Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1251/2013 af 3. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 hvad angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1251/2013

af 3. december 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 hvad angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), (1) særlig artikel 121, stk. 3 og 4, og artikel 185c, stk. 3, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (2) fastsættes tilladte ønologiske fremgangsmåder i bilag I til samme forordning. Den Internationale Vinorganisation (OIV) har ændret betingelserne for anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder, som allerede er tilladt i EU. For at tage det tekniske fremskridt i betragtning og give producenterne i EU de samme muligheder, som producenter i tredjelande har, bør betingelserne for anvendelse af disse ønologiske fremgangsmåder ændres i EU med udgangspunkt i de af OIV bestemte anvendelsesbetingelser.

(2)

OIV har vedtaget nye ønologiske fremgangsmåder. For at tage det tekniske fremskridt i betragtning og give producenterne i EU de samme nye muligheder som producenter i tredjelande har, bør disse nye ønologiske fremgangsmåder tillades i EU med udgangspunkt i de af OIV bestemte anvendelsesbetingelser.

(3)

Visse ønologiske fremgangsmåder er særligt udsatte for risikoen for svigagtig anvendelse og skal fremgå af ind- og udgangsbøgerne og af ledsagedokumenter i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 (3). Krav vedrørende fremgangsmåder, såsom membranbehandling, præciserer, at disse fremgangsmåder bør indføres i ind- og udgangsbøgerne i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009. De regler for registrering, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 436/2009, bør ændres, så der tages højde for de nye ønologiske fremgangsmåder, der er godkendt ved forordning (EF) nr. 606/2009 og ændret ved nærværende forordning.

(4)

Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det forskriftsudvalg, der er omhandlet i artikel 195, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 606/2009

Bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 436/2009

I artikel 41, stk. 1, i forordning (EF) nr. 436/2009 indsættes som litra w):

»w)

håndteringen af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af vinmarkedet, dokumenterne, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15).


BILAG

I bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Tabellen ændres således:

a)

Række 6 ændres således:

i)

I første kolonne indsættes følgende led:

»—

tilsætning af gærautolysater«.

ii)

I anden kolonne indsættes følgende:

»Kun i forbindelse med friske druer, druemost, delvis gæret druemost, delvis gæret druemost af let tørrede druer, koncentreret druemost og ung ikkefærdiggæret vin.«

b)

Række 10, første kolonne, andet led, affattes således:

»—

vegetabilske proteiner af hvede, ærter og kartofler.«

c)

Følgende rækker tilføjes:

»51

Anvendelse af inaktiveret gær

 

 

52

Håndtering af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer

For de produkter, der er defineret i punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 og 16 i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, bortset fra tilsætningen af kuldioxid for de produkter, der er defineret i punkt 4, 5, 6 og 8 i nævnte bilag.«

 

2)

Som nyt tillæg 18 indsættes:

»Tillæg 18

Krav til håndtering af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer

Håndtering af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer er en fysisk metode til håndtering af opløste gaskoncentrationer i vin ved hjælp af membrankontaktorer (hydrofobe membraner) og gasser, der anvendes i ønologi.

FORSKRIFTER

1)

Denne teknik kan anvendes fra slutningen af alkoholgæringen til emballeringen med henblik på at erstatte anvendelsen af et gennemboblingsapparat eller systemer af venturi-typen.

2)

Denne fremgangsmåde skal udføres af en ønolog eller en uddannet tekniker.

3)

Behandlingen skal registreres, som anført i artikel 185c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

4)

De anvendte membraner skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og forordning (EU) nr. 10/2011 samt i de nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen af disse retsakter. De skal opfylde kravene i OIV's internationale ønologiske kodeks.«


Top