EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/298 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter (omarbejdning) (ECB/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/24


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/298

af 15. december 2014

om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter (ECB/2014/57)

(omarbejdet)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2010/24 (1) fastsætter, hvordan Den Europæiske Centralbank (ECB) fordeler følgende til de nationale centralbanker: a) sine indtægter fra eurosedler i omløb, som er tilflydt i det enkelte regnskabsår, og b) sine indtægter fra værdipapirer, der er købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (SMP), og som er tilflydt i det enkelte regnskabsår.

(2)

Det er nødvendigt at ændre afgørelse ECB/2010/24 for at tage højde for den foreløbige fordeling af ECB's indtægter fra køb af særligt dækkede obligationer og værdipapirer af asset-backed typen, der er foretaget i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/40 (2) og afgørelse ECB/2014/45 (3). Den bør derfor omarbejdes af hensyn til klarhed.

(3)

Afgørelse ECB/2010/29 (4) fastsætter fordelingen af eurosedler i omløb blandt de nationale centralbanker i forhold til deres indbetalte andel af ECB's kapital. I henhold til artikel 4 i afgørelse ECB/2010/29 og bilaget hertil tildeles ECB 8 % af den samlede værdi af eurosedler i omløb. ECB har Eurosystem-interne tilgodehavender hos de nationale centralbanker i forhold til disses andel af kapitalindskudsnøglen til en værdi, der svarer til værdien af de eurosedler, som ECB udsteder.

(4)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i afgørelse ECB/2010/23 (5) forrentes de Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet med referencerenten. I henhold til artikel 2, stk. 3, i afgørelse ECB/2010/23 afvikles denne forrentning ved betalinger gennem TARGET2.

(5)

Af betragtning 7 i afgørelse ECB/2010/23 fremgår det, at de indtægter, som tilfalder ECB ved forrentning af dens Eurosystem-interne tilgodehavender hos de nationale centralbanker, svarende til dens andel af euroseddelomløbet, principielt bør fordeles til de nationale centralbanker i forhold til deres andel af kapitalindskudsnøglen i det regnskabsår, hvor indtægten falder, i overensstemmelse med Styrelsesrådets afgørelse.

(6)

På samme måde bør ECB's indtægter fra værdipapirer, der er købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (SMP), det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer og programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen, principielt fordeles til de nationale centralbanker i forhold til deres andel af kapitalindskudsnøglen i det regnskabsår, hvor indtægten falder.

(7)

Ved fordelingen af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og ECB's indtægter fra værdipapirer, der er købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne, det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer og programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen, bør ECB inddrage et skøn over det finansielle resultat for året, som tager behørigt højde for behovet for at henføre midler til en hensættelse for valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisici, og at der er hensættelser til rådighed, der kan frigøres til udligning af forventede udgifter.

(8)

Ved fastsættelsen af den andel af ECB's nettooverskud, der skal overføres til den almindelige reservefond i henhold til artikel 33.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), bør Styrelsesrådet tage i betragtning, at enhver del af overskuddet, der kan henføres til indtægter fra eurosedler i omløb, og indtægter fra programmet vedrørende værdipapirmarkederne, det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer og programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen, skal fordeles i sin helhed til de nationale centralbanker —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »national centralbank«: den nationale centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

b)   »Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet«: tilgodehavender og forpligtelser, som opstår mellem en national centralbank og ECB og mellem en national centralbank og de øvrige nationale centralbanker som følge af anvendelsen af artikel 4 i afgørelse ECB/2010/29

c)   »ECB's indtægter fra eurosedler i omløb«: de indtægter, der tilfalder ECB ved forrentning af dens Eurosystem-interne tilgodehavender hos nationale centralbanker i forbindelse med dens andel af euroseddelomløbet som følge af anvendelsen af artikel 2 i afgørelse ECB/2010/23

d)   »ECB's indtægter i forbindelse med værdipapirer«: nettoindtægterne fra ECB's køb af i) værdipapirer under programmet vedrørende værdipapirmarkederne i overensstemmelse med afgørelse ECB/2010/5 (6), ii) særligt dækkede obligationer under det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/40, og iii) værdipapirer af asset-backed typen under programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen i overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/45.

Artikel 2

Foreløbig fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og ECB's indtægter i forbindelse med værdipapirer

1.   ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og ECB's indtægter i forbindelse med værdipapirer forfalder til fuld betaling til de nationale centralbanker i det regnskabsår, hvor de tilflyder, og fordeles til de nationale centralbanker i forhold til disses indbetalte andel af ECB's kapital.

2.   Medmindre Styrelsesrådet træffer anden afgørelse herom, fordeler ECB sine indtægter fra eurosedler i omløb og sine indtægter i forbindelse med værdipapirer, som er tilflydt i det enkelte regnskabsår, til de nationale centralbanker den sidste arbejdsdag i januar i det følgende år.

3.   Styrelsesrådet kan ved en afgørelse truffet i henhold til ESCB-Statutten beslutte at nedsætte ECB's indtægter fra eurosedler i omløb med de omkostninger, som ECB har afholdt i forbindelse med udstedelsen og håndteringen af eurosedler.

Artikel 3

Undtagelse fra artikel 2

Som undtagelse fra artikel 2 træffer Styrelsesrådet inden regnskabsårets udgang afgørelse om, hvorvidt hele eller en del af ECB's indtægter omfattet af den pågældende artikel skal tilbageholdes i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at det beløb, der fordeles, ikke overstiger ECB's nettooverskud for det pågældende år. Styrelsesrådet træffer en sådan beslutning, hvis Styrelsesrådet på grundlag af Direktionens begrundede skøn forventer, at ECB vil opnå et negativt årsresultat eller et nettoårsresultat, som er mindre end dets skønnede indtægter i henhold til artikel 2. Styrelsesrådet kan inden regnskabsårets udgang træffe beslutning om at overføre alle eller en del af ECB's indtægter i henhold til artikel 2 til en hensættelse for valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisici.

Artikel 4

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2014.

2.   Afgørelse ECB/2010/24 ophæves med virkning fra den 31. december 2014.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2010/24 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. december 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/24 af 25. november 2010 om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (EUT L 6 af 11.1.2011, s. 35).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/40 af 15. oktober 2014 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (EUT L 335 af 22.11.2014, s. 22).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/5 af 19. november 2014 om indførelse af programmet om køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2014/45) (EUT L 1 af 6.1.2015, s. 4).

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26).

(5)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/23 af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17).

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/5 af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (EUT L 124 af 20.5.2010, s. 8).


Top