Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0251

Kommissionens forordning (EU) nr. 251/2013 af 22. marts 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, bifenazat, captan, fluazinam, fluopicolid, folpet, kresoxymmethyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridat og tembotrion i eller på visse produkter EØS-relevant tekst

OJ L 88, 27.3.2013, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 261 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/251/oj

27.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 251/2013

af 22. marts 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, bifenazat, captan, fluazinam, fluopicolid, folpet, kresoxymmethyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridat og tembotrion i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, captan, dimethoat, folpet, iprodion, kresoxymmethyl, pymetrozin og pyridat. Der er i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aminopyralid, fluazinam, fluopicolid, proquinazid og tembotrion. Der er ikke fastsat specifikke maksimalgrænseværdier i bilag II og III for penthiopyrad, og stoffet er heller ikke optaget i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, hvorfor en standardværdi på 0,01 mg/kg har fundet anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aminopyralid på rapsfrø indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

For så vidt angår bifenazat er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, kernefrugter, stenfrugter, spisedruer og druer til vinfremstilling, humle, jordbær, tomater, peberfrugter, auberginer og cucurbitae (ikke spiselig skræl). For så vidt angår captan er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på tomater. For så vidt angår dimethoat er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på spiseoliven og oliven til olieproduktion. For så vidt angår fluazinam er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på æbler. For så vidt angår fluopicolid er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på hoved- og pluksalat og andre salatplanter, spinat og lign. (blade) og friske urter. For så vidt angår folpet er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på brombær, hindbær, solbær og ribs og stikkelsbær. For så vidt angår iprodion er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på knoldselleri. For så vidt angår kresoxymmethyl er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på byg, rug og hvede. For så vidt angår proquinazid er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på tomater, auberginer og cucurbitae (spiselig skræl). For så vidt angår pymetrozin er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på vårsalat og bønner (med bælg). For så vidt angår pyridat er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på dild. For så vidt angår tembotrion er der indgivet en sådan ansøgning for nyre og lever af kvæg og svin i betragtning af restkoncentrationer i foder som følge af anvendelse af tembotrion på majs.

(4)

Der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af fluopicolid på gulerødder, radiser og sukkerroer. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af fluopicolid på sådanne afgrøder i USA medfører højere restkoncentrationer end de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte højere maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for at undgå handelsbarrierer for importen af disse afgrøder.

(5)

For så vidt angår penthiopyrad er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 med henblik på at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for trænødder (undtagen kokosnødder og pinjekerner), kernefrugter, kirsebær, ferskner, blommer, jordbær, rod- og knoldgrøntsager, hvidløg, løg, skalotteløg, forårsløg, tomater, peberfrugter, auberginer, cucurbitae, sukkermajs, blomsterkål, hovedkål, kinakål, hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea, spinat og lign. (blade), kørvel, persille, bønner (med og uden bælg), ærter (med og uden bælg), kardoner, bladselleri, fennikel, rabarber, porrer, tørrede bælgfrugter, jordnødder, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner, bomuldsfrø, byg, majs, havre, rug, durra, hvede, sukkerroer og animalske produkter i betragtning af restkoncentrationer i foderstoffer. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af stoffet på sådanne produkter i USA og Canada medfører højere restkoncentrationer end de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005, og at de maksimalgrænseværdier, der anmodes om, er påkrævet for at tilpasse sig den påtænkte anvendelse i Den Europæiske Union og den tilladte anvendelse i USA og Canada. For at undgå handelsbarrierer for importen af disse produkter er det nødvendigt at fastsætte højere maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

(6)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(8)

Autoriteten konkluderede i sine begrundede udtalelser, at for så vidt angår brugen af dimethoat på spiseoliven og oliven til olieproduktion, bør risikovurderingen i forbindelse med den begrundede udtalelse betragtes som midlertidig og kan undervurdere den faktiske risiko for forbrugerne, da den endelige evaluering endnu ikke foreligger. For så vidt angår anvendelsen af iprodion på knoldselleri fremhævede autoriteten mangler vedrørende undersøgelserne af plantemetabolismen. For så vidt angår anvendelsen af penthiopyrad på kinakål og endivie anbefaler autoriteten ikke at fastsætte den foreslåede maksimalgrænseværdi, da en risiko for forbrugerne ikke kan udelukkes. Endvidere er analyser for restkoncentrationer på majs, rapsfrø, bomuld, solsikke og soja blevet foretaget med genmodificerede afgrøder. Ansøgeren skal bekræfte, at penthiopyrads metabolisme i genmodificerede afgrøder fungerer på samme måde som i konventionelle afgrøder. For så vidt angår anvendelsen af pymetrozin på vårsalat og bønner (med bælg) konkluderede autoriteten, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til at fastsætte en ny maksimalgrænseværdi. De gældende maksimalgrænseværdier bør derfor forblive uændrede.

(9)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde stofferne, eller ved kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende bifenazat, captan, folpet, kresoxymmethyl og pyridat således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Bifenazat

Captan (R)

Folpet (R)

Kresoxim-methyl (F) (R)

Pyridat (summen af pyridat, hydrolyseprodukt CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) heraf og hydrolyserbare konjugater af CL 9673, udtrykt som pyridat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

Citrusfrugter

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Mandler

 

0,3

 

 

 

0120020

Paranødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Hasselnødder (Lambertsnød)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Valnødder

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Æbler (Vildæble)

 

 

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanmispel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Andet

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Abrikoser

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

 

5

2

 

 

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Andet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Spisedruer

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

10

 

 

0152000

b)

Jordbær

3

3

3

1

 

0153000

c)

Stængelfrugter

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Brombær

 

10

10

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Andet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Tranebær (Tyttebær)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

0,7

15

15

1

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Hyben

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarolhvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Figner

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0,2

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Almindelig kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Andet

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Stjerneæble

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Andet

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avocadoer

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

2

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Kartofler

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Andet,

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Rødbeder

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

0,1

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

0,1

 

 

 

0213040

Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Persillerod

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Kålroer

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Majroer

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Løg

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Hvidløg

 

 

0,1

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

 

 

0,1

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Andet

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Auberginer (æggeplanter) (Melonpære)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Meloner (Hornmelon)

 

0,1

 

 

 

0233020

Græskar (Vintersquash)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Andet

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Kål

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa)

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

 

0242020

Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Grønkål (Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

 

 

0,2

0243990

Andet

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluksalat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Havekarse

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Rød sennep

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Andet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Spinat (Newzealandsk spinat, amarantspinat)

 

 

10

 

 

0252020

Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bladbeder (Blade af rødbeder)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Andet

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Brøndkarse

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

Julesalat

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

Urter

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Kørvel

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Purløg

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

 

 

 

 

0,3

0256040

Persille

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Salvie (Vintersar, almindelig sar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timian (Merian, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laurbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Isop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Andet (Spiselige blomster)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne)

7

2

2

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

0,4

2

2

 

 

0260030

Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært))

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (Haveært/grønært, kikært)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Linser

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Andet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Asparges

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Kardoner

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Bladselleri

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Fennikel

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Artiskokker

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Porrer

 

2

 

5

1

0270070

Rabarber

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Bambusskud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmehjerter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Andet

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Svampe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake)

 

 

 

 

 

0280020

Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

 

 

0280990

Andet

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

0,3

 

 

 

 

0300020

Linser

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lupiner

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Andet

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

Olieholdige frø

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

 

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

 

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

0401060

Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs)

 

 

 

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

0401100

Græskarfrø (Frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

 

 

 

 

0401110

Safflor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Hjulkrone

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sæddodder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hampfrø

 

 

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Andet

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Andet

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

KORN

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Byg

 

 

2

0,1

 

0500020

Boghvede (Amarant, quinoa)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Majs

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Hirse (Kolbehirse, teff)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Havre

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Ris

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Rug

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Durra

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Hvede (Spelt, triticale)

 

 

2

0,1

 

0500990

Andet

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kaffebønner

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blomster

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Blomster af kamille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Blomster af hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Kronblade af roser

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Blomster af jasmin (Hyldeblomst (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Blomster af lind

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jordbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibosblade (Ginkgoblade)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rødder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldrianrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andre urteudtræk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Frø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sortkommen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerifrø (Løvstikkefrø)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Spidskommenfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Dildfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fennikelfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Bukkehornsfrø

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatnød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Allehånde

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kommen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemomme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Enebær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestænger

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanel (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakrids

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingefær

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Peberrod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knopper

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Kryddernellike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapers

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Støvfang

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Saffrankrokus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frøkapper

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatblomme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sukkerrør

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikorierødder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

 

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel, andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

 

 

 

1011010

Kød

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Lever

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Nyre

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

 

 

1012010

Kød

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Fedt

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Lever

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Nyre

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

1013010

Kød

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Fedt

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Lever

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Nyre

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

Geder

 

 

 

 

 

1014010

Kød

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Fedt

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Lever

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Nyre

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Kød

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Fedt

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Lever

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Nyre

 

 

 

0,05

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Andet

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

Andre husdyr (Kaniner, kænguruer)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honning (Gelée royale, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr (Frølår, krokodiller)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Fedtopløselig.

Captan (R)

Restkoncentrationsdefinitionen med henblik på håndhævelse for følgende koder er "summen af captan og folpet": 013000001520000153010015303001540300154040023101002600100260020

Folpet (R)

Restkoncentrationsdefinitionen med henblik på håndhævelse for følgende koder er "summen af captan og folpet": 013000001520000153010015303001540300154040023101002600100260020

Kresoxim-methyl (F) (R)

(R)

=

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

 

Kresoxim-methyl - kode 1010000: 490M1, udtrykt som kresoxim-methyl

 

Kresoximmethyl - kode 1020000: 490M9, udtrykt som kresoximmethyl

 

Metabolit 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]eddikesyre. Metabolit 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-iminoeddikesyre«

2)

I del A i bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende aminopyralid, fluazinam, fluopicolid, proquinazid og tembotrion affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Aminopyralid

Fluazinam (F)

Fluopicolid

Proquinazid

Tembotrion (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Citrusfrugter

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (Lambertsnød)

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Æbler (Vildæble)

 

0,3

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Kvæder

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Mispel

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Japanmispel

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

 

 

 

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

 

 

 

 

 

0140990

Andet

 

 

 

 

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

2

0,5

 

0151010

Spisedruer

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

3

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

 

 

 

 

 

0154020

Tranebær (Tyttebær)

 

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

 

 

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

 

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

0212990

Andet,

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0,15

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante))

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Majroer

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Andet

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

Løg

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Hvidløg

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

 

 

1

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

 

 

10

 

 

0220990

Andet

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Auberginer (æggeplanter) (Melonpære)

 

 

 

0,15

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Andet

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker