EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0576

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 EØS-relevant tekst

OJ L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 258 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj

28.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 576/2013

af 12. juni 2013

om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommercielle flytninger af selskabsdyr til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra tredjelande samt regler for den kontrol, der gælder for sådanne flytninger. Dens formål er at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for de folke- og dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med sådanne ikke-kommercielle flytninger, og at fjerne alle ubegrundede hindringer for sådanne flytninger.

(2)

I en erklæring til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 438/2010 af 19. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (4) påtog Kommissionen sig at foreslå en komplet revision af forordning (EF) nr. 998/2003, navnlig med hensyn til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Som følge af ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør de beføjelser, der tillægges Kommissionen ved forordning (EF) nr. 998/2003, bringes i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF. I betragtning af antallet af ændringer, der skal foretages af de dyresundhedsmæssige betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 998/2003, og for at sikre, at disse betingelser er tilstrækkelig klare og tilgængelige for den almindelige borger bør nævnte forordning ophæves og afløses af nærværende forordning.

(3)

Der bør ved denne forordning opstilles en liste over dyrearter, som skal være omfattet af harmoniserede dyresundhedsmæssige betingelser, når dyr af de pågældende arter holdes som selskabsdyr og er genstand for ikke-kommerciel flytning. Ved udarbejdelsen af denne liste bør der tages hensyn til deres modtagelighed over for eller rolle i epidemiologien for rabies.

(4)

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (5), indeholder bl.a. dyresundhedsmæssige betingelser for handel med og indførsel af hunde, katte og fritter, som er dyr af arter, der er modtagelige for rabies. Da disse arter også holdes som selskabsdyr, der ofte ledsager deres ejer eller en bemyndiget person under ikke-kommerciel flytning inden for og til Unionen, bør der ved denne forordning fastsættes dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af disse arter til medlemsstaterne. De pågældende arter bør opføres i del A i bilag I til denne forordning.

(5)

Der bør tilsvarende fastsættes en lovgivningsmæssig ramme for de dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af dyr af arter, der ikke er modtagelige for rabies, eller som ikke er epidemiologisk signifikante med hensyn til rabies, og som, hvis de ikke blev holdt som selskabsdyr, ville være omfattet af andre EU-retsakter, herunder lovgivning om dyr bestemt til fødevareproduktion. Disse arter bør opføres i del B i bilag I.

(6)

Listen i bilag I, del B, bør omfatte hvirvelløse dyr, bortset fra bier og humlebier, som er omfattet af direktiv 92/65/EØF, samt bløddyr og krebsdyr, som er omfattet af Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (6). Den bør også omfatte vandlevende pryddyr, der opdrættes i ikke-kommercielle akvarier, som ikke er omfattet af direktiv 2006/88/EF, samt padder og krybdyr.

(7)

Listen i bilag I, del B, bør endvidere omfatte alle andre arter af fugle end dem, der er omfattet af Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (7), samt gnavere og kaniner, bortset fra dem, der er bestemt til fremstilling af fødevarer og er defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (8).

(8)

Af hensyn til sammenhængen i EU-retten bør det dog være muligt, at de nationale regler anvendes på ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et område eller et tredjeland af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, indtil der foreligger et EU-regelsæt for sådan flytning, forudsat at de nationale regler ikke er strengere end dem, der gælder for flytning i kommercielt øjemed.

(9)

Eftersom dyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, til denne forordning, kan tilhøre arter, der kræver særlig beskyttelse, bør denne forordning finde anvendelse, uden at det tilsidesætter Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (9).

(10)

For at foretage en klar sondring mellem de regler, der gælder for ikke-kommerciel flytning, og reglerne for handel med og import til Unionen fra tredjelande af hunde, katte og fritter, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige betingelser i direktiv 92/65/EØF, bør der ved denne forordning fastlægges definitioner af ikke blot et selskabsdyr, men også af ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, hvorunder et sådant selskabsdyr ledsager sin ejer eller en bemyndiget person. Erfaringen viser, at det under ikke-kommerciel flytning ikke altid er muligt, at selskabsdyret til enhver tid befinder sig i umiddelbar nærhed af ejeren eller den bemyndigede person. Når det begrundes og dokumenteres behørigt, bør selskabsdyret anses som ledsagende sin ejer eller den bemyndigede person, selv om den ikke-kommercielle flytning af selskabsdyret finder sted i op til fem dage tidligere eller senere end flytningen af ejeren eller den bemyndigede person, eller finder sted i en anden fysisk lokalitet end den, hvor ejeren eller den bemyndigede person befinder sig.

(11)

Erfaringen med anvendelsen af gældende regler viser, at handel med og import til Unionen fra tredjelande af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, kan finde sted svigagtigt under foregivende af, at der er tale om ikke-kommerciel flytning. For at hindre en sådan praksis, der kan udgøre en fare for dyresundheden, bør denne forordning fastsætte, hvor mange selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, som højst må ledsage deres ejer eller en bemyndiget person. Det bør være muligt at overskride dette maksimale antal på visse nærmere angivne betingelser. Endvidere bør det præciseres, at når de angivne betingelser ikke er opfyldt, og antallet af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, overstiger det fastsatte maksimale antal, finder de relevante bestemmelser i direktiv 92/65/EØF og i direktiv 90/425/EØF (10) eller direktiv 91/496/EØF (11), anvendelse på disse selskabsdyr.

(12)

Forordning (EF) nr. 998/2003 foreskriver, at selskabsdyr af de arter, der er opført i del A og B i bilag I til nævnte forordning, i en overgangsperiode betragtes som identificeret, hvis de bærer en letlæselig tatovering eller en elektronisk identifikationsanordning (»transponder«). Det bør derfor i nærværende forordning fastsættes regler for mærkning af selskabsdyr af de arter, der er opført i del A i bilag I til nærværende forordning efter udløbet af overgangsperioden den 3. juli 2011.

(13)

Implantation af en transponder er et invasivt indgreb, og der kræves visse kvalifikationer til at foretage det. Implantationen af transpondere bør derfor kun foretages af en tilstrækkelig kvalificeret person. Hvis en medlemsstat tillader, at andre personer end dyrlæger implanterer transpondere, bør den fastsætte regler for minimumskvalifikationerne for sådanne personer.

(14)

Bilag Ia til forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder tekniske krav til identifikationen af selskabsdyr ved hjælp af transpondere. Disse tekniske krav er i tråd med internationalt anerkendte standarder og bør, uden nogen væsentlige ændringer, fastsættes i bilag II til nærværende forordning.

(15)

For at beskytte folkesundheden og sundheden for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, bør denne forordning give mulighed for at træffe forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme og infektioner end rabies. De pågældende foranstaltninger bør baseres på validerede videnskabelige oplysninger og stå i rimeligt forhold til den risiko for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, der vil kunne blive berørt af de pågældende sygdomme eller infektioner. Foranstaltningerne bør omfatte regler for kategorisering af medlemsstater og dele heraf og procedurer, der pålægger medlemsstater, som ønsker at anvende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, løbende at dokumentere sådanne foranstaltningers berettigelse, samt bestemmelser om anvendelse af og dokumentation for de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger og, hvor det er relevant, betingelser for fravigelse af anvendelsen af disse foranstaltninger. Der bør derfor i en gennemførelsesretsakt, som vedtages i medfør af denne forordning, fastsættes en liste over medlemsstater og dele heraf, kategoriseret i medfør af de relevante regler.

(16)

Det er muligt, at rabiesvacciner, der gives til selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, inden dyrene er tre måneder gamle, som følge af konkurrence med antistoffer fra moderdyret ikke giver beskyttende immunitet. Vaccineproducenterne anbefaler derfor, at unge selskabsdyr ikke vaccineres inden denne alder. Med henblik på at tillade ikke-kommerciel flytning af unge selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som ikke er vaccineret, eller som er vaccineret, men endnu ikke har opnået beskyttende immunitet mod rabies, bør der derfor ved denne forordning fastsættes bestemmelser om visse forholdsregler, der skal træffes, ligesom medlemsstaterne bør have mulighed for at tillade sådan flytning til deres område, når unge selskabsdyr er i overensstemmelse med de relevante foranstaltninger.

(17)

Med henblik på at forenkle betingelserne for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, mellem medlemsstater med tilsvarende gunstig status med hensyn til rabies, bør denne forordning også give mulighed for at fravige kravet om rabiesvaccination. Denne mulighed bør være til rådighed for interesserede medlemsstater, der har indgivet en fælles anmodning. En sådan fravigelse bør baseres på validerede videnskabelige oplysninger, og den bør stå i rimeligt forhold til den risiko for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med ikke-kommerciel flytning af dyr, der vil kunne blive berørt af rabies. Medlemsstater eller dele heraf, der er omfattet af en sådan fravigelse, bør opføres på en liste i en gennemførelsesretsakt, som vedtages i medfør af denne forordning.

(18)

De lande og områder, der er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003, anvender bestemmelser svarende til dem, der anvendes af medlemsstaterne, mens de lande og områder, der er opført i del C i bilag II til nævnte forordning, opfylder de kriterier, der er fastsat i forordningens artikel 10. Disse lister bør, uden nogen væsentlige ændringer, fastlægges i en gennemførelsesretsakt, som skal vedtages i medfør af denne forordning.

(19)

Endvidere bør der i en gennemførelsesretsakt, som skal vedtages i medfør af denne forordning, fastlægges en liste over de områder eller tredjelande, der anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som bestemmelserne i denne forordning, om selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B.

(20)

Der er ved forordning (EF) nr. 998/2003 fastsat visse betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til medlemsstaterne fra andre medlemsstater og fra lande eller områder, der er opført i del B, afdeling 2, og i del C i bilag II til nævnte forordning. Disse betingelser omfatter kravet om, at der skal være foretaget gyldig rabiesvaccination af de pågældende selskabsdyr med vacciner, der opfylder de minimumsstandarder, som er fastsat i det relevante kapitel i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), eller for hvilke der er udstedt en markedsføringstilladelse i overensstemmelse med enten direktiv 2001/82/EF (12) eller forordning (EF) nr. 726/2004 (13). Disse vacciner har vist sig at være et effektivt middel til at beskytte dyr mod rabies og udgør en del af gyldighedskravene til rabiesvaccinationen, som er fastsat i bilag Ib til forordning (EF) nr. 998/2003. Disse betingelser bør uden nogen væsentlige ændringer fastsættes i bilag III til nærværende forordning.

(21)

Forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder strengere dyresundhedsmæssige betingelser for selskabsdyr, der flyttes til medlemsstaterne fra andre lande eller områder end dem, der er opført i del C i bilag II dertil. Disse betingelser omfatter krav om kontrol af rabiesvaccinationens virkning hos individuelle dyr ved antistoftitrering på et laboratorium, der er godkendt i henhold til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (14). Dette krav bør derfor opretholdes i bilag IV til nærværende forordning, ligesom der bør indføjes en betingelse om, at testen skal udføres i overensstemmelse med de metoder, der er fastsat i det relevante kapitel i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(22)

Identifikationsdokumenter, der ledsager selskabsdyr af de arter, der er opført i del A i bilag I, og som er genstand for ikke-kommerciel flytning til medlemsstaterne, er påkrævede som dokumentation for, at denne forordning er overholdt. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes betingelser for udstedelse af identifikationsdokumenter samt krav til deres indhold, gyldighed, sikkerhedselementer, format og layout.

(23)

Denne forordning bør give medlemsstaterne mulighed for at tillade ikke-kommerciel flytning til deres område af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som ledsages af et identifikationsdokument udstedt i et område eller et tredjeland, som anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som de bestemmelser, medlemsstaterne anvender. Forordningen bør ligeledes give mulighed for, at medlemsstaterne tillader ikke-kommerciel flytning til deres område efter flytning til et område eller et tredjeland af de pågældende selskabsdyr, som ledsages af et identifikationsdokument udstedt i en medlemsstat, forudsat at betingelserne for tilbagevenden fra disse områder eller tredjelande er opfyldt, inden selskabsdyret forlod Unionen.

(24)

Denne forordning bør også give medlemsstaterne mulighed for, hvis der for ejeren opstår behov for hurtig afrejse, f.eks. i tilfælde af en pludselig naturkatastrofe, politisk uro eller anden force majeure relateret til ejeren, at tillade direkte indførsel til deres område af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, og som ikke opfylder denne forordning, forudsat at der på forhånd er søgt om tilladelse hertil, og denne er givet af bestemmelsesmedlemsstaten, samt at de pågældende dyr holdes i tidsbegrænset isolationsperiode under officielt tilsyn for at opfylde betingelserne i denne forordning. På grund af de dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med indførsel til Unionen af et selskabsdyr, der ikke opfylder denne forordning, er indhentning af nævnte tilladelser uomgængelig nødvendig, selv om der er behov for hurtig afrejse.

(25)

Direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF finder ikke anvendelse på veterinærkontrol af selskabsdyr, der ledsager rejsende under ikke-kommerciel flytning.

(26)

For at medlemsstaterne kan kontrollere, at denne forordning overholdes, og træffe de nødvendige foranstaltninger, bør denne forordning derfor forpligte den person, der ledsager selskabsdyret, til at fremlægge det krævede identifikationsdokument ved enhver ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat, ligesom forordningen bør indeholde bestemmelser om passende dokument- og identitetskontrol af selskabsdyr, der ledsager deres ejer under ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra visse områder eller tredjelande.

(27)

Forordningen bør også forpligte medlemsstaterne til at gennemføre systematisk dokument- og identitetskontrol på udpegede indgangssteder for selskabsdyr, der ledsager deres ejer under ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra visse områder eller tredjelande. Der bør ved denne kontrol tages hensyn til de relevante principper i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (15). Hvis det er nødvendigt med henblik på videreflytning til andre medlemsstater, bør medlemsstaterne være forpligtet til at dokumentere kontrollerne i identifikationsdokumentet for at kunne anvende datoen for disse kontroller til fastlæggelse af identifikationsdokumentets gyldighedsperiode.

(28)

Der bør desuden ved nærværende forordning indføres beskyttelsesforanstaltninger til håndtering af risici for folke- eller dyresundheden i forbindelse med ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr.

(29)

Med henblik på at give offentligheden klare og lettilgængelige oplysninger om de regler, der gælder for ikke-kommerciel flytning til Unionen af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, bør medlemsstaterne forpligtes til at gøre disse oplysninger, især de relevante nationale bestemmelser, tilgængelige for offentligheden.

(30)

For at sikre en korrekt anvendelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår artsspecifikke krav til mærkning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, og artsspecifikke forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, som arter, der er opført i bilag I, er modtagelige for, samt til at vedtage bestemmelser om begrænsning af antallet af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, og som ledsager deres ejer under ikke-kommerciel flytning, og til at ændre bilag II-IV. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(31)

Desuden bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter efter hasteproceduren delegeres til Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde af risici for folke- eller dyresundheden for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, der kan udgøre en smitterisiko for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I.

(32)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår listen over medlemsstater eller dele heraf, som har en tilsvarende gunstig status med hensyn til rabies, og som er bemyndigede til at indgå gensidige aftaler med henblik på at fravige visse betingelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, listen over medlemsstater, der er kategoriseret i overensstemmelse med reglerne om forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme og infektioner end rabies, listerne over områder og tredjelande oprettet med henblik på fravigelse af visse betingelser vedrørende ikke-kommerciel flytning, de standardidentifikationsdokumenter, der skal ledsage selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, under ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et område eller et tredjeland, reglerne for format, layout og sprog vedrørende de erklæringer, der skal undertegnes, og beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af forekomst eller spredning af rabies eller af en anden sygdom eller infektion end rabies Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (16).

(33)

Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, om opdatering af listen over medlemsstater eller dele heraf med tilsvarende gunstig status med hensyn til rabies, som er bemyndigede til at indgå gensidige aftaler med henblik på at fravige visse betingelser vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, og listen over områder eller tredjelande oprettet med henblik på at fravige visse betingelser for ikke-kommerciel flytning, og, hvor det af særligt hastende årsager er påkrævet af hensyn til dyre- og folkesundheden, om beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af forekomst eller spredning af rabies eller af en anden sygdom eller infektion end rabies.

(34)

Der er i flere medlemsstater konstateret tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 998/2003. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte regler vedrørende sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning.

(35)

Ved Kommissionens beslutning 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til flytning inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter (17) er der fastlagt et standardpas til brug ved flytning mellem medlemsstaterne af selskabsdyr af arterne hund, kat og fritte i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Identifikationsdokumenter udstedt i overensstemmelse med nævnte standardpas bør, forudsat at visse betingelser er opfyldt, være gyldige i hele et selskabsdyrs levetid, således at de administrative og økonomiske byrder for ejerne begrænses.

(36)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/874/EU af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter samt ikke-kommerciel transport af mere end fem hunde, katte eller fritter til Unionen, og om standardcertifikater til brug ved import og ikke-kommerciel transport af disse dyr til Unionen (18) er der fastlagt et standardsundhedscertifikat, som attesterer, at kravene i forordning (EF) nr. 998/2003 vedrørende ikke-kommerciel flytning til Unionen af fem hunde, katte og fritter eller derunder er opfyldt. For at sikre en problemfri overgang til de nye regler, som fastsættes ved nærværende forordning, bør nævnte standardcertifikat, forudsat at visse betingelser er opfyldt, fortsat være gyldigt.

(37)

Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte dyresundhedskrav for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, med henblik på at forebygge eller minimere risiciene for folke- eller dyresundheden i forbindelse med sådan flytning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(38)

For at sikre samtidig offentliggørelse af denne forordning og gennemførelsesretsakterne vedrørende listerne over områder og tredjelande oprettet med henblik på at fravige visse betingelser for ikke-kommerciel flytning, vedrørende de standardidentifikationsdokumenter, der skal ledsage selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, under ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et område eller et tredjeland og vedrørende reglerne for format, layout og sprog for de erklæringer, der skal undertegnes, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og bestemmelser om kontrol af opfyldelsen af betingelserne i forbindelse hermed.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et område eller et tredjeland.

2.   Denne forordning anvendes med forbehold af:

a)

forordning (EF) nr. 338/97

b)

eventuelle nationale foranstaltninger vedtaget, offentliggjort og gjort offentligt tilgængelige af medlemsstaterne for at begrænse flytning af visse arter eller racer af selskabsdyr på grundlag af andre forhold end dem, der vedrører dyresundhed.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »ikke-kommerciel flytning«: enhver flytning, der hverken har til formål at sælge eller at overdrage ejendomsretten til et selskabsdyr

b)   »selskabsdyr«: et dyr af en art, der er opført i bilag I, og som ledsager sin ejer eller en bemyndiget person ved en ikke-kommerciel flytning, og som forbliver under ejerens eller den bemyndigede persons ansvar under en sådan ikke-kommerciel flytning

c)   »ejer«: en fysisk person, der er angivet som ejer i identifikationsdokumentet

d)   »bemyndiget person«: en fysisk person, som har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage ikke-kommerciel flytning af selskabsdyret på ejerens vegne

e)   »transponder«: en passiv anordning til radiofrekvensidentifikation, der kun kan aflæses

f)   »identifikationsdokument«: et dokument udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i medfør af denne forordning, og som gør det muligt at identificere selskabsdyret entydigt og at kontrollere, at dyrets sundhedstilstand er i overensstemmelse med denne forordning

g)   »bemyndiget dyrlæge«: en dyrlæge, som den kompetente myndighed har bemyndiget til at udføre særlige opgaver i overensstemmelse med denne forordning eller med retsakter, der er vedtaget i medfør af denne forordning

h)   »embedsdyrlæge«: en dyrlæge udpeget af den kompetente myndighed

i)   »dokumentkontrol«: kontrol af det identifikationsdokument, der følger med selskabsdyret

j)   »identitetskontrol«: kontrol af, om der er overensstemmelse mellem identifikationsdokumentet og selskabsdyret og, hvis det er relevant, af, om der findes mærkning, og om den er overensstemmende

k)   »indgangssted for rejsende«: ethvert område udpeget af medlemsstaterne med henblik på de i artikel 34, stk. 1, omhandlede kontroller.

Artikel 4

Generelle forpligtelser

Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, der opfylder de dyresundhedsmæssige betingelser, som er fastsat i denne forordning, må ikke forbydes, begrænses eller hindres af dyresundhedsmæssige årsager bortset fra dem, der følger af anvendelsen af denne forordning.

Artikel 5

Maksimalt antal selskabsdyr

1.   Det maksimale antal selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt, ikke-kommerciel flytning, må ikke overstige fem.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 må det maksimale antal af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, overstige fem, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

den ikke-kommercielle flytning af selskabsdyr sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer

b)

ejeren eller den bemyndigede person fremlægger skriftlig dokumentation for, at selskabsdyrene er enten registrerede til at deltage i et arrangement, jf. litra a), eller registrerede hos en forening, der afholder sådanne arrangementer

c)

selskabsdyrene er over seks måneder gamle.

3.   Medlemsstaterne kan foretage standardstikprøvekontroller for at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til stk. 2, litra b).

4.   Overskrides det maksimale antal af de pågældende selskabsdyr som omhandlet i stk. 1, og opfyldes de i stk. 2 omhandlede betingelser ikke, skal de pågældende selskabsdyr opfylde de dyresundhedsmæssige krav i direktiv 92/65/EØF for de pågældende arter, og medlemsstaterne sikrer, at de pågældende dyr, alt efter hvad der er relevant, underkastes den i direktiv 90/425/EØF eller 91/496/EØF omhandlede veterinærkontrol.

5.   Med henblik på at undgå, at kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, finder sted svigagtigt under foregivende af, at der er tale om ikke-kommerciel flytning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39 til at fastsætte det maksimale antal selskabsdyr af de pågældende arter, der kan ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt ikke-kommerciel flytning.

6.   Senest den 29. juni 2018 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne artikel. På grundlag af sin rapport foreslår Kommissionen om nødvendigt ændringer af denne forordning.

KAPITEL II

BETINGELSER FOR IKKE-KOMMERCIEL FLYTNING AF SELSKABSDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT

AFDELING 1

Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

Artikel 6

Betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, må ikke flyttes til en medlemsstat fra en anden medlemsstat, medmindre de opfylder følgende betingelser:

a)

de er mærket i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1

b)

de har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfylder gyldighedskravene i bilag III

c)

de er i overensstemmelse med eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, der er fastsat i medfør af artikel 19, stk. 1,

d)

de ledsages af et identifikationsdokument, der er behørigt udfyldt og udstedt i overensstemmelse med artikel 22.

Artikel 7

Dispensation fra betingelsen om rabiesvaccination for unge selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

1.   Uanset artikel 6, litra b), kan medlemsstaterne med forbehold af stk. 2 tillade ikke-kommerciel flytning til eget område fra en anden medlemsstat af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som

a)

enten er under 12 uger gamle og ikke har fået foretaget en rabiesvaccination, eller

b)

er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men endnu ikke opfylder gyldighedskravene omhandlet i bilag III, punkt 2, litra e).

2.   Tilladelsen omhandlet i stk. 1 gives kun, hvis

a)

enten ejeren eller den bemyndigede person fremlægger en underskrevet erklæring om, at selskabsdyrene fra deres fødsel og frem til tidspunktet for den ikke-kommercielle flytning ikke har haft kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for rabies, eller

b)

selskabsdyrene ledsages af deres moder, som de stadig er afhængige af, idet det ud fra identifikationsdokumentet, der ledsager deres moder, kan fastslås, at moderen inden deres fødsel har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfyldte gyldighedskravene i bilag III.

3.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtage bestemmelser vedrørende format, layout og sprog i de erklæringer, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra a). Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

Artikel 8

Dispensation fra betingelsen om rabiesvaccination for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

1.   Uanset artikel 6, litra b), kan direkte ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr mellem medlemsstater eller dele heraf af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som ikke er blevet vaccineret mod rabies, tillades i overensstemmelse med den i stk. 2 omhandlede procedure efter en fælles anmodning fra de pågældende medlemsstater.

2.   Kommissionen vedtager i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en liste over medlemsstater, der er bemyndigede til at indgå gensidige aftaler med henblik på at fravige artikel 6, litra b). Listen angiver, på hvilke dele af de pågældende medlemsstater fravigelsen kan finde anvendelse.

3.   De medlemsstater, der er interesserede i en sådan gensidig aftale, tilsender med henblik på at blive optaget på den i stk. 2 omhandlede liste Kommissionen en fælles anmodning, der omfatter enkeltheder i udkastet til aftale, og som under hensyntagen til procedurerne i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) for egenerklæring med hensyn til, at et land eller en zone er rabiesfrit, godtgør, at de som minimum opfylder følgende betingelser:

a)

de anmodende medlemsstater har fungerende og løbende overvågnings- og rapporteringssystemer for rabies

b)

de anmodende medlemsstater eller de dele af deres område, som anmodningen vedrører, har været frie for rabies, og rabies vides ikke at have været udbredt blandt vildtlevende dyr på de berørte medlemsstaters område eller dele heraf i mindst de to år forud for den fælles anmodning på basis af de i litra a) omhandlede systemer

c)

de anmodende medlemsstater har indført virkningsfulde og effektive kontrolforanstaltninger for at forhindre indførsel og spredning af rabies på deres område

d)

anvendelsen af dispensationen fra artikel 6, litra b), er begrundet og står i et rimeligt forhold til de risici for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med direkte ikke-kommerciel flytning af uvaccinerede selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, fra en af de anmodende medlemsstater til den anden eller dele af dens område.

Den fælles anmodning indeholder fyldestgørende, pålidelige og videnskabeligt validerede oplysninger.

4.   Kommissionen fjerner ved hjælp af en gennemførelsesretsakt medlemsstater fra den i stk. 2 omhandlede liste for hele eller en del af deres område, hvis en ændring af oplysningerne i stk. 3 ikke længere støtter anvendelsen af dispensationen.

5.   De i stk. 2 og 4 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

6.   I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende risici for dyre- eller folkesundheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 41, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, om opdatering af listen over medlemsstater eller dele heraf som omhandlet i denne artikels stk. 2.

AFDELING 2

Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

Artikel 9

Betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

1.   For så vidt som Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt i medfør af artikel 19, stk. 1, med hensyn til selskabsdyr af en af de arter, der er opført i bilag I, del B, er ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af denne art til en medlemsstat fra en anden medlemsstat underlagt betingelserne i denne artikels stk. 2.

2.   Selskabsdyr af de i stk. 1 omhandlede arter må kun flyttes til en medlemsstat fra en anden medlemsstat, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

de er mærket eller beskrevet i overensstemmelse med de krav, der er vedtaget i medfør af artikel 17, stk. 2

b)

de overholder eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 1

c)

de ledsages af et identifikationsdokument, der er behørigt udfyldt og udstedt i overensstemmelse med artikel 29.

3.   Medlemsstaterne kan anvende eksisterende nationale bestemmelser på ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, til deres område fra en anden medlemsstat, indtil de i stk. 1 omhandlede relevante delegerede retsakter er vedtaget, forudsat at de pågældende nationale bestemmelser:

a)

står i rimeligt forhold til den risiko for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de pågældende arter, og

b)

ikke er strengere end dem, der gælder for handel med dyr af de pågældende arter i henhold til direktiv 92/65/EØF eller 2006/88/EF.

KAPITEL III

BETINGELSER FOR IKKE-KOMMERCIEL FLYTNING AF SELSKABSDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA ET OMRÅDE ELLER ET TREDJELAND

AFDELING 1

Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

Artikel 10

Betingelser for ikkekommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

1.   Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, må ikke flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland, medmindre de opfylder følgende betingelser:

a)

de er mærket i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1

b)

de har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfylder gyldighedskravene i bilag III

c)

de har fået foretaget en rabiesantistoftitreringstest, der opfylder gyldighedskravene i bilag IV

d)

de er i overensstemmelse med eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, der er truffet i medfør af artikel 19, stk. 1,

e)

de ledsages af et identifikationsdokument, der er behørigt udfyldt og udstedt i overensstemmelse med artikel 26.

2.   Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, må kun flyttes til en medlemsstat fra et andet område eller tredjeland end dem, der er opført på den i medfør af artikel 13, stk. 1, fastsatte liste, gennem et indgangssted for rejsende, der er opført på listen som krævet i medfør af artikel 34, stk. 3.

3.   Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne tillade, at registrerede militær- eller spor- og redningshunde flyttes gennem et andet indgangssted end det, der er angivet for rejsende, forudsat at:

a)

ejeren eller den bemyndigede person på forhånd har indgivet en ansøgning om en tilladelse, og at medlemsstaten har givet en sådan tilladelse og

b)

hundene kontrolleres i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, på et sted, der er udpeget til dette formål af de kompetente myndigheder, og i overensstemmelse med de ordninger, der er fastlagt i den i nærværende stykkes litra a) nævnte tilladelse.

Artikel 11

Dispensation fra betingelsen om rabiesvaccination for unge selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

1.   Uanset artikel 10, stk. 1, litra b), kan medlemsstaterne med forbehold af stk. 2 tillade ikke-kommerciel flytning til deres område fra områder eller tredjelande, der er opført på den i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2, fastsatte liste, af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som:

a)

enten er under 12 uger gamle og ikke har fået foretaget en rabiesvaccination, eller

b)

er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men endnu ikke opfylder de i bilag III, punkt 2, litra e), omhandlede gyldighedskrav.

2.   Tilladelsen i henhold til stk. 1 gives kun, hvis

a)

enten ejeren eller den bemyndigede person forelægger en underskrevet erklæring om, at selskabsdyrene fra deres fødsel og frem til tidspunktet for den ikke-kommercielle flytning ikke har haft nogen kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for rabies, eller

b)

selskabsdyrene ledsages af deres moder, som de stadig er afhængige af, idet det ud fra identifikationsdokumentet, der ledsager deres moder, kan fastslås, at moderen inden deres fødsel har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfyldte gyldighedskravene i bilag III.

3.   Efterfølgende ikke-kommerciel flytning til en anden medlemsstat af de i denne artikels stk. 1 omhandlede selskabsdyr er dog forbudt, medmindre de flyttes i overensstemmelse med de i artikel 6 fastsatte betingelser, eller hvor de har fået tilladelse til at blive flyttet i overensstemmelse med artikel 7, og bestemmelsesmedlemsstaten også har givet tilladelse til flytning til dens område fra områder eller tredjelande i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1.

4.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtage bestemmelser vedrørende format, layout og sprog i de erklæringer, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra a). Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

Artikel 12

Dispensation fra betingelsen om en antistoftitreringstest for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

1.   Uanset artikel 10, stk. 1, litra c), er antistoftitreringstesten ikke påkrævet for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland, der er opført på den i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2, fastsatte liste:

a)

enten direkte

b)

efter ophold udelukkende i en eller flere af de pågældende områder eller tredjelande eller

c)

efter transit gennem et andet område eller tredjeland end dem, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2, forudsat at ejeren eller en bemyndiget person fremlægger en underskrevet erklæring om, at selskabsdyrene under transitten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies, og at de holdes sikkert om bord på et transportmiddel eller forbliver på en international lufthavns område.

2.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtage bestemmelser vedrørende format, layout og sprog i de erklæringer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra c). Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

Artikel 13

Opstilling af en liste over områder og tredjelande

1.   Kommissionen fastlægger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en liste over områder og tredjelande, der har indgivet en ansøgning om at blive optaget på listen, hvori de dokumenterer, at de for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som bestemmelserne i kapitel II, afdeling 1, nærværende afdeling, og i kapitel VI, afdeling 2, samt om nødvendigt bestemmelser, der er vedtaget i medfør af de pågældende bestemmelser.

2.   Kommissionen fastlægger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en liste over områder og tredjelande, der har indgivet en ansøgning om at blive optaget på listen, hvori de dokumenterer, at de for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, som minimum opfylder følgende kriterier:

a)

det er obligatorisk at anmelde tilfælde af rabies til de kompetente myndigheder

b)

der har været etableret et effektivt rabiesovervågningssystem i mindst to år inden ansøgningen, idet mindstekravet er et fortsat program for tidlig påvisning for at sikre undersøgelse og rapportering af dyr, der mistænkes for at have rabies

c)

veterinær- og kontrolmyndighedernes struktur og organisation, de pågældende myndigheders beføjelser og det tilsyn, de er underlagt, samt de midler, der står til deres rådighed, herunder personale og laboratoriekapacitet, er tilstrækkelige til:

i)

at sikre effektiv anvendelse og håndhævelse af national lovgivning om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og

ii)

at garantere gyldigheden af identifikationsdokumenter i det format, der er omhandlet i artikel 25 og udstedt i overensstemmelse med artikel 26

d)

der gælder bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af rabies, og disse gennemføres effektivt med henblik på at minimere risikoen for infektion af selskabsdyr, idet der blandt andet er indført regler for import af selskabsdyr fra andre lande eller områder og om nødvendigt om

i)

kontrol med populationen af herreløse hunde og katte

ii)

vaccination af husdyr mod rabies, navnlig hvor rabies forekommer blandt flagermus og

iii)

kontrol med og udryddelse af rabies blandt vildtlevende dyr

e)

der gælder bestemmelser for udstedelse af licens for og markedsføring af rabiesvacciner.

3.   De i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende risici for dyre- eller folkesundheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 41, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, om opdatering af listen over områder eller tredjelande som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

AFDELING 2

Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

Artikel 14

Betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

1.   For så vidt som Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt i medfør af artikel 19, stk. 1, med hensyn til selskabsdyr af en af de arter, der er opført i bilag I, del B, er ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af den pågældende art til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland underlagt betingelserne nærværende artikels stk. 2.

2.   De i stk. 1 omhandlede selskabsdyr må kun flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

de er mærket eller beskrevet i overensstemmelse med de krav, der er vedtaget i medfør af artikel 17, stk. 2

b)

de overholder eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 1

c)

de ledsages af et identifikationsdokument, der er behørigt udfyldt og udstedt i overensstemmelse med artikel 31

d)

de er indført gennem et indgangssted for rejsende, når de kommer fra et andet område eller tredjeland end dem, der er opført på en liste i medfør af artikel 15.

3.   Medlemsstater kan anvende nationale bestemmelser på ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, til deres område fra et område eller et tredjeland, indtil de i stk. 1 omhandlede relevante delegerede retsakter er vedtaget, forudsat at de pågældende nationale bestemmelser:

a)

står i rimeligt forhold til den risiko for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med den ikke-kommercielle flytning af selskabsdyr af de pågældende arter og

b)

ikke er strengere end dem, der gælder for import af dyr af de pågældende arter i henhold til direktiv 92/65/EØF eller 2006/88/EF.

Artikel 15

Opstilling af en liste over områder og tredjelande

Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægge en liste over områder og tredjelande, der har dokumenteret, at de for selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, anvender bestemmelser, der har samme indhold og virkning som bestemmelserne i kapitel II, afdeling 2, nærværende afdeling, samt kapitel VI, afdeling 2, og om nødvendigt de bestemmelser, der er vedtaget i medfør af de pågældende bestemmelser.

AFDELING 3

Dispensation fra betingelserne for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

Artikel 16

Dispensation fra betingelserne for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr mellem visse lande og områder

Uanset artikel 10 og 14 kan ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr mellem følgende lande og områder fortsætte på de betingelser, der er fastsat i disse landes og områders nationale bestemmelser:

a)

San Marino og Italien

b)

Vatikanstaten og Italien

c)

Monaco og Frankrig

d)

Andorra og Frankrig

e)

Andorra og Spanien

f)

Norge og Sverige

g)

Færøerne og Danmark

h)

Grønland og Danmark.

KAPITEL IV

MÆRKNING OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

AFDELING 1

Mærkning

Artikel 17

Mærkning af selskabsdyr

1.   Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, mærkes ved implantering af en transponder, eller med en letlæselig tatovering påført inden den 3. juli 2011.

Hvis den i første afsnit omhandlede transponder ikke opfylder de tekniske krav i bilag II, stiller ejeren eller den bemyndigede person det nødvendige udstyr til aflæsning af transponderen til rådighed ved enhver kontrol af dyrets mærkning, jf. artikel 22, stk. 1 og 2, artikel 26, og kontrollen af dyrets identitet, jf. artikel 33 og artikel 34, stk. 1.

2.   Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, mærkes eller beskrives under hensyntagen til de særlige karakteristika ved hver enkelt art, således at der sikres en forbindelse mellem selskabsdyret og dets identifikationsdokument.

I betragtning af mangfoldigheden af de arter, der er opført i bilag I, del B, tillægges Kommissionen beføjelse til, under hensyntagen til eventuelle relevante nationale krav, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39 om sådanne artsspecifikke krav vedrørende mærkning eller beskrivelse af selskabsdyr af de pågældende arter.

Artikel 18

Kvalifikationskrav for personer, der implanterer transpondere hos selskabsdyr

Hvis en medlemsstat har til hensigt at give andre personer end dyrlæger tilladelse til at implantere transpondere, fastsætter den bestemmelser om de minimumskvalifikationer, som sådanne personer skal være i besiddelse af.

AFDELING 2

Forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies

Artikel 19

Forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger og betingelser for anvendelse heraf

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til, hvor det er nødvendigt at træffe forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden eller sundheden for selskabsdyr med henblik på kontrol med andre sygdomme eller infektioner end rabies, der vil kunne spredes i forbindelse med flytning af de pågældende selskabsdyr, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39 vedrørende artsspecifikke forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod sådanne sygdomme eller infektioner.

Hvis det i tilfælde af risici for dyre- eller folkesundheden er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 40 på delegerede retsakter vedtaget i medfør af dette stykke.

2.   De artsspecifikke forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, der godkendes ved en delegeret retsakt vedtaget i medfør af stk. 1, baseres på fyldestgørende, pålidelige og validerede videnskabelige oplysninger og skal stå i rimeligt forhold til den risiko for folke- eller dyresundheden, der er forbundet med ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, som vil kunne blive berørt af andre sygdomme eller infektioner end rabies.

3.   De i stk. 1 omhandlede delegerede retsakter kan ligeledes omfatte:

a)

regler for kategorisering af medlemsstater og dele heraf i overensstemmelse med disses dyresundhedsstatus samt overvågnings- og rapporteringssystemer for visse andre sygdomme eller infektioner end rabies

b)

betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde for fortsat at være berettiget til at anvende de i stk. 2 omhandlede forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger

c)

betingelser vedrørende anvendelse af og dokumentation for berettigelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 forud for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr

d)

betingelser for dispensation under visse, nærmere angivne omstændigheder fra anvendelsen af de i stk. 2 omhandlede forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger.

Artikel 20

Liste over medlemsstater og dele heraf omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra a)

Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægge lister over medlemsstater og dele af medlemsstater i overensstemmelse med de i artikel 19, stk. 3, litra a), omhandlede regler for kategorisering af medlemsstater og dele heraf. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

KAPITEL V

IDENTIFIKATIONSDOKUMENTER

AFDELING 1

Identifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

Artikel 21

Det i artikel 6, litra d), omhandlede identifikationsdokuments format og indhold

1.   Det i artikel 6, litra d), omhandlede identifikationsdokument skal have form af et pas, i overensstemmelse med den model, der vedtages i henhold til nærværende artikels stk. 2, og skal indeholde rubrikker til angivelse af følgende oplysninger:

a)

transponderens eller tatoveringens placering, transponderens eller tatoveringens påførings-/anbringelsesdato eller aflæsningsdato samt transponderens eller tatoveringens alfanumeriske kode

b)

navn, art, race, køn, farve, fødselsdato som angivet af ejeren og vigtige eller fremtrædende træk eller karakteristika ved selskabsdyret

c)

ejerens navn og kontaktoplysninger

d)

navnet på den bemyndigede dyrlæge, der udsteder eller udfylder identifikationsdokumentet, og vedkommendes kontaktoplysninger og underskrift

e)

ejerens underskrift

f)

nærmere oplysninger om rabiesvaccinationen

g)

datoen for udtagning af blodprøver til rabiesantistoftitreringstesten

h)

overensstemmelse med eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies

i)

andre relevante oplysninger vedrørende selskabsdyrets sundhedstilstand.

2.   Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af den model, der er fastlagt i denne artikels stk. 1, samt bestemmelser vedrørende sprog, layout og sikkerhedsdetaljer for det i nævnte stykke omhandlede pas, og de regler, der er nødvendige for overgangen til den pasmodel. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

3.   Det i stk. 1 omhandlede pas skal være forsynet med et nummer bestående af ISO-koden for den udstedende medlemsstat efterfulgt af en entydig alfanumerisk kode.

Artikel 22

Udstedelse og udfyldelse af det i artikel 6, litra d), omhandlede identifikationsdokument

1.   Det i artikel 6, litra d), omhandlede identifikationsdokument udstedes af en dyrlæge, der er bemyndiget hertil, efter at

a)

dyrlægen har kontrolleret, at selskabsdyret er mærket i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1,

b)

dyrlægen har udfyldt de relevante rubrikker i identifikationsdokumentet med de oplysninger, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a)-d), og

c)

ejeren har underskrevet identifikationsdokumentet.

2.   En bemyndiget dyrlæge udfylder efter at have kontrolleret, at selskabsdyret er mærket i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, de relevante rubrikker i identifikationsdokumentet med de oplysninger, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra d), f), g) og h), hvormed det attesteres, at betingelserne i artikel 6, litra b) og c), og i givet fald i artikel 27, litra b), nr. ii), er opfyldt.

Uanset første afsnit kan rubrikken med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra h), udfyldes af en anden dyrlæge end en bemyndiget dyrlæge, hvis dette tillades af den i medfør af artikel 19, stk. 1, vedtagne delegerede retsakt.

3.   Den bemyndigede dyrlæge, der udsteder identifikationsdokumentet, registrerer de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) og c), samt artikel 21, stk. 3, og opbevarer disse i en af den kompetente myndighed fastsat minimumsperiode, som skal være mindst tre år.

4.   Om nødvendigt kan opfyldelse af betingelserne i nærværende artikels stk. 2, dokumenteres ved mere end ét identifikationsdokument udstedt i det i artikel 21, stk. 1, angivne format.

Artikel 23

Distribution af blanke identifikationsdokumenter

1.   De kompetente myndigheder sikrer, at blanke identifikationsdokumenter kun distribueres til bemyndigede dyrlæger, og at deres navn og kontaktoplysninger registreres med henvisning til det nummer, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

2.   De registreringer, der er omhandlet i stk. 1, opbevares i en af den kompetente myndighed fastsat minimumsperiode, som skal være mindst tre år.

Artikel 24

Dispensation fra kravene til identifikationsdokumentets format i artikel 21, stk. 1

1.   Uanset artikel 21, stk. 1, tillader medlemsstaterne ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som ledsages af identifikationsdokumentet udstedt i overensstemmelse med artikel 26.

2.   Om nødvendigt attesteres overensstemmelse med kravene i artikel 6, litra c), i det i stk. 1 omhandlede identifikationsdokument efter afslutningen af den i artikel 34, stk. 1, omhandlede kontrol.

AFDELING 2

Identifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A

Artikel 25

Det i artikel 10, stk. 1, litra e), omhandlede identifikationsdokuments format og indhold

1.   Det i artikel 10, stk. 1, litra e), omhandlede identifikationsdokument skal have form af et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, der fastlægges i medfør af nærværende artikels stk. 2, og skal indeholde rubrikker til angivelse af følgende oplysninger:

a)

transponderens eller tatoveringens placering, transponderens eller tatoveringens påførings-/anbringelsesdato eller aflæsningsdato samt transponderens eller tatoveringens alfanumeriske kode

b)

selskabsdyrets art, race, fødselsdato som angivet af ejeren, køn og farve

c)

et entydigt referencenummer på certifikatet

d)

ejerens eller den bemyndigede persons navn og kontaktoplysninger

e)

navnet på embedsdyrlægen eller den bemyndigede dyrlæge, der udsteder identifikationsdokumentet, og vedkommendes kontaktoplysninger og underskrift

f)

nærmere oplysninger om rabiesvaccinationen

g)

datoen for udtagning af blodprøver til rabiesantistoftitreringstesten

h)

overensstemmelse med eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies,

i)

navnet på repræsentanten for den påtegnende kompetente myndighed og vedkommendes underskrift

j)

navnet på repræsentanten for den kompetente myndighed, der foretager de i artikel 34 omhandlede kontroller, og vedkommendes underskrift og kontaktoplysninger samt datoen for disse kontroller

k)

andre relevante oplysninger vedrørende selskabsdyrets sundhedstilstand.

2.   Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af den model, der omhandles i denne artikels stk. 1, samt bestemmelser vedrørende sprog og layout for samt gyldighed af det i nævnte stykke omhandlede dyresundhedscertifikat. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

3.   En skriftlig erklæring underskrevet af ejeren eller den bemyndigede person, som bekræfter, at flytningen af selskabsdyret til Unionen er en ikke-kommerciel flytning, skal være en del af det identifikationsdokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra e).

Artikel 26

Udstedelse og udfyldelse af det i artikel 10, stk. 1, litra e), omhandlede identifikationsdokument

Det i artikel 10, stk. 1, litra e), omhandlede identifikationsdokument skal udstedes enten af en embedsdyrlæge i afsendelsesområdet eller -tredjelandet på grundlag af den fornødne dokumentation eller af en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den kompetente myndighed i afsendelsesområdet eller -tredjelandet, og skal efterfølgende påtegnes af denne kompetente myndighed, efter at den udstedende dyrlæge

a)

har kontrolleret, at selskabsdyret er mærket i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, og

b)

på behørig vis har udfyldt de relevante rubrikker i identifikationsdokumentet med de i artikel 25, stk. 1, litra a)-h), omhandlede oplysninger, hvormed det attesteres, at betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a), og i givet fald artikel 10, stk. 1, litra b), c) og d), er opfyldt.

Artikel 27

Dispensation fra kravene til identifikationsdokumentets format i artikel 25, stk. 1

Uanset artikel 25, stk. 1, tillader medlemsstaterne ikke-kommerciel flytning til deres område af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, og som ledsages af identifikationsdokumentet udstedt i overensstemmelse med artikel 22, når

a)

identifikationsdokumentet er udstedt i et af de områder eller tredjelande, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, eller

b)

de pågældende selskabsdyr indføres i en medlemsstat efter flytning til eller transit gennem et område eller tredjeland fra en medlemsstat, og identifikationsdokumentet blev udfyldt og udstedt af en bemyndiget dyrlæge, hvori det blev attesteret, at selskabsdyrene, inden de forlod Unionen:

i)

havde fået den rabiesvaccination, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), og

ii)

havde fået foretaget den rabiesantistoftitreringstest, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra c), medmindre der er dispenseret i henhold til artikel 12.

AFDELING 3

Identifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

Artikel 28

Det i artikel 9, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokuments format og indhold

1.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægge en model for det i artikel 9, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument, som skal indeholde rubrikker til angivelse af følgende oplysninger:

a)

kendetegnene ved mærket eller beskrivelsen af selskabsdyret, jf. artikel 17, stk. 2

b)

selskabsdyrets art og, hvis det er relevant, race, fødselsdato som angivet af ejeren, køn og farve

c)

ejerens navn og kontaktoplysninger

d)

navnet på den bemyndigede dyrlæge, der udsteder eller udfylder identifikationsdokumentet, og vedkommendes kontaktoplysninger og underskrift

e)

ejerens underskrift

f)

nærmere oplysninger om eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies

g)

andre relevante oplysninger vedrørende selskabsdyrets sundhedstilstand.

2.   Ved den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakt fastsættes også krav vedrørende det i nævnte stykke omhandlede identifikationsdokuments sprog, layout, gyldighed eller sikkerhedsdetaljer. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

Artikel 29

Udstedelse og udfyldelse af det i artikel 9, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument

1.   Det i artikel 9, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument udstedes af en dyrlæge, der er bemyndiget hertil, efter at

a)

dyrlægen har kontrolleret, at selskabsdyret er mærket eller beskrevet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2,

b)

dyrlægen på behørig vis har udfyldt de relevante rubrikker med de i artikel 28, stk. 1, litra a)-d), omhandlede oplysninger og

c)

ejeren har underskrevet identifikationsdokumentet.

2.   En bemyndiget dyrlæge udfylder efter at have kontrolleret, at selskabsdyret er mærket eller beskrevet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, de relevante rubrikker i det i artikel 9, stk. 2, litra c), identifikationsdokument med de oplysninger, der er nævnt i artikel 28, stk. 1, litra d) og f), hvormed det attesteres, hvor det er relevant, at betingelserne i artikel 9, stk. 2, litra b), er opfyldt.

AFDELING 4

Identifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B

Artikel 30

Det i artikel 14, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokuments format og indhold

1.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægge en model for det i artikel 14, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument, som skal indeholde rubrikker til angivelse af følgende oplysninger:

a)

kendetegnene ved mærket eller beskrivelsen af selskabsdyret, jf. artikel 17, stk. 2

b)

selskabsdyrets art og, hvis det er relevant, race, fødselsdato som angivet af ejeren, køn og farve

c)

ejerens eller den bemyndigede persons navn og kontaktoplysninger

d)

navnet på den embedsdyrlæge, der udsteder identifikationsdokumentet, eller den bemyndigede dyrlæge, og vedkommendes kontaktoplysninger og underskrift

e)

et entydigt referencenummer på certifikatet

f)

nærmere oplysninger om eventuelle forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger mod andre sygdomme eller infektioner end rabies

g)

navnet på repræsentanten for den påtegnende kompetente myndighed og vedkommendes underskrift

h)

navnet på repræsentanten for den kompetente myndighed, der foretager de i artikel 34 omhandlede kontroller, og vedkommendes underskrift og kontaktoplysninger samt datoen for disse kontroller

i)

andre relevante oplysninger vedrørende selskabsdyrets sundhedstilstand.

2.   Ved den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakt fastsættes desuden krav vedrørende sprog og layout for samt gyldighed af det i nævnte stykke omhandlede identifikationsdokument. Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

3.   En skriftlig erklæring underskrevet af ejeren eller den bemyndigede person, som bekræfter, at flytningen af selskabsdyret til Unionen er en ikke-kommerciel flytning, skal være en del af det identifikationsdokument, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra c).

Artikel 31

Udstedelse og udfyldelse af det i artikel 14, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument

Det i artikel 14, stk. 2, litra c), omhandlede identifikationsdokument skal udstedes enten af en embedsdyrlæge i afsendelsesområdet eller -tredjelandet på grundlag af den fornødne dokumentation eller af en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den kompetente myndighed i afsendelsesområdet eller -tredjelandet, og skal efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i afsendelsesområdet eller tredjelandet, efter at den dyrlæge, der udsteder eller udfylder identifikationsdokumentet:

a)

har kontrolleret, at selskabsdyret er mærket eller beskrevet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, og

b)

på behørig vis har udfyldt de relevante rubrikker i identifikationsdokumentet med de i artikel 30, stk. 1, litra a)-f), omhandlede relevante oplysninger, hvormed det attesteres, hvor det er relevant, at betingelserne i artikel 14, stk. 2, litra a) og b), er opfyldt.

KAPITEL VI

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING 1

Dispensation for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til medlemsstaterne

Artikel 32

Dispensation fra betingelserne i artikel 6, 9, 10 og 14

1.   Uanset betingelserne i artikel 6, 9, 10 og 14 kan medlemsstaterne i ekstraordinære situationer tillade ikke-kommerciel flytning til deres område af selskabsdyr, der ikke opfylder de i nævnte artikler fastsatte betingelser, forudsat at:

a)

en ansøgning om tilladelse hertil på forhånd er indgivet af ejeren, og bestemmelsesmedlemsstaten har givet en sådan tilladelse

b)

selskabsdyrene isoleres under officielt tilsyn, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse betingelser, og ikke over seks måneder:

i)

på et sted, der er godkendt af den kompetente myndighed og

ii)

i overensstemmelse med det, der er fastsat i tilladelsen.

2.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede tilladelse kan omfatte tilladelse til transit gennem en anden medlemsstat, forudsat at transitmedlemsstaten forinden har givet bestemmelsesmedlemsstaten sit samtykke hertil.

AFDELING 2

Almindelige betingelser vedrørende overholdelse af bestemmelserne

Artikel 33

Dokumentkontrol og identitetskontrol, som skal foretages for så vidt angår ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller et område eller tredjeland, der er opført på den i medfør af artikel 13, stk. 1, og artikel 15 fastlagte liste

1.   Med forbehold af artikel 16 foretager medlemsstaterne med henblik på at kontrollere, at kapitel II er overholdt, på ikke-diskriminerende vis dokumentkontrol og identitetskontrol af selskabsdyr, der i ikke-kommercielt øjemed flyttes til deres område fra en anden medlemsstat eller fra et område eller tredjeland, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, og, hvis det er relevant, artikel 15.

2.   Ved enhver ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller et område eller tredjeland, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, og, hvis det er relevant, artikel 15, skal ejeren eller den bemyndigede person efter anmodning fra den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den i nærværende artikel, stk. 1, omhandlede kontrol:

a)

forevise det i henhold til denne forordning påkrævede identifikationsdokument for selskabsdyret, der dokumenterer overensstemmelse med betingelserne for en sådan flytning og

b)

stille selskabsdyret til rådighed for den pågældende kontrol.

Artikel 34

Dokumentkontrol og identitetskontrol, som skal foretages for så vidt angår ikke-kommerciel flytning fra et område eller tredjeland, der ikke er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, eller artikel 15

1.   Den kompetente myndighed i en medlemsstat foretager med henblik på at kontrollere, at kapitel III er overholdt, dokumentkontrol og identitetskontrol på indgangsstedet for rejsende af selskabsdyr, der i ikke-kommercielt øjemed flyttes til den pågældende medlemsstat fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, og, hvis det er relevant, artikel 15.

2.   Ejeren eller den bemyndigede person skal ved indrejse i en medlemsstat fra andre områder eller tredjelande end dem, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1, og, hvis det er relevant, artikel 15, rette henvendelse til den kompetente myndighed, der er til stede på indgangsstedet, med henblik på den i stk. 1 omhandlede kontrol og:

a)

forevise selskabsdyrets identifikationsdokument, jf. kravene i denne forordning, der dokumenterer overensstemmelse med betingelserne for en sådan flytning, og

b)

stille selskabsdyret til rådighed for den pågældende kontrol.

3.   Medlemsstaterne udarbejder en liste over indgangssteder for rejsende og holder listen opdateret.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, som de har udpeget til at foretage den i stk. 1 omhandlede kontrol:

a)

har fuldt kendskab til de regler, der er fastsat i kapitel III, og at den kompetente myndigheds embedsmænd har den fornødne uddannelse til at anvende dem

b)

fører bog over det samlede antal kontroller, der er foretaget, og over tilfælde af manglende overholdelse, der konstateres ved disse kontroller, og

c)

dokumenterer den kontrol, der er foretaget, i det relevante punkt i identifikationsdokumentet, når en sådan dokumentation er nødvendig med henblik på ikke-kommerciel flytning til andre medlemsstater i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1.

Artikel 35

Foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, der er konstateret ved den i artikel 33 og 34 omhandlede kontrol

1.   Hvis det i forbindelse med den i artikel 33 og 34 omhandlede kontrol konstateres, at et selskabsdyr ikke opfylder de i kapitel II eller III fastsatte betingelser, beslutter den kompetente myndighed efter samråd med embedsdyrlægen og, i fornødent omfang, med ejeren eller den bemyndigede person:

a)

at sende selskabsdyret tilbage til afsendelseslandet eller -området

b)

at holde selskabsdyret isoleret under officiel kontrol, indtil dyret opfylder de i kapitel II eller III fastsatte betingelser, eller

c)

som en sidste udvej, hvis det ikke er muligt at sende dyret tilbage eller praktisk muligt at isolere det, at aflive selskabsdyret, i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser om beskyttelse af selskabsdyr på aflivningstidspunktet.

2.   Hvis den ikke-kommercielle flytning af selskabsdyr til Unionen afvises af den kompetente myndighed, isoleres selskabsdyrene under officiel kontrol, indtil:

a)

de enten sendes tilbage til afsendelseslandet eller -området, eller

b)

der træffes en anden administrativ afgørelse vedrørende de pågældende selskabsdyr.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger anvendes for ejerens regning og uden mulighed for økonomisk kompensation til ejeren eller den bemyndigede person.

Artikel 36

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   Hvis rabies eller andre sygdomme eller infektioner end rabies konstateres eller spredes i en medlemsstat, et område eller et tredjeland og vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod folke- eller dyresundheden, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat øjeblikkelig og i overensstemmelse med situationens alvor træffe en af følgende foranstaltninger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt:

a)

suspendere ikke-kommerciel flytning eller transit af selskabsdyr fra hele eller dele af den pågældende medlemsstat eller det pågældende område eller tredjeland

b)

fastsætte særlige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr fra hele eller dele af den pågældende medlemsstat eller det pågældende område eller tredjeland.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 2.

2.   I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende inddæmning eller håndtering af en alvorlig risiko for folke- eller dyresundheden vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 41, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

Artikel 37

Oplysningsforpligtelser

1.   Medlemsstaterne giver offentligheden klare og lettilgængelige oplysninger om de dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og bestemmelserne i denne forordning vedrørende kontrol af overholdelsen i forbindelse med en sådan flytning.

2.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, omfatter navnlig følgende:

a)

de kvalifikationer, der kræves af personer, som udfører implantering af transponderen, jf. artikel 18

b)

tilladelsen til at fravige betingelsen om rabiesvaccination for unge selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A, jf. artikel 7 og 11

c)

de betingelser, der gælder for ikke-kommerciel flytning til medlemsstaternes område af selskabsdyr

i)

som ikke opfylder betingelserne i artikel 6, 9, 10 og 14

ii)

som kommer fra visse lande og områder på de betingelser, der er fastsat i disses nationale bestemmelser, jf. artikel 16

d)

listen over indgangssteder for rejsende udarbejdet i medfør af artikel 34, stk. 3, herunder den kompetente myndighed, der er udpeget til at foretage den i artikel 34, stk. 4, omhandlede kontrol

e)

de betingelser, der gælder for ikke-kommerciel flytning til medlemsstaternes område af selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del B, som fastsat i deres nationale bestemmelser, jf. artikel 9, stk. 3, og artikel 14, stk. 3

f)

oplysninger om rabiesvaccinationer, hvortil de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har udstedt en markedsføringstilladelse i henhold til punkt 1, litra b), i bilag III, og navnlig den tilhørende vaccinationsprotokol.

3.   Medlemsstaterne opretter internetsider, der indeholder de i stk. 1 omhandlede oplysninger, og meddeler Kommissionen internetadressen på disse sider.

4.   Kommissionen bistår medlemsstaterne med at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden ved på sin internetside at give adgang til:

a)

linkene til medlemsstaternes internetbaserede informationssider og

b)

de i denne artikels stk. 2, litra b), d) og e), omhandlede oplysninger og de oplysninger, der er gjort tilgængelige for offentligheden, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), eventuelt på flere sprog.

AFDELING 3

Procedurebestemmelser

Artikel 38

Ændringer i bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39 vedrørende ændring af bilag II-IV for at tage hensyn til tekniske fremskridt, den videnskabelige udvikling og beskyttelsen af folkesundheden og sundheden for selskabsdyr.

Artikel 39

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 2, andet afsnit, artikel 19, stk. 1, første afsnit, og artikel 38, tillægges Kommissionen i en periode på fem år fra den 28. juni 2013. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 2, andet afsnit, artikel 19, stk. 1, første afsnit, og artikel 38 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 5, artikel 17, stk. 2, andet afsnit, artikel 19, stk. 1, første afsnit, og artikel 38, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 40

Hasteprocedure

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 39, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 41

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (19). Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Når komitéens udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for komitéen træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af komitéens medlemmer anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, sammenholdt med dennes artikel 5.

Artikel 42

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

KAPITEL VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 43

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 998/2003 ophæves, bortset fra bilag II, del B, afdeling 2, og del C, som forbliver i kraft indtil ikrafttræden af de gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør af henholdsvis artikel 13, stk. 1 og 2, i nærværende forordning.

Henvisninger i nærværende forordning til listen i de i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2, vedtagne gennemførelsesretsakter gælder som henvisninger til listen over tredjelande og områder i henholdsvis del B, afdeling 2, og i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003, indtil disse gennemførelsesretsakters ikrafttræden.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

3.   Ophævelsen af forordning (EF) nr. 998/2003 berører ikke opretholdelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde (20), som blev vedtaget i medfør af artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 998/2003.

Artikel 44

Overgangsbestemmelser vedrørende identifikationsdokumenter

1.   Uanset artikel 21, stk. 1, anses det i artikel 6, litra d), omhandlede identifikationsdokument for at være i overensstemmelse med denne forordning, når det er:

a)

udfærdiget i overensstemmelse med det standardpas, der er fastlagt ved beslutning 2003/803/EF, og

b)

udstedt før den 29. december 2014.

2.   Uanset artikel 25, stk. 1, og artikel 27, litra a), anses det i artikel 10, stk. 1, litra e), omhandlede identifikationsdokument for at være i overensstemmelse med denne forordning, når det er:

a)

udfærdiget i overensstemmelse med det standardcertifikat, der er fastsat i bilag II til afgørelse 2011/874/EU, eller, hvor dette er relevant, det standardpas, der er fastlagt ved beslutning 2003/803/EF, og

b)

udstedt før den 29. december 2014.

Artikel 45

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. december 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. juni 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. CREIGHTON

Formand


(1)  EUT C 229 af 31.7.2012, s. 119.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.5.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.6.2013.

(3)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 3.

(5)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(6)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(7)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(9)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(10)  Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).

(11)  Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

(14)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.

(15)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(16)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(17)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.

(18)  EUT L 343 af 23.12.2011, s. 65.

(19)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(20)  EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6.


BILAG I

Arter af selskabsdyr

DEL A

Hunde (Canis lupus familiaris)

Katte (Felis silvestris catus)

Fritter (Mustela putorius furo)

DEL B

Hvirvelløse dyr (bortset fra bier og humlebier, som er omfattet af artikel 8 i direktiv 92/65/EØF, samt bløddyr og krebsdyr omhandlet i henholdsvis artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), og artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2006/88/EF).

Vandlevende pryddyr som defineret i artikel 3, litra k), i direktiv 2006/88/EF, der er undtaget fra nævnte direktiv i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i nævnte direktiv

Padder

Krybdyr

Fugle: andre eksemplarer af fuglearter end dem, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2009/158/EF

Pattedyr: gnavere og kaniner, bortset fra dem, der er bestemt til fødevareproduktion og defineret under »lagomorfer« i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.


BILAG II

Tekniske krav til transpondere

Transpondere skal:

a)

være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og

b)

kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785.


BILAG III

Gyldighedskrav til rabiesvaccinationer

1.

Rabiesvaccinen skal:

a)

være en vaccine, der ikke er en modificeret levende vaccine, og tilhøre en af følgende kategorier:

i)

en inaktiveret vaccine med mindst én antigenenhed pr. dosis (Verdenssundhedsorganisationens anbefaling) eller

ii)

en rekombinant vaccine, som udtrykker det immuniserende glykoprotein af rabiesvirus i en levende virusvektor

b)

hvis den gives i en medlemsstat, være omfattet af en markedsføringstilladelse i overensstemmelse med:

i)

artikel 5 i direktiv 2001/82/EF eller

ii)

artikel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004

c)

hvis den gives i et område eller tredjeland, være blevet godkendt af eller være omfattet af en licens udstedt af den kompetente myndighed og som et minimum opfylde kravene i den relevante del af kapitlet om rabies i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

2.

En rabiesvaccination skal opfylde følgende betingelser:

a)

Vaccinen blev givet af en bemyndiget dyrlæge.

b)

Dyret var mindst tolv uger gammelt på vaccinationsdatoen.

c)

Vaccinationsdatoen er angivet af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge i det relevante afsnit i identifikationsdokumentet.

d)

Vaccinationsdatoen, jf. litra c), ligger ikke før datoen for transponderens eller tatoveringens anbringelse eller datoen for transponderens eller tatoveringens aflæsning som angivet i det relevante afsnit i identifikationsdokumentet

e)

Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i den i punkt 1, litra b), omhandlede markedsføringstilladelse for eller den i punkt 1, litra c), omhandlede godkendelse af eller licens for rabiesvaccinen i den medlemsstat eller det område eller tredjeland, hvor vaccinen gives.

Vaccinationens gyldighedsperiode er angivet af en bemyndiget dyrlæge eller en embedsdyrlæge i det relevante afsnit i identifikationsdokumentet.

f)

En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for den i litra e) omhandlede gyldighedsperiode for en tidligere vaccination.


BILAG IV

Gyldighedskrav til rabiesantistoftitreringstesten

1.

Udtagningen af den blodprøve, der kræves for at kunne udføre rabiesantistoftitreringstesten, foretages og attesteres af en bemyndiget dyrlæge i det relevante afsnit i identifikationsdokumentet.

2.

Rabiesantistoftitreringstesten:

a)

skal udføres på en prøve, der er udtaget mindst 30 dage efter vaccinationsdatoen og

i)

mindst tre måneder inden datoen for:

den ikke-kommercielle flytning fra et andet område eller tredjeland end dem, der er opført i de i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2, vedtagne gennemførelsesretsakter, eller

transitten gennem et sådant område eller tredjeland, hvis de i artikel 12, litra c), fastsatte betingelser ikke er opfyldt, eller

ii)

inden selskabsdyret forlod Unionen med henblik på flytning til eller transit gennem et andet område eller tredjeland end dem, der er opført på en liste i medfør af artikel 13, stk. 1 eller 2; identifikationsdokumentet i det i artikel 21, stk. 1, angivne format skal bekræfte, at der med tilfredsstillende resultat er udført en rabiesantistoftitreringstest inden datoen for flytningen

b)

skal påvise mindst 0,5 IE/ml rabiesvirusneutraliserende antistof i serum og udføres efter en metode, der foreskrives i den relevante del af kapitlet om rabies i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed

c)

skal udføres på et laboratorium, der er godkendt i henhold til artikel 3 i beslutning 2000/258/EF

d)

skal ikke gentages efter et tilfredsstillende resultat, jf. litra b), forudsat at selskabsdyret revaccineres inden for den i bilag III, punkt 2, litra e), omhandlede gyldighedsperiode for den forudgående vaccination.


BILAG V

Sammenligningstabel jf. artikel 43, stk. 2

Forordning (EF) nr. 998/2003

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, litra a) og b)

Artikel 3, litra b)

Artikel 3, litra f)

Artikel 3, litra c)

Artikel 2, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

 

 

Artikel 17, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 17, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5, stk. 1, litra a)

Artikel 6, litra a)

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 6, litra d)

Artikel 5, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 6, litra b)

Artikel 5, stk. 1, litra b), nr. ii)

Artikel 6, litra c)

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 19

Artikel 5, stk. 2

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5, stk. 5, og artikel 9, 14 og 28

Artikel 8, stk. 1

Artikel 10 og 12

Artikel 8, stk. 2

Artikel 10, stk. 1, litra e), og artikel 27

Artikel 8, stk. 3, litra a)

Artikel 13, stk. 1

Artikel 8, stk. 3, litra b)

Artikel 16

Artikel 8, stk. 3, litra c)

Artikel 11

Artikel 8, stk. 4

Artikel 25, stk. 1 og 2

Artikel 9

Artikel 14 og artikel 30, stk. 1 og 2

Artikel 10, første afsnit

Artikel 13, stk. 2

Artikel 10, andet afsnit

Artikel 13, stk. 3

Artikel 11, første punktum

Artikel 37, stk. 1

Artikel 11, andet punktum

Artikel 34, stk. 4, litra a)

Artikel 12, indledningen, og første afsnit, litra a)

Artikel 10, stk. 2, og artikel 34, stk. 1

Artikel 12, indledningen, og første afsnit, litra b)

Artikel 5, stk. 4

Artikel 12, andet afsnit

Artikel 34, stk. 3, og artikel 37, stk. 2, litra d)

Artikel 13

Artikel 34, stk. 3, og artikel 37, stk. 2, litra d)

Artikel 14, stk. 1

Artikel 34, stk. 2, litra a)

Artikel 14, stk. 2

Artikel 17, stk. 1, andet afsnit

Artikel 14, stk. 3

Artikel 35, stk. 1, og artikel 35, stk. 3

Artikel 14, stk. 4

Artikel 35, stk. 2

Artikel 15

Bilag IV, punkt 1 og punkt 2, litra c)

Artikel 16

Artikel 17, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 21, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 36

Artikel 19

Artikel 13, stk. 3, og artikel 5, stk. 5

Artikel 19a, stk. 1 og 2

Artikel 38

Artikel 19a, stk. 3

Artikel 19b, stk. 1

Artikel 39, stk. 2

Artikel 19b, stk. 2

Artikel 39, stk. 4

Artikel 19b, stk. 3

Artikel 39, stk. 1

Artikel 19c, stk. 1 og 3

Artikel 39, stk. 3

Artikel 19c, stk. 2

Artikel 19d, stk. 1, og Artikel 19d, stk. 2

Artikel 39, stk. 5

Artikel 19d, stk. 3

Artikel 20-23

Artikel 24, stk. 1, 2 og 3

Artikel 41, stk. 1, 2 og 3

Artikel 24, stk. 4 og 5

Artikel 25

Artikel 45

Bilag I

Bilag I

Bilag Ia

Bilag II

Bilag Ib

Bilag III

Bilag II, del A, og del B, afdeling 1

Bilag II, del B, afdeling2

Artikel 13, stk. 1

Del C i bilag II

Artikel 13, stk. 2


ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (1) vil Kommissionen undersøge hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel.

Hvis resultaterne af undersøgelsen tyder på, at sådan handelspraksis er forbundet med sundhedsrisici, vil Kommissionen overveje mulige tiltag til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, herunder at foreslå Europa-Parlamentet og Rådet relevante tilpasninger af EU-lovgivningen om handel med hunde og katte, bl.a. indførelse af kompatible systemer til registrering heraf, som er tilgængelige på tværs af medlemsstaterne.

I lyset af ovenstående vil Kommissionen vurdere, om det er gennemførligt og hensigtsmæssigt at udvide sådanne registreringssystemer til også at omfatte hunde og katte, der er mærket og identificeret i overensstemmelse med EU-lovgivningen om ikkekommerciel flytning af selskabsdyr.


(1)  KOM(2012) 6 endelig/2, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015).


Top