EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/34


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 25. juli 2013

om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti

(omarbejdning)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 5.2, artikel 12.1 og artikel 14.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2002/7 af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (1) er blevet ændret væsentligt flere gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør den omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Med henblik på at varetage sine opgaver har Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) brug for fyldestgørende og pålidelige kvartalsvise finansielle konti efter institutionel sektor, herunder både nationale datasæt og aggregater for euroområdet.

(3)

En del af den information, som er nødvendig for at opfylde ESCB's statistiske krav for så vidt angår kvartalsvise finansielle sektorkonti, indsamles af andre kompetente myndigheder end de nationale centralbanker. Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2) forpligter medlemsstaterne til at organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

(4)

For at opnå ensartethed bør Den Europæiske Centralbanks (ECB's) krav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti baseres på Unionens statistiske standarder, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (3) (herefter »ENS 2010«).

(5)

Supplerende data for kvartalsvise nationale finansielle konti skal tilvejebringes med tilstrækkelig rettidighed for at muliggøre opstillingen af et integreret sæt af kvartalsvise finansielle og ikke-finansielle konti for euroområdet, der kan anvendes til pengepolitiske formål.

(6)

Kvartalsvise nationale finansielle konti anvendes endvidere mere og mere til andre formål, herunder makroprudentielle analyser og overvågning af uforholdsmæssigt store ubalancer. Disse aktiviteter samt andre aktiviteter inden for internationalt samarbejde og forskning fremmes ved ECB's offentliggørelse af de relevante aggregater for euroområdet, der er opstillet på grundlag af denne retningslinje og de nationale data, der er indsamlet i den forbindelse.

(7)

For bedre at forstå de indbyrdes sammenhænge mellem institutionelle sektorer bør de kvartalsvise nationale finansielle konti omfatte oplysninger om modpartssektor (benævnes også »fra hvem til hvem-oplysninger (w-t-w)«) vedrørende finansielle aktiver og passiver.

(8)

For at øge forståelsen af revalueringers virkning på balancen bør en opdeling af såkaldte »andre strømme« i »revalueringer« og »andre mængdemæssige ændringer« også indgå i de fulde datasæt for de kvartalsvise nationale finansielle konti.

(9)

ECB vil, i samarbejde med de nationale centralbanker, fortsætte med at styrke de metoder og kilder, der anvendes til at opstille data for de kvartalsvise nationale finansielle konti med henblik på at forbedre datakvaliteten, udveksle den bedste praksis og øge forståelsen af forholdet mellem de data, der overføres til ECB i henhold til ECB's forskellige retlige instrumenter.

(10)

Kvalitetsvurderingen af de kvartalsvise finansielle konti for euroområdet efter institutionel sektor bør udføres i overensstemmelse med ECB's Kvalitetsrammer for Statistik (Statistics Quality Framework) (4). De nationale centralbanker skal, i samarbejde med andre kompetente myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt, vurdere kvaliteten af de data, som de tilvejebringer ECB.

(11)

I medfør af artikel 3a i forordning (EF) nr. 2533/98 og ESCB's offentlige forpligtelse vedrørende europæiske statistikker (5), skal ESCB's udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker baseres på principperne om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, mindskelse af rapporteringsbyrden og høj produktionskvalitet.

(12)

I medfør af artikel 8, nr. 4), i forordning (EF) nr. 2533/98 kan overførsel af fortrolig statistisk information inden for ESCB finde sted i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver, som henvist til i traktaten. Hvis andre kompetente myndigheder end de nationale centralbanker er kilder til statistisk information, der er mærket fortrolig, bør sådanne fortrolige statistiske informationer anvendes af ECB i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2533/98.

(13)

Det er nødvendigt at fastlægge en fremgangsmåde, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden. I forbindelse med denne fremgangsmåde vil synspunkterne fra ESCB's Statistiske Komité (»STC«) blive taget i betragtning. De nationale centralbanker kan gennem STC foreslå sådanne tekniske ændringer til bilagene i retningslinjen —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »euroområdet«: territorium for medlemsstaterne i euroområdet, ECB og den europæiske stabilitetsmekanisme

2)   »medlemsstat i euroområdet«: en medlemsstat, der har euroen som valuta

3)   »nationale data«: data, der svarer til alle felter i tabel 1 til 9 i bilag I

4)   »supplerende data«: data, der svarer til felterne, der er markeret med sort, i tabel 1, 2, 4 og 5 i bilag I

5)   »referencekvartal«: den sidste kvartalsvise observation af de tidsserier, der skal indberettes.

Artikel 2

De nationale centralbankers statistiske rapporteringsforpligtelser

1.   De nationale centralbanker indberetter til ECB de data, der er angivet i bilag I, på kvartårlig basis med start i september 2014. Dataene skal overholde principperne og definitionerne i ENS 2010.

2.   Kravene til de »supplerende data« dækker transaktioner og beholdninger i perioden fra sidste kvartal i 2012 til og med referencekvartalet. Disse supplerende data indberettes som »bedste skøn«, og de supplerende data specificeret i kolonne »H«, »H.1« og »H.2« i tabel 1, 2, 4 og 5 i bilag I (supplerende data, der henviser til sektoren offentlig forvaltning og service og dennes delsektorer) indberettes frivilligt.

3.   Kravene til de »nationale data«, der er specificeret i tabel 1 til 5 i bilag I, omfatter:

a)

data for transaktioner, beholdninger og andre mængdemæssige ændringer (for transaktioner og beholdninger kun linje 33 i tabel 2 »finansielle transaktioner netto/finansiel nettoformue«) for perioden fra sidste kvartal i 2012 til og med referencekvartalet, og

b)

data for transaktioner og beholdninger for perioden fra første kvartal i 1999 til og med tredje kvartal i 2012. Disse data indberettes som »bedste skøn«, og data specificeret i kolonne »J« og »K« i tabel 1 og 2 i bilag I (opdelt efter husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger) indberettes frivilligt.

4.   Kravene til de »nationale data« specificeret i tabel 6 til 9 i bilag I omfatter data for transaktioner, beholdninger og andre mængdemæssige ændringer for perioden fra fjerde kvartal i 2013 til og med referencekvartalet.

5.   Modpartssektorerne »euroområdet undtagen indenlandske« og »residenter uden for euroområdet« specificeret i række 12 til 21 i tabel 3 til 9 i bilag I korrigeres for at afspejle euroområdets sammensætning på rapporteringsdatoen. Denne korrektion foretages, når en medlemsstat indfører euroen. Dataene revideres i overensstemmelse med de differentierede datakrav, der er specificeret i stk. 3 og 4, som »bedste skøn«.

6.   Som undtagelse til stk. 1 til 5 behøver de nationale centralbanker ikke overføre:

a)

data for kvartalerne forud for det første kvartal i det år, hvor den pågældende medlemsstat tiltrådte den Europæiske Union

b)

de data, der henvises til i stk. 3, litra b), før september 2017

c)

de data, der henvises til i stk. 4 før september 2015.

7.   Datakravene i stk. 3 til 5 skal ledsages af redegørelser for:

a)

større enkeltstående begivenheder i referencekvartalet, hvis omfanget af de pågældende større enkeltstående begivenheder udgør mindst 0,2 % af det kvartalsvise bruttonationalprodukt i euroområdet, eller hvis ECB anmoder om disse oplysninger, og

b)

årsagerne til revisioner sammenholdt med de seneste »nationale data«, indberettet til ECB inden for rammerne af denne retningslinje, hvis omfanget af dataændringerne, som revisionerne har forårsaget, udgør mindst 0,2 % af det kvartalsvise bruttonationalprodukt i euroområdet, eller hvis ECB anmoder om disse oplysninger.

Artikel 3

ECB's overførsel og offentliggørelse af data

1.   ECB overfører til de nationale centralbanker de euroområdeaggregater, som den offentliggør, samt de »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5 oven for.

2.   ECB offentliggør de aggregater for euroområdet, som den opstiller, samt de »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5, hvor STC finder det relevant, undtagen for data vedrørende felterne i række 12 til 21 i tabel 3 til 9 i bilag I (der henviser til modpartssektorerne »euroområdet undtagen indenlandske« og »residenter uden for euroområdet«).

3.   Offentliggørelsen af »nationale data« er underlagt følgende bestemmelser:

a)

»nationale data« må først offentliggøres syv dage efter udløbet af overførselsfristerne i artikel 4, og

b)

»nationale data«, der henviser til sektoren offentlig forvaltning og service, må først offentliggøres hvert år i april og oktober, efter at dataene for det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld med henblik på anvendelsen af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er blevet offentliggjort af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (6), som ændret, og

c)

de »nationale data« i artikel 2, stk. 3, litra b), offentliggøres sammen med information, der angiver, hvor relevant, om de er foreløbige og/eller anslåede. Denne behandling kan udvides til andre »nationale data«, der er indsamlet i henhold til artikel 2, som beskrevet i stk. 3 til 5, efter begrundet anmodning fra den indberettende nationale centralbank.

Artikel 4

Tidsfrister

1.   »Supplerende data« angivet i artikel 2, stk. 2, indberettes til ECB senest 85 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet. Ved den første overførsel i 2017 skal de »supplerende data« indberettes til ECB senest 82 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet.

2.   »Nationale data« angivet i artikel 2, stk. 3 til 5, og de ledsagende metadata angivet i artikel 2, stk. 7, indberettes til ECB senest 100 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet. Ved den første indberetning i 2017 skal de »nationale data« og tilhørende metadata indberettes til ECB senest 97 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet.

3.   Data angivet i artikel 3, stk. 1, overføres af ECB til de nationale centralbanker senest første ECB-arbejdsdag efter den dag, hvor ECB har offentliggjort dataene.

Artikel 5

Samarbejde med de kompetente nationale myndigheder

1.   Hvis kilden til de data og den information, som er angivet i artikel 2, helt eller delvist er andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker, skal sidstnævnte sammen med disse myndigheder søge at fastlægge permanente samarbejdsformer til sikring af en ordning for overførsel af data, der opfylder denne retningslinjes standarder og krav, medmindre dette allerede er tilfældet i kraft af national lovgivning.

2.   I tilfælde, hvor en national centralbank i forbindelse med et sådant samarbejde ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 2 og 4, fordi den kompetente nationale myndighed ikke har stillet de nødvendige data eller den nødvendige information til rådighed for den nationale centralbank, vurderer ECB og den nationale centralbank årsagen sammen med den kompetente nationale myndighed, for at sikre at denne information rettidigt kan stilles til rådighed.

Artikel 6

Overførselsstandard

Den krævede statistiske information stilles til rådighed for ECB i en form, der opfylder kravene i bilag II. Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale mellem ECB og den nationale centralbank og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

Artikel 7

Kvalitet

1.   ECB og de nationale centralbanker overvåger og søger at fremme kvaliteten af de data, der indberettes til ECB.

2.   ECB's Direktion afgiver en gang årligt beretning til ECB's Styrelsesråd om kvaliteten af de kvartalsvise finansielle konti. Beretningen skal mindst omhandle dataenes dækningsomfang, overensstemmelse mellem data og de relevante definitioner samt størrelsen af revisioner.

Artikel 8

Forenklet ændringsprocedure

Med inddragelse af STC's synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker indberetningsbyrden. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer.

Artikel 9

Ophævelse

Retningslinje ECB/2002/7 ophæves fra den 1. september 2014. Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   Denne retningslinje får virkning fra den 1. september 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. juli 2013.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 334 af 11.12.2002, s. 24.

(2)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1.

(4)  Tilgængelig på ECB's websted: www.ecb.europa.eu.

(5)  Tilgængelig på ECB's websted.

(6)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.


BILAG I

DATARAPPORTERINGSKRAV

Resumé af datakrav

Artikel

Indhold

Tabeller

Datatype

Referenceperiode

Første rapporteringsdato

Tidsfrister

Bemærkninger

Beholdninger

Transaktioner

Andre mængdeændringer

2, stk. 2

4, stk. 1

Supplerende data, kun felter markeret med sort

T1

aktiver

T2

passiver

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

 

2012Q4 og frem

Sep2014

Indtil december 2016: t+85

Fra marts 2017 og frem: t+82

Bedste skøn

Felter markeret med sort i kolonne H, H.1 og H.2 på frivillig basis

2, stk. 3, litra a)

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3,

litra a), b)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T1

aktiver

T2

passiver

T3

indskud (w-t-w)

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

Image

2012Q4 og frem

Sep2014

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Ledsages af metadata

data i række 12 til 21 i T3 til T5 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke

2, stk. 3,

litra b)

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3, litra c)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T1

aktiver

T2

passiver

T3

indskud (w-t-w)

T4

kortfristede lån (w-t-w)

T5

langfristede lån (w-t-w)

Image

Image

 

1999Q1–2012Q3

Sep2017

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Bedste skøn

kolonne J, K i T1 og T2 på frivillig basis

ledsages af metadata

data i række 12 til 21 i T3 til T5 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke

2, stk. 4

2, stk. 5

3, stk. 2

3, stk. 3, litra

a) b)

4, stk. 2

Nationale data, alle felter

T6

kortfristede gældsværdipapirer (w-t-w)

T7

langfristede gældsværdipapirer (w-t-w)

T8

børsnoterede aktier (w-t-w)

T9

aktier i investeringsforeninger (w-t-w)

Image

Image

Image

2013Q4 og frem

Sep2015

Indtil december 2016: t+100

Fra marts 2017 og frem: t+97

Ledsages af metadata

data i række 12 til 21 korrigeres for at afspejle sammensætning af euroområdet, bedste skøn

data i række 12 til 21 i T3 til T5 offentliggøres ikke


Tabel 1

Finansielle aktiver  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Kreditorsektor

Finansielt instrument

 

I alt

(S.1)

Residenter

Resten af verden

(S.2)

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (3)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (4) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (5)

Total

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

Sociale kasser og fonde

(S.1314)

I alt

(S14+S15)

Husholdninger

(S.14)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktiver i alt (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetært guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Særlige trækningsrettigheder (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedler og mønt samt indskud (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedler og mønt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indlån (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Transferable indskud (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Andre indskud (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristede lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langfristede lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ejerandele (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterede aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Unoterede aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andre ejerandelsbeviser (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Andele i investeringsforeninger (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Andele i pengemarkedsforeninger (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Forsikringstekniske reserver (F. 61) og hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livsforsikrings- og livrenterettigheder (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrettigheder (F.63), pensionskassers krav på pensionsforvaltere (F.64) og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskreditter og forudbetalinger (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Passiver  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Debitorsektor

Finansielt instrument

 

I alt

(S.1)

Residenter

Resten af verden

(S.2)

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (8)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (9) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (10)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

Sociale kasser og fonde

(S.1314)

I alt

(S14+S15)

Husholdninger

(S.14)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Passiver i alt (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetært guld (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Særlige trækningsrettigheder (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sedler og mønt samt indskud (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sedler og mønt (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indskud (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Transferable indskud (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Andre indskud (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gældsværdipapirer (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lån (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortfristede lån (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langfristede lån (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ejerandele og andele i investeringsforeninger (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ejerandele (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noterede aktier (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ikke-børsnoterede aktier og andre ejerandelsbeviser (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Unoterede aktier (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Andre ejerandelsbeviser (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Andele i investeringsforeninger (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Andele i pengemarkedsforeninger (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Forsikringstekniske reserver (F. 61) og hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Livsforsikrings- og livrenterettigheder (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensionsrettigheder (F.63), pensionskassers krav på pensionsforvaltere (F.64) og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskreditter og forudbetalinger (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Finansielle transaktioner, netto/finansiel nettoformue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Indskud (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Kreditorsektor

Debitorsektor

 

Residenter

 

I alt

(S.1) (12)

Monetære finansielle institutioner (13)

(S.121+...+S.123)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 


Tabel 4

Kortfristede lån (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (15)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (16) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (17)

(S.14+S.15)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5

Langfristede lån (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (19)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (20) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (21)

(S.14+S.15)

I alt

(S.13)

Statslig forvaltning og service

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 6

Kortfristede gældsværdipapirer (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (23)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (24) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Langfristede gældsværdipapirer (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (27)

(S.121+…+S.123)

Investeringsforeninger (28) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+…+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Noterede aktier (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (31)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (32) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Aktier eller andele i investeringsforeninger (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Debitorsektor

Kreditorsektor

 

Residenter

 

I alt

Ikke-finansielle selskaber

(S.11)

Monetære finansielle institutioner (35)

(S.121+...+S.123)

Investeringsforeninger (36) undtagen pengemarkedsforeninger

(S.124)

Andre finansielle institutioner

(S.125+...+S.127)

Forsikringsselskaber

(S.128)

Pensionskasser

(S.129)

Offentlig forvaltning og service

(S.13)

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenter

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ikke-residenter

I alt (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroområdet undtagen indenlandske

I alt (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenter uden for euroområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske, borset fra monetært guld (F.11) som en aktivpost under Resten af verden, der kun kræves ved transaktioner og andre mængdeændringer.

(2)  Koderne fra ENS 2010 anvendes til at klassificere institutionelle sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) og finansielle transaktioner, andre mængdeændringer og statuskonti (kapitel 5, 6 og 7 i ENS 2010).

(3)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(4)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123)

(5)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(6)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske, borset fra monetært guld (F.11) som en aktivpost under Resten af verden, der kun kræves ved transaktioner og andre mængdeændringer.

(7)  Koderne fra ENS 2010 anvendes til at klassificere institutionelle sektorer (kapitel 2 i ENS 2010) og finansielle transaktioner, andre mængdeændringer og statuskonti (kapitel 5, 6 og 7 i ENS 2010).

(8)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(9)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123)

(10)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(11)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(12)  Ifølge ENS 2010 (afsnit 5.79) er indskud kontrakter, der tilbydes af pengeinstitutter (dvs. S.121 og S.122) og i nogle tilfælde af statslig forvaltning og service. I tillæg hertil præciserer afsnit 5.86, at tilbagebetalingspligtige marginindbetalinger og kortfristede genkøbstransaktioner, som er passiver for monetære finansielle institutioner (dvs. S.121, S.122 and S.123), er inkluderet som indskud.

(13)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123)

(14)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(15)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123) Ifølge ENS 2010 (afsnit 5.118) skal kortfristede lån ydet til pengeinstitutter (S.121+S.122) klassificeres som indskud (F.22 or F.29).

(16)  Pengemarkedsforeninger (MMF; S.123).

(17)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(18)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(19)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(20)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(21)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(22)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(23)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(24)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(25)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(26)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(27)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(28)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(29)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(30)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(31)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(32)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(33)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).

(34)  Datakravene for beholdninger, transaktioner og andre mængdemæssige ændringer er identiske.

(35)  Monetære finansielle institutioner (MFI’er; S.121+S.122+S.123).

(36)  Pengemarkedsforening (MMF; S.123).

(37)  Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.15).


BILAG II

OVERFØRSEL AF DATA TIL DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

De nationale centralbanker anvender de faciliteter, som er stillet til rådighed af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og som er baseret på ESCB's IT-infrastruktur til elektronisk overførsel af den statistiske information, som kræves af ECB. Udvekslingen af data inden for ESCB baseres på Det Statistiske Data- og Metadataudvekslingsformat (Statistical Data and Metadata eXchange format). Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale og under særlige omstændigheder kan anvendes andre løsninger til overførsel af statistisk information til ECB.

For at sikre at datatransmissionerne fungerer tilfredsstillende skal de nationale centralbanker følge de anbefalinger, der er anført nedenfor:

i)

Fuldstændighed: De nationale centralbanker rapporterer alle krævede serienøgler. Manglende rapportering af serienøgler eller rapportering af ikke-opførte serienøgler vil blive betragtet som ufuldstændig rapportering. Såfremt en observation mangler, skal denne mangel noteres, og den relevante markering af observationsstatus anvendes.

ii)

Regnskabsmæssig identitet og tegnkonvention for dataene: Valideringsreglerne implementeres af de nationale centralbanker, før dataene overføres til ECB.

Hvor revisioner kun foretages for en undergruppe af serienøgler, anvendes valideringsreglerne på hele rapporten.


Top