EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Kommissionens forordning (EU) nr. 1336/2013 af 13. december 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter EØS-relevant tekst

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1336/2013

af 13. december 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 68, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF (4) indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter benævnt »aftalen«). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen. Samtidig bør tærskelværdierne i direktiv 2009/81/EF justeres efter de reviderede tærskelværdier i artikel 16 i direktiv 2004/17/EF.

(4)

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

2)

Artikel 61 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

Artikel 2

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »130 000 EUR« til »134 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

2)

Artikel 8, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

5)

Artikel 67, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »130 000 EUR« til »134 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »200 000 EUR« til »207 000 EUR«.

Artikel 3

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »400 000 EUR« til »414 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »5 000 000 EUR« til »5 186 000 EUR«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).


Top