EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 253/2013 af 15. januar 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 for så vidt angår tilpasninger som følge af revisionen af International Standard Classification of Education ISCED i tilknytning til de variabler og opdelinger, der skal indberettes EØS-relevant tekst

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 253/2013

af 15. januar 2013

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 for så vidt angår tilpasninger som følge af revisionen af International Standard Classification of Education ISCED i tilknytning til de variabler og opdelinger, der skal indberettes

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer inden for uddannelse.

(2)

De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED) (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 1 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt A, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. [frivilligt] Uddannelsesniveau« ændres til »3. [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Punkt B, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. [frivilligt] Uddannelsesniveau« ændres til »3. [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse«.

c)

Punkt C, nr. 3): »Uddannelsesniveau: lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2), mellemniveau (ISCED 3 eller 4), højt niveau (ISCED 5 eller 6)« ændres til »Højeste fuldførte uddannelse: første sekundærtrin eller derunder, andet sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse), videregående uddannelse«.

2)

I afsnit 2, punkt A, foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnen »Variabler«, række 23: »[frivilligt] Turistens profil: uddannelsesniveau« ændres til »[frivilligt] Turistens profil: Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Kolonnen »Kategorier, der skal indberettes«, række 23: »a) Lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2)«, »b) Mellemniveau (ISCED 3 eller 4)« og »c) Højt niveau (ISCED 5 eller 6)« ændres til:

»a)

Første sekundærtrin eller derunder

b)

Højere sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse)

c)

Videregående uddannelse«.

3)

I afsnit 3 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt A, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. Uddannelsesniveau« ændres til »3. Højeste fuldførte uddannelse«.

b)

Punkt B, kolonnen »Sociodemografiske opdelinger«: »3. Uddannelsesniveau« ændres til »3. Højeste fuldførte uddannelse«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.


Top