EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (ECB/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/57


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 17. september 2014

om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion

(ECB/2014/39)

(2014/723/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 25, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1024/2013 (herefter »SSM-forordningen«) etablerer den fælles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM), som omfatter Den Europæiske Centralbank (ECB) og de kompetente nationale myndigheder (national competent authorities, NCAs) i de deltagende medlemsstater.

(2)

I henhold til SSM-forordningens artikel 25, stk. 2, skal ECB udføre de opgaver, som overdrages til den med forbehold af og uafhængigt af dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver. ECB's tilsynsopgaver bør ikke gribe ind i eller bestemmes af dens pengepolitiske opgaver. Disse tilsynsopgaver bør heller ikke gribe ind i ECB's opgaver i forhold til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) eller andre opgaver. ECB skal rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan den har overholdt denne bestemmelse. ECB's tilsynsopgaver må ikke ændre ved den løbende overvågning af dens pengepolitiske modparters solvens. De ansatte, der er involveret i udførelsen af tilsynsopgaverne, bør endvidere være organisatorisk adskilt fra de ansatte, der er involveret i udførelsen af andre opgaver, som overdrages til ECB, og bør være underlagt særskilte rapporteringslinjer.

(3)

I henhold til SSM-forordningens artikel 25, stk. 3, skal ECB i forbindelse med artikel 25, stk. 1 og 2, vedtage og offentliggøre de nødvendige interne regler, herunder regler vedrørende tavshedspligt og udveksling af oplysninger mellem de to funktionsområder.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 4, skal ECB sikre, at Styrelsesrådet arbejder fuldstændig differentieret med hensyn til den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen. En sådan differentiering omfatter strengt adskilte møder og dagsordener.

(5)

For at sikre adskillelsen mellem de pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaverne skal ECB i henhold til SSM-forordningens artikel 25, stk. 5, nedsætte et mæglingspanel til at løse uoverensstemmelser mellem de kompetente myndigheder i de pågældende deltagende medlemsstater i forbindelse med en indsigelse fra Styrelsesrådet mod et udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet. Panelet består af et medlem per deltagende medlemsstat, som vælges af hver medlemsstat blandt medlemmerne af Styrelsesrådet og Tilsynsrådet. Panelet træffer afgørelse med simpelt flertal, idet hvert medlem har én stemme. ECB skal vedtage og offentliggøre en forordning om nedsættelse af et sådant mæglingspanel og dets forretningsorden. ECB vedtog derfor Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 (ECB/2014/26) (2).

(6)

ECB's forretningsorden er blevet ændret (3) for at tilpasse ECB's og dens besluttende organers interne organisation til de nye krav, der opstår som følge af SSM-forordningen, og for at tydeliggøre samspillet mellem de organer, som deltager i processen med udarbejdelsen og vedtagelsen af tilsynsafgørelser.

(7)

I artikel 13g-13j i ECB's forretningsorden findes nærmere oplysninger om Styrelsesrådets vedtagelse af afgørelser om spørgsmål, der vedrører SSM-forordningen. Artikel 13g vedrører vedtagelsen af afgørelser med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 4 i SSM-forordningen, og artikel 13h vedrører vedtagelsen af afgørelser med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5 i SSM-forordningen, for herved at gennemføre kravene i SSM-forordningens artikel 26, stk. 8.

(8)

I henhold til artikel 13k i ECB's forretningsorden skal ECB udføre tilsynsopgaverne med forbehold af og uafhængigt af dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver. ECB træffer i den forbindelse alle nødvendige foranstaltninger for at sikre adskillelsen af dens pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen. Adskillelsen af den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen udelukker ikke en udveksling mellem disse to funktionsområder af de oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af ECB's og Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver.

(9)

I henhold til artikel 13l i ECB's forretningsorden skal Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaverne afholdes adskilt fra Styrelsesrådets almindelige møder og have en særskilt dagsorden.

(10)

I henhold til artikel 13m i ECB's forretningsorden om ECB's interne struktur vedrørende tilsynsopgaverne er tilsynsopgaverne omfattet af Direktionens kompetence med hensyn til ECB's interne struktur og ECB's personale. Direktionen hører formanden og næstformanden for Tilsynsrådet vedrørende denne interne struktur. Tilsynsrådet kan efter aftale med Direktionen oprette og opløse midlertidige understrukturer såsom arbejdsgrupper og taskforces. De bistår i arbejdet vedrørende tilsynsopgaverne og rapporterer til Tilsynsrådet. I henhold til artikel 13m udpeger formanden for ECB sekretæren for Tilsynsrådet og styringsudvalget efter at have hørt formanden for Tilsynsrådet. Sekretæren samarbejder med Styrelsesrådets sekretær i forbindelse med forberedelsen af Styrelsesrådets møder vedrørende tilsynsopgaver og er ansvarlig for udarbejdelsen af referatet af disse møder.

(11)

Af SSM-forordningens betragtning 66 fremgår det, at den organisatoriske adskillelse af personale bør omfatte alle de tjenestegrene, der er nødvendige af hensyn til en uafhængig pengepolitik, og bør sikre, at udførelsen af tilsynsopgaverne i fuld udstrækning er underlagt demokratisk ansvarlighed og tilsyn som fastsat i SSM-forordningen. Ansatte, som er involveret i udførelsen af tilsynsopgaverne, bør rapportere til formanden for Tilsynsrådet. Inden for disse rammer og for at opfylde kravene i SSM-forordningens artikel 25, stk. 2 (4), har ECB oprettet en struktur med fire generaldirektorater til udførelse af tilsynsopgaverne og et sekretariat for Tilsynsrådet, der funktionelt rapporterer til formanden og næstformanden for Tilsynsrådet. ECB har identificeret yderligere forretningsområder, der skal yde støtte som delte tjenester til både ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion, hvor en sådan støtte ikke vil medføre interessekonflikter mellem ECB's tilsynsmæssige og pengepolitiske mål. I flere »delte« forretningsområder er der blevet oprettet afdelinger, der er helliget tilsynsopgaverne.

(12)

Artikel 37 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fastsætter tavshedspligten for medlemmerne af de besluttende organer og ECB's og de nationale centralbankers ansatte. Af SSM-forordningens betragtning 74 fremgår, at Tilsynsrådet, styringsudvalget og ECB's personale, der udfører tilsynsopgaver, bør være omfattet af hensigtsmæssige bestemmelser om tavshedspligt. SSM-forordningens artikel 27 udvider tavshedspligten til at omfatte medlemmerne af Tilsynsrådet og ansatte udstationeret fra deltagende medlemsstater, som udfører tilsynsopgaver.

(13)

Udvekslingen af oplysninger mellem ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion bør organiseres under streng overholdelse af grænserne fastsat i EU-lovgivningen (5) og under iagttagelse af uafhængighedsprincippet. Forpligtelsen til beskyttelse af fortrolige oplysninger, som fastsat i gældende love og regler, f.eks. Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 (6) om indsamlingen af fortrolige statistiske data og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (7) vedrørende udveksling af tilsynsmæssige oplysninger, finder anvendelse. Under forbehold af betingelserne i denne afgørelse gælder uafhængighedsprincippet for udvekslingen af fortrolige oplysninger mellem ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen.

(14)

I henhold til SSM-forordningens betragtning 65 er ECB ansvarlig for at varetage pengepolitiske funktioner med henblik på at fastholde prisstabilitet, jf. artikel 127, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Formålet med tilsynsopgaverne er at beskytte kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet. De bør derfor udøves fuldstændig adskilt fra den pengepolitiske funktion for at undgå interessekonflikter og sikre, at de enkelte politiske funktioner udøves i overensstemmelse med deres særlige mål. Samtidig bør den effektive adskillelse mellem den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen ikke forhindre, at alle forventede fordele som følge af, at de to funktioner sammenlægges i en institution, så vidt muligt og ønskeligt kan høstes, herunder muligheden for at gøre brug af ECB's omfattende ekspertise inden for makroøkonomi og finansiel stabilitet og at reducere dobbeltarbejde i forbindelse med indsamlingen af oplysninger. Det er derfor nødvendigt at fastsætte mekanismer, der muliggør passende strømme af data og andre fortrolige oplysninger mellem de to politiske funktioner —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde og formål

1.   Med denne afgørelse fastsættes ordningerne til opfyldelse af kravet om adskillelsen af ECB's pengepolitiske funktion fra dens tilsynsfunktion (herefter samlet »de politiske funktioner«), navnlig for så vidt angår tavshedspligten og udvekslingen af oplysninger mellem de to politiske funktioner.

2.   ECB udfører de opgaver, som overdrages til den, med forbehold af og uafhængigt af dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver. ECB's tilsynsopgaver må ikke gribe ind i eller bestemmes af dens pengepolitiske opgaver. ECB's tilsynsopgaver må heller ikke gribe ind i dens opgaver i forbindelse med ESRB eller andre opgaver. ECB's tilsynsopgaver og den fortsatte overvågning af Eurosystemets pengepolitiske modparters finansielle soliditet og solvens skal udformes på en sådan måde, at funktionernes endelige mål ikke fordrejes.

3.   ECB sikrer, at Styrelsesrådet arbejder fuldstændig differentieret med hensyn til den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen. En sådan differentiering omfatter strengt adskilte møder og dagsordener.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

(1)   »fortrolige oplysninger«: oplysninger, der klassificeres som »ECB-CONFIDENTIAL« eller »ECB-SECRET« i henhold til ECB's fortrolighedsordning, andre fortrolige oplysninger, herunder oplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesregler eller tavshedspligt, og som er blevet udarbejdet inden for ECB eller fremsendt til ECB fra andre organer eller individer, alle fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten i direktiv 2013/36/EU samt fortrolige statistiske oplysninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2533/98

(2)   »need to know«: behovet for adgang til fortrolige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en af ECB's lovmæssige funktioner eller opgaver, som, hvis oplysningerne er klassificeret som »ECB-CONFIDENTIAL«, bør være bredt nok til at give ansatte adgang til oplysninger, der er relevante for deres opgaver, og til at de kan overtage opgaver fra deres kolleger med mindst mulig forsinkelse

(3)   »rådata«: data, som rapporteringsenheder overfører, efter at de har foretaget den statistiske behandling og validering, eller data, som ECB har genereret ved udøvelsen af sine funktioner

(4)   »ECB's fortrolighedsordning«: ECB's ordning der definerer, hvordan fortrolige ECB-oplysninger skal klassificeres, behandles og beskyttes.

Artikel 3

Organisatorisk adskillelse

1.   ECB opretholder selvstændige beslutningsprocedurer for dens tilsynsfunktion og pengepolitiske funktion.

2.   Direktionen udøver den administrerende ledelse for alle ECB's afdelinger. Direktionens kompetence med hensyn til ECB's interne struktur og ECB's personale omfatter tilsynsopgaverne. Direktionen hører formanden og næstformanden for Tilsynsrådet vedrørende denne interne struktur.

3.   ECB's ansatte, der er involveret i udførelsen af tilsynsopgaverne, skal være organisatorisk adskilt fra de ansatte, der er involveret i udførelsen af andre opgaver, som overdrages til ECB. Ansatte, der er involveret i udførelsen af tilsynsopgaverne, rapporterer til direktionen for så vidt angår organisatoriske, HR, og administrative spørgsmål, men rapporterer til formanden og næsteformanden for Tilsynsrådet for så vidt angår funktionelle spørgsmål, jf. dog stk. 4.

4.   ECB kan oprette delte tjenester, der yder støtte til både den pengepolitiske funktion og tilsynsfunktionen for at sikre, at disse støttefunktioner ikke gentages, således at en effektiv ydelse af tjenesterne garanteres. Sådanne tjenester berøres ikke af artikel 6, for så vidt angår udveksling af oplysninger med de relevante politiske funktioner.

Artikel 4

Tavshedspligt

1.   Medlemmerne af Tilsynsrådet, styringsudvalget og andre delstrukturer, som Tilsynsrådet har oprettet, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, er, selv efter at deres opgaver er afsluttet, forpligtet til ikke at give oplysning om forhold, som ifølge deres natur er omfattet af tavshedspligten.

2.   Personer med adgang til data, som er omfattet af EU-lovgivning, der pålægger en tavshedspligt, er underlagt denne lovgivning.

3.   ECB skal ved kontraktmæssige ordninger sikre, at enkeltpersoner, der leverer en tjenesteydelse, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis, som har med udførelsen af tilsynsopgaver at gøre, er omfattet af tilsvarende bestemmelser om tavshedspligt.

4.   Reglerne om tavshedspligt i direktiv 2013/36/EU finder anvendelse på de i stykke 1-3 nævnte personer. Fortrolige oplysninger, som sådanne personer modtager i forbindelse med deres hverv, må navnlig kun videregives i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kreditinstitutter ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

5.   Såfremt der er tale om et kreditinstitut, der er erklæret konkurs eller tvangsmæssigt afvikles som følge af en domstolskendelse, kan fortrolige oplysninger, som ikke vedrører tredjemand, der er involveret i forsøg på at redde kreditinstituttet, dog videregives under en civil retssag og i handelssager.

6.   Denne artikel forhindrer ikke ECB's tilsynsfunktion i at udveksle oplysninger med andre EU-myndigheder eller nationale myndigheder i overensstemmelse med gældende EU-ret. Oplysninger, der således udveksles, er underlagt stk. 1-5.

7.   ECB's fortrolighedsordning gælder for ECB's medlemmer af Tilsynsrådet, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, selv efter at deres opgaver er afsluttet.

Artikel 5

Generelle principper for adgangen til oplysninger mellem de politiske funktioner og klassifikation

1.   Uanset artikel 4 kan oplysninger udveksles mellem de politiske funktioner, forudsat at dette er tilladt i henhold til den relevante EU-ret.

2.   Oplysninger, undtagen rådata, klassificeres i henhold til ECB's fortrolighedsordning af den politiske funktion, der er ophavsmand til oplysningerne. Rådata klassificeres særskilt. Udveksling af fortrolige oplysninger mellem de to politiske funktioner er underlagt relevante ledelses- og procedureregler samt et need to know-behov, som skal demonstreres af den anmodende politiske funktion.

3.   Tilsynsfunktionens eller den pengepolitiske funktions adgang til fortrolige oplysninger fra den respektive anden politiske funktion bestemmes af den politiske funktion, der er ophavsmand til de pågældende oplysninger, i overensstemmelse med ECB's fortrolighedsordning, medmindre andet fremgår af denne afgørelse. I tilfælde af modstrid mellem ECB's to politiske funktioner vedrørende adgangen til fortrolige oplysninger, skal adgangen til de fortrolige oplysninger bestemmes af direktionen under iagttagelse af uafhængighedsprincippet. Konsistens i afgørelser om adgangsret og en passende registrering af sådanne afgørelser skal sikres.

Artikel 6

Udveksling af fortrolige oplysninger mellem de politiske funktioner

1.   ECB's politiske funktioner videregiver på anmodning fortrolige oplysninger i form af ikke-anonymiserede data i rapporteringsformaterne COREP (common reporting) og FINREP (financial reporting) (8) samt andre rådata til den anden politiske funktion på et need to know-grundlag med forbehold af direktionens godkendelse, med mindre andet fremgår af EU-lovgivningen. ECB's tilsynsfunktion videregiver på anmodning fortrolige oplysninger i form af anonymiserede COREP- og FINREP-data til ECB's pengepolitiske funktion på et need to know-grundlag med forbehold af direktionens godkendelse, med mindre andet fremgår af EU-lovgivningen.

2.   ECB's politiske funktioner videregiver kun fortrolige oplysninger, der omfatter vurderinger eller politiske henstillinger, til den anden politiske funktion på anmodning og på et need to know-grundlag, og sikrer, at den enkelte politiske funktion udøves i overensstemmelse med de fastsatte mål, og hvis en sådan videregivelse er blevet udtrykkeligt godkendt af direktionen.

ECB's politiske funktioner kan på anmodning videregive fortrolige aggregerede oplysninger, der hverken indeholder individuelle bankoplysninger eller politisk følsomme oplysninger vedrørende udarbejdelsen af afgørelser, til den anden politiske funktion på et need to know-grundlag, og sikrer, at den enkelte politiske funktion udøves i overensstemmelse med de fastsatte mål.

3.   Analysen af de fortrolige oplysninger, der modtages i henhold til denne artikel, skal udføres autonomt af den modtagende politiske funktion i overensstemmelse med dets mål. Alle efterfølgende afgørelser træffes udelukkende på dette grundlag.

Artikel 7

Udveksling af fortrolige oplysninger der omhandler personlige data

Udvekslingen af oplysninger, der omhandler personlige data, er underlagt gældende EU-lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Artikel 8

Udveksling af fortrolige oplysninger i nødsituationer

Uanset artikel 6 skal ECB's politiske funktioner i en nødsituation, som defineret i artikel 114 i direktiv 2013/36/EU, uden ophold videregive fortrolige oplysninger til den anden politiske funktion, hvis disse oplysninger er relevante for dens udførelse af sine opgaver for så vidt angår den konkrete nødsituation.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. september 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 72).

(3)  Afgørelse ECB/2014/1 af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 56).

(4)  Jf. også betragtning O i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme (2013/694/EU) (EUT L 320 af 30.11.2013, s. 1), og betragtning G i Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism (SSM).

(5)  Jf. betragtning H i den interinstitutionelle aftale. I henhold til betragtning 74 i SSM-forordningen bør kravene til udveksling af oplysninger med personale i ECB, der ikke deltager i tilsynsaktiviteter, ikke hindre ECB i at udveksle oplysninger inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i den relevante EU-ret, herunder med Kommissionen med henblik på de opgaver, der er omhandlet i artikel 107 og 108 i TEUF og i EU-retten om udvidet økonomisk og budgetmæssigt tilsyn.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).


BILAG

UDDRAG FRA ECB'S FORTROLIGHEDSORDNING

Alle dokumenter, som ECB opretter, skal tildeles en af de fem sikkerhedsklassifikationer neden for.

Dokumenter, som modtages fra parter uden for ECB, skal behandles i overensstemmelse med klassifikationen på dokumentet. Hvis dokumentet ikke har en klassifikation, eller modtageren af dokumentet vurderer, at klassifikationen ikke er høj nok, skal dokumentet omklassificeres med et passende ECB-klassifikationsniveau, der som minimum skal fremgår klart af forsiden. Klassifikationen bør kun nedklassificeres med skriftlig tilladelse fra den organisation, der har udstedt dokumentet.

ECB's fem sikkerhedsklassifikationer med tilhørende adgangsrettigheder fremgår neden for.

ECB-SECRET

:

Adgang inden for ECB begrænses til personer med et strengt need to know-behov og skal godkendes af en af ECB's overordnede ledere fra det forretningsområde, som har udstedt dokumentet, eller en mere overordnet person.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Adgang inden for ECB begrænses til ansatte med et need to know-behov, som er bredt nok til at give ansatte adgang til oplysninger, der er relevante for deres opgaver, og til at de kan overtage opgaver fra deres kolleger med mindst mulig forsinkelse.

ECB-RESTRICTED

:

Adgang kan gives til ECB's ansatte og hvis relevant ESCB's ansatte med en legitimeret interesse.

ECB-UNRESTRICTED

:

Adgang kan gives til alle ECB's ansatte og hvis relevant ESCB's ansatte.

ECB-PUBLIC

:

Adgang kan gives til offentligheden.


Top