Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0189

Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

OJ L 59, 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

28.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/1


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 189/2014/EU

af 20. februar 2014

om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 2007/659/EF (2) fik Frankrig bemyndigelse til at anvende en reduceret punktafgiftssats på »traditionel« rom, der er fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion (»de fire berørte regioner i den yderste periferi«) og sælges på Frankrigs europæiske område; den reducerede sats kan være lavere end den minimumspunktafgiftssats, der er fastsat i Rådets direktiv 92/84/EØF (3), men højst 50 % lavere end den nationale standardsats for alkohol. Siden den 1. januar 2011 har anvendelsen af den reducerede punktafgiftssats været begrænset til et årligt kontingent på 120 000 hl ren alkohol. Undtagelsesbestemmelsen udløb den 31. december 2013.

(2)

Den 12. marts 2013 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at forelægge et forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af den undtagelse, der er fastsat i beslutning 2007/659/EF, på de samme betingelser for syv år indtil den 31. december 2020. Henholdsvis den 3. juli og den 2. august 2013 blev denne anmodning suppleret af yderligere oplysninger og ændret, for så vidt angår de forskellige franske afgifter, der skal omfattes af den foreslåede afgørelse.

(3)

De franske myndigheder underrettede også Kommissionen om, at den nationale lovgivning om en særlig afgift på alkoholholdige drikkevarer (»cotisation sur les boissons alcooliques«, også benævnt »vignette sécurité sociale«, VSS) var blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2012; denne lovgivning vedrører et bidrag til den nationale sygesikring, der opkræves på alkoholholdige drikkevarer, som sælges i Frankrig, ud over den nationale punktafgift, og som har til formål at imødegå de helbredsmæssige risici, der er forbundet med umådeholdent forbrug af alkoholholdige drikkevarer. Navnlig blev afgiftsgrundlaget ændret fra 160 EUR pr. hl til 533 EUR pr. hl ren alkohol, og der blev indført en begrænsning af VSS-afgiftens størrelse, der blev knyttet til den gældende punktafgift.

(4)

I forbindelse med anmodningen om en forlængelse af den undtagelse, der er fastsat i beslutning 2007/659/EF, indtil den 31. december 2020, anmodede de franske myndigheder Kommissionen om, at VSS-afgiften med virkning fra den 1. januar 2012 medtages på listen over de afgifter, for hvilke der kan anvendes en lavere sats på »traditionel« rom fremstillet i de fire berørte regioner i den yderste periferi.

(5)

I stedet for at forlænge den undtagelse, der er fastsat i beslutning 2007/659/EF, er det mere hensigtsmæssigt at vedtage en ny afgørelse om en undtagelse, der omfatter begge afgifter, dvs. både differentieringen af den punktafgift, der er fastsat i direktiv 92/84/EØF, og VSS-afgiften.

(6)

I betragtning af det lokale markeds begrænsede størrelse kan destillerierne i de fire berørte regioner i den yderste periferi kun videreudvikle deres aktiviteter, hvis de får tilstrækkelig adgang til markedet på Frankrigs europæiske område, hvor størstedelen af deres romproduktion afsættes (71 %). Ud over den særlige strukturelle sociale og økonomiske situation i disse regioner i den yderste periferi, der forværres af de særlige begrænsninger nævnt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er der to årsager til, at »traditionel« rom har svært ved at klare sig i konkurrencen på EU-markedet: højere produktionsomkostninger og højere afgifter pr. flaske, da »traditionel« rom typisk markedsføres med et højere alkoholindhold og i større flasker.

(7)

Produktionsomkostningerne i værdikæden sukkerrør-sukker-rom i de fire berørte regioner i den yderste periferi er højere end i andre regioner i verden. Navnlig er lønomkostningerne højere, da den franske arbejdsmarkedslovgivning finder anvendelse i de fire berørte regioner i den yderste periferi. Disse regioner i den yderste periferi er også omfattet af EU's miljø- og sikkerhedskrav, hvilket medfører betydelige investeringer og omkostninger, som ikke er direkte relateret til produktiviteten, om end en del af disse investeringer er omfattet af Unionens strukturfonde. Desuden er destillerierne i de fire berørte regioner i den yderste periferimindre end internationale koncerners destillerier. Dette medfører højere produktionsomkostninger pr. enhed. Ifølge de franske myndigheder svarer alle de yderligere direkte produktionsomkostninger, herunder fragt og forsikring, samlet set til ca. 12 % af den normale franske punktafgift på stærk alkohol i 2012.

(8)

»Traditionel« rom solgt på Frankrigs europæiske område markedsføres typisk i større flasker (60 % af den markedsførte rom sælges i flasker, der indeholder 1 liter) og med et højere alkoholindhold (fra 40 til 59°) end konkurrerende rom, som typisk markedsføres i flasker med 0,7 liter og et alkoholindhold på 37,5°. Det højere alkoholindhold udløser højere punktafgifter, en højere VSS-afgift og desuden en højere merværdiafgift (moms) pr. liter rom, der sælges. De samlede meromkostninger, nemlig højere produktionsomkostninger, højere fragtomkostninger og højere afgifter (punktafgifter og moms), svarer således til mellem 40 og 50 % af den normale franske punktafgift på stærk alkohol i 2012. Desuden ville ændringen i beregningsgrundlaget for VSS-afgiften fra 160 til 533 EUR pr. hl ren alkohol fra den 1. januar 2012 (inkl. moms) have haft en yderligere negativ virkning på prisen på »traditionel« rom, der markedsføres med et højere alkoholindhold, svarende til ca. 10 % af den normale punktafgiftssats. For at udligne denne yderligere negative virkning, som er tæt forbundet med den særlige strukturelle sociale og økonomiske situation i regionerne Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion, der forværres af de særlige begrænsninger nævnt i artikel 349 i TEUF, bør der også indføres en reduceret VSS-afgiftssats til fordel for »traditionel« rom fra de fire berørte regioner i den yderste periferi.

(9)

Den afgiftsmæssige fordel ved både den harmoniserede punktafgift og VSS-afgiften skal forblive proportional, så EU-rettens integritet og sammenhæng ikke undermineres, og så der sikres lige konkurrencevilkår på det indre marked og en ensartet statsstøttepolitik.

(10)

De ekstra omkostninger, der er en følge af den årtier lange markedsføringspraksis, hvorefter »traditionel« rom sælges med et højere alkoholindhold, hvilket udløser højere afgifter, bør derfor også tages i betragtning.

(11)

I 2012 anvendte Frankrig en punktafgift på 903 EUR pr. hl ren alkohol for »traditionel« rom, hvilket svarer til 54,4 % af den normale punktafgiftssats. Frankrig anvendte også en VSS-afgift på 361,20 EUR pr. hl ren alkohol, hvilket svarer til 67,8 % af den normale VSS-sats. Disse afgiftsreduktioner svarer tilsammen til en afgiftsmæssig fordel på 928,80 EUR pr. hl ren alkohol eller en afgiftsmæssig fordel i forhold til de samlede normale satser (punktafgift og VSS) på 42,8 %.

(12)

Ved beslutning 2007/659/EF blev Frankrig bemyndiget til at anvende en reduceret punktafgiftssats på »traditionel« rom på op til 50 % af den nationale standardsats for alkohol. Denne beslutning omfattede ikke den reducerede VSS-afgiftssats for »traditionel« rom, som først blev indført som en kompensationsforanstaltning for den ekstra byrde forbundet med denne rom, som reformen af VSS-systemet medførte, fra den 1. januar 2012.

(13)

Det er nødvendigt at rette op på denne situation ved også at lade de principper, der blev anvendt i forbindelse med undtagelsen fra artikel 110 i TEUF for den harmoniserede punktafgift, gælde for VSS-afgiften. Samtidig bør den afgiftsmæssige fordel, der kan indrømmes, fra den 1. januar 2014 begrænses til en maksimal procentdel af standardsatserne pr. hl ren alkohol for den harmoniserede punktafgift på stærk alkohol og VSS-afgiften.

(14)

Der bør indrømmes en ny undtagelse for syv år, fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020.

(15)

Frankrig bør forelægge en midtvejsrapport for Kommissionen, så denne kan vurdere, om de forhold, der ligger til grund for undtagelsen, stadig er til stede, om den afgiftsmæssige fordel, som Frankrig indrømmer, stadig er proportional, og om der kan tænkes at være et alternativ til afgiftsmæssige undtagelser, der også er tilstrækkeligt til at støtte en konkurrencepræget værdikæde fra sukkerrør over sukker til rom, idet den internationale dimension tages i betragtning.

(16)

I beslutning 2007/659/EF kunne der ikke i begyndelsen tages højde for de nye forhold efter reformen af VSS-systemet. Undtagelsesvis og under hensyntagen til den omtalte særlige strukturelle sociale og økonomiske situation i de fire berørte regioner i den yderste periferi er det derfor berettiget at anvende den ovenfor nævnte reducerede VSS-sats fra den 1. januar 2012.

(17)

Denne afgørelse gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 107 og 108 TEUF.

(18)

Derfor bør beslutning 2007/659/EF ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 110 i TEUF bemyndiges Frankrig til at forlænge anvendelsen på Frankrigs europæiske område af en punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 92/84/EØF, og af en sats for afgiften benævnt »cotisation sur les boissons alcooliques« (VSS), der er lavere end den fulde afgiftssats, der er fastsat i den franske nationale lovgivning.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 er begrænset til rom som defineret i bilag II, punkt 1, litra f), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (4) og fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion på grundlag af sukker fra sukkerrør høstet på fremstillingsstedet med et indhold af flygtige elementer ud over ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hektoliter ren alkohol og med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derover.

Artikel 3

1.   De reducerede satser for punktafgiften og VSS-afgiften, der er nævnt i artikel 1, og som gælder for den rom, der er nævnt i artikel 2, anvendes på et årligt kontingent på 120 000 hl ren alkohol.

2.   De reducerede satser for punktafgiften og VSS-afgiften, der er nævnt i artikel 1, kan hver især være lavere end minimumspunktafgiftssatsen for alkohol som fastsat i direktiv 92/84/EØF, men må højst være 50 % lavere end den fulde punktafgiftssats for alkohol, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 92/84/EØF, eller den fulde VSS-afgiftssats for alkohol.

3.   Den samlede afgiftsmæssige fordel, der indrømmes i overensstemmelse med stk. 2, må højst udgøre 50 % af den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 92/84/EØF.

Artikel 4

Senest den 31. juli 2017 forelægger Frankrig en rapport for Kommissionen, så denne kan vurdere, om de forhold, der ligger til grund for undtagelsen, stadig er til stede, og om den afgiftsmæssige fordel, som Frankrig indrømmer, har været og fortsat forventes at være proportional og tilstrækkelig til at støtte en konkurrencepræget værdikæde fra sukkerrør over sukker til rom i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion.

Artikel 5

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 med undtagelse af artikel 1 og artikel 3, stk. 1 og 2, som anvendes fra den 1. januar 2012.

Artikel 6

1.   Beslutning 2007/659/EF ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2014.

På Rådets vegne

K. HATZIDAKIS

Formand


(1)  Udtalelse af 16.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslutning 2007/659/EF af 9. oktober 2007 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion (EUT L 270 af 13.10.2007, s. 12).

(3)  Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 29).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).


Top