EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1030/2013

af 24. oktober 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 13, stk. 3, artikel 15, stk. 2, og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes grundlæggende krav til økologisk produktion af tang og akvakulturdyr. Gennemførelsesbestemmelser til disse krav fastsættes i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 (3).

(2)

Ifølge artikel 95, stk. 11, i forordning (EF) nr. 889/2008 kan de nationale myndigheder i en periode indtil den 1. juli 2013 give de produktionsenheder, der er etableret og har produceret akvakulturdyr eller tang i henhold til nationalt anerkendte økologiske regler før den 1. januar 2009, tilladelse til at beholde deres økologiske status på nærmere fastlagte betingelser.

(3)

Syv medlemsstater har for nylig indsendt anmodninger om en revision af reglerne angående produkter, stoffer og teknikker, som kan anvendes i økologisk produktion af akvakultur. Disse anmodninger bør evalueres af en ekspertgruppe med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/427/EF (4).

(4)

Økologisk produktion af tang og akvakulturdyr er stadig relativt nye områder, og de kendetegnes ved stor diversitet og en høj grad af teknisk kompleksitet; det har vist sig, at der er behov for en længere overgangsperiode.

(5)

For at sikre kontinuitet og tid til at foretage den nødvendige evaluering af medlemsstaternes anmodninger og undgå afbrydelser i produktionsenheder, der er etableret og har produceret i henhold til nationalt anerkendte regler før den 1. januar 2009, bør den overgangsperiode, der er fastsat ved artikel 95, stk. 11, i forordning (EF) nr. 889/2008, forlænges.

(6)

For at sikre, at der ikke sker afbrydelser i de pågældende produktionsenheders økologiske status, bør denne forordning anvendes fra den 1. juli 2013.

(7)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

UDSTEDT DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 95, stk. 11, i forordning (EF) nr. 889/2008 ændres datoen den »1. juli 2013« til den »1. januar 2015«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EUT L 204 af 6.8.2009, s. 15.

(4)  EUT L 139 af 5.6.2009, s. 29.


Top