EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

EUT L 198 af 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 31. januar 2014

om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta

(ECB/2014/5)

(2014/434/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), navnlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, kan have et ønske om at deltage i den fælles tilsynsmekanisme — Single Supervisory Mechanism (SSM). Med det formål kan de anmode Den Europæiske Centralbank (ECB) om at indlede et tæt samarbejde i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som er omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1024/2013, for så vidt angår alle de kreditinstitutter, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

(2)

Det tætte samarbejde etableres ved en afgørelse truffet af ECB, såfremt betingelserne i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er opfyldt.

(3)

Det er nødvendigt at specificere de procedurer, der gælder for a) anmodninger fra medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (herefter »medlemsstater uden for euroområdet«), om at indlede et tæt samarbejde, b) ECB's vurdering af disse anmodninger og c) ECB's afgørelse, hvorved der etableres et tæt samarbejde med den specifikke medlemsstat.

(4)

Forordning (EU) nr. 1024/2013 fastsætter også en række tilfælde, hvor ECB kan suspendere eller afslutte et tæt samarbejde. Det er nødvendigt at specificere de procedurer, der finder anvendelse ved en eventuel suspension eller afslutning af et tæt samarbejde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

AFSNIT 1

PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »mindre signifikant enhed under tilsyn«: en enhed under tilsyn a) etableret i en medlemsstat uden for euroområdet, som er en deltagende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og b) der ikke har status som en signifikant enhed under tilsyn i henhold til en afgørelse truffet af ECB på grundlag af artikel 6, stk. 4, eller artikel 6, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1024/2013

2)   »kompetent national myndighed«: enhver kompetent national myndighed som defineret i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013

3)   »udpeget national myndighed«: enhver udpeget national myndighed som defineret i artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013

4)   »ikkedeltagende medlemsstat«: enhver medlemsstat, som ikke er en deltagende medlemsstat som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013

5)   »anmodende medlemsstat«: en ikkedeltagende medlemsstat, som har underrettet ECB i overensstemmelse med artikel 2 i denne afgørelse om sin anmodning om at indlede et tæt samarbejde i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013

6)   »signifikant enhed under tilsyn«: en enhed under tilsyn a) etableret i en medlemsstat uden for euroområdet, som er en deltagende medlemsstat og b) der har status som en signifikant enhed under tilsyn i henhold til en afgørelse truffet af ECB på grundlag af artikel 6, stk. 4, eller artikel 6, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1024/2013

7)   »enhed under tilsyn«: et kreditinstitut, finansielt holdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab som defineret i forordning (EU) nr. 1024/2013, som er etableret i den anmodende medlemsstat, samt filialer etableret i en anmodende medlemsstat af et kreditinstitut, som er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat.

Artikel 2

Anmodning om at indlede et tæt samarbejde

1.   En ikkedeltagende medlemsstat, som ønsker at deltage i SSM, skal anmode ECB om at indlede et tæt samarbejde under anvendelse af skabelonen, som fremgår af bilag I.

2.   En sådan anmodning skal fremsættes mindst fem måneder før den dato, fra hvilken den ikkedeltagende medlemsstat har til hensigt at deltage i SSM.

Artikel 3

Indhold af anmodningen om at indlede et tæt samarbejde

1.   Anmodningen om at indlede et tæt samarbejde skal omfatte samtlige følgende punkter:

a)

et løfte fra den anmodende medlemsstat om at sikre, at dens kompetente nationale myndighed og dens udpegede nationale myndighed vil følge enhver instruks, retningslinje eller anmodning udstedt af ECB fra den dato, hvor det tætte samarbejde etableres

b)

et løfte fra den anmodende medlemsstat om at tilvejebringe alle de oplysninger om de enheder under tilsyn, som er etableret i den pågældende medlemsstat, som ECB måtte kræve med henblik på at foretage en omfattende vurdering af disse enheder under tilsyn. Den anmodende medlemsstat skal sikre, at de oplysninger, der måtte være nødvendige for at vurdere signifikansen og for at kunne foretage en omfattende vurdering i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1024/2013 af de kreditinstitutter, som er etableret i den pågældende medlemsstat, kan fremsendes til ECB, så snart anmodningen om at indlede et tæt samarbejde er meddelt til ECB

c)

et løfte om, at alle fortrolige data, som ECB måtte anmode om i forbindelse med færdiggørelsen af sit forberedende arbejde, vil blive fremsendt til ECB.

2.   Anmodningen om at indlede et tæt samarbejde skal ledsages af samtlige følgende punkter:

a)

et løfte fra den anmodende medlemsstat om, at denne vil vedtage den relevante nationale lovgivning med henblik på at sikre, at retsakter vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er bindende og vil kunne håndhæves i den anmodende medlemsstat, og at dens kompetente nationale myndighed og dens udpegede nationale myndighed er forpligtet til at vedtage enhver foranstaltning, som ECB måtte kræve i forbindelse med enhederne under tilsyn i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013

b)

en kopi af udkastet til den relevante nationale lovgivning samt en oversættelse heraf til engelsk, og en anmodning om en udtalelse fra ECB om den pågældende lovgivning

c)

et løfte om straks at underrette ECB efter den dato, hvor den relevante nationale lovgivning er trådt i kraft og et løfte om at fremsende en bekræftelse i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1024/2013 under anvendelse af den skabelon, som fremgår af bilag II til denne afgørelse. Bekræftelsen skal omfatte et juridisk responsum, som ECB finder er fyldestgørende, og som bekræfter, at retsakter vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 vil være bindende og vil kunne håndhæves i den anmodende medlemsstat, og at den relevante nationale lovgivning forpligter den nationale kompetente myndighed og den nationale udpegede myndighed til at følge ECB's specifikke instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med signifikante enheder under tilsyn samt ECB's generelle instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med mindre signifikante enheder under tilsyn, inden for den af ECB fastsatte tidsramme, hvor det er relevant.

3.   Den anmodende medlemsstat fremsender al relevant dokumentation til ECB, som ECB finder er nødvendig for at kunne vurdere dens anmodning. Den anmodende medlemsstat skal også sikre, at alle oplysninger, som ECB finder er nødvendige for at kunne vurdere kreditinstitutters signifikans og for at kunne foretage den omfattende vurdering i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, fremsendes til ECB.

Artikel 4

ECB's vurdering af anmodningen om at indlede et tæt samarbejde

1.   ECB bekræfter skriftligt modtagelse af en anmodning fra en medlemsstat om at indlede et tæt samarbejde.

2.   ECB kan anmode om alle yderligere oplysninger, som den finder er nødvendige for at kunne vurdere medlemsstatens anmodning, herunder oplysninger til brug ved vurderingen af kreditinstitutters signifikans og for at kunne foretage den omfattende vurdering.

Har den anmodende medlemsstat allerede foretaget en omfattende vurdering af de kreditinstitutter, der er etableret inden for dens jurisdiktion, fremsender den detaljerede oplysninger om resultaterne heraf. ECB kan beslutte, at det ikke er nødvendigt at foretage yderligere vurderinger, såfremt a) kvaliteten af og den metodologi, som ligger til grund for vurderingen, som de nationale myndigheder har foretaget, svarer til ECB's standarder, og b) ECB finder, at vurderingen, som de nationale myndigheder har foretaget, stadig er ajourført, og at der ingen væsentlige ændringer foreligger i situationen for de kreditinstitutter, der er etableret i den anmodende medlemsstat, som vil kræve en yderligere vurdering.

3.   ECB tager i sin vurdering af den relevante nationale lovgivning også højde for den praktiske gennemførelse af den pågældende lovgivning.

4.   Senest tre måneder efter at have modtaget den i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede bekræftelse, eller i givet fald de yderligere oplysninger, som ECB har anmodet om i henhold til stk. 2, underretter ECB den anmodende medlemsstat om sin foreløbige vurdering. Den anmodende medlemsstat har lejlighed til at fremsætte sine synspunkter inden for 20 dage efter modtagelse af den foreløbige vurdering. Korrespondance af denne art mellem ECB og den anmodende medlemsstat er fortrolig.

Artikel 5

Afgørelse om etablering af et tæt samarbejde

1.   Hvis ECB, på grundlag af de oplysninger, som den anmodende medlemsstat har fremsendt, konkluderer, at sidstnævnte opfylder kriterierne, som er fastsat i artikel 7, stk. 2, litra a)-c), i forordning (EU) nr. 1024/2013, for at indlede et tæt samarbejde, og når den omfattende vurdering er afsluttet, og bekræftelsen er fremsendt i overensstemmelse med bilag II til denne afgørelse, vedtager ECB en afgørelse på grundlag af artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 rettet til den anmodende medlemsstat, hvorved der etableres et tæt samarbejde.

2.   Den i stk. 1 omhandlede afgørelse skal fastsætte retningslinjerne for overførsel af tilsynsopgaverne til ECB, og datoen for påbegyndelse af det tætte samarbejde, som eventuelt vil være betinget af de fremskridt, som den anmodende medlemsstat gør med hensyn til at gennemføre de foranstaltninger, der måtte være påkrævet på grundlag af resultaterne af den omfattende vurdering.

3.   Hvis ECB, på grundlag af de oplysninger, som den anmodende medlemsstat har fremsendt, konkluderer, at sidstnævnte ikke opfylder kriterierne i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, eller hvis ECB ikke modtager de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage en vurdering, senest et år efter modtagelsen af medlemsstatens anmodning, kan den vedtage en afgørelse rettet til den anmodende medlemsstat, hvori den afslår anmodningen om at indlede et tæt samarbejde.

4.   De i stk. 1 og 3 omhandlede afgørelser skal indeholde de begrundelser, som de er baseret på.

5.   I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 offentliggøres enhver afgørelse om at etablere et tæt samarbejde i Den Europæiske Unions Tidende, og afgørelsen finder anvendelse 14 dage efter offentliggørelsen.

AFSNIT 2

SUSPENSION ELLER AFSLUTNING AF ET TÆT SAMARBEJDE

Artikel 6

Suspension eller afslutning

1.   Hvis ECB beslutter at suspendere et tæt samarbejde i henhold til artikel 7, stk. 5, eller artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, skal den anføre begrundelserne herfor, præcisere virkningerne af en sådan suspension og anføre datoen, hvorfra suspensionen træder i kraft, samt perioden, hvorunder suspensionen gælder. Sidstnævnte periode må ikke være længere end seks måneder. ECB kan under særlige omstændigheder forlænge perioden, men kun én gang.

2.   Hvis der ikke er blevet rettet op på begrundelserne for suspensionen i henhold til artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013, eller hvis ECB beslutter at afslutte et tæt samarbejde, afslutter ECB det tætte samarbejde ved at vedtage en ny afgørelse med dette formål.

3.   Hvis ECB beslutter at afslutte et tæt samarbejde i henhold til artikel 7, stk. 5, eller artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, skal den anføre begrundelserne herfor, præcisere virkningerne af en sådan afslutning og anføre datoen, hvorfra afslutningen træder i kraft.

4.   Enhver ECB-afgørelse om suspension eller afslutning af et tæt samarbejde kan også regulere betingelserne for betaling af de gebyrer, som skal erlægges af de enheder under tilsyn, der er beliggende i den pågældende medlemsstat.

5.   Hvis den medlemsstat, hvormed der er blevet etableret et tæt samarbejde i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013, anmoder ECB om at afslutte det tætte samarbejde med henvisning til de betingelser, som er fastsat i artikel 7, stk. 6, og artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, vedtager ECB en afgørelse, hvori det præciseres, hvilke virkninger en sådan afslutning vil have, samt fra hvilken dato den finder anvendelse.

6.   Enhver ECB-afgørelse, som er vedtaget i forbindelse med enheder under tilsyn i den medlemsstat, hvormed der er etableret et tæt samarbejde, og som var i kraft før afslutningen af et sådant tæt samarbejde, forbliver i kraft, selv om det tætte samarbejde afsluttes.

7.   Afgørelser om at suspendere eller afslutte et tæt samarbejde offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 27. februar 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. januar 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.


BILAG I

SKABELON FOR ANMODNING OM AT INDLEDE ET TÆT SAMARBEJDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 I FORORDNING (EU) Nr. 1024/2013

Af

[Anmodende medlemsstat]

Meddelelse til ECB om en anmodning om at indlede et tæt samarbejde i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013

1.

[Den anmodende medlemsstat] anmoder hermed om at indlede et tæt samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB) i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse ECB/2014/5 af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

2.

[Den anmodende medlemsstat] forpligter sig herved til:

a)

at sikre, at dens kompetente nationale myndighed og udpegede nationale myndighed vil overholde alle instrukser, retningslinjer, foranstaltninger eller anmodninger, som Den Europæiske Centralbank måtte udstede for så vidt angår enheder under tilsyn (som defineret i afgørelse ECB/2014/5).

Navnlig sikrer den pågældende nationale lovgivning også, at den kompetente nationale myndighed og den udpegede nationale myndighed er forpligtet til at følge ECB's specifikke instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med signifikante enheder under tilsyn og ECB's generelle instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med mindre signifikante enheder under tilsyn. I den forbindelse forpligter den [anmodende medlemsstat] sig herved til:

at vedtage den nationale lovgivning, som måtte være nødvendig for at sikre, at retsakter vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er bindende og vil kunne håndhæves i [den pågældende medlemsstat], og at dens kompetente nationale myndighed og dens udpegede nationale myndighed er forpligtet til at vedtage enhver foranstaltning, som ECB måtte kræve i forbindelse med enhederne under tilsyn i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013

at underrette ECB om datoen, hvorpå den pågældende nationale lovgivning er trådt i kraft

b)

til enhver tid efter at anmodningen om at indlede et tæt samarbejde er meddelt til ECB, og før der er etableret et tæt samarbejde, samt på anmodning af ECB, og til enhver tid herefter, at fremsende alle oplysninger om de enheder under tilsyn, som er etableret i den pågældende medlemsstat, som Den Europæiske Centralbank måtte kræve med henblik på at foretage en omfattende vurdering af disse enheder under tilsyn, herunder fortrolige oplysninger.

Oplysningerne, som skal fremsendes til ECB, skal omfatte:

i)

en kopi af udkastet til den relevante nationale lovgivning

ii)

ajourførte oplysninger om, hvilke institutter der er etableret i den anmodende medlemsstat, herunder som minimum en komplet fortegnelse over følgende enheder, der er beliggende i medlemsstaten:

kreditinstitutter

finansielle holdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber i toppen af koncerner under tilsyn og

grænseoverskridende filialer af kreditinstitutter fra andre lande,

herunder oplysninger om de samlede aktiver for hver enhed.

For kreditinstitutter, som er datterselskaber, og for filialer, en identifikation af såvel deres direkte som deres øverste moderinstitut.

For koncerner under tilsyn, som har hovedsæde i, og som er under tilsyn i medlemsstaten, oplysninger om koncernens udenlandske komponenter

iii)

kontaktpersoner hos den kompetente nationale myndighed og den udpegede nationale myndighed, til hvem ECB kan rette anmodninger om yderlige oplysninger.

For medlemsstaten

[Underskrift]

cc:

i)

Europa-Kommissionen

ii)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

iii)

De øvrige medlemsstater


BILAG II

SKABELON TIL ERKLÆRING I HENHOLD TIL ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA c), I FORORDNING (EU) Nr. 1024/2013

Af

[Den anmodende medlemsstat]

Til

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Erklæring i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1024/2013 vedrørende anmodningen om at indlede et tæt samarbejde i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1024/2013

[Den pågældende medlemsstat] bekræfter herved, at den har vedtaget den nationale lovgivning, som måtte være nødvendig for at sikre, at retsakter vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er bindende og vil kunne håndhæves i [den pågældende medlemsstat], og at dens kompetente nationale myndighed og dens udpegede nationale myndighed er forpligtet til at vedtage enhver foranstaltning, som ECB måtte kræve i forbindelse med enhederne under tilsyn i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og at den pågældende nationale lovgivning er trådt i kraft den [DATO INDSÆTTES].

Endvidere vedlægges et juridisk responsum, hvori det bekræftes, at den pågældende nationale lovgivning også sikrer, at den kompetente nationale myndighed og den udpegede nationale myndighed er forpligtet til at følge ECB's specifikke instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med signifikante enheder under tilsyn og ECB's generelle instrukser, retningslinjer, anmodninger og foranstaltninger i forbindelse med mindre signifikante enheder under tilsyn.

For medlemsstaten

[Underskrift]

Appendiks

:

Kopi af den relevante nationale lovgivning, som den anmodende medlemsstat har vedtaget med henblik på at sikre, at retsakter vedtaget af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er bindende og vil kunne håndhæves i [den pågældende medlemsstat], og at dens kompetente nationale myndighed og dens udpegede nationale myndighed er forpligtet til at vedtage enhver foranstaltning, som ECB måtte kræve i forbindelse med enheder under tilsyn.


Top