmetode:

Ekstraktion — DIN EN ISO 105-E04-2013 (sved ægthed (sur))

Detektion — ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

Chrom (Cr)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

2,0

Alle andre tekstiler

1,0

Cobalt (Co)

 

Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

4,0

Alle andre tekstiler

1,0

Kobber (Cu)

 

Bly (Pb)

50,0

Nikkel (Ni)

1,0

Kviksølv (Hg)

1,0

0,02

v)

Belægninger, laminater og membraner

Anvendelsesområde:

Når sådanne indgår i tekstilstrukturer.

Polymerer må ikke indeholde følgende phthalater:

DEHP (bis-(2-ethylhexyl)-phthalat)

BBP (butylbenzylphthalat)

DBP (dibutylphthalat)

DMEP (bis-2-methoxyethyl)phthalat

DIBP (diisobutylphthalat)

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylphthalater)

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylphthalater)

DHP (di-n-hexylphthalat)

Samlet indhold på 0,10 vægt-procent

Verifikation:

Erklæring fra polymerfabrikanten om, at de pågældende phthalater ikke anvendes, samt sikkerhedsdatablade for de blødgøringsmidler, der anvendes i blandingen. Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, kan der stilles krav om prøvning.

Prøvningsmetode:

EN ISO 14389

Fluorpolymermembraner og -laminater kan anvendes til udendørsbeklædning og teknisk udendørsbeklædning. De må ikke fremstilles af perfluoroktansyre (PFOA) eller højere homologe stoffer som defineret af OECD.

 

Verifikation:

Overensstemmelseserklæring fra membran-eller laminatfabrikanten, hvad angår polymerproduktionen

vi)

Tilbehør som knapper, nitter og lynlåse

Anvendelsesområde:

Når de indgår i beklædningsstrukturer.

For tilbehør af metal:

 

Verifikation:

Prøvning af sammensætningen af metalbestanddelene

Prøvningsmetoder:

For nikkelmigration

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

For andre metaller

Detektion — GC-ICP-MS

En migrationsgrænse finder anvendelse på metallegeringer, der indeholder nikkel, og som er i direkte og langvarig berøring med huden.

Nikkel 0,5 μg/cm2/uge

Derudover skal der foretages prøvning af tilstedeværelsen af følgende metaller, for hvilke følgende grænseværdier er gældende:

 

Bly (Pb)

90 mg/kg

Cadmium (Cd)

 

produkter til spædbørn og småbørn under 3 år:

50 mg/kg

alle andre produkter, herunder boligtekstiler:

100 mg/kg

Chrom (Cr) i tilfælde af forkromning

60 mg/kg

Kviksølv (Hg)

60 mg/kg

Følgende phthalater må ikke benyttes i tilbehør af plast:

DEHP (bis-(2-ethylhexyl)-phthalat)

BBP (butylbenzylphthalat)

DBP (dibutylphthalat)

DMEP (bis-2-methoxyethyl)phthalat

DIBP (diisobutylphthalat)

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylphthalater)

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylphthalater)

DHP (di-n-hexylphthalat)

Følgende phthalater må ikke benyttes i børnetøj, hvor der er en risiko for, at tilbehøret bliver puttet i munden, f.eks. lynlåsgreb:

DINP (diisononylphthalat)

DIDP (di-isodecylphthalat)

DNOP (di-n-octylphthalat)

Ikke relevant

Verifikation:

Der skal fremlægges sikkerhedsdatablade for plast-blandingen.


(1)  Der skal træffes foranstaltninger mod falske positive resultater for 4-aminoazobenzen.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

Tillæg 2

BEGRÆNSNINGER FOR FARVESTOFFER

a)   Kræftfremkaldende aromatiske aminer

Arylamin

CAS-nr.

4-aminodiphenyl

92-67-1

benzidin

92-87-5

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

2-naphthylamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-chloranilin

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodiphenylmethan

101-77-9

3,3'-dichlorbenzidin

91-94-1

3,3'-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3'-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

838-88-0

p-cresidin

120-71-8

4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin)

101-14-4

4,4'-oxydianilin

101-80-4

4,4'-thiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Vejledende liste over farvestoffer, der kan spaltes til kræftfremkaldende aromatiske aminer

Dispersionsfarvestoffer

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basiske farvestoffer

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Sure farvestoffer

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Direkt-farvestoffer

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8:1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer og potentielt sensibiliserende farvestoffer

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer

CI Acid Red 26

CI Direct Black 38

CI Disperse Blue 1

CI Basic Red 9

CI Direct Blue 6

CI Disperse Orange 11

CI Basic Violet 14

CI Direct Red 28

CI Disperse Yellow 3

Potentielt sensibiliserende dispersionsfarvestoffer

CI Disperse Blue 1

CI Disperse Blue 124

CI Disperse Red 11

CI Disperse Blue 3

CI Disperse Brown 1

CI Disperse Red 17

CI Disperse Blue 7

CI Disperse Orange 1

CI Disperse Yellow 1

CI Disperse Blue 26

CI Disperse Orange 3

CI Disperse Yellow 3

CI Disperse Blue 35

CI Disperse Orange 37

CI Disperse Yellow 9

CI Disperse Blue 102

CI Disperse Orange 76

CI Disperse Yellow 39

CI Disperse Blue 106

CI Disperse Red 1

CI Disperse Yellow 49

Tillæg 3

BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIKKER INDEN FOR ENERGIEFFEKTIVITET I FORBINDELSE MED VASK, TØRRING OG HÆRDNING

Område

BAT-teknikker

1.

Generel energiledelse

1.1

Fordelingsmåling

1.2

Procesovervågning og automatiske kontrolsystemer til strømningsregulering, fyldningsvolumen, temperaturer og timing

1.3

Isolering af rør, ventiler og flanger

1.4

Frekvensregulerede elmotorer og pumper

1.5

Lukket design af maskiner med henblik på at mindske fordampningstab

1.6

Genanvendelse af vand og væsker i batchprocesser

1.7

Varmegenvinding, f.eks. skyllevand, dampkondensat, afgangsluft fra processer, forbrændingsgasser

2.

Vask og skylning

2.1

Brug af kølevand som procesvand

2.2

Erstatning af overløbsvask med drænings-/indløbsvask

2.3

Brug af »intelligente« skylningsteknologier med vandstrømningsregulering og modstrøm

2.4

Montering af varmevekslere

3.

Tørring og hærdning med spændrammer

3.1

Optimering af luftgennemstrømning

3.2

Isolering af lokaler

3.3

Montering af effektive brændersystemer

3.4

Montering af varmegenvindingssystemer

Bemærk:

Nye BAT-teknikker, som EU-medlemsstaterne henviser til og anbefaler efter datoen for offentliggørelsen af Europa-Kommissionens BREF-dokument om tekstilprodukter (2003), skal betragtes som et supplement til de ovenfor anførte teknikker.


Top