EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1290

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 EØS-relevant tekst

OJ L 347, 20.12.2013, p. 81–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; ophævet ved 32021R0695

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1290/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/81


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2013

af 11. december 2013

om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, 183 og artikel 188, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

"Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" ("Horisont 2020") blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (4). Forordningen skal suppleres med et regelsæt for deltagelse i indirekte aktioner under Horisont 2020 og for udnyttelse og formidling af resultaterne af disse aktioner.

(2)

Horisont 2020 bør gennemføres med henblik på at bidrage direkte til at skabe industrielt lederskab, vækst og beskæftigelse samt borgernes velfærd i Europa og bør afspejle den strategiske vision i Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU", hvori Kommissionen forpligter sig til radikalt at forenkle deltagernes adgang.

(3)

Horisont 2020 bør støtte det europæiske forskningsrums virkeliggørelse og funktion, hvor forskere, videnskabelig viden og teknologi kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet såvel mellem Unionen og medlemsstaterne som medlemsstaterne imellem, især ved at anvende et sammenhængende og gennemsigtigt regelsæt.

(4)

Reglerne i denne forordning for deltagelse, udnyttelse og formidling i Horisont 2020 ("reglerne") bør på passende vis afspejle Europa-Parlamentets anbefalinger i dets beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af forskningsrammeprogrammerne (5) og Rådets anbefalinger om forenkling af de administrative og finansielle krav inden for rammeprogrammerne for forskning. Reglerne bør sikre kontinuitet i de forenklingsforanstaltninger, der allerede er gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (6). De bør følge op på anbefalingerne i den endelige rapport fra ekspertgruppen med titlen: "Midtvejsevalueringen af det 7. rammeprogram" af 12. november 2010, og de bør muliggøre yderligere mindskning af deltagernes administrative byrde og kompleksiteten i de finansielle bestemmelser med henblik på at gøre det nemmere at deltage samt at nedbringe antallet af finansielle fejl. Reglerne bør også tage behørigt højde for de bekymringer og anbefalinger, som forskningssamfundet gav udtryk for i kølvandet på den debat, som blev indledt ved Kommissionens meddelelse af 29. april 2010 med titlen: "Forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning", og den efterfølgende grønbog af 9. februar 2011 med titlen: "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation".

(5)

Den foreløbige evaluering af Horisont 2020 bør omfatte en evaluering af den nye finansieringsmodel, herunder dens indvirkning på finansieringsniveauet, på deltagelse i Horisont 2020 og på Horisont 2020's tiltrækningskraft.

(6)

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan bør sikre, at vejledning og information stilles til rådighed for alle potentielle deltagere, når indkaldelsen af forslag offentliggøres.

(7)

For at sikre sammenhæng med de andre EU-finansieringsprogrammer bør Horisont 2020 gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (8) under behørigt hensyn til forsknings- og innovationsaktiviteternes særlige karakter

(8)

Der bør sikres en integreret tilgang ved at sammenstille aktiviteterne under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), vedtaget ved afgørelse nr. 1982/2006/EF, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF (9) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 (10) for at lette deltagelsen, skabe en række mere sammenhængende instrumenter og øge den videnskabelige og økonomiske virkning og samtidig undgå overlapning og fragmentering. Der bør gælde fælles regler for at sikre en sammenhængende ramme, der bør lette deltagelse i de programmer, der finansieres under budgettet for Horisont 2020, herunder deltagelse i programmer, der forvaltes af EIT, fællesforetagender eller enhver anden struktur i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og deltagelse i programmer, der iværksættes af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 i TEUF.

Der bør dog sikres fleksibilitet i forhold til vedtagelse af reglerne, når særlige behov ved de pågældende aktioner berettiger det. For at tage hensyn til de særlige behov, der karakteriserer deres drift som defineret i forbindelse med den relevante basisretsakt for organer oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer i forbindelse med sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(9)

Aktioner, der hører under denne forordnings anvendelsesområde skal overholdes og anvendes i overensstemmelse med de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Sådanne aktioner bør overholde alle retlige forpligtelser, herunder international lov og enhver relevant afgørelse vedtaget af Kommissionen, herunder Kommissionens meddelelse af 28. juni 2013 (11) og alle etiske principper, hvilket indbefatter at undgå at krænke forskningsintegriteten.

(10)

I overensstemmelse med målene for internationalt samarbejde som beskrevet i artikel 180 og 186 i TEUF bør også juridiske enheder, der er etableret i tredjelande, og internationale organisationer kunne deltage. Gennemførelsen af reglerne bør ske i overensstemmelse med foranstaltningerne vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i TEUF og under overholdelse af international lov. Derudover bør gennemførelsen af reglerne tage behørigt hensyn til betingelserne for deltagelse af enheder fra Unionen i tredjelandenes tilsvarende programmer.

(11)

Reglerne bør udgøre en sammenhængende, omfattende og gennemsigtig ramme, der kan sikre, at syvende rammeprogram gennemføres så effektivt som muligt, idet der tages hensyn til, at alle deltagere skal have nem adgang gennem forenklede procedurer især hvad angår mikro-, små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Den finansielle bistand fra Unionen kan ydes på forskellige måder.

(12)

I overensstemmelse med princippet om åbenhed og ud over den offentliggørelse, der foreskrives i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012, bør Kommissionen offentliggøre forslagsindkaldelserne på webstedet for Horisont 2020 og via særlige informationskanaler og bør sikre, at de bliver bredt formidlet, herunder gennem de nationale kontaktpunkter og efter anmodning i tilgængelige formater, hvor dette kan lade sig gøre.

(13)

De udvælgelses- og tildelingskriterier, der er fastlagt i denne forordning, bør anvendes på en gennemsigtig måde og ud fra objektive og målbare parametre under hensyn til Horisont 2020's overordnede mål om at opnå et velfungerende europæisk forskningsrum.

(14)

Generelt bør perioden mellem den endelige dato for indgivelsen af fuldstændige forslag og undertegnelsen af tilskudsaftaler med ansøgerne eller meddelelsen af afgørelser om ydelse af tilskud til dem være kortere end den i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 fastsatte periode. I behørigt begrundede tilfælde og for så vidt angår Det Europæiske Forskningsråds aktioner bør denne periode kunne være længere.

(15)

Kommissionen bør fortsætte sine bestræbelser på at forenkle procedurerne på de måder, som forbedrede it-systemer muliggør, f.eks. ved yderligere udvidelse af deltagerportalen, som bør fungere som eneste kontaktpunkt fra offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag via indgivelsen af forslag til gennemførelsen af aktionen med det formål at etablere en kvikskranke. Systemet kan også give tilbagemeldinger til ansøgerne om status på og tidsfrist for deres ansøgning.

(16)

Behandlingen af fortrolige data og klassificerede informationer er omfattet af al relevant EU-ret, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (12), der fastsætter bestemmelserne om sikkerhed for Den Europæiske Unions klassificerede informationer.

(17)

Det er nødvendigt at fastsætte minimumsbetingelser for deltagelse, både som en hovedregel og med hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i aktionerne under Horisont 2020. Der bør særlig fastsættes regler for antallet af deltagere og deres etableringssteder. Hvis der er tale om en aktion uden deltagelse af en enhed etableret i en medlemsstat, bør denne medvirke til, at målene i artikel 173 og 179 i TEUF nås.

(18)

I henhold til Rådets afgørelse 2001/822/EF (13) er retlige enheder i de oversøiske lande og territorier berettiget til at deltage i Horisont 2020 med forbehold af de særlige betingelser deri.

(19)

Kommissionen bør overveje det rette tidspunkt for indkaldelse af forslag og anmodning om oplysninger, idet der så vidt muligt tages højde for traditionelle ferieperioder.

(20)

Kommissionen bør i tilfælde af afviste forslag give tilbagemeldinger til de pågældende ansøgere.

(21)

Klare og gennemsigtige mekanismer til udarbejdelse af indkaldelse af forslag om særlige emner bør give mulighed for lige vilkår, øge Horisont 2020's tiltrækningsevne og øge deltagelse.

(22)

Kommissionen bør i alle henseender for så vidt angår Horisont 2020 handle i overensstemmelse med principperne i den europæiske kodeks for god forvaltningsskik, jf. bilaget til Kommissionens afgørelse 2000/633/EF, EKSF, Euratom (14).

(23)

Det er nødvendigt at fastsætte vilkår og betingelser for EU-finansiering til deltagerne i aktioner under Horisont 2020. For at mindske de eksisterende finansieringsreglers kompleksitet bør der vedtages et forenklet system til godtgørelse af omkostninger med øget anvendelse af engangsbeløb, faste satser og enhedsomkostninger.

(24)

Der henvises til godtgørelsessatserne i denne forordning som maksima for at overholde kravet om almennyttighed og medfinansieringsprincippet og for at gøre det muligt for deltagerne at anmode om en lavere sats. Principielt bør godtgørelsessatser dog være på 100 % eller 70 %.

(25)

OECD's definitioner af teknologisk modenhedsniveau bør tages i betragtning i forbindelse med klassificeringen af teknologisk forskning, produktudvikling og demonstrationsaktiviteter.

(26)

De særlige udfordringer inden for forskning og innovation bør imødegås gennem nye finansieringsformer som tildeling af priser, prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger, SMV-instrumentet og aktioner under Hurtig vej til Innovation, der kræver særlige regler.

(27)

For at sikre ensartede vilkår for alle virksomheder på det indre marked bør finansieringen under Horisont 2020 udformes i overensstemmelse med statsstøttereglerne med henblik på at sikre øget effektivitet i brugen af de offentlige udgifter og hindre markedsforstyrrelser, såsom at fortrænge privat finansiering, skabe ineffektive markedsstrukturer eller bevare ineffektive virksomheder. Der bør drages omsorg for at sikre, at finansiering af innovationsaktioner hverken er konkurrenceforvridende eller fører til indgriben på markedet uden tilstrækkelig begrundelse.

(28)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger i hele udgiftscyklen ved at sikre en passende balance mellem tillid og kontrol.

(29)

Reglerne bør i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 danne grundlag for en bredere accept af støttemodtagernes sædvanlige regnskabsmetoder.

(30)

Deltagergarantifonden, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 (15) og forvaltes af Kommissionen, har vist sig at fungere som en vigtig beskyttelsesmekanisme, der afbøder de risici, der opstår i forbindelse med de skyldige beløb, som misligholdende deltagere ikke tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en ny deltagergarantifond (fonden). For at sikre mere effektiv forvaltning og bedre dækning af deltagernes risici bør fonden dække aktioner under de programmer, der er vedtaget ved beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets afgørelse 2006/970/Euratom (16), Rådets afgørelse 2012/93/Euratom (17) samt aktioner under Horisont 2020 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1314/2013 (18). Fonden dækker ikke programmer, der forvaltes af andre enheder end EU-finansieringsorganer.

(31)

For at forbedre gennemsigtigheden bør navnene på de eksperter, der har assisteret Kommissionen eller andre relevante finansieringsorganer i anvendelsen af denne forordning, offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en eksperts navn kan true dennes sikkerhed, integritet eller i urimeligt omfang have negative virkninger for dennes privatliv, kan Kommissionen eller finansieringsorganerne undlade at offentliggøre disse navne.

(32)

Personoplysninger om eksperter bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (19).

(33)

Reglerne om udnyttelse og formidling af resultater bør fastsættes for at sikre, at deltagere beskytter, udnytter og formidler disse resultater på behørig vis, og give mulighed for i Europas strategiske interesse at fastsætte yderligere betingelser for udnyttelse. Deltagere, der har modtaget EU-finansiering, og som planlægger at udnytte de resultater, der er frembragt ved hjælp af denne finansiering, først og fremmest i tredjelande, der ikke er associeret med Horisont 2020, bør oplyse, hvordan EU-finansieringen vil gavne Europas generelle konkurrenceevne (gensidighedsprincippet) som fastlagt i tilskudsaftalen.

(34)

I tilfælde af forskning med mulighed for videreudvikling hen imod ny medicinsk teknologi (såsom lægemidler, vacciner og medicinsk diagnostik) bør der træffes foranstaltninger til at sikre umiddelbar udnyttelse og formidling af resultaterne, hvis det er relevant.

(35)

Trods succesen for Unionens nuværende finansielle låne- og egenkapitalinstrumenter med henblik på forskning, udvikling, innovation og vækst er adgang til risikovillig kapital fortsat et vigtigt spørgsmål, især for innovative SMV'er. For at gøre det muligt at anvende låne- og egenkapitalinstrumenterne så effektivt som muligt bør det være tilladt at kombinere dem indbyrdes og med tilskud, der finansieres over Unionens budget, herunder Horisont 2020. Desuden bør Kommissionen især sikre kontinuiteten af finansieringsfaciliteten for risikodeling [RSFF] oprettet i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF og den tidlige fase af faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og innovative SMV'er (GIF) oprettet i henhold til afgørelse nr. 1639/2006/EF inden for deres efterfølgende finansielle låne- og egenkapitalinstrumenter i henhold til Horisont 2020, henholdsvis "EU's låne- og garantiservice for forskning og innovation" og "EU's egenkapitalinstrumenter for forskning og innovation". I denne forbindelse bør indtægter og tilbagebetalinger, der er frembragt af disse finansielle instrumenter, direkte henføres til de finansielle instrumenter, der er oprettet i henhold til Horisont 2020.

(36)

Kommissionen bør sikre tilstrækkelig komplementaritet mellem SMV-instrumentet i Horisont 2020 og de finansielle instrumenter i Horisont 2020 og Cosme-programmet, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 (20) samt med de ordninger og instrumenter, der er oprettet sammen med medlemsstaterne, såsom det fælles program Eurostars (21).

(37)

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør forordning (EF) nr. 1906/2006 ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes de særlige regler for deltagelse i indirekte aktioner, der iværksættes i henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder deltagelse i indirekte aktioner, der finansieres af finansieringsorganer i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i samme forordning.

Ved denne forordning fastsættes desuden regler for udnyttelse og formidling af resultater.

2.   Med forbehold af de i denne forordning fastsatte særlige regler finder de relevante regler i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012 anvendelse.

3.   Forordning (EF) nr. 294/2008 eller en basisretsakt, som overdrager et finansieringsorgan budgetgennemførelsesopgaver i henhold til artikel 185 i TEUF, kan fastsætte regler, der afviger fra de i denne forordning fastsatte regler. For at tage hensyn til finansieringsorganers særlige driftsbehov som fastlagt i den relevante basisretsakt tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 56 for så vidt angår finansieringsorganer oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF vedrørende:

a)

betingelserne for deltagelse i indkaldelser af forslag iværksat af finansieringsorganer, der er oprettet på området luftfart, med henblik på at mindske minimumsantallet af deltagere fastsat i artikel 9, stk. 1

b)

støtteberettigede deltagere som fastsat i artikel 10 for at gøre det muligt for finansieringsorganer, der er oprettet på områderne biobaserede industrier og innovative lægemidler, at begrænse støtteberettigelsen til særlige typer deltagere

c)

reglerne om udnyttelse og formidling af resultater for at gøre det muligt for finansieringsorganer, der er oprettet på området innovative lægemidler, for at:

i)

udvide mulighederne for overdragelse og licensudstedelse af resultater og baggrundsviden for associerede enheder, købere og efterfølgende enheder i overensstemmelse med tilskudsaftalen og uden de andre deltageres samtykke, jf. artikel 44, stk. 1 og 2

ii)

tillade særlige aftaler om brugsret til baggrundsviden med henblik på udvikling af resultater med henblik på kommercialisering eller kommercialisering af selve resultaterne (direkte udnyttelse), jf. artikel 48, stk. 2-4

iii)

supplere reglerne ved at indføre bestemmelser om ejendomsret og adgang til data, viden og oplysninger, som ligger uden for målene for en aktion, og som ikke er nødvendige for gennemførelsen og udnyttelsen af aktionen (sideløbende resultater), jf. artikel 41, stk. 2, og artikel 45-48

iv)

udvide reglerne om udnyttelse til andre formål end gennemførelse af aktionen (forskningsbrug) eller udvikling af resultater med henblik på kommercialisering eller kommercialisering af selve resultaterne (direkte udnyttelse), jf. artikel 48

v)

fastsætte kriterier for at give en deltager tilladelse til at udstede underlicens til en anden deltager i den samme aktion, jf. artikel 46, stk. 2

vi)

udvide, på betingelserne i konsortieaftalen, der er omhandlet i artikel 24, stk. 2, deltagernes, deres associerede enheders og tredjeparternes brugsret som licenstagere til resultater eller baggrundsviden til andre formål end gennemførelse af aktionen (forskningsbrug) på passende betingelser, herunder finansielle, eller udvikling af resultater med henblik på kommercialisering eller kommercialisering af selve resultaterne (direkte udnyttelse), jf. artikel 46-48

vii)

betinge brugsret med henblik på direkte udnyttelse af enighed mellem de berørte deltagere, jf. artikel 48

viii)

gøre formidling via videnskabelige publikationer i form af fri adgang, jf. artikel 43, stk. 2, valgfri

d)

finansiering af aktionerne for at gøre det muligt for finansieringsorganer på området elektroniske komponenter og systemer at anvende andre godtgørelsessatser end dem, der er fastsat i artikel 28, stk. 3, i tilfælde, hvor en eller flere medlemsstater samfinansierer en deltager eller en aktion.

Et finansieringsorgan, der er overdraget budgetgennemførelsesopgaver i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i) eller ii), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, kan anvende regler, der afviger fra de i denne forordning fastsatte regler, under forudsætning af Kommissionens samtykke, hvis finansieringsorganets særlige driftsbehov gør det nødvendigt.

4.   Denne forordning finder ikke anvendelse på direkte aktioner, der gennemføres af Det Fælles Forskningscenter (JRC).

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

1)   "brugsret": ret til anvende resultater eller baggrundsviden i henhold til vilkårene og betingelserne i denne forordning

2)   "associeret enhed": en retlig enhed, der er underlagt en deltagers direkte eller indirekte kontrol eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren eller som direkte eller indirekte udøver kontrol over en deltager. Kontrol kan antage enhver af de former, der er fastsat i artikel 8, stk. 2

3)   "associeret land": et tredjeland, der er part i en international aftale indgået med Unionen som fastsat i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1291/2013

4)   "baggrundsviden": alle data, al knowhow eller alle oplysninger, uanset form eller type, både materielle og immaterielle, herunder rettigheder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, som i) deltagerne besidder, før de tiltræder aktionen; ii) er nødvendige for at gennemføre aktionen eller for at udnytte resultaterne af den; og iii) er fastsat af deltagerne i overensstemmelse med artikel 45

5)   "basisretsakt": en retsakt vedtaget af EU-institutionerne i form af en forordning, et direktiv eller en afgørelse som omhandlet i artikel 288 i TEUF, der gælder som retsgrundlag for foranstaltningen

6)   "innovationsaktion": en foranstaltning, der hovedsagelig består af aktiviteter med direkte henblik på at udarbejde planer og projekter eller tegninger med henblik på nye, ændrede eller forbedrede produkter, processer eller tjenester. Til dette formål kan aktiviteterne omfatte udformning af prototyper, afprøvning, demonstration, styring, produktvalidering i stor målestok og markedsintroduktion

7)   "samordnings- og støtteaktion": en aktion, der hovedsagelig består af ledsageforanstaltninger såsom standardisering, formidling, bevidstgørelses- og kommunikationsforanstaltninger, netværk, koordinerings- eller støttetjenester, politiske dialoger samt udveksling og undersøgelser af viden og erfaring, herunder forberedende undersøgelser af nye infrastrukturer, og også kan omfatte supplerende netværks- og koordineringsaktiviteter mellem programmer i forskellige lande

8)   "formidling": offentliggørelse af resultater på en hvilken som helst hensigtsmæssig måde (undtagen som følge af beskyttelse eller udnyttelse af resultaterne), herunder videnskabelige publikationer i medier

9)   "udnyttelse": anvendelse af resultaterne i videre forskningsaktiviteter ud over dem, der er omfattet af den pågældende aktion, eller i udvikling, skabelse og markedsføring af et produkt eller en proces eller i skabelse og udbydelse af en tjeneste eller i standardiseringsaktiviteter

10)   "rimelige vilkår": passende vilkår, herunder eventuelle finansielle betingelser eller royaltyfrie betingelser, der tager hensyn til de særlige forhold i forbindelse med en anmodning om brugsret, for eksempel den faktiske eller potentielle værdi af de resultater eller den baggrundsviden, som der anmodes om brugsret til, og/eller omfanget, varigheden eller andre forhold vedrørende den påtænkte udnyttelse

11)   "finansieringsorgan": et organ eller en myndighed bortset fra Kommissionen, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som Kommissionen har overdraget opgaver til vedrørende budgetgennemførelsen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1291/2013

12)   "international organisation af europæisk interesse": en international organisation, hvor flertallet af medlemmerne er medlemsstater eller associerede lande, og hvis hovedformål er at bidrage til at styrke det videnskabelige og teknologiske samarbejde i Europa

13)   "retlig enhed": en fysisk person eller en efter national ret, EU-lovgivningen eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter

14)   "almennyttig retlig enhed": en retlig enhed, der som følge af sin retlige form er almennyttig, eller som er retligt eller lovmæssigt forpligtet til ikke at udlodde udbytte til sine aktionærer eller enkelte medlemmer

15)   "deltager": en retlig enhed, der gennemfører en aktion eller en del af en aktion, under forordning (EU) nr. 1291/2013, og som har rettigheder og pligter over for Unionen eller et andet finansieringsorgan i henhold til nærværende forordning

16)   "programstøtteaktion": en aktion, der finansieres via et tilskud, hvis hovedformål er at supplere enkelte indkaldelser eller programmer, der finansieres af andre enheder end Unionens finansieringsorganer, og forvalte forsknings- og innovationsprogrammer. En programstøtteaktion kan også omfatte supplerende netværks- og koordineringsaktiviteter mellem programmer i forskellige lande

17)   "prækommercielle offentlige indkøb": offentlige indkøb inden for forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkår og konkurrencedygtig udvikling i faser, hvor indkøbte forsknings- og udviklingstjenester adskiller sig klart fra den kommercielle indførsel af slutprodukter

18)   "offentlige indkøb af innovationsløsninger": indkøb, hvor den ordregivende myndighed fungerer som første kunde for innovative varer eller tjenester, der endnu ikke er kommercielt tilgængelige i stor skala, og som kan omfatte overensstemmelsesprøvning

19)   "resultater": ethvert materielt eller immaterielt resultat af aktionen såsom data, viden eller oplysninger, som frembringes under aktionen, uanset form eller type, og uanset om det kan beskyttes eller ej, samt alle rettigheder knyttet hertil, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

20)   "SMV'er": mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (22)

21)   "arbejdsprogram": dokument, som Kommissionen har vedtaget til gennemførelse af særprogrammet, jf. artikel 5 i Rådets afgørelse nr. 2013/743/EU (23)

22)   "arbejdsplan": et dokument i lighed med Kommissionens arbejdsprogram vedtaget af finansieringsorganer, der skal administrere dele af gennemførelsen af Horisont 2020 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   I denne forordning betragtes en enhed, der ikke er en juridisk person i henhold til gældende national lov, som ligestillet med en retlig enhed, forudsat at betingelserne i artikel 131, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og artikel 198 i forordning (EU) nr. 1268/2012 overholdes.

3.   Med henblik på denne forordning betragtes tilskudsmodtagere ikke som finansieringsorganer.

Artikel 3

Tavshedspligt

Med forbehold af vilkårene i gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller kontrakter behandles data, viden og oplysninger, der formidles som fortroligt materiale inden for rammerne af en aktion, fortroligt under hensyntagen til EU-lovgivningen om beskyttelse af og adgang til klassificerede oplysninger.

Artikel 4

Oplysninger, der gøres tilgængelige

1.   Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter anmodning alle brugbare oplysninger, som den råder over, vedrørende resultater frembragt af en deltager i en aktion, der har modtaget EU-finansiering, til rådighed for EU-institutionerne, -organerne, -kontorerne eller -agenturerne, medlemsstaterne eller associerede lande, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a)

oplysningerne er af offentlig interesse

b)

deltagerne har ikke angivet holdbare og tilstrækkelige grunde til, at de pågældende oplysninger bør tilbageholdes.

I aktioner under det specifikke mål "sikre samfund – beskyttelse af Europa og dets borgeres frihed og sikkerhed" stiller Kommissionen efter anmodning alle brugbare oplysninger, som den råder over, om resultater frembragt af en deltager i en aktion, der har modtaget EU-finansiering, til rådighed for EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller for medlemsstaternes nationale myndigheder. Kommissionen underretter deltageren om sådanne meddelelser. Hvis en medlemsstat eller et EU-institut, -organ, -kontor eller -agentur anmoder om fremsendelse af oplysninger, underretter Kommissionen også alle medlemsstaterne herom.

2.   Informationsformidling i henhold til stk. 1 medfører ikke, at der overdrages rettigheder eller pligter fra Kommissionen eller de øvrige deltagere til modtageren. Modtageren skal dog behandle alle sådanne oplysninger som fortrolige, medmindre de bliver offentlige eller gøres offentligt tilgængelige af deltagerne, eller de er meddelt til Kommissionen uden fortrolighedskrav. Kommissionens sikkerhedsregler om klassificerede oplysninger finder anvendelse.

Artikel 5

Vejledning af og information til potentielle deltagere

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan sikrer i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012, at der stilles tilstrækkelig vejledning og information til rådighed for alle potentielle deltagere på tidspunktet for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag, navnlig den gældende modeltilskudsaftale.

AFSNIT II

REGLER FOR DELTAGELSE

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 6

Finansieringsformer

I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 1291/2013 kan finansiering tage en eller flere af de former, der er fastsat ved forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, navnlig tilskud, priser, offentlige indkøbsaftaler eller finansielle instrumenter.

Artikel 7

Retlige enheder, der kan deltage i aktionerne

1.   Enhver retlig enhed, uanset etableringssted, eller international organisation kan deltage i en aktion, forudsat at betingelserne i denne forordning er opfyldt og eventuelle betingelser i det relevante arbejdsprogram eller den relevante arbejdsplan er opfyldt.

2.   Det relevante arbejdsprogram kan begrænse deltagelse af retlige enheder etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse af retlige enheder fra medlemsstaterne, eller af deres associerede enheder etableret i tredjelande, i tredjelandes forsknings- og innovationsprogrammer anses for at skade Unionens interesser.

3.   Det relevante arbejdsprogram eller den relevante arbejdsplan kan udelukke enheder, der ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhedsgarantier, bl.a. i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af personale, hvis der er sikkerhedsgrunde hertil.

4.   JRC kan deltage i aktioner med de samme rettigheder og forpligtelser som en retlig enhed etableret i en medlemsstat.

Artikel 8

Uafhængighed

1.   To retlige enheder anses for indbyrdes uafhængige, når ingen af dem udøver direkte eller indirekte kontrol over den anden eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som den anden.

2.   Med henblik på stk. 1 kan kontrol bl.a. antage en af følgende former:

a)

direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende retlige enhed efter deres pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds foranstaltninger eller medejere

b)

direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende retlige enhed.

3.   Med henblik på stk. 1 anses følgende forbindelser mellem retlige enheder ikke i sig selv for at udgøre kontrollerende indflydelse:

a)

det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab, der direkte eller indirekte besidder over 50 % af de udstedte kapitalandele efter deres pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt foranstaltningerne eller medejerne

b)

det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende retlige enheder.

KAPITEL II

Tilskud

Afdeling I

Tildelingsprocedure

Artikel 9

Betingelser for deltagelse

1.   Følgende minimumsbetingelser finder anvendelse:

a)

mindst tre retlige enheder skal deltage i en foranstaltning

b)

tre retlige enheder skal hver være etableret i forskellige medlemsstater eller associerede lande, og

c)

de tre retlige enheder omhandlet i litra b) skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 8.

2.   Hvis en af deltagerne er JRC, en international organisation af europæisk interesse eller en enhed, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen, anses denne deltager med henblik på stk. 1 for etableret i en anden medlemsstat eller et andet associeret land end de andre deltagere i samme aktion.

3.   Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen være, at én retlig enhed etableret i en medlemsstat eller et associeret land deltager, i forbindelse med:

a)

Det Europæiske Forskningsråds (EFR) aktioner til frontlinjeforskning

b)

SMV-instrumentet, når aktionen har klar europæisk merværdi

c)

programstøtteaktionerne og

d)

begrundede tilfælde som fastsættes i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

4.   Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen for samordnings- og støtteaktioner og uddannelses- og mobilitetsaktioner være, at én retlig enhed deltager.

5.   Arbejdsprogrammer eller arbejdsplaner kan, hvis det er hensigtsmæssigt og behørigt begrundet, foreskrive yderligere betingelser i overensstemmelse med specifikke politiske krav eller aktionens type eller mål, herunder bl.a. betingelser vedrørende deltagerantal og -type samt etableringssted.

Artikel 10

Støtteberettigelse

1.   Følgende deltagere er berettigede til EU-støtte:

a)

retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land eller oprettet i henhold til EU-retten

b)

internationale organisationer af europæisk interesse

c)

retlige enheder i et tredjeland, der er nævnt i arbejdsprogrammet.

2.   Unionen kan yde finansieringsbidrag til en deltagende international organisation eller en deltagende retlig enhed etableret i et tredjeland, som ikke er støtteberettiget i henhold til stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

a)

deltagelsen anses af Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan for afgørende for gennemførelsen af aktionen

b)

denne form for finansiering fastsættes i en bilateral aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde eller i andre aftaler mellem Unionen og den internationale organisation eller, for enheder etableret i et tredjeland, det land, som den retlige enhed er etableret i.

Artikel 11

Forslagsindkaldelser

1.   Forslag indkaldes i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012, idet der især tages hensyn til behovet for åbenhed og ikke-forskelsbehandling og for den fleksibilitet, der er hensigtsmæssig i forbindelse med forskelligartede forsknings- og innovationssektorer.

2.   Som en undtagelse, og uden at dette berører de andre tilfælde fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012, indkaldes der ikke forslag til samordnings- og støtteaktioner og programstøtteaktioner, der gennemføres af retlige enheder, som er fastsat i arbejdsprogrammerne eller arbejdsplanerne, forudsat at aktionen ikke falder inden for rammerne af en forslagsindkaldelse.

3.   I overensstemmelse med de relevante regler i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012 fastsættes der tilstrækkelig tid til udarbejdelse af forslag med et rimeligt varsel om kommende indkaldelser af forslag gennem offentliggørelse af et arbejdsprogram og et rimeligt tidsrum mellem offentliggørelsen af en indkaldelse af forslag og fristen for indgivelse af forslag.

Artikel 12

Forslagsindkaldelser i fællesskab med tredjelande og internationale organisationer

1.   Der kan fremsættes forslagsindkaldelser i fællesskab med tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer eller med internationale organisationer på prioriterede områder af fælles interesse og forventet gensidig fordel, når der er en klar merværdi for Unionen. Forslagene evalueres og udvælges ved fælles evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, der skal aftales. Sådanne evaluerings- og udvælgelsesprocedurer skal sikre overholdelse af principperne i afsnit VI i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og omfatte en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.

2.   Retlige enheder, der modtager EU-finansiering, skal indgå en tilskudsaftale med Unionen eller det relevante finansieringsorgan. Tilskudsaftalen skal indeholde en beskrivelse af det arbejde, der skal udføres af deltagerne og de deltagende retlige enheder fra involverede tredjelande.

3.   Retlige enheder, der modtager EU-finansiering, skal indgå en koordineringsaftale med de andre deltagende retlige enheder, der modtager finansiering fra de berørte tredjelande eller internationale organisationer.

Artikel 13

Forslag

1.   Forslag skal indeholde et udkast til en plan for udnyttelse og formidling af resultaterne, hvis dette kræves i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

2.   Forslag om forskning i menneskelige embryonale stamceller skal efter forholdene indeholde nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder vil træffe med hensyn til tilladelse og kontrol, og om, hvilke etiske godkendelser, der vil blive givet. Hvad angår derivering af humane embryonale stamceller er institutionerne, organisationerne og forskerne underlagt strenge krav om tilladelse og kontrol efter retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.

3.   Forslag, der strider mod grundlæggende etiske principper eller anden gældende lovgivning, eller som ikke opfylder betingelserne i afgørelse nr. 2013/743/EU i arbejdsprogrammet, i arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen, kan til enhver tid udelukkes fra procedurerne for bedømmelse, udvælgelse og tildeling.

4.   Forslag skal redegøre for, hvordan og i hvilket omfang kønsspecifik analyse er relevant for indholdet af det påtænkte projekt, når det er relevant og angivet i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Artikel 14

Etisk gennemgang

1.   Kommissionen foretager systematisk en etisk gennemgang af de forslag, der giver anledning til etiske overvejelser. Gennemgangen skal kontrollere, at de etiske principper og lovgivningen overholdes og, i tilfælde af at forskningen finder sted uden for Unionen, at den samme forskning ville være tilladt i en medlemsstat.

2.   Kommissionen gør den etiske gennemgang så gennemsigtig som muligt og sikrer, at den foretages i rette tid, og at genindgivelse af dokumenter så vidt muligt undgås.

Artikel 15

Udvælgelses- og tildelingskriterier

1.   De indsendte forslag evalueres på grundlag af følgende tildelingskriterier:

a)

topkvalitet

b)

virkning

c)

gennemførelsens kvalitet og effektivitet.

2.   Kun det i stk. 1, litra a), omhandlede kriterium finder anvendelse på forslag om EFR's aktioner inden for frontlinjeforskning.

3.   Det i stk. 1, litra b), omhandlede kriterium kan vægtes højere i forbindelse med forslag til innovationsaktioner.

4.   Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen fastsætter yderligere oplysninger om anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1 og præciserer vægtninger og tærskler.

5.   Kommissionen tager hensyn til muligheden for en tofaseprocedure for indgivelse af forslag som omhandlet i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012, hvis dette er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med målene for forslagsindkaldelserne.

6.   Forslag prioriteres efter bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen sker på baggrund af denne prioritering.

7.   Bedømmelsen foretages af uafhængige eksperter.

8.   I tilfælde af en retlig enhed som omhandlet i artikel 11, stk. 2, eller under andre behørigt begrundede usædvanlige omstændigheder kan bedømmelsen foretages på en måde, der afviger fra stk. 7. I hvert tilfælde af en sådan bedømmelse giver Kommissionen medlemsstaterne udførlige oplysninger om den anvendte bedømmelsesprocedure og resultatet heraf.

9.   Ansøges der om et finansieringsbidrag fra Unionen til en aktion, der er lig med eller overstiger 500 000 EUR, kontrollerer Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan ved hjælp af metoder, der er forenelige med national ret, på forhånd alene den økonomiske formåen hos koordinatorerne. Desuden kontrollerer Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan koordinatorens eller andre deltageres økonomiske formåen, når der på grundlag af allerede tilgængelige oplysninger er grund til at tvivle på deres økonomiske formåen.

10.   Den økonomiske formåen kontrolleres hverken for så vidt angår retlige enheder, hvis levedygtighed er garanteret af en medlemsstat eller et associeret land, eller for så vidt angår sekundære og højere uddannelsesinstitutioner.

11.   Den økonomiske formåen kan garanteres af en anden retlig enhed, hvis økonomiske formåen så kontrolleres i overensstemmelse med stk. 9.

Artikel 16

Procedure for fornyet gennemgang af bedømmelsen

1.   Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan fastlægger en gennemsigtig procedure for fornyet gennemgang af bedømmelsen for ansøgere, der mener, at bedømmelsen af deres forslag ikke er foretaget i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning, det pågældende arbejdsprogram, arbejdsplan eller indkaldelsen af forslag.

2.   En anmodning om fornyet behandling skal vedrøre et konkret forslag og indsendes af koordinatoren senest 30 dage efter den dato, hvor Kommissionen eller finansieringsorganet informerede koordinatoren om resultatet af bedømmelsen.

3.   Kommissionen eller finansieringsorganet er ansvarligt for gennemgangen af den i stk. 2 omhandlede anmodning. Kun de formelle aspekter af bedømmelsen og ikke forslagets kvaliteter vurderes.

4.   Et udvalg for fornyet gennemgang af bedømmelsen bestående af medarbejdere fra Kommissionen eller af medarbejdere fra det relevante finansieringsorgan skal udtale sig om bedømmelsesprocessens formelle aspekter. Udvalgets formand er en tjenestemand fra Kommissionen eller fra det relevante finansieringsorgan fra en afdeling, der er forskellig fra den afdeling, der er ansvarlig for indkaldelsen af forslag. Udvalget kan anbefale et af følgende:

a)

forslaget bedømmes på ny, hovedsagelig af evaluatorer, der ikke har deltaget i den foregående bedømmelse

b)

den oprindelige bedømmelse bekræftes.

5.   På baggrund af den i stk. 4 omhandlede anbefaling træffer Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan en afgørelse og meddeler koordinatoren herom. Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan træffer sådanne afgørelser uden unødig forsinkelse.

6.   Proceduren for fornyet gennemgang af bedømmelsen må ikke forsinke udvælgelsen af forslag, da denne ikke er genstand for anmodningen om fornyet gennemgang.

7.   Proceduren for fornyet gennemgang af bedømmelsen udelukker ikke andre aktioner, som en deltager kan træffe i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 17

Forespørgsler og klager

1.   Kommissionen sikrer, at der findes en procedure for deltagere til at fremsætte forespørgsler eller indgive klager vedrørende deres deltagelse i Horisont 2020.

2.   Kommissionen sikrer, at oplysninger om, hvordan problemer, forespørgsler eller klager skal registreres, stilles til rådighed for alle deltagere og offentliggøres online.

Artikel 18

Tilskudsaftale

1.   Kommissionen udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne modeltilskudsaftaler mellem Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan og deltagerne i overensstemmelse med denne forordning. Hvis en betydelig ændring af en modeltilskudsaftale er påkrævet, reviderer Kommissionen den, hvor det er relevant, i nært samarbejde med medlemsstaterne.

2.   Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan indgår en tilskudsaftale med deltagerne. Det begrundes behørigt, hvis en enhed fjernes eller udskiftes inden undertegnelsen af tilskudsaftalen.

3.   Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes og enten Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning. Den fastsætter også rettigheder og forpligtelser for de retlige enheder, der indtræder som nye deltagere under gennemførelsen af aktionen, samt konsortiekoordinators rolle og opgaver.

4.   Hvis det kræves i et arbejdsprogram eller en arbejdsplan, kan tilskudsaftalen fastsætte deltagernes rettigheder og forpligtelser med hensyn til brugsret, udnyttelse og formidling ud over dem, der er fastsat i denne forordning.

5.   Tilskudsaftalen skal, hvis det er relevant, og i det omfang, det er muligt, leve op til de almindelige principper i Kommissionens henstilling om et europæisk charter for forskere og adfærdskodeks for ansættelse af forskere, principperne om forskningsintegritet, Kommissionens henstilling med henblik på forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med videnformidling, adfærdskodeksen for universiteter og andre offentlige forskningsorganisationer samt princippet om ligestilling, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

6.   Tilskudsaftalen skal, hvis det er relevant, indeholde bestemmelser til sikring af, at de etiske principper overholdes, herunder oprettelse af et uafhængigt etisk råd og Kommissionens ret til at foretage etisk revision ved uafhængige eksperter.

7.   Særtilskud til aktioner kan i behørigt begrundede tilfælde indgå i en partnerskabsrammeaftale i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012.

Artikel 19

Afgørelser om at yde tilskud

Hvis det er hensigtsmæssigt, og i behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen i henhold til artikel 121, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 eller det relevante finansieringsorgan meddele afgørelser om at yde tilskud frem for at indgå en tilskudsaftale. Denne forordnings bestemmelser om tilskudsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 20

Tilskudstidspunkt

1.   Indkaldelser af forslag angiver i overensstemmelse med artikel 128, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 den planlagte dato for, hvornår alle ansøgere senest underrettes om resultatet af bedømmelsen af deres ansøgning, og den vejledende dato for undertegnelse af tilskudsaftalerne eller meddelelse af tilskudsafgørelserne.

2.   Datoerne i stk. 1 bygger på følgende perioder:

a)

for at underrette alle ansøgerne om resultatet af den videnskabelige bedømmelse af deres ansøgning: en periode på maksimalt fem måneder fra fristen for indgivelse af fuldstændige forslag

b)

for undertegnelse af tilskudsaftaler med ansøgerne eller meddelelse af tilskudsafgørelser til dem: en periode på maksimalt tre måneder fra datoen for underrettelse af ansøgerne om, at deres ansøgning er imødekommet.

3.   De i stk. 2 omhandlede perioder kan være længere i forbindelse med EFR-aktioner og i usædvanlige, behørigt begrundede tilfælde, navnlig hvor aktioner er komplekse, når der er mange forslag, eller hvis ansøgerne anmoder herom.

4.   Deltagere gives rimelig tid til at indgive de oplysninger og den dokumentation, der kræves til at undertegne tilskudsaftalen. Kommissionen træffer afgørelser og anmoder om oplysninger så hurtigt som muligt. Genindgivelse af dokumenter skal, når det er muligt, undgås.

Artikel 21

Betalingstidspunkt

Deltagere betales rettidigt i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Når der er foretaget en udbetaling til koordinatoren, giver Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan deltagerne meddelelse herom.

Artikel 22

Sikkert elektronisk system

Al kontakt med deltagerne, herunder indgåelse af tilskudsaftaler, meddelelse af tilskudsafgørelser og alle ændringer af disse, kan ske gennem et elektronisk system, der oprettes af Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, jf. artikel 179 i forordning (EU) nr. 1268/2012.

Afdeling II

Gennemførelse

Artikel 23

Gennemførelse af aktioner

1.   Deltagere gennemfører aktioner i overensstemmelse med alle betingelserne og forpligtelserne i denne forordning, forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1268/2012, afgørelse 2013/743/EU, arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, forslagsindkaldelsen og tilskudsaftalen.

2.   Deltagere indgår ikke forpligtelser, der er uforenelige med denne forordning eller tilskudsaftalen. Hvis en deltager ikke opfylder sine forpligtelser for så vidt angår den tekniske gennemførelse af aktionen, opfylder de andre deltagere forpligtelserne uden supplerende tilskud fra EU, medmindre Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan udtrykkelig fritager dem for denne forpligtelse. I tilfælde af at en deltager misligholder, kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 39, stk. 3, litra a), overføre det skyldige beløb fra deltagergarantifonden som omhandlet i artikel 38 til koordinatoren af aktionen. Hver deltagers finansielle ansvar er begrænset til vedkommendes egen gæld, jf. bestemmelserne om deltagergarantifonden. Deltagere sørger for, at Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan i tide underrettes om enhver begivenhed, der kan påvirke aktionens gennemførelse eller Unionens interesser betydeligt.

3.   Deltagere gennemfører aktionen og træffer alle nødvendige og rimelige foranstaltninger med henblik herpå. De skal have tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre aktionen, når der er behov for det. Hvis det er relevant for gennemførelsen af aktionen, kan deltagerne indkalde tredjeparter, herunder underleverandører, til at udføre arbejde i forbindelse med aktionen eller bruge ressourcer, som tredjeparter har stillet til rådighed i form af naturalydelser, i henhold til betingelserne i tilskudsaftalen. Deltagere er ansvarlige over for Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan og de andre deltagere for det udførte arbejde.

4.   Tildeling af underleverandørkontrakter til gennemførelse af visse dele af aktionen begrænses til tilfælde, som er fastsat i tilskudsaftalen, og til behørigt begrundede tilfælde, der ikke klart kunne forudses på tidspunktet for tilskudsaftalens ikrafttræden.

5.   Tredjeparter ud over underleverandører kan udføre arbejde i forbindelse med aktionen på de betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen. Tredjeparten og det arbejde, der skal udføres af denne, anføres i tilskudsaftalen.

Disse tredjeparters omkostninger er støtteberettigede, hvis tredjeparten opfylder alle følgende betingelser:

a)

den ville være støtteberettiget, hvis den var deltager

b)

den er en associeret enhed eller har retlig forbindelse til en deltager, der indebærer et samarbejde, som ikke er begrænset til aktionen

c)

den er anført i tilskudsaftalen.

d)

den overholder de regler, der gælder for deltageren i tilskudsaftalen med hensyn til støtteberettigede omkostninger og kontrol med udgifterne

e)

den accepterer solidarisk hæftelse sammen med deltageren for Unionens bidrag svarende til det beløb, som tredjeparten har opgivet, hvis Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan kræver det.

6.   Tredjeparter kan også stille ressourcer i form af naturalydelser til rådighed for en deltager til aktionen. Tredjeparternes omkostninger i forbindelse med sådanne ydelser, som de yder gratis, er berettigede til finansiering, hvis de opfylder betingelserne i tilskudsaftalen.

7.   Aktionen kan omfatte finansieringsstøtte til tredjeparter i henhold til betingelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012. Beløbene i artikel 137, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 kan overskrides, hvis det er nødvendigt for at nå aktionens målsætninger.

8.   Den aktion, der gennemføres af deltagere, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (24), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (25) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF (26) er ordregivende myndigheder, kan indeholde eller have som primær målsætning prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger, hvis dette er anført i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, og hvis det er nødvendigt for gennemførelsen. I sådanne tilfælde finder reglerne i artikel 51, stk. 2, 4 og 5, i denne forordning anvendelse på de indkøbsprocedurer, som deltagerne gennemfører.

9.   Deltagerne skal overholde gældende nationale love og etiske regler i de lande, hvor aktionen udføres. Hvis det er relevant, skal deltagerne ansøge de relevante nationale eller lokale etiske råd om godkendelse, inden de påbegynder aktionen.

10.   Arbejde med dyr skal udføres i overensstemmelse med artikel 13 i TEUF og opfylde kravet om at erstatte, begrænse og forfine brugen af dyr til videnskabelige formål i overensstemmelse med EU-retten og især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU (27).

Artikel 24

Konsortium

1.   Medlemmer af et konsortium, der ønsker at deltage i en aktion, udpeger et af medlemmerne til koordinator og anfører det i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen.

2.   Medlemmer af et konsortium, der deltager i en aktion, indgår en intern aftale ("konsortieaftalen"), som fastsætter deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelse af aktionen i overensstemmelse med tilskudsaftalen, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er fastsat i arbejdsprogrammet, arbejdsplanen eller forslagsindkaldelsen. Kommissionen offentliggør retningslinjer vedrørende de vigtigste spørgsmål, som deltagerne kan anføre i deres konsortieaftaler.

3.   Konsortieaftalen kan blandt andet fastsætte følgende:

a)

konsortiets interne organisation

b)

fordelingen af EU-finansieringen

c)

regler om formidling, anvendelse og brugsret, der supplerer reglerne i denne forordnings afsnit III, kapitel I, og bestemmelserne i tilskudsaftalen

d)

aftaler om bilæggelse af interne tvister

e)

aftaler mellem deltagerne om ansvar, godtgørelse og fortrolighed.

Medlemmerne af et konsortium kan indgå enhver aftale i konsortiet, som de finder passende, for så vidt aftalen ikke er i modstrid med tilskudsaftalen eller denne forordning.

4.   Konsortiet kan foreslå at tilføje eller fjerne en deltager eller udskifte koordinatoren i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i tilskudsaftalen, forudsat at ændringen er i overensstemmelse med betingelserne for deltagelse, ikke negativt påvirker gennemførelsen af aktionen og ikke strider mod princippet om ligebehandling.

Afdeling III

Tilskudsformer og finansieringsregler

Artikel 25

Tilskudsformer

Tilskud kan antage enhver af de i artikel 123 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 omhandlede former under hensyntagen til aktionens mål.

Artikel 26

Støtteberettigede omkostninger

1.   Betingelserne for støtteberettigede omkostninger defineres i artikel 126 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Omkostninger, der afholdes af tredjeparter i aktionen, kan være støtteberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og i tilskudsaftalen.

2.   Ikke-støtteberettigede omkostninger er omkostninger, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, herunder især hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser, valutatab, omkostninger i forbindelse med kapitalforrentning, omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller godtgjort som led i en anden EU-aktion eller et andet EU-program, gæld og gældsomkostninger og uforholdsmæssigt store eller letsindigt afholdte udgifter.

Artikel 27

Direkte støtteberettigede personaleomkostninger

1.   Med forbehold af betingelserne i artikel 26 er direkte støtteberettigede personaleomkostninger begrænset til lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og øvrige omkostninger, der indgår i aflønningen af det personale, som er knyttet til aktionen, i henhold til national lovgivning eller ansættelseskontrakten.

2.   Med forbehold af betingelserne i artikel 26 kan yderligere vederlag til det personale, som er knyttet til aktionen, hos deltagere, der er almennyttige retlige enheder, herunder betalinger på grundlag af supplerende kontrakter uanset art, også anses som direkte støtteberettigede personaleomkostninger op til det beløb, der er fastsat i stk. 3, hvis de opfylder følgende supplerende betingelser:

a)

vederlagene indgår i deltagerens sædvanlige aflønningspraksis og betales på en ensartet måde, når der er behov for denne slags arbejde eller ekspertise

b)

de kriterier, der anvendes til at beregne de supplerende betalinger, er objektive og anvendes generelt af deltageren uafhængigt af finansieringskilden.

3.   Yderligere vederlag er støtteberettigede op til 8 000 EUR om året pr. person. For så vidt angår en person, der ikke udelukkende arbejder for aktionen, finder et maksimumsbeløb pr. time anvendelse. Maksimumsbeløbet pr. time beregnes ved at dele 8 000 EUR med antallet af årlige produktive timer beregnet i henhold til artikel 31.

Artikel 28

Finansiering af aktionen

1.   Finansiering af en aktion må ikke overstige de samlede finansieringsberettigede omkostninger minus indtægterne fra aktionen.

2.   Følgende betragtes som indtægter fra aktionen:

a)

ressourcer, som tredjeparter stiller til rådighed for deltagerne i form af finansieringsoverførsler eller bidrag i form af omkostningsfrie naturalydelser, hvis værdi deltageren har opgivet som støtteberettigede omkostninger, forudsat at tredjeparten har ydet dem med specifikt henblik på aktionen

b)

indtægter fra aktionen, bortset fra indtægter fra udnyttelse af aktionens resultater

c)

indtægter fra salg af aktiver, der er købt i henhold til tilskudsaftalen, op til værdien af de omkostninger, som deltageren oprindeligt konterede aktionen.

3.   Der anvendes én godtgørelsessats for de støtteberettigede omkostninger pr. aktion for alle aktiviteter, der finansieres inden for den. Maksimumssatsen fastsættes i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

4.   Tilskuddet under Horisont 2020 udgør højst 100 % af de samlede finansieringsberettigede omkostninger, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

5.   Tilskuddet under Horisont 2020 udgør højst 70 % af de samlede finansieringsberettigede omkostninger for innovationsaktioner og programstøtteaktioner.

Uanset stk. 3 kan tilskuddet under Horisont 2020 til innovationsaktioner op på højst 100 % af de samlede støtteberettigede omkostninger for almennyttige retlige enheder, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

6.   Godtgørelsessatserne fastsat i denne artikel finder også anvendelse på aktioner, hvor enhedstakstfinansiering, enhedsomkostninger og finansiering med faste beløb anvendes for hele eller dele af aktionen.

Artikel 29

Indirekte omkostninger

1.   Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast sats på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive underleverandørers direkte støtteberettigede omkostninger og omkostningerne ved ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter, og som ikke anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt finansiel støtte til tredjeparter.

2.   Uanset stk. 1 kan de indirekte omkostninger angives i form af faste beløb eller enhedsomkostninger, forudsat at dette anføres i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Artikel 30

Evaluering af finansieringsniveauer

Midtvejsevalueringen af Horisont 2020 skal indeholde en evaluering af virkningen af de elementer, der blev indført med de nye finansieringsniveauer i artikel 27, 28 og 29 i denne forordning, med henblik på at vurdere, hvorvidt den nye tilgang har ført til uønskede situationer, der kan påvirke Horisont 2020's tiltrækningskraft på negativ vis.

Artikel 31

Årlige produktive timer

1.   Støtteberettigede personaleomkostninger omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer for de personer, der udfører direkte arbejde i forbindelse med aktionen. Deltageren sørger for dokumentation for det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved hjælp af et tidsregistreringssystem.

2.   For personale, der udelukkende arbejder for aktionen, er det ikke nødvendigt at registrere arbejdstiden. I sådanne tilfælde skal deltageren underskrive en erklæring om, at den pågældende person udelukkende har arbejdet for aktionen.

3.   Tilskudsaftalen skal omfatte:

a)

minimumskravene til tidsregistreringssystemet

b)

muligheden for at vælge mellem et fast antal årlige produktive timer og metoden til fastlæggelse af antallet af årlige produktive timer, der skal bruges til beregning af timesatserne for personalet under hensyn til deltagerens sædvanlige regnskabsmetoder.

Artikel 32

Ejere af SMV'er og ulønnede fysiske personer

Ejerne af SMV'er, der ikke modtager løn, og andre fysiske personer, der ikke modtager løn, kan debitere personaleomkostningerne på grundlag af enhedsomkostninger.

Artikel 33

Enhedsomkostninger

1.   I overensstemmelse med artikel 124 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 fastsætter Kommissionen metoder til at bestemme enhedsomkostninger på grundlag af:

a)

statistiske data eller lignende

b)

deltagerens kontrollerbare historiske data.

2.   Direkte støtteberettigede personaleomkostninger finansieres på grundlag af enhedsomkostninger, der fastsættes i overensstemmelse med deltagerens normale praksis for omkostningsberegning, forudsat at de:

a)

beregnes på grundlag af de samlede faktiske personaleomkostninger, der noteres i deltagerens almindelige regnskaber, og som kan justeres af deltageren på grundlag af de budgetterede eller anslåede dele i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte betingelser

b)

overholder artikel 26 og 27

c)

opfylder kravet om almennyttighed, og at dobbeltfinansiering undgås

d)

beregnes under behørig hensyntagen til artikel 31.

Artikel 34

Attest for årsregnskaberne

Attesten for årsregnskaberne omfatter det samlede tilskudsbeløb, som en deltager har gjort krav på i form af godtgørelse af faktiske omkostninger og i form af enhedsomkostninger omhandlet i artikel 33, stk. 2, undtagen de beløb, der er opgivet på grundlag af faste beløb, enhedstakster og enhedsomkostninger bortset fra dem, der er fastsat i overensstemmelse med deltagerens normale praksis for omkostningsberegning. Attesten indgives først, når beløbet er lig med eller større end 325 000 EUR på tidspunktet for begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Artikel 35

Attest for metoden

1.   Deltagere, der beregner og debiterer direkte personaleomkostninger på grundlag af enhedsomkostninger i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, kan indsende en attest for metoden til Kommissionen. Denne metode skal opfylde betingelserne i artikel 33, stk. 2, og kravene i tilskudsaftalen.

2.   Hvis Kommissionen godkender attesten for metoden, gælder denne for alle aktioner, der finansieres i henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013, og deltageren beregner og debiterer omkostningerne på grundlag af den. Når Kommissionen har godkendt en attest for metoden, må den ikke tillægge den godkendte metode en systemisk eller tilbagevendende fejl.

Artikel 36

Attesterende revisorer

1.   Attesterne for årsregnskaberne og metoden omhandlet i artikel 34 og 35 skal være udarbejdet af en uafhængig revisor, der er kvalificeret til at foretage lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (28) eller tilsvarende nationale bestemmelser eller af en kompetent og uafhængig embedsmand, som af de relevante nationale myndigheder er beføjet til at revidere deltageren, og som ikke været involveret i det regnskabsmæssige arbejde.

2.   Efter anmodning fra Kommissionen, Revisionsretten eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) skal den revisor, der udarbejder attesten for regnskaberne og metoden, give adgang til de ledsagedokumenter og de arbejdsdokumenter, som attesten for årsregnskaberne eller for metoden udstedes på grundlag af.

Artikel 37

Kumuleret finansiering

En aktion, der har modtaget tilskud fra EU-budgettet, kan også ydes tilskud på grundlag af forordning (EU) nr. 1291/2013, forudsat at tilskuddene ikke dækker de samme udgiftsposter.

Afdeling IV

Garantier

Artikel 38

Deltagergarantifond

1.   Der oprettes hermed en deltagergarantifond ("fonden"), der skal dække risikoen for, at skyldige beløb til Unionen i forbindelse med aktioner finansieret af Kommissionen under afgørelse nr. 1982/2006/EF og af Kommissionen eller EU-finansieringsorganer under Horisont 2020 i henhold til reglerne i denne forordning ikke kan inddrives. Fonden erstatter og efterfølger den deltagergarantifond, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1906/2006.

2.   Fonden drives i overensstemmelse med artikel 39. Alle renter oppebåret af fonden indgår i denne og anvendes udelukkende til de formål, der er anført i artikel 39, stk. 3.

3.   Hvis renterne ikke rækker til at dække beløbene i artikel 39, stk. 3, griber fonden ikke ind, og Kommissionen eller det relevante EU-finansieringsorgan inddriver beløbene direkte fra deltagerne eller tredjeparterne.

4.   Fonden betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Ingen yderligere garanti eller sikkerhedsstillelse må godkendes fra deltagerne eller pålægges dem, bortset fra de i nærværende artikels stk. 3 nævnte tilfælde.

5.   Deltagere i aktioner under Horisont 2020, hvis risiko fonden dækker, skal bidrage med 5 % af Unionens finansiering af aktionen. Ved aktionens afslutning betales bidraget til fonden tilbage til deltagerne via koordinatoren.

6.   Satsen for deltagernes bidrag til fonden, jf. stk. 5, kan nedsættes på grundlag af midtvejsevalueringen af Horisont 2020.

Artikel 39

Fondens drift

1.   Fonden forvaltes af Unionen repræsenteret ved Kommissionen, der optræder som eksekutivorgan på vegne af deltagerne i overensstemmelse med betingelserne fastsat i tilskudsaftalen.

Kommissionen forvalter fonden direkte eller overlader den finansielle forvaltning enten til Den Europæiske Investeringsbank eller til en passende finansiel institution ("depositarbanken"). Depositarbanken forvalter fonden efter Kommissionens instrukser.

2.   Deltagernes bidrag til fonden kan modregnes forhåndsbetalingen og betales til fonden på deltagernes vegne.

3.   Hvis en deltager skylder Unionen et beløb, kan Kommissionen uanset de bøder, der kan pålægges den misligholdende deltager, træffe en af følgende aktioner:

a)

overføre eller kræve, at depositarbanken direkte overfører det skyldige beløb fra fonden til koordinatoren af aktionen. Overførslen foretages, efter at den misligholdende deltager har bragt sin deltagelse til ophør eller har afviklet den, hvis aktionen stadig er i gang, og hvis de øvrige deltagere er enige om at gennemføre den inden for samme mål. Beløb, der overføres fra fonden, betragtes som finansieringsbidrag fra EU

b)

inddrive beløbet fra fonden.

Kommissionen udsteder en betalingsordre til deltageren eller tredjeparten om at indbetale det skyldige beløb til fonden. Kommissionen kan med henblik herpå vedtage en inddrivelsesbeslutning i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4.   De beløb, der inddrives, udgør for fonden de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Når gennemførelsen af alle tilskud, hvis risiko fonden dækker, er afsluttet, vil alle udestående beløb blive inddrevet af Kommissionen og opført på Unionens budget med forbehold af lovgivningsmyndighedens afgørelser.

KAPITEL III

Eksperter

Artikel 40

Udnævnelse af uafhængige eksperter

1.   Kommissionen og, hvis det er relevant, finansieringsorganerne kan udnævne uafhængige eksperter til at bedømme forslag i overensstemmelse med artikel 15 eller til at rådgive eller bistå med:

a)

bedømmelse af forslagene

b)

kontrol med gennemførelsen af aktioner, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013 og tidligere forsknings- og/eller innovationsprogrammer

c)

gennemførelse af Unionens forsknings- og innovationspolitikker eller -programmer, herunder Horisont 2020, og gennemførelse af et velfungerende europæisk forskningsrum

d)

bedømmelse af forsknings- og innovationsprogrammerne

e)

udformningen af Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder forberedelsen af fremtidige programmer.

2.   Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse. I de tilfælde, hvor uafhængige eksperter skal behandle klassificerede oplysninger, kræves den fornødne sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Uafhængige eksperter findes og udvælges på grundlag af indkaldelser af ansøgninger fra enkeltpersoner og indkaldelser henvendt til relevante organisationer såsom forskningsorganer, forskningsinstitutioner, universiteter, standardiseringsorganisationer, civilsamfundsorganisationer eller virksomheder med henblik på at oprette en database over kandidater.

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan kan, hvis de finder det hensigtsmæssigt, i behørigt begrundede tilfælde på en gennemsigtig måde udvælge enhver ekspert med de fornødne færdigheder, som ikke er inkluderet i databasen.

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan træffer i forbindelse med udnævnelsen af uafhængige eksperter passende foranstaltninger til at forsøge at opnå en afbalanceret sammensætning af ekspertgrupperne og bedømmelsespanelerne for så vidt angår de forskellige færdigheder, erfaring, viden, geografisk spredning og køn, og under hensyn til situationen på aktionens område. Hvis det er hensigtsmæssigt, bør det tilstræbes at opnå en balance mellem den private og den offentlige sektor.

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan kan søge rådgivning hos de rådgivende organer for udnævnelse af uafhængige eksperter. I forbindelse med EFR's frontlinjeforskning udnævner Kommissionen eksperterne efter forslag fra EFR's Videnskabelige Råd.

3.   Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan sikrer, at en ekspert, der står over for en interessekonflikt i forbindelse med et spørgsmål, som vedkommende skal udtale sig om, ikke bedømmer, rådgiver om eller bistår med det pågældende spørgsmål.

4.   Al kontakt med uafhængige eksperter, herunder indgåelse af udnævnelseskontrakter og alle ændringer af disse, kan ske gennem et elektronisk system, som er oprettet af Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, jf. artikel 287, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1268/2012.

5.   Navnene på de eksperter, der udnævnes i deres personlige egenskab, og som har bistået Kommissionen eller finansieringsorganerne med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1291/2013 og afgørelse nr. 2013/743/EU offentliggøres sammen med deres ekspertiseområde mindst en gang om året på Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans websted. Disse oplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

AFSNIT III

REGLER FOR UDNYTTELSEN OG FORMIDLINGEN AF RESULTATER

KAPITEL I

Tilskud

Afdeling I

Resultater

Artikel 41

Ejendomsret til resultater

1.   Resultaterne ejes af den deltager, der frembringer dem.

2.   Hvis resultaterne er frembragt af flere deltagere i fællesskab, og deres respektive bidrag til de fælles resultater ikke kan fastslås, eller hvis det ikke er muligt at opdele sådanne fælles resultater med henblik på at søge om, erhverve eller bevare den relevante beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, ejes disse resultater af deltagerne i fællesskab. Medejerne indgår en aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes i overensstemmelse med deres forpligtelser i tilskudsaftalen. Medejerne kan aftale ikke at fortsætte den fælles ejendomsret og beslutte at anvende en alternativ ordning, bl.a. ved at overføre deres ejerskabsandele til en enkelt ejer med brugsret for de øvrige deltagere, når resultaterne er frembragt.

Medmindre parterne bliver enige om andet i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive licenser til tredjeparter til at udnytte de fællesejede resultater, uden ret til at give underlicenser, under forudsætning af at:

a)

de andre medejere på forhånd underrettes herom

b)

de andre medejere får en rimelig kompensation.

3.   Hvis ansatte eller andet personale, der arbejder for en deltager, kan gøre krav på rettighederne over de opnåede resultater, sørger den pågældende deltager for, at disse rettigheder kan udøves på en måde, der er forenelig med deltagerens forpligtelser i medfør af tilskudsaftalen.

Artikel 42

Beskyttelse af resultater

1.   Hvis resultaterne kan eller med rimelighed må forventes at kunne udnyttes kommercielt eller industrielt, skal den deltager, som ejer disse resultater, undersøge muligheden for at beskytte dem. Deltageren skal, hvis det under omstændighederne er muligt, rimeligt og begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en passende periode med en passende geografisk dækning og med behørig hensyntagen til egne berettigede interesser og de berettigede interesser, især kommercielle interesser, som de andre deltagere i den pågældende aktion har.

2.   Hvis en deltager, der har modtaget EU-finansiering, ikke har til hensigt at beskytte sine resultater af andre årsager end uforenelighed med EU-lovgivningen eller national lov eller manglende potentiale til kommerciel eller industriel udnyttelse, og medmindre deltageren sigter på at overføre dem til en anden retlig enhed etableret i en medlemsstat eller associeret land med henblik på beskyttelse, underretter denne Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan herom, inden disse resultater formidles. Kommissionen, der handler på Unionens vegne, eller det relevante finansieringsorgan kan med den pågældende deltagers samtykke påtage sig ejerskabet over disse resultater og tage de nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Deltageren kan kun afvise dette, hvis vedkommende kan påvise, at det vil gøre betydelig skade på dennes berettigede interesser. Der må ikke finde formidling af disse resultater sted, før Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan har truffet en afgørelse om ikke at påtage sig ejerskab over resultaterne eller besluttet, at de vil påtage sig ejerskab og har truffet de nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af resultaterne. Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan træffer en sådan afgørelse uden unødig forsinkelse. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

3.   Hvis en deltager, der har modtaget EU-finansiering, har til hensigt at ophøre med at beskytte resultaterne eller har til hensigt ikke søge forlængelsen af en sådan beskyttelse af andre årsager end manglende potentiale for kommerciel eller industriel udnyttelse inden for et tidsrum på højst fem år efter betalingen af saldoen, meddeler vedkommende dette til Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, som kan fortsætte eller forlænge beskyttelsen ved at overtage ejerskabet. Deltageren kan kun afvise dette, hvis vedkommende kan påvise, at det vil gøre betydelig skade på dennes berettigede interesser. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Artikel 43

Udnyttelse og formidling af resultater

1.   Alle deltagere, der har modtaget EU-finansiering, skal gøre deres bedste for at udnytte de resultater, som de ejer, eller få en anden retlig enhed til at udnytte dem, især ved overførsel og licensudstedelse i henhold til artikel 44.

Eventuelle supplerende udnyttelsesforpligtelser fastsættes i tilskudsaftalen. I tilfælde af forskning, der har potentiale til at imødekomme væsentlige samfundsmæssige udfordringer, kan supplerende udnyttelsesforpligtelser omfatte licensudstedelse på ikke-eksklusive vilkår. Sådanne supplerende forpligtelser anføres i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

2.   Med forbehold af restriktionerne som følge af beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, sikkerhedsregler eller berettigede interesser formidler deltagerne på egnede måder deres egne resultater så hurtigt som muligt. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Eventuelle supplerende formidlingsforpligtelser fastsættes i tilskudsaftalen og anføres i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Hvis resultaterne formidles via videnskabelige publikationer, gælder den frie brugsret på de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen. Omkostninger i forbindelse med fri brugsret til videnskabelige publikationer, der er et resultat af forskning finansieret under Horisont 2020, som afholdes i den tidsperiode, aktionen varer, er berettiget til godtgørelse på de betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen. Under behørig hensyntagen til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1291/2013 fastsætter tilskudsaftalen ikke betingelser vedrørende fri brugsret til publikationer, som vil medføre yderligere omkostninger til offentliggørelse efter en aktions afslutning.

For så vidt angår formidlingen af forskningsdata kan der i tilskudsaftalen som led i den frie brugsret til og bevarelsen af forskningsdata fastsættes vilkår og betingelser, hvorpå der gives fri brugsret til sådanne resultater, især inden for EFR's frontlinjeforskning og forskning vedrørende fremtidige og fremspirende teknologier (FET) eller andre relevante områder, og idet deltagernes berettigede interesser og eventuelle begrænsninger, som skyldes databeskyttelsesregler, sikkerhedsregler eller intellektuelle ejendomsrettigheder, tages i betragtning. I sådanne tilfælde skal det i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen anføres, om forskningsdata skal formidles ved hjælp af fri brugsret.

De andre berørte deltagere skal have forudgående meddelelse om alle formidlingsaktiviteter. De andre deltagere kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre indsigelse, hvis de finder, at deres berettigede interesser med hensyn til deres resultater eller baggrundsviden kan blive påført betydelig skade af den planlagte formidling. I så fald må formidlingen først finde sted, når der er taget passende skridt til at beskytte disse berettigede interesser. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

3.   Med henblik på den overvågning og formidling, der foretages af Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, skal deltagerne fremlægge alle oplysninger om deres udnyttelses- og formidlingsrelaterede aktiviteter og fremlægge alle nødvendige dokumenter i overensstemmelse med betingelserne i tilskudsaftalen. Disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige med forbehold af de berettigede interesser hos de deltagere, der fremlægger oplysningerne. Tilskudsaftalen skal bl.a. fastsætte frister for så vidt angår sådanne indberetningsforpligtelser.

4.   Alle patentansøgninger, standarder, publikationer eller anden formidling, herunder i elektronisk form, af relevans for resultaterne skal om muligt omfatte en erklæring, som også kan omfatte visuelle midler, om, at aktionen har modtaget finansieringsstøtte fra EU. Erklæringens udformning fastsættes i tilskudsaftalen.

Artikel 44

Overdragelse af resultater og licensudstedelse

1.   Hvis en deltager overdrager ejendomsretten til sine resultater, skal vedkommende overdrage sine pligter i henhold til tilskudsaftalen i form af disse resultater til erhververen, herunder pligten til give dem videre ved en eventuel senere overdragelse.

Med forbehold af de fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra love eller bestemmelser om fusioner og overtagelser, hvor de øvrige deltagere stadig har brugsret til eller stadig kan anmode om brugsret til de resultater, der overdrages, skal en deltager, der har til hensigt at overdrage resultaterne, på forhånd give de andre deltagere meddelelse herom sammen med tilstrækkelige oplysninger om den planlagte nye ejer af resultaterne, så de andre deltagere kan analysere virkningerne af den planlagte overførsel på den mulige udøvelse af deres brugsret.

Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de kan påvise, at den foreslåede overdragelse vil påvirke udøvelsen af deres brugsret. Fremsættes en sådan indvending, finder den påtænkte overdragelse ikke sted, før der er opnået enighed mellem de berørte deltagere. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

De andre deltagere kan ved forudgående skriftlig aftale give afkald på deres ret til forudgående meddelelse og til at protestere mod overdragelse af ejendomsret fra en deltager til en nærmere bestemt tredjepart.

2.   Forudsat at brugsretten til resultaterne kan udøves, og at den deltager, der ejer resultaterne, opfylder alle yderligere udnyttelsesforpligtelser, kan denne udstede licenser eller på anden måde give andre retlige enheder ret til at udnytte dem, også med eksklusive rettigheder. Eksklusivlicenser til resultater kan udstedes med forbehold af, at alle øvrige berørte deltagere giver deres samtykke til, at de giver afkald på deres brugsret hertil.

3.   Hvad angår resultater frembragt af deltagere, der har modtaget EU-finansiering, kan det i tilskudsaftalen fastsættes, at Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan kan modsætte sig, at ejerskabet overdrages, eller at der udstedes eksklusivlicens til en tredjepart, der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med Horisont 2020, hvis dette efter deres opfattelse ikke er i overensstemmelse med interessen i at udvikle Unionens økonomiske konkurrenceevne eller er uforeneligt med Unionens etiske principper eller sikkerhedshensyn.

I disse tilfælde kan overdragelsen af ejendomsret og udstedelsen af eksklusivlicens først finde sted, når der er truffet sikkerhedsforanstaltninger til Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans tilfredshed.

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan skal underrettes på forhånd om sådanne overdragelser af ejendomsret eller udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Afdeling II

Brugsret til baggrundsviden og resultater

Artikel 45

Baggrundsviden

Deltagerne definerer deres baggrundsviden for aktionen i en skriftlig aftale.

Artikel 46

Principper om brugsret

1.   Anmodning om at udøve eller give afkald på brugsret skal ske skriftligt.

2.   Brugsret omfatter ikke retten til at udstede underlicenser, medmindre ejeren af de resultater eller den baggrundsviden, der anmodes om brugsret til, har givet sit samtykke.

3.   Deltagere i den samme aktion skal underrette hinanden, før de tilslutter sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske restriktioner eller begrænsninger for at give brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler om baggrundsviden, der derefter indgås af en deltager, skal det sikres, at brugsretten kan udøves.

4.   En deltagers pligt til at give brugsret ifølge betingelserne og bestemmelserne i tilskudsaftalen indskrænkes ikke af at dennes deltagelse i aktionen ophører.

5.   Konsortieaftalen kan fastsætte, at såfremt en deltager misligholder sine forpligtelser, og en sådan misligholdelse ikke udbedres, har en sådan misligholdende deltager ikke længere brugsret.

Artikel 47

Brugsret med henblik på gennemførelse

1.   En deltager har brugsret til en anden deltagers resultater inden for den samme aktion, hvis deltageren har brug for disse resultater for at udføre sit arbejde i forbindelse med aktionen.

Denne brugsret gives royaltyfrit.

2.   En deltager har brugsret til en anden deltagers baggrundsviden inden for den samme aktion, hvis deltageren har brug for denne baggrundsviden for at udføre sit arbejde i forbindelse med aktionen, med forbehold af restriktionerne og begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

Denne brugsret gives royaltyfrit, medmindre deltagerne har aftalt andet før deres tiltrædelse af tilskudsaftalen.

Artikel 48

Brugsret med henblik på udnyttelse

1.   En deltager har brugsret til en anden deltagers resultater inden for den samme aktion, hvis deltageren har brug for disse resultater for at udnytte sine egne resultater.

Hvis der er enighed om det, gives denne brugsret på rimelige vilkår.

2.   En deltager har brugsret til en anden deltagers baggrundsviden inden for den samme aktion, hvis deltageren har brug for denne baggrundsviden for at udnytte sine egne resultater, med forbehold af begrænsningerne i artikel 46, stk. 3.

Hvis der er enighed om det, gives denne brugsret på rimelige vilkår.

3.   En associeret enhed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, har også brugsret, medmindre andet er fastsat i konsortieaftalen, til resultater og med forbehold af begrænsningerne i artikel 46, stk. 3, til baggrundsviden på rimelige betingelser, hvis deltageren har brug for disse resultater og denne baggrundsviden for at udnytte de resultater, der er frembragt af den deltager, som den er associeret med. En sådan brugsret skal begæres og erhverves direkte fra den deltager, der ejer disse resultater eller denne baggrundsviden, medmindre andet er fastsat i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2.

4.   Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 eller 3 kan fremsættes i indtil et år efter aktionens ophør, medmindre deltagerne fastsætter en anden tidsfrist.

Artikel 49

Unionens og medlemsstaternes brugsret

1.   Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer skal med det behørigt begrundede formål at udvikle, gennemføre og overvåge Unionens politikker eller programmer som behørigt begrundet formål have brugsret alene til resultater fra deltagere, der har modtaget EU-finansiering. Brugsretten begrænses til ikkekommerciel og ikkekonkurrencemæssig brug.

Denne brugsret gives royaltyfrit.

2.   For så vidt angår aktioner i forbindelse med det specifikke mål "sikre samfund – beskyttelse af Europa og dets borgeres frihed og sikkerhed" som fastlagt i bilag I, del III, til forordning (EU) nr. 1291/2013, har EU-institutionerne, -organerne, -kontorerne og -agenturerne samt medlemsstaternes nationale myndigheder med henblik på at udvikle, gennemføre og overvåge deres politikker eller programmer på dette område den nødvendige brugsret til resultaterne fra de deltagere, der har modtaget EU-finansiering. En sådan brugsret begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug. En sådan brugsret gives royaltyfrit og efter bilateral aftale om fastsættelse af særlige betingelser, der har til formål at sikre, at denne ret kun bruges til det tilsigtede formål, og at der fastsættes relevante fortrolighedsbestemmelser. Denne brugsret omfatter ikke deltagerens baggrundsviden. Den medlemsstat, den EU-institution eller det EU-organ, -kontor eller -agentur, der anmoder herom, underretter alle medlemsstaterne om sådanne anmodninger. Kommissionens sikkerhedsregler om klassificerede oplysninger finder anvendelse.

AFSNIT IV

SÆRBESTEMMELSER

Artikel 50

Priser

1.   EU-finansiering kan ydes i form af priser som omhandlet i afsnit VII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012.

2.   Tildeling af priser sker på betingelse af, at de relevante offentliggørelsesforpligtelser accepteres. Afsnit III i denne forordning finder anvendelse for så vidt angår formidlingen af resultater. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen kan indeholde særskilte forpligtelser vedrørende udnyttelse og formidling.

Artikel 51

Offentlige indkøb, prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger

1.   Alle offentlige indkøb, som Kommissionen gennemfører på egne vegne eller sammen med medlemsstaterne, er underlagt reglerne om offentlige indkøb i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1268/2012.

2.   EU-finansiering kan tage form af prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger, der gennemføres af Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan på egne vegne eller sammen med medlemsstaternes og de associerede landes ordregivende myndigheder.

Under procedurerne for offentlige indkøb:

a)

skal principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitet, konkurrenceregler samt, hvis det er relevant, direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF eller, hvis Kommissionen handler på egne vegne, forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 overholdes

b)

kan der fastsættes særlige betingelser – f.eks. for, hvor de indkøbte aktiviteter skal finde sted, hvilket dog for prækommercielle offentlige indkøb er begrænset til at omfatte medlemsstaternes territorium og territoriet for de lande, der er associeret med Horisont 2020 – når dette er behørigt begrundet i aktionens målsætning

c)

kan det tillades at foretage flere tildelinger af kontrakter inden for samme procedure (valg af flere leverandører)

d)

skal ordren tildeles den eller de bydende, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene.

3.   Hvis andet ikke er angivet i forslagsindkaldelsen, tilhører de resultater, som frembringes ved offentlige indkøb foretaget af Kommissionen, Unionen.

4.   Særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsret og licensudstedelse fastsættes i kontrakterne om prækommercielle offentlige indkøb for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelige fordele. Den kontrahent, der frembringer resultater under prækommercielle offentlige udbud, ejer som minimum de medfølgende intellektuelle ejendomsrettigheder. De ordregivende myndigheder har som minimum royaltyfri brugsret til resultaterne til eget brug og ret til at udstede eller kræve, at de deltagende kontrahenter udsteder, ikkeeksklusive licenser til tredjeparter for at udnytte resultaterne under rimelige forhold uden ret til at give underlicenser. Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter den prækommercielle offentlige udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal han overdrage ejerskabet til resultaterne til de tilbudsgivende myndigheder.

5.   Særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsret og licensudstedelse fastsættes i kontrakterne om offentlige indkøb af innovative løsninger for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelige fordele.

Artikel 52

Finansielle instrumenter

1.   De finansielle instrumenter kan antage alle former omhandlet i – og skal gennemføres i overensstemmelse med – afsnit VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og kan kombineres indbyrdes samt med tilskud, der finansieres over Unionens budget, herunder forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   Uanset artikel 140, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 tildeles både indtægter og årlige tilbagebetalinger genereret af et finansielt instrument i henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013 i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, det pågældende finansielle instrument.

3.   Uanset artikel 140, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 tildeles både indtægter og årlige tilbagebetalinger genereret af finansieringsfaciliteten for risikodeling, der er oprettet i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF, og i opstartsfaseleddet af faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og innovative SMV'er (GIF1), der er oprettet i henhold til afgørelse nr. 1639/2006/EF, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, de efterfølgende finansielle instrumenter under forordning (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 53

SMV-instrument

1.   Kun SMV'er kan deltage i forslagsindkaldelser under det SMV-specifikke instrument omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 1291/2013. De kan samarbejde med andre virksomheder og med forskningsinstitutioner eller universiteter.

2.   Når en virksomhed er blevet godkendt som en SMV, antages det, at denne retlige status gælder i hele projektets forløb, selv i tilfælde, hvor virksomheden som følge af sin vækst senere overskrider de tærskler, der er fastsat i definitionen af en SMV.

3.   I forbindelse med SMV-instrumentet eller tilskud fra finansieringsorganer eller fra Kommissionen, der er målrettet SMV'er, kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser især vedrørende ejerskab, brugsret, udnyttelse og formidling.

Artikel 54

Den hurtige vej til innovation

1.   I henhold til artikel 7 kan alle retlige enheder deltage i en aktion under initiativet Den hurtige vej til innovation. Aktioner, der finansieres under dette initiativ, skal være innovationsaktioner. Indkaldelse under Den hurtige vej til innovation er åben for forslag inden for alle teknologiområder under det specifikke mål "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi", der er beskrevet i bilag I, del II, punkt 1, til forordning (EU) nr. 1291/2013, eller inden for et af de specifikke mål under indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer", der er beskrevet i bilag I, del III, punkt 1-7, til nævnte forordning.

2.   Forslag kan indsendes når som helst. Kommissionen fastsætter tre tidsfrister om året for evaluering af forslagene. Perioden mellem en frist og undertegnelse af tilskudsaftalen eller meddelelse af tilskudsafgørelsen må ikke overstige seks måneder. Forslag prioriteres efter virkning, gennemførelsens kvalitet og effektivitet samt topkvalitet, idet kriteriet om virkning vægtes højest. Højst fem retlige enheder kan deltage i en aktion. Tilskudsbeløbet må ikke overstige 3 mio. EUR.

Artikel 55

Andre særbestemmelser

1.   Tilskudsaftalen kan fastsætte særbestemmelser i forbindelse med aktioner, der omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især vedrørende prækommercielle offentlige indkøb, offentlige indkøb af innovative løsninger, ændringer i konsortiets sammensætning, klassificerede oplysninger, udnyttelse, formidling, fri brugsret til forskningspublikationer, overdragelse af resultater og udstedelse af licenser for resultater.

2.   I forbindelse med aktioner til støtte af eksisterende eller nye forskningsstrukturer kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser for brugerne af disse infrastrukturer og for brugernes adgang til disse.

3.   I forbindelse med aktioner vedrørende EFR's frontlinjeforskning kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, især vedrørende brugsret, mulighed for overdragelse og formidling eller forhold til deltagerne, forskerne og alle de parter, der er berørt af aktionen.

4.   Tilskudsaftaler om støtte til forskeres uddannelse og mobilitet kan indeholde særbestemmelser om brugsret, ejerskab og forpligtelser vedrørende de forskere, der drager fordel af aktionen.

5.   I forbindelse med samordnings- og støtteaktioner kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsret, udnyttelse og formidling af resultater.

6.   I forbindelse med EIT's videns- og innovationsfællesskaber kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser især vedrørende ejerskab, brugsret, udnyttelse og formidling.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 56

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 3, tillægges Kommissionen i hele Horisont 2020's varighed.

3.   Delegationen af beføjelser, jf. artikel 1, stk. 3, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 57

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Forordning (EF) nr. 1906/2006 ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

2.   Uanset stk. 1 berører denne forordning ikke fortsættelse eller ændringer, herunder helt eller delvist ophør, af de pågældende aktioner indtil deres afslutning eller indtil finansiel støtte ydet af Kommissionen eller finansieringsorganer i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF eller anden lovgivning, som gælder for denne bistand den 31. december 2013, og som fortsat vil gælde for de pågældende aktioner, indtil de er afsluttet.

3.   Alle beløb fra deltagergarantifonden oprettet ved forordning (EF) nr. 1906/2006 samt alle rettigheder og forpligtelser overføres til fonden fra den 31. december 2013. De deltagere i aktioner under afgørelse nr. 1982/2006/EF, der indgår tilskudsaftaler efter den 31. december 2013, skal betale bidrag til fonden.

Artikel 58

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT C 318 af 20.10.2012, s. 1.

(2)  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 111.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) No 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (Se side 104 i denne EUT).

(5)  EUT C 74E af 13.3.2012, s. 34.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1).

(11)  EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9.

(12)  2001/844/EF,EKSF,Euratom: Kommissionens afgørelse af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (EFT L 317 af 3.12.2001).

(13)  Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse") (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1).

(14)  2000/633/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 17. oktober 2000 om ændring af dens forretningsorden (EFT L 267 af 20.10.2000, s. 63).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

(16)  Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60).

(17)  2012/93/Euratom: Rådets afgørelse af 19. december 2011 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 25).

(18)  Rådets forordning (Euratom) nr. 1314/2013 af 17. december 2013 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2014-2018), der supplerer Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation (Se side 948 i denne EUT).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (Cosme) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (Se side 33 i denne EUT).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 743/2008/EF af 9. juli 2008 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 58).

(22)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(23)  Rådets afgørelse nr. 2013/743/EU af 11. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (Se side 965 i denne EUT).

(24)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet") (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).


Top