Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 196/2013 af 7. marts 2013 om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Japan på listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer fersk kød til Unionen EØS-relevant tekst

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 196/2013

af 7. marts 2013

om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår oplysninger om Japan på listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer fersk kød til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (2) er der fastsat hygiejnebetingelser for importen af levende dyr og fersk kød deraf. I henhold til forordning (EU) nr. 206/2010 må sendinger af fersk kød til konsum kun importeres, hvis de kommer fra et tredjeland, tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i del 1 i bilag II til nævnte forordning, og de relevante krav er opfyldt.

(2)

Japan har anmodet om at blive opført på listen vedrørende import af fersk oksekød til Unionen og Kommissionens audit af oksekød i Japan i 2008 bekræftede, at kravene var opfyldt. Opførelsen på listen blev dog udskudt, da mund- og klovesyge forekom i Japan i 2010.

(3)

Japan har siden da udryddet mund- og klovesygen indenfor landet og er blevet anerkendt som mund- og klovesygefri »uden vaccination« af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(4)

Japan har dermed givet tilstrækkelige dyresundhedsgarantier og har igen anmodet om at blive opført på listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af fersk oksekød til Unionen.

(5)

Japan bør derfor godkendes med hensyn til import af fersk oksekød til Unionen.

(6)

Del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, indsættes følgende oplysninger om Japan efter oplysningerne om Island:

Tredjelandets ISO-kode og navn

Områdekode

Beskrivelse af tredjelandet, tredjelandsområdet eller delen heraf

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Slutdato (3)

Begyndelsesdato (4)

Standardcertifikat

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

»JP — Japan

JP

Hele landet

BOV

 

 

 

28. marts 2013«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.

(3)  Kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato. Sendinger, der fragtes med skib på åbent hav, og som der er udstedt certifikat for før den i kolonne 7 angivne dato, kan importeres til EU i 40 dage fra denne dato (Bemærk; Er der ingen dato i kolonne 7, er der ingen tidsmæssige restriktioner).

(4)  Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8m må importeres til EU (er der ingen dato i kolonne 8, er der ingen tidsmæssige restriktioner).


Top