EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1019

Kommissionens forordning (EU) nr. 1019/2013 af 23. oktober 2013 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår histamin i fiskevarer EØS-relevant tekst

OJ L 282, 24.10.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 282, 24.10.2013, p. 18–19 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1019/oj

24.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1019/2013

af 23. oktober 2013

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår histamin i fiskevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2) fastsættes de mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og de gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. Navnlig fastsættes der fødevaresikkerhedskriterier for histamin og prøveudtagningsplaner for fiskevarer af fiskearter, der forbindes med store histidinmængder.

(2)

Fiskesovs produceret ved fermentering er en flydende fiskevare. Codex Alimentarius-Kommissionen (3) har fastsat nye anbefalede grænseværdier for histamin i sådanne fiskesovse, som er forskellige fra dem, der blev fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005. Denne anbefaling er på linje med oplysningerne om forbrugernes eksponeringsdata afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i sin videnskabelige udtalelse om risikobaseret kontrol af dannelsen af biogen amin i fermenterede fødevarer (4).

(3)

Eftersom fiskesovs er en flydende fiskevare, kan histamin forventes at være jævnt fordelt. Prøveudtagningsplanen kan derfor være mere enkel end for fiskevarer, der forefindes i anden form.

(4)

Der bør fastsættes et separat fødevaresikkerhedskriterium for fiskesovs produceret ved fermentering af fiskevarer for at kunne tilpasse kriteriet til den nye Codex Alimentarius-standard og EFSA's udtalelse. Fodnote 2 bør også ændres.

(5)

Den normale prøveudtagningsplan for histamin fra fiskevarer består af ni stikprøver, hvilket kræver meget prøvemateriale. Fodnote 18 til fødevaresikkerhedskriterium 1.26 for fiskevarer fastlægger, at der kan udtages enkeltprøver i detailleddet. I sådanne tilfælde bør hele partiet ikke anses for at være usikkert blot på basis af resultatet af én prøve. Dog bør hele partiet anses for at være usikkert, hvis en ud af ni analyserede stikprøver viser sig at være over M. Dette bør også være tilfældet, når enkeltprøver viser sig at være over M. Fodnote 18 bør derfor ændres. Fodnote 18 bør også anvendes for både fødevaresikkerhedskriterium 1.26 og 1.27.

(6)

Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(3)  Codex Alimentarius-standarden for fiskesovs (CODEX STAN 302 — 2011).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2393.


BILAG

I kapitel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Række 1.27 affattes således:

»1.27

Fiskevarer (undtagen dem i fødevarekategori 1.27a) der har gennemgået en behandling med enzymmodning i saltlage, fremstillet af fiskearter, der forbindes med store histidinmængder (17)

Histamin

9 (18)

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Markedsførte produkter i deres holdbarhedsperiode«

2)

Følgende række 1.27a indsættes:

»1.27a

Fiskesovs produceret ved fermentering af fiskevarer

Histamin

1

400 mg/kg

HPLC (19)

Markedsførte produkter i deres holdbarhedsperiode«

3)

Fodnote 2 affattes således:

»(2)

For punkt 1.1-1.25, 1.27a og 1.28 m = M.«

4)

Fodnote 18 affattes således:

»(18)

Der kan udtages enkeltprøver i detailleddet. I et sådant tilfælde finder formodningen, jf. artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 178/2002, ifølge hvilken hele partiet bør anses for usikkert, ikke anvendelse, medmindre resultatet er over M.«

5)

Under overskriften »Fortolkning af undersøgelsesresultaterne« erstattes det sidste afsnit om histamin i fiskevarer af følgende tekst:

»Histamin i fiskevarer:

 

Histamin i fiskevarer af fiskearter, der forbindes med store histidinmængder, bortset fra fiskesovs produceret ved fermentering af fiskevarer:

tilfredsstillende, hvis følgende krav er opfyldt:

1.

den fundne middelværdi er ≤ m

2.

højst c/n værdier ligger mellem m og M

3.

ingen af de fundne værdier overstiger M

utilfredsstillende, hvis den fundne middelværdi overstiger m, eller hvis mere end c/n værdier ligger mellem m og M, eller hvis en eller flere af de fundne værdier er > M.

 

Histamin i fiskesovs produceret ved fermentering af fiskevarer:

tilfredsstillende, hvis den fundne værdi er ≤ grænseværdien

utilfredsstillende, hvis den fundne værdi er > grænseværdien.«


Top