EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0187

(2014/187/EU): Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. april 2014 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2014) 2094) EØS-relevant tekst

OJ L 102, 5.4.2014, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/187/oj

5.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 3. april 2014

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2014) 2094)

(EØS-relevant tekst)

(2014/187/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(2)

På grundlag af en meddelelse fra Spanien og Portugal bør rækkerne med oplysninger vedrørende grænsekontrolstederne i lufthavnene i Madrid og Tenerife Sur i Spanien samt i Porto lufthavn og havnen og lufthavnen i Ponta Delgada i Portugal ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(3)

Ved Rådets afgørelse 2011/408/EU (5) er der fastsat forenklede regler om og procedurer for anvendelsen af hygiejnekontrol på fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der har oprindelse i Grønland eller indføres til Grønland fra tredjelande og derpå importeres fra Grønland til Unionen. Samme afgørelses artikel 5 specificerer kravene vedrørende veterinærkontrol af disse produkter på grænsekontrolstederne og foreskriver, at listen over godkendte grænsekontrolsteder i Grønland skal optages på listen over grænsekontrolsteder i medlemsstaterne, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

(4)

Kommissionens audittjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), gennemførte en audit på to foreslåede grænsekontrolsteder i Grønland, hvorefter den fremsatte visse henstillinger til dette land. Disse henstillinger er blevet efterkommet af Grønland på tilfredsstillende vis med en handlingsplan, og de to foreslåede grænsekontrolsteder bør tilføjes på listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Eftersom de forenklede regler og procedurer for importkontrol kun finder anvendelse på visse produkter, bør der indsættes en fodnote til de særlige betingelser i bilag I til beslutning 2009/821/EF med angivelse af fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter og produkter fremstillet af disse biprodukter.

(6)

FVO gennemførte en audit på grænsekontrolsteder i Italien i november 2011, hvorefter der blev fremsat en række henstillinger til denne medlemsstat. Disse henstillinger er blevet efterkommet af Italien på tilfredsstillende vis med en handlingsplan og med ændringen af godkendelseskategorierne for grænsekontrolstederne i havnene Livorno-Pisa, Trieste og Venezia, som derfor bør ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF for denne medlemsstat.

(7)

Nederlandene har meddelt, at et nyt inspektionscenter er blevet tilføjet til grænsekontrolstedet i Rotterdam havn. Rækken af oplysninger for nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces) fastlagt.

(9)

Mayotte er i overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU (6) ophørt med at være et oversøisk land eller territorium og er, med virkning fra den 1. januar 2014, blevet en region i Unionens yderste periferi efter betydningen i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Oplysningerne vedrørende lokale enheder i Frankrig i bilag II til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Beslutning 2009/821/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11. 2009, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 2011/408/EU af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedurer for hygiejnekontrol af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland (EUT L 182 af 12.7.2011, s. 24).

(6)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Følgende indsættes som fodnote 15 til de særlige betingelser:

»(15)= Само за рибни продукти, клас миди, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги, странични продукти и производни продукти, получени от тези странични продукти — pouze pro produkty rybolovu, mlže, ostnokožce, pláštěnce, mořské plže, vedlejší produkty a produkty získané z těchto vedlejších produktů — kun for fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter og produkter fremstillet af disse biprodukter — nur Fischereierzeugnisse, Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken, Nebenprodukte und aus diesen Nebenprodukten gewonnene Produkte — Ainult kalandustoodete, kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude, nende kõrvalsaaduste ja kõrvalsaadustest saadud toodete puhul — μόνο για προϊόντα αλιείας, δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα, θαλάσσια γαστερόποδα, τα υποπροϊόντα τους και τα προϊόντα που προέρχονται από τα υποπροϊόντα αυτά — only for fishery products, bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products and products derived from these by-products — Solo en relación con productos de la pesca, moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos, sus subproductos y productos derivados de estos — Uniquement pour les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins, les sous-produits et les produits dérivés de ces sous-produits — samo za riblje proizvode, školjkaše, bodljikaše, plaštenjake, morske puževe, nusproizvode i proizvode dobivene od tih nusproizvoda — soltanto per i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti — tikai attiecībā uz zivsaimniecības produktiem, gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem, jūras gliemežiem, blakusproduktiem un no šiem blakusproduktiem iegūtiem produktiem — tik žuvininkystės produktai, dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūros pilvakojai, šalutiniai produktai ir iš šių šalutinių produktų pagaminti produktai — Kizárólag halászati termékek, kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak, valamint ezek melléktermékei és a melléktermékekből származó termékek — għal prodotti tas-sajd, molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gasteropodi tal-baħar, prodotti sekondarji u prodotti ġejjin minn dawn il-prodotti sekondarji biss — uitsluitend voor visserijproducten, tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen, bijproducten daarvan en van die bijproducten afgeleide producten — wyłącznie w odniesieniu do produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich, produktów ubocznych oraz produktów pochodnych tych produktów ubocznych — Apenas para produtos da pesca, moluscos bivalves, equinodermes, tunicados, gastrópodes marinhos, subprodutos e produtos derivados desses subprodutos — doar pentru produse pescărești, specii de moluște bivalve, echinoderme, tunicate, gasteropode marine, subproduse și produse derivate din aceste subproduse — Len pre produkty rybolovu, lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce, morské ulitníky, vedľajšie produkty a produkty získané z týchto vedľajších produktov — samo za ribiške proizvode, školjke, iglokožce, plaščarje, morske polže, stranske proizvode in proizvode iz teh stranskih proizvodov — Koskee vain kalastustuotteita, simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä sivutuotteita ja näistä sivutuotteista johdettuja tuotteita — endast för fiskeriprodukter, musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor, biprodukter och produkter framställda av dessa biprodukter.«

b)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for Madrid lufthavn affattes således:

»Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

ii)

Linjen for lufthavnen i Tenerife Sur affattes således:

»Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U(*), E(*), O«

c)

Følgende del vedrørende Grønland indsættes efter den del, der vedrører Frankrig:

»Страна: Гренландия — Země: Grónsko — Land: Grønland — Land: GRÖNLAND — Riik: Gröönimaa — Χώρα: Γροινλανδία — Country: GREENLAND — País: Groenlandia — Pays: Groenland — Zemlja: Grenland — Paese: Groenlandia — Valsts: Grenlande — Šalis: Grenlandija — Ország: Grönland — Pajjiż: Greenland — Land: Groenland — Kraj: Grenlandia — País: Gronelândia — Țara: Groenlanda — Krajina: Grónsko — Država: Grenlandija — Maa: Grönlanti — Land: Grönland

Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC-T(2)(15)

 

Sisimiut

GL JHS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(15)«

 

d)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for havnen i Livorno-Pisa affattes således:

»Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC-T(FR), NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC«

 

ii)

Linjen for havnen i Trieste affattes således:

»Trieste

IT TRS 1

P

Hangar 69

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)«

 

iii)

Linjen for havnen i Venezia affattes således:

»Venezia

IT VCE 1

P

 

HC, NHC«

 

e)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes linjen for Rotterdam havn således:

»Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)«

 

f)

I den del, der vedrører Portugal, affattes linjerne for lufthavnen og havnen i Ponta Delgada og linjen for lufthavnen i Porto således:

»Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 4

A

 

NHC-NT(2)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 1

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

2)

I bilag II i den del, der vedrører Frankrig, indsættes følgende linje for en ny lokalenhed efter linjen for Martinique:

»MAYOTTE

FR10100

MAYOTTE«


Top