EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

Kommissionens forordning (EU) nr. 25/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår fødevaretilsætningsstoffet kaliumdiacetat EØS-relevant tekst

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 25/2013

af 16. januar 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår fødevaretilsætningsstoffet kaliumdiacetat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, artikel 14, og artikel 30, stk. 5, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(3)

Der fastsættes i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Disse lister kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(6)

Der blev den 27. september 2010 indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende kaliumdiacetat som konserveringsmiddel, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(7)

Der søges om tilladelse til at anvende kaliumdiacetat som et alternativ til fødevaretilsætningsstoffet natriumdiacetat E 262(ii), som anvendes til at hæmme væksten af mikroorganismer. Ved at erstatte natriumdiacetat E 262(ii) med kaliumdiacetat kan man bidrage til at nedbringe indtaget af natrium via kosten.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra autoriteten, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Kaliumdiacetat er en ækvimolekylær forbindelse af to tilladte fødevaretilsætningsstoffer (kaliumacetat E 261 og eddikesyre E 260). Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler vurderede fødevaretilsætningsstoffer med bestemte teknologiske funktioner for øje i 1990. For så vidt angår syrer, baser og salte heraf blev evalueringerne baseret på de anioner og kationer, der er opført på listen. Eddikesyre (E 260) og salte heraf samt ammonium-, natrium-, kalium- og calciumacetater og -diacetater indgik også i vurderingen. Komitéen fastsatte et ikke specificeret acceptabelt dagligt indtag for disse stoffer set som gruppe. Dette betyder, at stofferne ikke udgør en sundhedsrisiko ved de niveauer, der er nødvendige for at opnå den ønskede teknologiske virkning. Tilladelsen til at anvende kaliumdiacetat på en tilsvarende måde som kaliumacetat vil ikke få virkninger for menneskers sundhed, og det er derfor ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(9)

Kaliumdiacetat bør godkendes til anvendelse på samme måde som kaliumacetat. I bilagene til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør den nuværende betegnelse for tilsætningsstof E 261, dvs. »kaliumacetat« erstattes af betegnelsen »kaliumacetater«, som omfatter både kaliumacetat og kaliumdiacetat.

(10)

Specifikationerne for kaliumdiacetat bør indarbejdes i forordning (EU) nr. 231/2012. I bilaget til samme forordning bør kaliumdiacetat tildeles E-nummeret E 261(ii), og E-nummeret for kaliumacetat, som på nuværende tidspunkt er E 261, bør ændres til E 261(i). Denne ændring har ingen konsekvenser for mærkningskravene i artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1333/2008.

(11)

I henhold til overgangsbestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer (4) finder bilag II med EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og anvendelsesbetingelser anvendelse fra den 1. juni 2013. For at tillade anvendelse af kaliumdiacetat inden den dato bør der fastsættes en tidligere dato for anvendelse af nævnte fødevaretilsætningsstof.

(12)

Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1.

(4)  EUT L 295 af 12.11.2011, s. 1.


BILAG I

A.

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del B, punkt 3 »Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer«, affattes oplysningerne vedrørende E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater (1)

2)

I del C, gruppe I, affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater (2)

Quantum satis

3)

I del E:

a)

I fødevarekategori 04.2.3 »Frugt og grøntsager på dåse eller i glas« affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

Quantum satis

 

Gælder fra den 6. februar 2013.«

b)

I fødevarekategori 07.1.1 »Brød, udelukkende tilberedt af ingredienserne hvedemel, vand, vand, gær eller surdej samt salt« affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

Quantum satis

 

Gælder fra den 6. februar 2013.«

c)

I fødevarekategori 07.1.2 »Pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek« affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

Quantum satis

 

Kun til friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Gælder fra den 6. februar 2013.«

d)

I fødevarekategori 08.1.2 »Tilberedt kød som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004« affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede tilberedninger af fersk hakket kød

Gælder fra den 6. februar 2013.«

e)

I fødevarekategori 13.1.3 »Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, jf. definitionerne i direktiv 2006/125/EF« affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

Quantum satis

 

Kun til forarbejdede fødevarer baseret på cerealier samt babymad og kun til justering af pH

Gælder fra den 6. februar 2013.«

B.

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I del 3 affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

quantum satis

quantum satis

quantum satis«

 

b)

I del 5, afsnit A, affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Alle næringsstoffer«

 

c)

I del 6, tabel 1, affattes oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 således:

»E 261

Kaliumacetater«


(1)  Gælder fra den 6. februar 2013.«

(2)  Gælder fra den 6. februar 2013.«


BILAG II

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften til oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261 affattes således:

»E 261 (i) KALIUMACETAT«

b)

Følgende indsættes efter oplysningerne vedrørende tilsætningsstoffet E 261(i):

»E 261 (ii) KALIUMDIACETAT

Synonymer

 

Definition

Kaliumdiacetat er en molekylforbindelse af kaliumacetat og eddikesyre.

Einecs-nummer

224-217-7

Kemisk navn

Kaliumhydrogendiacetat

Kemisk formel

C4H7KO4

Molekylvægt

158,2

Indhold

36-38 % fri eddikesyre og 61-64 % kaliumacetat

Beskrivelse

Hvide krystaller

Identifikation

pH

4,5-5 (10 % vandig opløsning)

Test for acetat

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Vandindhold

Ikke over 1 % (Karl Fischer-metoden)

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg«


Top