EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q1130(01)

2013/694/EU: Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme

OJ L 320, 30.11.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj

30.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/1


Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme

(2013/694/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK —

der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6,

der henviser til Parlamentets forretningsorden, særlig artikel 127, stk. 1,

der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 20, stk. 8 og 9,

der henviser til den fælles erklæring, som formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Den Europæiske Centralbank afgav i forbindelse med Parlamentets afstemning om vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1024/2013,

A.

der henviser til, at forordning (EU) nr. 1024/2013 overdrager specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter med henblik på at bidrage til kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet inden for Den Europæiske Union og i hver af de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme;

B.

der henviser til, at det i artikel 9 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastslås, at ECB er den kompetente myndighed for så vidt angår udførelsen af de tilsynsopgaver, som overdrages til den ved denne forordning;

C.

der henviser til, at overdragelsen af tilsynsopgaver indebærer et betydeligt ansvar for ECB med hensyn til at bidrage til finansiel stabilitet i Unionen og til at bruge sine tilsynsbeføjelser på den mest effektive og afbalancerede måde;

D.

der henviser til, at enhver overdragelse af tilsynsbeføjelser til EU-niveau bør opvejes af passende krav med hensyn til ansvarlighed; i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er ECB derfor ansvarlig for gennemførelsen af denne forordning over for Parlamentet og Rådet som demokratisk legitimerede institutioner, der repræsenterer Unionens borgere og medlemsstaterne;

E.

der henviser til, at det følger af artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB skal samarbejde loyalt i forbindelse med Parlamentets undersøgelser i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

F.

der henviser til, at det følger af artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at formanden for ECB's tilsynsråd efter anmodning skal føre fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Parlamentets kompetente udvalg om ECB’s tilsynsopgaver, hvis sådanne drøftelser er påkrævede for udøvelsen af Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF;. der henviser til, at denne artikel indeholder krav om, at ordningerne for tilrettelæggelsen af sådanne drøftelser skal sikre fuld fortrolighed i overensstemmelse med de fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt ECB som kompetent myndighed i henhold til den relevante EU-ret;

G.

der henviser til, at det følger af artikel 15, stk. 1, i TEUF, at Unionens institutioner arbejder så åbent som muligt; der henviser til, at de betingelser, på hvilke et ECB-dokument er fortroligt, er fastlagt i ECB’s afgørelse 2004/258/EF (ECB/2004/3) (2); der henviser til, at det følger af denne afgørelse, at enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i ECB-dokumenter med forbehold af de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse; der henviser til, at ECB i overensstemmelse med denne afgørelse skal afslå at give aktindsigt, hvis det ville være til skade for visse nærmere specificerede offentlige eller private interesser;

H.

der henviser til, at ECB ikke frit kan træffe afgørelse om at udbrede oplysninger vedrørende tilsyn med kreditinstitutter men er underlagt de begrænsninger og betingelser i henhold til den relevante EU-ret, som både Parlamentet og ECB er underlagt; der henviser til, at personer med adgang til oplysninger, der er omfattet af EU-lovgivning, der pålægger tavshedspligt i henhold til artikel 37, stk. 2, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (statutten for ESCB) er underlagt sådan EU-lovgivning;

I.

der henviser til, at det anføres i betragtning 55 i forordning (EU) nr. 1024/2013, at alle rapporteringsforpligtelser over for Parlamentet bør være underlagt de relevante krav om tavshedspligt; der henviser til, at det følger af denne forordnings betragtning 74 og artikel 27, stk. 1, at tilsynsrådets medlemmer, styringsudvalget, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 37 i statutten for ESCB og i de relevante EU-retsakter; der henviser til, at artikel 339 i TEUF og artikel 37 i statutten for ESCB fastslår, at medlemmerne af de besluttende organer og ECB's og de nationale centralbankers ansatte er forpligtede til at overholde tavshedspligten;

J.

der henviser til, at møderne i ECB's Styrelsesråd er fortrolige i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i statutten for ESCB;

K.

der henviser til, at det følger af artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB med henblik på at udføre de opgaver, som ECB overdrages ved denne forordning, skal anvende al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver;

L.

der henviser til, at de bestemmelser i EU-retten, der er relevante for behandlingen af fortrolige oplysninger, navnlig artikel 53-62 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (3), med forbehold af fremtidige ændringer eller fremtidige relevante retsakter, pålægger de kompetente myndigheder og deres ansatte streng tavshedspligt, for så vidt angår tilsynet med kreditinstitutter; der henviser til, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, er bundet af tavshedspligt; der henviser til, at fortrolige oplysninger, som sådanne personer modtager i forbindelse med deres hverv, kun må videregives i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kreditinstitutter ikke kan identificeres med forbehold af tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen;

M.

der henviser til, at det følger af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den ved denne forordning, og inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i den relevante EU-ret, er bemyndiget til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EU-myndigheder og -organer i tilfælde, hvor den relevante EU-ret giver kompetente nationale myndigheder lov til at videregive oplysninger til disse enheder, eller hvor medlemsstaterne i henhold til den relevante EU-ret kan foranledige en sådan videregivelse;

N.

der henviser til, at overtrædelser af krav om tavshedspligt med hensyn til oplysninger om tilsyn bør medføre passende sanktioner; der henviser til, at Parlamentet bør etablere en hensigtsmæssig ramme for opfølgning på enhver overtrædelse af tavshedspligten fra dets medlemmers eller dets ansattes side;

O.

der henviser til, at den organisatoriske adskillelse af det ECB-personale, der er beskæftiget med udførelsen af ECB’s tilsynsopgaver, fra det personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af pengepolitiske opgaver, skal være af en sådan art, at forordning (EU) nr. 1024/2013 fuldt ud overholdes;

P.

der henviser til, at nærværende aftale ikke omfatter udveksling af fortrolige oplysninger vedrørende pengepolitik eller andre ECB-opgaver, der ikke indgår i de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013;

Q.

der henviser til, at nærværende aftale ikke berører de kompetente nationale myndigheders ansvar over for nationale parlamenter i henhold til national lovgivning;

R.

der henviser til, at nærværende aftale ikke omfatter eller berører den fælles tilsynsmekanismes ansvar og rapporteringsforpligtelse over for Rådet, Kommissionen eller de nationale parlamenter —

HAR INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

I.   ANSVARLIGHED, ADGANG TIL OPLYSNINGER, FORTROLIGHED

1.   Rapporter

ECB forelægger hvert år Parlamentet en rapport (»årsrapport«) om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013. Formanden for tilsynsrådet forelægger årsrapporten for Parlamentet ved en offentlig høring. Udkastet til årsrapporten gøres tilgængelig for Parlamentet på et fortroligt grundlag på et af Unionens officielle sprog fire arbejdsdage forud for høringen. Oversættelser skal efterfølgende foreligge på alle Unionens officielle sprog. Årsrapporten behandler bl.a.:

i.

udførelsen af tilsynsopgaver

ii.

opgavedelingen med de nationale tilsynsmyndigheder

iii.

samarbejdet med andre relevante nationale myndigheder eller EU-myndigheder

iv.

adskillelsen mellem pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver

v.

udviklingen med hensyn til tilsynsstruktur og tilsynspersonale, herunder antallet og den nationale sammensætning af udstationerede nationale eksperter

vi.

gennemførelsen af adfærdskodeksen

vii.

beregningsmetoden for og størrelsen af tilsynsgebyrer

viii.

budgettet for tilsynsopgaver

ix.

erfaringerne med indberetning på grundlag af artikel 23 i forordning (EU) nr. 1024/2013 (Indberetning af overtrædelser).

I den i artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 omhandlede opstartsfase sender ECB hvert kvartal en rapport til Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med den operationelle gennemførelse af denne forordning, og behandler heri bl.a.:

i.

den interne forberedelse, tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet

ii.

de konkrete foranstaltninger, der er truffet med henblik på efterlevelse af kravet om adskillelse af pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver

iii.

samarbejdet med andre kompetente nationale myndigheder eller EU-myndigheder

iv.

alle hindringer, som ECB måtte være stødt på i forbindelse med forberedelsen af sine tilsynsopgaver

v.

alle hændelser, der måtte have givet anledning til bekymring, eller ændringer af adfærdskodeksen

ECB offentliggør årsrapporten på den fælles tilsynsmekanismes websted. ECB’s »informationshotline« udvides til specifikt at behandle spørgsmål vedrørende den fælles tilsynsmekanisme, og ECB omdanner de tilbagemeldinger, der modtages pr. e-mail, til en oversigt over ofte stillede spørgsmål på den fælles tilsynsmekanismes websted.

2.   Høringer og fortrolige mundtlige drøftelser

Formanden for tilsynsrådet deltager efter anmodning fra Parlamentets kompetente udvalg i ordinære offentlige høringer om udførelsen af tilsynsopgaver. Parlamentets kompetente udvalg og ECB vedtager en tidsplan for afholdelsen af to sådanne høringer i løbet af det efterfølgende år. Anmodninger om ændringer af den vedtagne tidsplan indgives skriftligt.

Formanden for tilsynsrådet kan desuden indbydes til at deltage i supplerende ad hoc-drøftelser om tilsynsrelaterede spørgsmål sammen med Parlamentets kompetente udvalg.

Hvis det er nødvendigt for udøvelsen af Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF og EU-retten, kan formanden for dettes kompetente udvalg indgive begrundet skriftlig anmodning om særlige fortrolige møder med formanden for tilsynsrådet. Sådanne møder afholdes på datoer fastlagt ved fælles overenskomst.

Alle deltagere i særlige fortrolige møder er underlagt de samme fortrolighedskrav, som gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale.

Efter en begrundet anmodning fra formanden for tilsynsrådet eller formanden for Parlamentets kompetente udvalg og forudsat, at der er gensidig enighed herom, kan ECB's repræsentanter i tilsynsrådet eller højtstående medlemmer af tilsynspersonalet (generaldirektører eller disses stedfortrædere) deltage i de ordinære høringer, ad hoc-drøftelserne og de fortrolige møder.

Princippet om åbenhed i EU-institutionernes arbejde i overensstemmelse med TEUF finder anvendelse på den fælles tilsynsmekanisme. Drøftelserne på særlige fortrolige møder følger princippet om åbenhed omkring og uddybning af de relevante omstændigheder. De består i udveksling af fortrolige oplysninger om udførelsen af tilsynsopgaverne, dog inden for de i EU-lovgivningen fastsatte begrænsninger. Videregivelsen af oplysninger kan være underlagt retligt fastsatte fortrolighedsrelaterede begrænsninger.

Personer ansat af Parlamentet eller af ECB må ikke videregive oplysninger, de er kommet i besiddelse af under udøvelsen af deres aktiviteter i forbindelse med de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, end ikke efter ophøret af sådanne aktiviteter eller efter endt ansættelse hos disse institutioner.

De ordinære høringer, ad hoc-drøftelserne og de fortrolige møder kan dække alle de aspekter af den fælles tilsynsmekanismes aktivitet og funktion, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1024/2013.

Der tages ikke referat af eller gøres andre notater vedrørende de fortrolige møder. Der fremsættes ingen udtalelser over for pressen eller andre medier. Hver enkelt deltager i de fortrolige drøftelser undertegner hver gang en erklæring på tro og love om ikke at afsløre indholdet af disse drøftelser over for tredjemand.

Kun formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Parlamentets kompetente udvalg kan deltage i de fortrolige møder. Både formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Parlamentets kompetente udvalg kan ledsages af to medlemmer af henholdsvis ECB's personale og Parlamentets sekretariat.

3.   Besvarelse af spørgsmål

ECB afgiver skriftligt svar på skriftlige forespørgsler fra Parlamentet. Disse forespørgsler sendes til formanden for tilsynsrådet via formanden for Parlamentets kompetente udvalg. Forespørgslerne besvares så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter deres fremsendelse til ECB.

Både ECB og Parlamentet afsætter en formålsbestemt del af deres websteder til de her omhandlede forespørgsler og svar.

4.   Adgang til oplysninger

ECB forelægger Parlamentets kompetente udvalg som det mindste et omfattende og meningsfyldt referat af forhandlingerne i tilsynsrådet, herunder en kommenteret liste over afgørelser, således at udvalget er i stand til at forstå drøftelserne. Hvis Styrelsesrådet gør indsigelse mod et udkast til afgørelse fra tilsynsrådet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, underretter ECB's formand formanden for Parlamentets kompetente udvalg om årsagerne til denne indsigelse i overensstemmelse med de i nærværende aftale omhandlede fortrolighedskrav.

I tilfælde af afvikling af et kreditinstitut videregives ikkefortrolige oplysninger vedrørende det pågældende kreditinstitut ex-post, når de begrænsninger i videregivelsen af relevante oplysninger, som følger af fortrolighedskravene, ikke længere finder anvendelse.

Tilsynsgebyrer og en redegørelse for, hvorledes de beregnes, offentliggøres på ECB’s websted.

ECB offentliggør en vejledning for sin tilsynspraksis på sit websted.

5.   Beskyttelse af ECB's fortrolige oplysninger og dokumenter

Parlamentet træffer beskyttelsesforanstaltninger og andre foranstaltninger, der svarer til graden af følsomhed af ECB’s oplysninger eller dokumenter, og underretter ECB herom. De videregivne oplysninger eller dokumenter anvendes under alle omstændigheder kun til det formål, som de er videregivet til.

Parlamentet anmoder om ECB's tilladelse til at videregive fortrolige oplysninger og dokumenter til yderligere personer eller institutioner, og de to institutioner samarbejder inden for rammerne af enhver retlig, administrativ eller anden form for procedure, under hvilken der søges om adgang til sådanne oplysninger eller dokumenter. ECB kan med hensyn til alle eller visse kategorier af videregivne oplysninger eller dokumenter anmode Parlamentet om at føre en liste over de personer, der har adgang til disse oplysninger og dokumenter.

II.   UDVÆLGELSESPROCEDURER

ECB fastlægger og offentliggør kriterierne for udvælgelsen af formanden for tilsynsrådet, herunder kriteriet om balance mellem kvalifikationer, kendskab til finansielle institutioner og markeder og erfaring inden for finansielt tilsyn og makroprudentiel overvågning. Ved fastlæggelsen af kriterierne tilstræber ECB de højeste professionelle standarder og tager hensyn til behovet for at beskytte Unionens interesser og at sikre forskelligartetheden i tilsynsrådets sammensætning.

To uger inden ECB's Styrelsesråd offentliggør stillingsopslaget, underrettes Parlamentets kompetente udvalg om de nærmere detaljer, herunder udvælgelseskriterierne og den specifikke jobprofil, vedrørende den »åbne udvælgelsesprocedure«, som Styrelsesrådet agter at anvende i forbindelse med udvælgelsen af formanden.

ECB's Styrelsesråd underretter Parlamentets kompetente udvalg om sammensætningen af den pulje af ansøgere, der har søgt formandsstillingen (antal ansøgninger, kombinationen af professionelle kvalifikationer, kønsmæssig og national balance etc.), samt om den metode, der anvendes til vurdering af ansøgerpuljen med henblik på at udarbejde en liste bestående af mindst to kandidater og med henblik på til sidst at afgøre, hvilken ansøger ECB indstiller.

ECB forelægger Parlamentets kompetente udvalg den begrænsede liste over kandidater til stillingen som formand for tilsynsrådet. ECB forelægger listen mindst tre uger, inden den fremsætter sin indstilling til udnævnelse af formanden.

Parlamentets kompetente udvalg kan fremsætte spørgsmål til ECB vedrørende udvælgelseskriterierne og den begrænsede liste over kandidater inden for en uge efter at have modtaget denne. ECB besvarer sådanne spørgsmål skriftligt inden for en frist på to uger.

Godkendelsesproceduren består af følgende trin:

ECB forelægger Parlamentet indstillingerne til stillingen som formand og næstformand sammen med skriftlige begrundelser for disse indstillinger.

Der afholdes en offentlig høring af den indstillede formand og næstformand for tilsynsrådet i Parlamentets kompetente udvalg.

Parlamentet træffer afgørelse om godkendelse af den af ECB indstillede kandidat til stillingen som formand og næstformand ved en afstemning i sit kompetente udvalg og på plenarmødet. Parlamentet sigter normalt, men dog under hensyn til sin mødekalender, mod at træffe denne afgørelse inden for seks uger efter at have modtaget indstillingen.

Hvis den indstillede kandidat til stillingen som formand ikke godkendes, kan ECB beslutte enten at trække på puljen af oprindelige ansøgere til stillingen eller at iværksætte en ny udvælgelsesprocedure, herunder ved at udarbejde og offentliggøre et nyt stillingsopslag.

ECB forelægger Parlamentet eventuelle forslag om at fratage formanden eller næstformanden embedet og begrunder disse forslag.

Godkendelsesproceduren består af:

en afstemning i Parlamentets kompetente udvalg om et forslag til beslutning og

en afstemning på plenarmødet om godkendelse eller forkastelse af denne beslutning.

Hvis Parlamentet eller Rådet har meddelt ECB, at det betragter betingelserne for at fratage formanden eller næstformanden for tilsynsrådet embedet som værende opfyldt i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, forelægger ECB skriftligt sine betragtninger inden for en frist på fire uger.

III.   UNDERSØGELSER

Hvis Parlamentet i henhold til artikel 226 i TEUF og til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF (4) nedsætter et undersøgelsesudvalg, bistår ECB i overensstemmelse med EU-retten, undersøgelsesudvalget med at udføre dets opgaver efter princippet om loyalt samarbejde.

Alle de aktiviteter i et undersøgelsesudvalg, som ECB bistår med at udøve, finder sted inden for rammerne af anvendelsesområdet for afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF.

ECB samarbejder loyalt i forbindelse med de i artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1024/2013, omhandlede undersøgelser foretaget af Parlamentet inden for de samme rammer, som finder anvendelse på undersøgelsesudvalg, og efter samme beskyttelse af fortroligheden som fastsat i nærværende aftale for mundtlige fortrolige møder (I.2).

Alle modtagere af oplysninger, der forelægges Parlamentet i forbindelse med undersøgelser, er underlagt samme fortrolighedskrav, som gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale, og Parlamentet og ECB afgør i fællesskab, hvilke foranstaltninger der skal finde anvendelse for at sikre beskyttelsen af sådanne oplysninger.

Hvis beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, der er anerkendt som sådan i afgørelse 2004/258/EF, kræver, at fortroligheden opretholdes, sikrer Parlamentet, at denne beskyttelse opretholdes, og videregiver ikke indholdet af oplysninger herom.

De rettigheder og forpligtelser for EU's institutioner og organer, der er fastlagt i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF, finder tilsvarende anvendelse på ECB.

Enhver erstatning af afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF med en anden retsakt eller en ændring af afgørelsen vil føre til en genforhandling af del III i nærværende aftale. Indtil der er indgået en ny aftale om denne del, finder nærværende aftale fortsat anvendelse, herunder også afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF i den på datoen for undertegnelsen af nærværende aftale gældende udgave.

IV.   ADFÆRDSKODEKS

Inden vedtagelsen af den i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013, omhandlede adfærdskodeks underretter ECB Parlamentets kompetente udvalg om hovedelementerne i den påtænkte adfærdskodeks.

Efter skriftlig anmodning fra Parlamentets kompetente udvalg underretter ECB skriftligt Parlamentet om gennemførelsen af adfærdskodeksen. ECB underretter også Europa-Parlamentet om behovet for opdateringer af adfærdskodeksen.

Adfærdskodeksen behandler spørgsmål vedrørende interessekonflikter og sikrer overholdelse af reglerne om adskillelse af tilsynsfunktioner og pengepolitiske funktioner.

V.   ECB'S VEDTAGELSE AF RETSAKTER

ECB underretter på behørig vis Parlamentets kompetente udvalg om de procedurer (herunder tidsplaner), den har fastsat for vedtagelsen af ECB's forordninger, afgørelser, retningslinjer og henstillinger (»retsakter«), der er underkastet offentlige høringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1024/2013.

Med henblik på at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem politikker underretter ECB navnlig Parlamentets kompetente udvalg om de principper og typer af indikatorer eller oplysninger, der sædvanligvis gøres brug af i forbindelse med udarbejdelsen af retsakter og henstillinger om politikker.

ECB fremsender til Parlamentets kompetente udvalg forslagene til retsakter inden påbegyndelsen af den offentlige høringsprocedure. Hvis Parlamentet fremsætter kommentarer til retsakterne, kan der finde uformelle drøftelser sted med ECB om sådanne kommentarer. Sådanne uformelle drøftelser finder sted parallelt med de åbne offentlige høringer, som ECB skal afholde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

Når ECB har vedtaget en retsakt, sender den retsakten til Parlamentets kompetente udvalg. ECB underretter også skriftligt Parlamentet om behovet for at opdatere vedtagne retsakter.

VI.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1.

Den praktiske gennemførelse af nærværende aftale vurderes af de to institutioner hvert tredje år.

2.

Nærværende aftale træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1024/2013 eller dagen efter undertegnelsen af nærværende aftale afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter der er senest.

3.

Forpligtelserne vedrørende fortroligheden af oplysninger er fortsat bindende for de to institutioner, endog efter udløbet af nærværende aftale.

4.

Denne aftale offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main og Bruxelles, den 6. november 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Den Europæiske Centralbank

M. DRAGHI

Formand


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2004/258/EF af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelser (EFT L 78 af 6.4.1995, s. 1).


Top