EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne (ECB/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/58


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/433

af 17. december 2014

om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne (ECB/2014/59)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (1), særlig artikel 9a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Styrelsesrådet ønsker med nedsættelsen af en etisk komité for Den Europæiske Centralbank (herefter »Den Etiske Komité«) at styrke de eksisterende etiske regler og yderligere forbedre corporate governance i Den Europæiske Centralbank (ECB), Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM).

(2)

Den offentlige bevågenhed med hensyn til corporate governance-spørgsmål og etiske regler er steget i de senere år. Efter oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme har spørgsmål vedrørende corporate governance fået større betydning for ECB. Stigningen i den offentlige bevågenhed og kravet om offentlig kontrol kræver, at ECB har, og strengt overholder, fuldt udviklede etiske regler for at sikre ECB's integritet og undgå omdømmemæssige risici.

(3)

De etiske regler for medlemmerne af de organer, der medvirker i ECB's beslutningstagende processer (herefter »adressaterne«), bør baseres på de samme principper, som dem, der gælder for de ansatte hos ECB og bør stå i forhold til adressaternes respektive ansvar. Derfor bør de forskellige regler, der udgør ECB's etiske ramme, dvs. Adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet (2), det Supplerende Kodeks for Etiske Kriterier for medlemmerne af Direktionen (3), Adfærdskodeks for medlemmerne af Tilsynsrådet og ECB's personaleregler, fortolkes på en sammenhængende måde.

(4)

De etiske regler skal understøttes af velfungerende overvågning, rapporteringsmekanismer og -procedurer for at opnå en fyldestgørende og konsekvent gennemførelse, hvori Den Etiske Komité vil spille en vigtig rolle.

(5)

For at sikre en effektiv interoperabilitet mellem de aspekter af de etiske regler, der principielt vedrører den operationelle gennemførelse og de aspekter, der principielt vedrører institutionelle og rammemæssige spørgsmål, bør mindst et af medlemmerne af ECB's Revisionsudvalg (herefter »Revisionsudvalget«) også være medlem af Den Etiske Komité.

(6)

Den Etiske Komité bør omfatte et eksternt medlem af Revisionsudvalget. De eksterne medlemmer af Revisionsudvalget vælges blandt højt placerede tjenestemænd med erfaring fra centralbankområdet —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nedsættelse og sammensætning

1.   Der nedsættes herved en etisk komité.

2.   Den Etiske Komité består af tre eksterne medlemmer, hvoraf mindst et er et eksternt medlem fra Revisionsudvalget.

3.   Den Etiske Komité sammensættes af personer med godt omdømme fra medlemsstater, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og som har en god forståelse for ECB's, ESCB's, Eurosystemets og Den Fælles Tilsynsmekanismes mål, opgaver og ledelse. De må ikke aktuelt være ansat ved ECB eller nuværende medlemmer af organer, der medvirker i ECB's, de nationale centralbankers eller de kompetente nationale myndigheders beslutningstagende processer, som defineret i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (4).

Artikel 2

Udnævnelse af medlemmerne

1.   Styrelsesrådet udpeger medlemmerne af Den Etiske Komité.

2.   Den Etiske Komité udpeger sin formand.

3.   Mandatperioden for medlemmerne af Den Etiske Komité er tre år, som kan fornyes én gang. Mandatet udløber for de medlemmer af Den Etiske Komité, som også er medlem af Revisionsudvalget, hvis de ophører med at være medlem af Revisionsudvalget.

4.   Medlemmerne af Den Etiske Komité skal iagttage de højeste standarder for etisk handlemåde. De forventes at optræde redeligt, uafhængigt, upartisk, under udøvelse af diskretion og uden hensyntagen til personlige interesser samt at undgå enhver situation, som måtte kunne give anledning til personlige interessekonflikter. De forventes at være opmærksomme på vigtigheden af deres opgaver og ansvarsområder. Medlemmerne af Den Etiske Komité må ikke drøfte sager, som er forbundet med en opfattet eller potentiel personlig interessekonflikt. De er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i henhold til artikel 37 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, også efter at deres opgaver er afsluttet.

5.   Medlemmerne af Den Etiske Komité har ret til at modtage et vederlag, der består af et årligt honorar samt betaling for det aktuelle arbejde, der er udført, baseret på en timesats. Størrelsen af et sådant vederlag fastsættes af Styrelsesrådet.

Artikel 3

Funktion

1.   Den Etiske Komité fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden. Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Den Etiske Komité, når han/hun skønner det nødvendigt.

2.   På anmodning af et medlem, og efter aftale med formanden, kan møderne også afholdes ved hjælp af telekonference, og drøftelserne kan finde sted ved en skriftlig procedure.

3.   Medlemmerne af Den Etiske Komité forventes at deltage personligt på hvert møde. Deltagelse på møderne er begrænset til komitéens medlemmer og dens sekretær. Den Etiske Komité kan dog, hvis den finder det hensigtsmæssigt, indbyde andre personer til at deltage i sine møder.

4.   Direktionen betror en medarbejder blandt personalet at udføre sekretærfunktionen i Den Etiske Komité.

5.   Den Etiske Komité har adgang til de medlemmer af ledelsen og personalet samt til de dokumenter og informationer, som den kræver for at kunne opfylde sine forpligtelser.

Artikel 4

Ansvar

1.   Hvor det udtrykkeligt er foreskrevet i retsakter vedtaget af ECB eller i etiske regler vedtaget af de organer, der medvirker i dens beslutningstagende processer, yder Den Etiske Komité rådgivning om etiske spørgsmål på grundlag af individuelle forespørgsler.

2.   Den Etiske Komité overdrages det ansvar, som påhviler den etiske rådgiver, der er udpeget i henhold til Adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet og det ansvar, som påhviler ECB's etikansvarlige i henhold til den Supplerende Kodeks for Etiske Kriterier for medlemmerne af Direktionen.

3.   For at bistå Revisionsudvalget i dets vurdering af den overordnede hensigtsmæssighed af rammerne for overholdelse for ECB, ESCB, Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme, og af, hvor effektive processerne til overvågning af overholdelse er, aflægger Den Etiske Komité rapport til Revisionsudvalget om den rådgivning, den har ydet, og om, i hvilket omfang denne rådgivning er blevet gennemført.

4.   Den Etiske Komité aflægger rapport en gang om året til Styrelsesrådet om det arbejde, den har udført. Endvidere aflægger Den Etiske Komité rapport til Styrelsesrådet, når den finder det hensigtsmæssigt og/eller det er nødvendigt for at opfylde dens forpligtelser.

5.   Ud over de i denne artikel fastsatte forpligtelser kan Den Etiske Komité udføre andre aktiviteter, der vedrører dens mandat, såfremt Styrelsesrådet anmoder herom.

Artikel 5

Information om gennemførelsen af råd

Adressaterne for Den Etiske Komités rådgivning informerer Den Etiske Komité om gennemførelsen af Den Etiske Komités råd.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. december 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.

(2)  EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9.

(3)  EUT C 104 af 23.4.2010, s. 8.

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).


Top