EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2013 af 19. juli 2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 699/2013

af 19. juli 2013

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i tabellen nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

Kattegrus bestående af naturligt bentonitler, der er tørret og behandlet med et antibakterielt stof og blandet med aktivt kul for at forhindre bakterievækst og lugt. Bentonitleret udgør mere end 94 % af produktets vægt.

Produktet sælges til forbrugerne i pakninger af forskellig størrelse.

3824 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3824, 3824 90 og 3824 90 97.

Produktet fremstilles ved blanding af bentonitler med et antibakterielt stof og aktivt kul. Tarifering som andre lerarter under pos. 2508 er derfor udelukket (bestemmelse 1 til kapitel 25).

Tilsætningen af et antibakterielt stof og aktivt kul ændrer ikke formen eller arten af materialets beskaffenhed. Tarifering af produktet under pos. 6815 som en vare af sten eller andre mineralske stoffer ikke andetsteds tariferet er derfor også udelukket (se også forklarende bemærkninger til kapitel 68, almindelige bemærkninger, tredje stykke).

Varen tariferes derfor under KN-kode 3824 90 97 som kemiske produkter og blandinger fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet.

2.

Kattegrus bestående af rundt og ovalt gennemsigtigt granulat af siliciumdioxid (silicagel). Produktet indeholder en synlig mængde farvet granulat.

Det farvede granulat fremstilles ved at tilsætte blåt farvestof.

Produktet sælges til forbrugerne i pakninger af forskellig størrelse.

3824 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3824, 3824 90 og 3824 90 97.

Den blå farve er udelukkende tilsat af kommercielle og salgsfremmende grunde, men har ikke til formål at identificere siliciumdioxiden. Desuden udgør siliciumdioxid i granulatform ikke nogen trussel for sikkerheden. Tarifering under pos. 2811 er derfor udelukket (bestemmelse 1, e) til kapitel 28).

Varen tariferes derfor under KN-kode 3824 90 97 som kemiske produkter og blandinger fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet.


Top