EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0145

Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

OJ L 78, 17.3.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/16


RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent stationeret, i overensstemmelse med de relevante aftaler. De opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give internationale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente, at parlamentets afgørelse i Den Autonome Republik Krim om at afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger, herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, bl.a. at suspendere de bilaterale forhandlinger med Den Russiske Føderation om visumspørgsmål og forhandlingerne med Den Russiske Føderation om en ny aftale, der ville skulle erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger resultater inden for en begrænset tidsfrist, vil træffe yderligere foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af aktiver og annullering af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Under de nuværende omstændigheder bør der indføres rejserestriktioner og indefryses aktiver for personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, herunder tiltag vedrørende enhver del af områdets fremtidige status i strid med den ukrainske forfatning, og personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de fysiske personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og for fysiske personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.   Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenede Nationer eller afholdes i regi heraf

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.   Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med de restriktive foranstaltninger, herunder støtte til Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

7.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.   Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og den berørte person.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig tilladelse.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d)

anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne afgørelse, eller

c)

forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat stk. 1.

Artikel 3

1.   Rådet træffer efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.

2.   Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes indtil den 17. september 2014.

Denne afgørelse overvåges løbende. Den skal, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


BILAG I

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

født den 26.11. 1972

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til premierminister på Krim i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. "Valget" af ham blev erklæret forfatningsstridigt af Oleksandr Turchynov den 1. marts. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for den "folkeafstemning", der er berammet til den 16. marts 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

født den 19.3.1967

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims Øverste Råd spillet en relevant rolle i de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

født den 15.8.1976

Som næstformand for Krims Ministerråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

født den 15.7.1974

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts og aflagde ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed. Den offentlige anklager i Ukraine har indledt en efterforskning af ham for højforræderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

født den 13.6.1961

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev "borgmester i Sevastopol" med folkelig opbakning den 23. februar, og han accepterede "afstemningen". Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af "premierminister" Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om aktivister på Euro-Maidan og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere Krim.

Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Rådgiver for formanden for Verkhovna Rada på Krim, en af de primære kræfter bag "folkeafstemningen" den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

født den 28.3.1953

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey Pavlovych Tsekov stod sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

født den 5.1.1958 i Abakan, Khakassia

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

født den. 29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender.

Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailovich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

født den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede, Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at "'den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

født den 28.9.1929 i Duleevka, Donetskregionen, Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føderale Anliggender, Regionalpolitik og den Nordlige Region i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

født den. 4.10.1958 i Lopatino, Sergachiiskyregionen, Russiske SSR

Viceformand for Den Russiske Føderations Føderationsråd.

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich Bushmin offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

født den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Kultur-, Videnskabs- og Informationskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

født den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål.

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

født den 14.2.1953 i Pusjkin, Leningradregionen

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske Føderation.

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af at beskytte russiske borgere at lade Den Russiske Føderation indlemme et fremmed lands territorier uden det pågældende lands samtykke og uden en international traktat.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

født den 30.7.1970 i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russsiske væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

født den. 4.1.1968 i Моskva

Formand for Statsdumaens Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støtter aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

født den 13.9.1961 i Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral.

Ansvarlig for kommandoen over de russiske styrker, der har besat suverænt ukrainsk område.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militærdistrikt, som har styrker deployeret på Krim.

Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Ruslands sydlige militærdistrikt, som har styrker på Krim; Aleksandr Galkin har kommandoen over Sortehavsflåden; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem det sydlige militærdistrikt.

Øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt ("SMD"). SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

17.3.2014


Top