EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 335/2013 af 12. april 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

OJ L 105, 13.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32014R0807 . Latest consolidated version: 20/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/oj

13.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 335/2013

af 12. april 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (2) fastsætter gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

(2)

Den 12. oktober 2011 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (3). Dette forslag indfører en ny strategi for udvikling af landdistrikterne, der er baseret på politikløsningerne i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer, fødevarer, naturressourcer og landområder (4) samt på den vidtrækkende debat, der fulgte efter. Når forslaget bliver vedtaget, vil det ændre politikken for udvikling af landdistrikterne markant, særligt hvad angår indholdet i en række foranstaltninger i forordning (EF) nr. 1698/2005, der indgår i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikterne.

(3)

Det er vigtigt at sikre, at ELFUL's ressourcer i den programmeringsperiode, der følger efter programmeringsperioden 2007-2013, så vidt muligt afsættes til implementeringen af den nye strategi for udvikling af landdistrikterne. Det er umuligt at undgå overlapning i anvendelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne og de tilsvarende retlige bestemmelser fra programmeringsperioden 2007-2013 og dem fra den følgende programmeringsperiode. Som følge heraf bør det gøres muligt at sikre, at de foranstaltninger, der er iværksat i perioden 2007-2013, anvendes på en sådan måde, at de ikke lægger beslag på en uforholdsmæssig del af den følgende programmeringsperiodes økonomiske ressourcer.

(4)

Det bør derfor fastsættes, at medlemsstaterne ikke påtager sig nye juridiske forpligtelser over for støttemodtagere, når det gælder flerårige foranstaltninger, der rækker langt ind i den følgende programmeringsperiode, der som følge af den nye strategi for udvikling af landdistrikterne sandsynligvis vil blive afbrudt eller ændret væsentligt.

(5)

I henhold til artikel 27, stk. 12, og artikel 32a, i forordning (EF) nr. 1974/2006 begrænses forlængelsen af perioden til at drive miljøvenligt landbrug, forpligtelser på dyrevelfærdsområdet eller miljøvenligt skovbrug til udgangen af den præmieperiode, som betalingsanmodningen for 2013 refererer til. For at sikre, at eventuelle forsinkelser i forbindelse med indsendelse og godkendelse af de nye programmer for udvikling af landdistrikterne ikke påvirker kontinuiteten i implementeringen af politikken, bør det være muligt at forlænge forpligtelserne til udgangen af den præmieperiode, som betalingsanmodningen for 2014 refererer til.

(6)

Da programmeringsperioden 2007-2013 nærmer sig sin afslutning, bør den procedurebyrde, der påhviler de medlemsstater, der ændrer i programmer for udvikling af landdistrikterne, mindskes, og samtidig bør Kommissionen bibeholde et passende niveau for sin vurdering. Derfor bør medlemsstaterne have bedre muligheder for i god tid og ved hjælp af en anmeldelsesprocedure at overføre beløb fra visse foranstaltninger, hvor der ikke længere er behov for midlerne, til andre foranstaltninger. Fleksibilitetstærsklen for overførslen mellem akser bør derfor hæves.

(7)

Det er vigtigt at sikre kontinuitet i implementeringen af politikken for udvikling af landdistrikterne og en glidende overgang fra en programmeringsperiode til den næste. Som følge heraf bør det præciseres, at udgifter, der relaterer til forhåndsevaluering af nye programmer samt forberedelsesomkostninger til udvikling af lokale udviklingsstrategier for den programmeringsperiode, der ligger efter perioden 2007-2013, er en del af de forberedende aktiviteter, der skal finansieres under teknisk bistand. Desuden bør det være muligt at finansiere andre forberedende aktiviteter, hvis de hænger direkte sammen med aktiviteterne under de nuværende landdistriktsudviklingsprogrammer og er nødvendige for at sikre kontinuitet og en glidende overgang fra en programmeringsperiode til den næste.

(8)

Hvis medlemsstaterne allerede har opbrugt alle midler fra programmeringsperioden 2007-2013 til et bestemt program og/eller foranstaltning, bør de ikke indgå nye juridiske forpligtelser over for støttemodtagere for det pågældende program og/eller foranstaltning. Derudover bør der fastsættes klare forfaldsdatoer for at indgå forpligtelser over for støttemodtagere i programmeringsperioden 2007-2013 og den efterfølgende programmeringsperiode.

(9)

Forordning (EF) nr. 1974/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 9, stk. 2 og 4, erstattes »1 %« med »3 %«.

2)

I artikel 14 indsættes som stk. 5:

»5.   Efter den 31. december 2013 må der ikke indgås nye forpligtelser som omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005 over for støttemodtagere.«

3)

I artikel 21 indsættes som stk. 3:

»3.   Efter den 31. december 2013 må der ikke indgås nye forpligtelser som omhandlet i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005 over for støttemodtagere.«

4)

I artikel 27, stk. 12, andet afsnit, ændres »2013« til »2014«.

5)

I artikel 31 indsættes som stk. 5:

»5.   Efter den 31. december 2013 må der ikke indgås nye juridiske forpligtelser som omhandlet i artikel 43 i forordning (EF) nr. 1698/2005 over for støttemodtagere, og dette gælder også i tilfælde, hvor foranstaltningerne anvendes af lokale aktionsgrupper i henhold til artikel 63, litra a), i forordningen.«

6)

I artikel 32 indsættes følgende som stk. 2:

»Efter den 31. december 2013 må der ikke indgås nye juridiske forpligtelser i henhold til artikel 45 i forordning (EF) nr. 1698/2005 over for støttemodtagere, dette gælder også i tilfælde, hvor foranstaltningerne anvendes af lokale aktionsgrupper i henhold til artikel 63, litra a), i forordningen.«

7)

I artikel 32a ændres »2013« til »2014«.

8)

Som artikel 41a indsættes:

»Artikel 41a

1.   For så vidt angår artikel 66, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 omfatter aktiviteter vedrørende forberedelse inden for programbistand følgende elementer for programmeringsperioden efter perioden 2007-2013:

a)

omkostninger i forbindelse med forhåndsevaluering af programmer

b)

forberedelsesomkostninger til udvikling af lokale udviklingsstrategier

c)

omkostninger, der er knyttet til andre aktiviteter vedrørende forberedelse, forudsat at de:

i)

er direkte knyttet til aktiviteterne i de nuværende landdistriktsudviklingsprogrammer og

ii)

er nødvendige for at sikre kontinuitet i implementeringen af politikken for landdistriktsudvikling og en glidende overgang fra en programmeringsperiode til den næste.

2.   Anvendelsen af stk. 1 er betinget af, at der indgår en relevant bestemmelse i landdistriktsudviklingsprogrammerne.«

9)

I kapitel III, afdeling 2, indsættes som artikel 41b:

»Artikel 41b

1.   Hvis det beløb, der er tildelt et program eller en foranstaltning, opbruges før slutdatoen for støtteberettigelse i henhold til artikel 71, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, må medlemsstaterne ikke indgå nye juridiske forpligtelser over for støttemodtagere.

2.   Medlemsstaterne må ikke indgå nye juridiske forpligtelser over for støttemodtagere i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 fra den dag, hvor de indgår juridiske forpligtelser i henhold til den retlige ramme for programmeringsperioden 2014-2020.

Medlemsstaterne kan anvende første afsnit enten på programmerings- eller foranstaltningsplan.

3.   I forbindelse med LEADER kan medlemsstaterne anvende stk. 2, når det gælder de lokale aktionsgrupper omhandlet i artikel 62 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

4.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på forberedende støtte og teknisk bistand under LEADER.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(3)  KOM(2011) 627 endelig/3 af 12.10.2011.

(4)  KOM(2010) 672 endelig af 18.11.2010.


Top