Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0784

2013/784/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om ændring af standardsundhedscertifikat I, II og III til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder til slagtning, opfedning og avl, der er fastsat i bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF (meddelt under nummer C(2013) 9208) EØS-relevant tekst

OJ L 346, 20.12.2013, p. 75–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/784/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. december 2013

om ændring af standardsundhedscertifikat I, II og III til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder til slagtning, opfedning og avl, der er fastsat i bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF

(meddelt under nummer C(2013) 9208)

(EØS-relevant tekst)

(2013/784/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Unionen. Det foreskriver bl.a., at får og geder under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med model I, II eller III i bilag E.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (2) er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I bilag VII til nævnte forordning er der fastsat foranstaltninger til kontrol med og udryddelse af TSE. I kapitel A i bilag VIII til samme forordning er der fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr, sæd og embryoner. Kapitel A i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 (3).

(3)

For at afspejle kravene vedrørende samhandel inden for Unionen med får og geder til opfedning og avl, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013, blev standardsundhedscertifikat II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF for nyligt ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/445/EU (4).

(4)

I forbindelse med denne ændring blev muligheden for under visse betingelser at flytte får og geder til avl til medlemsstater med et godkendt bekæmpelsesprogram for klassisk scrapie ved en fejltagelse udeladt. Derfor bør del II, punkt II.9, i standardsundhedscertifikat III til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder til avl i bilag E til direktiv 91/68/EØF ændres.

(5)

I standardsundhedscertifikat II til brug ved samhandel inden for Unionen med får og geder til opfedning og i standardsundhedscertifikat III til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder til avl i bilag E til direktiv 91/68/EØF er det for at fjerne enhver tvivl endvidere nødvendigt at revidere visse referencer til forordning (EF) nr. 999/2001.

(6)

Standardsundhedscertifikat II og III i bilag E til direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres for korrekt at afspejle kravene vedrørende samhandel inden for Unionen med får og geder til opfedning og avl, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013.

(7)

For at sikre en konsekvent terminologi i alle standardsundhedscertifikaterne til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder, der er fastsat i bilag E til direktiv 91/68/EØF, bør disse standardsundhedscertifikater ændres og erstattes af standardsundhedscertifikat I, II og III i bilaget til denne afgørelse.

(8)

Direktiv 91/68/EØF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 91/68/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 60).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/445/EU af 29. august 2013 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder og sundhedskravene vedrørende scrapie (EUT L 233 af 31.8.2013, s. 48).


BILAG

»BILAG E

MODEL I

Image

Image

Image

MODEL II

Image

Image

Image

Image

MODEL III

Image

Image

Image

Image

Image


Top